WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 24 |

«A M A M G E R ‘S G U ID E TO PO LIC Y F O R M U L A T IO N & A N A L Y S IS Jl. Пол Браун П О С ІБ Н И К З А Н А Л ІЗ У ДЕРЖ АВНОЇ П О Л ІТ И К И Переклад з англійської К иїв ...»

-- [ Страница 1 ] --

91. Пол Браун

ПОСІБНИК

З А Н А Л ІЗУ

ЛЕРЖ АВНОЇ

ПО ЛІТИ КИ

M. P a u l B ro w n

A M A M G E R ‘S

G U ID E TO PO LIC Y

F O R M U L A T IO N

& A N A L Y S IS

Jl. Пол Браун

П О С ІБ Н И К

З А Н А Л ІЗ У

ДЕРЖ АВНОЇ

П О Л ІТ И К И

Переклад з англійської

К иїв

ОСНОВИ

ББК 66.6

Б 87

Книжка канадського фахівця, професора державної політики

на факультеті державної адміністрації Далхаузького універ­ ситету (Галіфакс, Нова Скотія) М. Пола Брауна написана спе­ ціально для державних службовців України. У ній висвітлено різні підходи до питань формування й аналізу політики, роз­ глянуто їхні переваги й вади, детально подано весь процес ана­ лізу на реґіональному та національному рівнях.

The publication of this book was made possible, in part, through a grant provided by the Canadian International Development Agency under a programme managed by the Canadian Bureau for International Education.

Видання цієї книжки частково фінансоване Канадською аґенцією міжнародного розвитку за програмою Канадського бюро міжнародної освіти.

© М. Paul Brown, 2000.

© Людмила Тарахан, Марина Зарицька, Руслан Ткачук, Лідія Малець.

ISBN 966-500-505-07 Український переклад, 2000.

Розділ 1

РОЗРОБКА Й АНАЛІЗ

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ:

ОСНОВНІ РУШІЙНІ СИЛИ ЗМІСТ РОЗДІЛУ Вступ Мета розділу — показати вимоги до майбутніх менеджерів

1. Державна політика і роль держави наприкінці другого тисячоліття

2. Що таке державна політика?

Знаходження адекватного визначення

3. Втілення державної політики:

прийняття стратегічних рішень

4. Політичний менеджмент і аналіз політики

5. Розробка й аналіз політики: вибір знарядь

6. Регулювання ключових зв’язків при розробці й аналізі політики

7. Рушійні сили здійснення політики

8. Запитання для перевірки засвоєння матеріалу Література ВСТУП У двох працях про політичний процес у Канаді, що недавно вийшли і широко використовуються, да­ ється оцінка ролі державних службовців в розроб­ ленні політики. Майкл Хаулет і М. Рамеш (Howlett, М,. Ramesh, М., 1995) відзначають негативну роль бюрократії у політичному процесі, стверджуючи, що “бюрократи дуже часто є наріжним каменем в по­ літичному процесі і центральною фігурою в багатьох політичних квазісистемах”, тоді як Майкл Вайтінтон і Річард Ван Лун (Wittington, М., Van Loon, R.,

1996) доводять протилежне, стверджуючи, що “час­ то кабінет вважає, неможливим прийняти рішення при відсутності чималої кількості докладних порад про розробку політики”.

У цих працях залишається нерозглянутим питан­ ня про те, що сучасні уряди відіграють вирішальну роль у прийнятті рішень. Можна без перебільшення сказати, що неможливо уявити керівництво держав­ ного сектору на найвищому рівні не в ключовій ролі в політичному процесі. Однак вищі змінні посадові особи на національному рівні, як правило, вважають, що їхня політична роль, їхня найважливіша функція полягає в підтримці міністра.

Якщо поради, запропоновані Світовим Банком, стосовно громадянської реформи в Україні, тут за­ стосувати, то українські державні службовці також відіграватимуть вирішальну роль у розробці держав­ ної політики. Світовий Банк, наприклад, закликає “передати політичні функції від апарату Кабінету Міністрів до міністрів”. Із запровадженням цієї ре­ форми в Україні українські міністри зможуть “ви­ рішувати завдання національної політики, встанов­ лені Кабінетом Міністрів”, “доручати деякі питання розробки політики службовцям приватного сектору”, а також “ухвалювати й поліпшувати політичні док;

менти”. Перманентні посадові особи — державні сек­ ретарі, зможуть “давати міністрові консультації про розробку політичного процесу, наприклад, про вибір доречних рішень чи аналізу витрат та вихід” (На цьому пункті особливо наголошують).

