WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«4.1. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТЬ ЗА СИТУАЦІЙНОЮ МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ Головна перевага навчання за методикою аналізу проблемних ситуацій — його вплив на розвиток у ...»

-- [ Страница 1 ] --

Верба В.А. Проектний аналіз : Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисц. /

В. А. Верба, О. М. Гребешкова, О. В. Востряков. — К. : КНЕУ, 2002. — 297 с.

Частина 4

ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

4.1. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ З ПІДГОТОВКИ

ДО ЗАНЯТЬ ЗА СИТУАЦІЙНОЮ

МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ

Головна перевага навчання за методикою аналізу проблемних ситуацій — його вплив на розвиток у майбутніх менеджерів здатності до самонавчання та самовдосконалення.

Навчання за допомогою ситуаційних вправ має на меті розвиток творчих здібностей студентів, уміння діагностувати проблемне поле запропонованого кейсу, набуття навичок аналізу управлінських ситуації та обґрунтування власних пропозицій, які допоможуть поліпшити стан справ компанії, що розглядається у ситуації. Крім цього, студент має змогу оволодіти методами та прийомами роботи в команді, ведення дискусії, розвинути свої лідерські здібності, навчитися презентувати власні думки, пропозиції. Ефективність навчання за методом ситуаційних вправ насамперед залежить від рівня підготовки учасників дискусії та активності студентів під час обговорення ситуації в аудиторії.

Не існує абсолютних правил стосовно того, як слід проводити аналіз кейсів. Однак при підготовці до занять за кейсметодом варто врахувати кілька порад. Перша стосується підготовки до обговорення ситуації. Вони проходять у кілька етапів. Перший здійснюється студентом індивідуально: він має самостійно опрацювати проблемну ситуацію, виконати аналітичні завдання, діагностувати проблему, проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки, обґрунтувати пропозиції щодо поліпшення діяльності суб’єкта, який досліджується.

При підготовці до обговорення ситуації необхідно:

побіжно ознайомтеся з текстом вправи для визначення очевидної проблеми даної ситуації і класифікувати одержану для аналізу інформацію;

Верба В.А. Проектний аналіз : Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисц. / В. А. Верба, О. М. Гребешкова, О. В. Востряков. — К. : КНЕУ, 2002. — 297 с.

уважно перечитати текст, виділяючи ключові факти та ознаки проблеми;

занотувати ключові проблеми. Знову переглянути ситуаційну модель і виокремити релевантні міркування та можливі рішення для кожної проблемної галузі;

визначити пріоритети для цих проблем та альтернатив;

запропонувати рекомендації щодо розв’язання цих проблем;

оцініть ваші рішення;

підготувати письмовий звіт про виконану роботу над ситуаційною вправою.

Через день-два після першого розгляду кейсу студент може повернутися до нього, швидко перечитати його для поновлення в пам’яті, а тоді завершити аналіз. Як правило, з’являться кілька нових думок, які не приходили протягом першого читання.

Другий етап підготовки — це творча робота у міні-групі, де студенти обговорюють ситуацію, використовуючи аналітичний апарат, спільно приймають рішення, розробляють заходи, які дозволяють поліпшити ситуацію. Головною подією аналізу проблемної ситуації є її спільне обговорення в аудиторії з викладачем, презентація командних рішень, які студенти виконали у міні-групах заздалегідь, дискусія з опонентами та спільне формування плану проектних дій.

Спільне обговорення ситуації може проходити під час практичного заняття без попереднього аналізу у міні-групах, і кожний студент презентує особистий погляд на ситуацію, власні пропозиції, а спільна дискусія і розробка заходів, які дозволять поліпшити стан справ об’єкта дослідження, здійснюються протягом заняття.

Для полегшення аналізу ситуаційних проблем необхідно розбити загальну проблему на складові. Для вирішення ділової проблеми треба надати відповіді на певні важливі запитання, побудувати дерево рішень, що дозволить виявити підпорядкованість проблем, їх взаємозв’язок, ретельніше проаналізувати причини виникнення даного питання, наслідки, а також фактори, що впливають на його розв’язання. Аналіз проблеми передбачає виявлення фактів, що наведені у кейсі, чи залучені з інших інформаційних джерел. Наприклад, якщо головна проектна проблема полягатиме у визначенні можливості відкриття кондитерської крамниці, для аналізу даної проблеми необхідно поставити кілька запитань: «Чим зумовлено бажання відкриття кондитерської крамниці?», «Чи правильно визначено місце розташування крамниці?» «Які саме кондитерські вироби будуть запропоновані споживачам?», «Чи відповідає місцезнаходження крамниці виду кондитерських виробів, що пропонуватимуться на проВерба В.А. Проектний аналіз : Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисц. / В. А. Верба, О. М. Гребешкова, О. В. Востряков. — К. : КНЕУ, 2002. — 297 с.

даж?». Це, у свою чергу, зумовить такі підпитання, як: 1) на який ринковий сегмент орієнтовано проект? 2) які мотиви здійснення купівлі кондитерських виробів кожної групи споживачів? 3) можливо чи ні збільшити рівень купівель? 4) якщо можливо, то завдяки яким маркетинговим засобам це можливо зробити? Інші складові всього списку запитань мають стосуватися майбутніх витрат крамниці, прогнозованого збуту, нинішньої та потенційної конкуренції та альтернативного місцезнаходження крамниці. У більшості випадків студент зможе зорієнтуватися, діставши відповідь на 3—6 запитань чи проблемних тем.

Для аргументації відповідей на поставлені запитання можна використовувати відповідну інформацію, що містить кейс, зовнішні джерела та особисті знання. При обґрунтуванні рішень слід чітко розмежувати факти та думки, що супроводжують сприйняття отриманої інформації.

В ході дискусії необхідно критично оцінювати наведені думки чи рішення осіб — героїв ситуації:

студент може або підтримати їх, або критикувати.

Слід пам’ятати, що результатом роботи над проблемною вправою є управлінські рішення, які пропонуються під час обговорення. До нього можна прийти лише після того, як є відповіді на важливі запитання, що можна здійснити тільки після аналізу ситуації. Намагайтесь пильнувати проти схильності спочатку дійти висновку, а тоді обґрунтовувати його. Аналіз кейсу відрізняється від дискусії, де виважування сприятливих і несприятливих факторів приводить до прийняття рішення. Мета аналізу кейсів полягає в тому, щоб дійти правильного рішення, а не довести правоту. Тому вміння аналізувати факти, проводити їх систематизацію, порівняння дозволяють ідентифікувати проблеми, сприяє пошуку оптимальних рішень.

Студент повинен постійно запитувати: «Що означає цей факт?» Або ще конкретніще: «Так що з того?» При аналізі кейсу студенту необхідно довести, яким чином обрані факти спричинили появу визначеної проблеми. Це дозволить логічно і ґрунтовно будувати алгоритм вирішення проблем. Студент має усвідомити, що рішення слід приймати навіть тоді, коли здається, що для його прийняття недостатньо інформації.

Практика свідчить, що менеджерам необхідно приймати рішення за невизначеності та обмеженості даних, і що більшість ділових рішень приймаються навіть у разі відсутності повної інформації. Управлінське рішення має бути конкретним, тому Верба В.А. Проектний аналіз : Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисц. / В. А. Верба, О. М. Гребешкова, О. В. Востряков. — К. : КНЕУ, 2002. — 297 с.

після дискусії навколо суперечливих питань необхідно дійти спільного бачення вирішення визначених проблем.

На кожному етапі роботи над кейсом корисно для кожного завдання визначити основні запитання, на які треба дістати відповідь. При ознайомленні зі змістом ситуаційної вправи необхідно з’ясувати, про які саме факти йдеться, що відбувається, чи достатньо наведеної інформації. Під час визначення основних проблем важливо визначити, які ознаки проблеми, що розглядаються, хто і які рішення приймає, які фактори вплинули на прийняття такого рішення, що треба брати до уваги під час розгляду даної ситуації.

Визначення завдання потребує з’ясування можливих і бажаних результатів, а також учасників, для яких вони найважливіші. Характеристика ресурсів і перешкод дає можливість визначити обмеження, в яких приймаються рішення, сили, що підтримують або гальмують ті чи інші дії, а головне — яким чином усунути перешкоди. Діагноз проблемної ситуації потребує проаналізувати природу конфлікту, динаміку лідерства, для чого обґрунтовується можливість примирення конфліктних позицій, наводиться характеристика форми лідерства та її ефективність. Визначення альтернатив розв’язування проблеми та вибір оптимальнішої з них може будуватися на аналізі вигід і витрат кожної, переваг і недоліків досліджуваних альтернатив, характеристики економічно взаємозалежних альтернатив та оцінки їх впливу на рішення, що пропонуються. Найголовнішим у розгляді ситуації є розробка заходів, які необхідно здійснити після прийняття рекомендованого рішення, визначення негативних наслідків, що можуть виникнути, а також коротко- і довгострокові результати прийнятого рішення.