Цей посібник відповідає сучасній вимозі розвитку мистецтва політичного менеджменту, яким мають володіти майбутні керівники державних установ не лише в Канаді, але й у тих країнах, де відбувається перехід до капіталізму.

Розділ перший повинен дати загальне уявлення про галузь політичного менеджменту. Також у ньо­ му стисло викладений увесь матеріал цієї книжки, щоб показати, яким чином кожен наступний розділ задовольнятиме вашу потребу в покращенні майстер­ ності керівництва в кожній сфері політичного мене­ джменту. Як вступна частина, він закладає фунда­ мент, на основі якого розвиваються всі наступні роз­ діли. З цієї причини він обгрунтовує раціональний підхід до вироблення політики і показує, чому в ньо­ му стисло представлені всі розділи і чому вони ви­ кладаються саме в такому порядку.

Спочатку буде обговорюватись роль держави на­ прикінці другого тисячоліття. У зв’язку з цим ми розглянемо канадський приклад: як найвища вико­ навча влада Канади визначила “ініціативи держав­ ного сектору”, бо це одна з тих тем, яку вона ймовір­ но обговорюватиме зі своїми колегами. Є підстави вважати, що це істотно вплинуло на політичний про­ цес у Канаді. На початку цього розділу обговорю­ ються наявні визначення державної політики. З цьо­ го питання починається більшість праць про держа­ вну політику. У наступному параграфі цього розділу будуть обговорюватись функції державного менедж­ менту, окреслені керівництвом новостворених націо­ нальних Policy Tack Force, якому канадський уряд доручив покращити ефективність політичного про­ цесу.

Мета розділ у — показат и вимоги до м ай бут ніх керівників Хоча розділ перший є лише вступ до розробки й аналізу політики, але ж не рано подумати також про вимоги, які пред’являтимуться до керівників дер­ жавних установ у 21-му столітті.

Ми сподіваємось, що, прочитавши цей розділ, ви дізнаєтесь не лише про попередні способи розробки державної політики, але й краще зрозумієте:

• природу державної політики та її складність;

• планування стратегічної політики та вимоги до неї на початку 21-го століття;

• функції політичного менеджменту;

• природу аналізу політики та політичних порад і проблеми, що виникають перед менеджерами в процесі аналізу політики і при використанні по­ літичних порад;

• знаряддя державної політики і проблеми, що ви­ никають при виборі знарядь;

• важливість вертикальних, зовнішніх і горизон­ тальних стосунків у політичному менеджменті;

• здійснення політики та зв’язок між здійсненням, розробкою та аналізом політики;

• майбутні вимоги до аналізу політики й надання політичних порад.

Схема

У цьому розділі буде розглянуто такі питання:

1. Державна політика та роль держави наприкінці цього тисячоліття.

2. Що таке державна політика? Пошуки адекватних визначень.

3. Втілення державної політики: прийняття страте­ гічних рішень.

4. Політичний менеджмент та аналіз політики.

5. Розробка й аналіз політики. Вибір знарядь.

6. Регулювання ключових зв’язків при виробленні аналізу політики.

7. Рушійні сили в здійсненні політики.

1. Державна політика і роль держави наприкінці цього тисячоліття Перше питання так само, як і друге — якою має бути роль уряду наприкінці цього століття, — обоє недоречні, аби їх розглядати на початку цієї книжки для менеджерів, присвяченої розробці й аналізу державної політики. Чому ж ми їх тоді розглядаємо?

По-перше, вони важливі з погляду логіки профе- / сійних і традиційних вимог. Якщо, як пропонує То- Л мас Дай (Т. Dye), державна політика є те, що уряд \ робить чи не робить, то те, що урядові слід чи не І слід робити — це найголовніше у державних спра- / вах. Воно стосується всіх нас: і державних службовД/ ців, і громадян. \ По-друге, вони важливі для консультантів, які да­ ють політичні поради. В Канаді, наприклад, консуль­ тативні агентства дають поради й рекомендації для службовців найвищого рівня — виконавчій владі.

Наприклад, 1996 Report of the Institute of Ривііс Admistration Deputy Minister Issue Survey (Менеджмент державного сектора, 7:4, 1996) провів опитування за­ ступників міністрів на національному й регіональному рівнях. їм було запропоновано окреслити великі про­ блеми, які стоятимуть перед їхніми організаціями впродовж наступних трьох років. Опитування з’ясу­ вало їхню думку і встановило, що найперш їх хвилює перегляд політики уряду і реформування.