При обговоренні ситуації пам’ятайте правила ведення дискусії:

не тільки оголошуйте власні думки, але й обґрунтуйте свої ідеї;

поважно ставтесь до думок своїх опонентів, надавайте належну оцінку їх позиціям;

неупереджено ставтесь до власних висновків, будьте толерантними щодо поглядів опонентів на проблему — цілком можливо, що відбудеться зміна ваших рішень внаслідок представлених доказів;

намагайтесь не тільки обговорювати проблему, а й приймати рішення для її подолання.

4.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ АНАЛІЗІ КЕЙСІВ

Верба В.А. Проектний аналіз : Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисц. / В. А. Верба, О. М. Гребешкова, О. В. Востряков. — К. : КНЕУ, 2002. — 297 с.

Оцінка за роботу над проблемною ситуацією містить дві складові: перша — презентація індивідуального чи групового аналізу, друга — письмовий звіт з аналізу кейсу.

Перша складова формується під час практичного заняття, коли викладач оцінює вміння студентів точно і стисло формулювати свої думки, класифікувати аргументи «за» і «проти», логічно доводити власну думку, відстоювати свою позицію у ході обговорення, використовувати методологію та інструментарій курсу «Проектний аналіз», приймати проектні рішення на підставі аналітичних прийомів, проведення розрахунків, оцінки формальних і неформальних критеріїв. Під час презентації слід використовувати наочні матеріали, які значно полегшують сприйняття поглядів доповідача. При аналізі ситуації оцінюються якість виступів студентів, а не їх кількість.

Позитивно оцінюються:

виступи, що відображають спроби серйозного попереднього аналізу ситуації, пошук додаткового матеріалу, використання альтернативних інформаційних джерел (Інтернет, фахова періодика, огляди тощо);

звернення уваги на певне коло питань, які потребують обговорення, але не представлені опонентами чи іншими учасниками дискусії;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


демонстрація вміння логічно мислити, коли точка зору, висловлена раніше, підсумовує досліджуване і приводить до логічних висновків;

пропозиція альтернатив, які раніше залишалися поза увагою;

пропозиція певного плану дії або втілення рішення;

помітна участь в обробці кількісних даних, проведення розрахункових завдань;

підбиття підсумків обговорення.

Друга складова — це оцінка письмової роботи студентів, яка виконується у комп’ютерному вигляді (текстова частина виконується у текстовому редакторі Word, а розрахункова — у програмі Exсel), де студент структурує виконану роботу з аналізу ситуації. Якщо після ситуації наведені завдання, план звіту можна побудувати відповідно до переліку питань.

Звіт буде побудований логічно, якщо подачу матеріалів здійснювати за такою схемою:

стислий зміст ситуації;

опис основних проблем;

Верба В.А. Проектний аналіз : Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисц. / В. А. Верба, О. М. Гребешкова, О. В. Востряков. — К. : КНЕУ, 2002. — 297 с.

визначення осіб, які приймають рішення, і факторів, що впливають на прийняття такого рішення і потребують уваги під час розгляду даної ситуації;

характеристика можливих і бажаних результатів, а також учасників, для яких вони найважливіші;

визначення ресурсних обмежень і перешкод досягнення визначених результатів, сил, що підтримують або гальмують ті чи інші дії, а також засоби усунення описаних перешкод;

діагноз природи конфлікту, динаміки лідерства, обґрунтування можливості примирення конфліктних позицій, характеристика форми лідерства та оцінка її ефективності;

визначення альтернатив розв’язування проблеми та вибір оптимального варіанту, який ґрунтується на аналізі вигід і витрат кожної з них, переваг і недоліків досліджуваних альтернатив, характеристики економічно взаємозалежних альтернатив та оцінки їх впливу на рішення, що пропонується;

розробка заходів, які необхідно здійснити після прийняття управлінського рішення, визначення негативних наслідків, що можуть виникнути, а також коротко- і довгострокові результати прийнятого рішення.

Письмова робота здається не пізніше трьох днів після практичного заняття, на якому розглядалась проблемна ситуація.

Ситуація 1. СП «АвтоЗАЗ-DAEWOO»: проблеми створення і функціонування

Запорізький автомобільний завод — одне з найстаріших підприємств України, яке було створено у 1983 р. шляхом об’єднання 4 заводів, що займались виготовленням сільгоспмашин. Після революції і громадянської війни майже повністю зруйнований завод «Комунар» знов почав випускати продукцію, в 1929 р. тут був створений перший вітчизняний комбайн.