І в резуль­ таті випливли дві важливі теми для розгляду:

• Розробка урядових бюджетних планів задля змен­ шення.

• Перегляд і визначення центральних функцій уряду.

Один заступник міністра заявив:

“Зрозуміло, що у сфері державної політики пе­ регляд ролі уряду в канадському суспільстві є одним із найголовніших завдань, яке стоїть пе­ ред кожним владним органом Канади. Слідом за проблемами бюджетних можливостей та пе­ регляду ролі приватного й державного секторів у нашому суспільстві стоїть проблема ефектив­ ного керівництва політичними змінами і фокусом програм, актуальна для керівників усіх ре­ гіональних та урядових міністерств.

З приводу цього добре було б згадати зауваження Девіда Осборна і Теда Геблера (Osborne D., Gabler, Т., 1992), уславлених авторів і творців концепції рефор­ мування уряду. Вони зазначають, що “наші уряди нині переживають глибоку кризу... і можна сказати, що саме зараз настав час для творців нової політи­ ки” Тож, якщо ми хочемо забезпечити керівництво на майбутнє, нам треба почати з посібника для мене­ джерів. І ця книжка, здається, задовольнить вимо­ ги майбутніх спеціалістів у галузі розробки й ана­ лізу — творців нової державної політики. Зараз ми, схоже, знаходимося посеред “моря змін" чи, як каже Гарвей Кун у своїй книжці “Структура наукової ре­ волюції”, ми знаходимося, так би мовити, в парадиг­ мі змін. У контексті державної політики — це озна­ чає, що глобальна політизація суспільства та інші ^фактори змушують нас переглянути роль держави. І в західній політичній літературі, як у професійній, так і в науковій, вже існує певна думка, що 90-ті ро­ ки стали переломними в оцінці ролі держави.

Повернімося в минуле — до яскравих подій 70-х і 80-х років, коли в Канаді та Європі панувала повна одностайність у смаках щодо розвитку і підтримки добробуту держави. Як зазначає Стефен Брук (1998), “не може бути ніяких сумнівів у тому, що роль держави в забезпеченні соціальної сфери, а та­ кож у спрямуванні частки національного доходу на процвітання державних політик... надзвичайно зрос­ ла упродовж цього століття”.

Не так буде в 2000-му. Що урядам слід робити і в якому напрямі вони працюватимуть? Це питання є наріжним каменем не лише для керівників галузі со­ ціальної політики — хоча ця галузь приваблює най­ більшу увагу, — але воно фактично є таким для усієї сфери державної діяльності. Без перебільшен­ ня можна сказати, що ми підемо не тим шляхом, яким йшли раніше.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Наша праця не є глибоким дослідженням держав­ ної політики, але її треба прочитати і вивчити, оскільки настав час з’ясувати, що є поганого в тра­ диційній ролі уряду. Чому більшість урядів у західних індустріальних країнах вважають, що вони, як кажуть Пурчас і Гіршхорн, накликали на себе “фінансову біду” в 80-х і 90-х?

Питання, якою має бути роль майбутньої держа­ ви, однак, далеке від ясності і межує з протиріччями.

Тому вам слід розглядати це питання поступово, по­ чинаючи зі своєї держави. І спочатку треба відповіс­ ти на питання, які вимоги треба поставити до керів­ ництва української держави на початку XXI століт­ тя, аби воно було “добрим”.

Дві порівняльні таблиці допоможуть вам розплута­ ти клубок протиріч, які існують навколо специфічних держав. У першій частині таблиці показано суспільну думку про роль держави, яку зафіксувала в своєму консенсуальному документі у 1997 р. Економічна рада Онтаріо — великий політичний “думаючий танк” найбільшої і особливо процвітаючої провінції Канади.

У другій частині таблиці показано результати зонду­ вання суспільної думки, представлені в 1997 Радою Канади з питань державно-приватного партнерства).

П р огн озуван н я рол і держ ави

–  –  –

Рада Канади з питань Сер Кеннет Вілтшайр державно-приватного (1996) партнерства (1997) М іністерство ю стиції, охорони зд о р о в ’я, Р е гу л ю в а н н я о п о д атк у в ан н я Р о зв и то к д ер ж а в н о ї М е н е д ж е р с ь к і угоди політики П оліти чн і п орад и Чи буде пропозиція сера Кенета про те, що роль уряду має обмежуватись регулюванням, політични­ ми порадами і укладанням менеджерських угод, прийнятною для України в перші роки XXI століт­ тя?