У 1959 р. за завданням уряду в короткий строк був розроблений перший вітчизняний мікролітражний автомобіль ЗАЗ-965. Серійний випуск цієї моделі почався без зупинки виробництва сільськогосподарських машин. З 1961 р. почали випускати модель ЗАЗу, призначену для інвалідів. У 1970 р. з конвеєра зійшов 100-тисячний автомобіль, а в 1976-му — мільйонний. У 1978 р. завод почав розробляти принципово нову у вітчизняній практиці модель передньопривідного автомобіля ЗАЗ-1102 «Таврія», яка почала сеВерба В.А. Проектний аналіз : Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисц. / В. А. Верба, О. М. Гребешкова, О. В. Востряков. — К. : КНЕУ, 2002. — 297 с.

рійно вироблятися з 1987 р. та експортуватися в такі країни, як Угорщина, Чехія, Словаччина, Колумбія, Єгипет, Греція та Еквадор. Варто відзначити, що «Таврія» вважалася далеко не найпрестижнішим автомобілем навіть у країнах соціалістичного табору і приваблювала споживачів переважно низькою ціною. Автолюбителі, сперечаючись, яка машина найгірша в світі, часто називали радянську «Таврію» і східнонімецький «Трабант».

На початку 90-х років АвтоЗАЗ був промисловим об’єднанням, на якому в дві зміни працювало 44,5 тис. осіб і яке випускало 150 тис. автомобілів на рік. Кожних півтори хвилини з конвеєра сходила нова машина.

В умовах розпаду СРСР з метою налагодження випуску деталей і вузлів до автомобілів у 1991 р. була створена асоціація підприємств з виробництва автомобілів «Таврія», в яку ввійшли 70 підприємств. Усього ж в Україні було задіяно 100 підпримств, які виготовляли комплектуючі для «Таврії». У важких умовах економічної кризи у жовтні 1992 р. завод зумів ввести в дію нове складальне виробництво з передовою технологією і сучасним обладнанням. На АвтоЗАЗі йшов безперервний процес удосконалення базової моделі, були створені пікап і фургон, спеціальний причіп, моделі для інвалідів і вантажно-пасажирський варіант автомобіля на експорт, в тому числі і в країни з лівостороннім рухом. У 1995 р. був запущений у виробництво новий п’ятидверний автомобіль ЗАЗ-1105 «Дана» з кузовом типу «універсал».Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«“АСАУ” – 19(39) 2011 УДК-681.52 I.О. Дзюба, Н.I. Овсейко, С.В. Шпiт АДАПТИВНИЙ АВТОМАТ СТIЙКОСТI Аннотация: Дослiдження застосування спостерiгаючого пристрою в автоматi стiйкостi кута тангажу лiтака дозволяє значно спростити структурну схему каналу стабiлiзацiї кута тангажу, перейти вiд замкненого принципу керування до умовно розiмкненого. У запропонованiй системi вiдсутнi головний зворотнiй зв’язок та жорсткий зворотнiй зв’язок бустера, задавальний вплив формується безпосередньо автоматом...»

«Інвестиційний менеджмент О.М. Варченко ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН курсу “Інвестиційний менеджмент” ОКР: магістр, Спеціальність : Е Загальна кількість годин – 108. Лекцій: 14 год Практичних занять –14 год Семінарські заняття– Самостійна робота студентів – 80 год Самості ПракСемі№ йтичні Лекції, нарські Всього, п/ Назва теми на заняття, заняття, год год п робота, год год год Модуль I Сутність, мета та функції інвестиційного 1 1 4 6 менеджменту Методологічні засади та методичний інструментарій 1 1 4 6...»

«МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УДК 629.423.31 Ю. Ф. Дубравін ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТА АДЕКВАТНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОВОЗА ЗМІННОГО СТРУМУ У статті розглядаються фактори, що впливають на точність та адекватність математичної моделі електровоза змінного струму з колекторними двигунами. Приведені вирази для визначення втрат та падіння напруги у підсистемах електропривода з урахуванням тривалості комутації вентилів, пульсації випрямленого струму в колі тягових двигунів та...»

«Посібник з питань етики Етика Здатність правильно здійснювати комерційну діяльність Ми обираємо успіх «Розуміючи інформацію, яка подається у даному посібнику, та застосовуючи її по мірі необхідності, ви обмірковано обираєте захищати нашу багатолітню спадщину чесного ведення бізнесу, а водночас робите справжній внесок у наш майбутній успіх».Директорам, посадовим особам та працівникам: Кращим глобальним підприємствам притаманна рішуча позиція. Вони ставлять перед собою амбіційні цілі та прагнуть...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” М’ЯГКОТА ОЛЕСЯ СТЕПАНІВНА УДК 66.095.26; 544.77.051.62; 544.6.018.47-036.5 Синтез та властивості поверхнево-активних полімерів з третбутилпероксиаралкільними фрагментами та інтерполіелектролітних комплексів на їх основі 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Львів – 2015 Дисертацією є рукопиc Робота виконана у Національному університеті “Львівська політехніка”...»

«17 АВТОРСЬКЕ БАЧЕННЯ НАУКОВОЇ КНИГИ В. И. Издательская деятельность РАН: практика последнего десятилетия // Научная книга. 2001. №4. С. 2–26. 8. Семенов Е. В. Научное книгоиздание: новые и старые проблемы // Научная книга. 2000. №2. С. 79–86. 9. Семенова Н. Н. Проблемы научного книгоиздания в России // Научная книга. 2002. № 1. С. 3–17. 10. Свешникова И. К. Учебники с учетом новостей науки // Научная книга. 2000. №2. С. 16–20. 11. Стефаник В. Лист до О. Кобилянської // Повне зібр. тв.: У 3 т....»

«Лекція. 3. Тема. Рівноваги в гетерогенних системах. Катіони II та III аналітичних груп. Мета. Ознайомити студентів з гетерогенними системами, добутком розчинності, умовами утворення та розчинення осадів, систематичним аналізом катіонів ІІ та ІІІ аналітичних груп. Вступ. Катіони Плюмбуму, Меркурію(І) і Арґентуму за кислотно-основною класифікацією становлять другу групу катіонів, груповим реагентом якої є розчин хлоридної кислоти. Під час виконання аналізу необхідно звернути увагу на те, що...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання магістерських робіт для студентів з спеціальності 8.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» Київ НТУ 2010 Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів з спеціальності 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології” / Укл.: В.В. Гавриленко, Г.С. Прокудін, К.Б. Булига.Укладачі: д.ф.-м.н., професор Гавриленко Валерій Володимирович; д.т.н., професор...»

«СЕРІЯ «ЖИВА МАТЕМАТИКА» Н.П. Васильченко О.М. Дяченко ЖИВА МАТЕМАТИКА Числа 1—5 та число 0 Методичний посібник для формування в дітей початкових навичок лічби та письма у процесі підготовки до школи ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 372.47 ББК 74.262.21 В19 Серію «Жива математика» засновано 2010 року Васильченко Н.П., Дяченко О.М. В19 Жива математика. Числа 1–5 та число 0 : методичний посібник для формування в дітей початкових навичок лічби та письма у процесі підготовки до школи / Н.П....»

«Н. В. Чала1 УДК 622.276:502:612.014.461 аспірантка Полтавська державна аграрна академія Реценгзент – член редколегії «Всіник ЖНАЕУ», д.с.-г.н. В. П. Славов ВПЛИВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО КОМПЛЕКСУ НА СТАН ДОВКІЛЛЯ Розглянуті основні проблеми ефективного використання головних енергоресурсів країни. Наведені порівняння соціальних наслідків при експлуатації різних енергоджерел. Виконаний аналіз можливого впливу основних етапів нафтогазовидобутку на стан навколишнього середовища. Досліджені...»

«УДК 657.1:674.8 Н.В. Гуріна Національний університет Державної податкової служби України ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВІДХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ © Гуріна Н.В., 2014 Уточнено класифікаційні ознаки та надано пропозиції щодо вдосконалення організації і методики обліку відходів з урахуванням галузевих особливостей діяльності підприємств. Запропонована методика обліку відходів деревообробних підприємств надасть можливість отримувати повну й достовірну інформацію про відходи за місцями виникнення і зберігання та...»

«СВОБОДА СОВІСТІ, РЕЛІГІЇ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ В УКРАЇНІ (СИТУАЦІЯ СТАНОМ НА 2004 РІК) СВОБОДА РЕЛІГІЇ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ДОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНИХ СВОБОД ЦЕНТР ПРАВОВИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ «СІМ» ХАРКІВ СВОБОДА РЕЛІГІЇ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ В УКРАЇНІ ББК 67.300(4УКР) С 25 Упорядник В.М.Яворський Художник-оформлювач Б.Є.Захаров Видання цієї книжки здійснено за фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» Свобода релігії та...»

«Матеріали конференції. 61 Студентські наукові записки. Серія “Політичні науки”. Матеріали конференції: “Перспективи та загрози демократії у постпомаранчевий період в Україні”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010. – Вип. 4. – 150 с. – С.37-40. Мозоль Михайло Леонідович, студент Національного університету “Острозька академія”, спеціальності “політологія” КЛІЄНТЕЛІСТСЬКІ МЕРЕЖІ В ПЕРІОД ПРЕЗИДЕНТСТВА В. ЮЩЕНКА Метою статті є показати функціонування...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»