Із цієї загальної дискусії випливають дві теми для роздумів. Перша торкається відповідної ролі уряду в питаннях держаної політики. Друга — як уряди можуть покращити виконання своїх ролей, які вони взяли на себе. Цим двом темам присвячені два роз­ діли цієї книжки. Але перш ніж ми познайомимось з політикою уряду і станемо в цьому питанні компе­ тентними, необхідно докладніше розглянути, якою є чи якою має бути природа державної політики.

2. Що таке державна політика?

Пошуки адекватного визначення Не дивно, що більшість праць про державну по­ літику починаються з визначення. Що являє собою те, що ми хочемо вивчити? — запитують вони. Різні автори пропонують різні визначення. Огляд існую­ чих визначень можна побачити в цій таблиці.

–  –  –

Треба відзначити, що деякі з цих визначень, на­ приклад, ті, що запропоновані Джеймсом Андерсоном (Anderson, J., E.) і Карлом Фрідріхом (Fridrich., C. J.) (котрий визначає державну політику з погляду кібер­ нетика, спираючись на раціональні підходи) створені політиками. Такі визначення Брукс (Brooks, S.) нази­ ває “свідомим голосом”.

Визначення, що політика є те, що уряди роблять чи не роблять, сформулював американський учений Томас Дай. У цьому випадку можна припустити, що те, що уряди вирішують не робити — не настільки важливе, як дії, що вони розпочинають.

Визначення цих політиків, разом з визначенням Дженкіна, американського письменника, виражають значну кількість і практичних дій урядів, підтвер­ джуючи якраз саме те, що цілі, наміри, завдання чи знаряддя урядів у деяких випадках настільки масш­ табні, що необхідно, аби одержані результати були виражені в кількісних розрахунках. І це нині дуже важливо для підтримки фокуса державної політики, коли від неї вимагається здатність пристосовна і^ старанність. Але ж це вважалося радикальним для минулих часів.

І все ж наявні визначення є дещо туманними. Во­ ни не дуже обдумані і не виражають нормативні на­ міри державної політики. Фактично вони представ­ ляють чи підтверджують лише деякі з цінностей,

-ідей та цілей суспільства. Тому при створенні визна­ чення слід застосувати ще один підхід, що спираєть­ ся на вплив^вл^и. Адже держава, щоб регулювати життя суспільства в суспільно прийнятих напрямах, використовує примус, який упорядковує певним чи­ ном людську поведінку.

Іншими словами, визначаючи державну політику, важливо мислити з погляду впливів. 1 найближчим до істинного буде те визначення, яке поєднає ці два визначальні фактори — наміри і впливи. Юджин Міґан (Meeghan, Е., 1985) довів, наскільки важливо, коли держава використовує:

• деякі джерела державної політики (державні установи:

• політичні й адміністративні), які обмежують спе­ цифічні людські дії, за допомогою яких вона дося­ гає бажаних результатів, а такожPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 24 |
Похожие работы:

«СУДОВА ВЛАДА Сутність адміністративного позову як форми звернення до адміністративного суду щодо вирішення компетенційного спору Кобилянський Микола Генріхович, член Вищої ради юстиції, суддя Вищого адміністративного суду України УДК Наявність компетенційних спорів у діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування пов’язана не лише із недосконалістю чинного законодавства, але й зі складним характером відносин, у межах яких виникає такий спір. Вказане підтверджує чисельна...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 5 грудня 2013 р., четвер ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Володимир Рибак ініціює проведення круглого столу Голос України.3 Під час зустрічі з Президентом ПА ОБСЄ, Спікером Парламенту Чорногорії Р.Крівокапичем В.Рибак поінформував про поточну політичну ситуацію в Україні, зазначивши, що він запропонував скликати засідання круглого столу за участю...»

««ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ» Практичний посібник Київ – 2015 Зміст публікації є предметом відповідальності її авторів і не може бути розцінений як такий, що представляє погляди Міжнародної організації з міграції. Єлігулашвілі М., Федорович І., Пономарьов С. Організація навчання з питань дискримінації. Практичний посібник – К., 2015 – 136 с. (с) Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні, 2015. Усі права захищено. Жодна частина цієї публікації не може бути...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ НАУКОВИЙ ЗБІРНИК Заснований у 2012 р. Випуск 9 (3) Київ – 2014 УДК 911.3: 796.5 (100) (477) ББК 65.04 РЕЦЕНЗЕНТИ: Шищенко П.Г., чл.-кор. АПНУ, д. геогр. н., проф., засл. діяч науки і техніки; Масляк П.О., д. геогр. н., проф. Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів: Наук. зб./ Ред. кол.: Я.Б. Олійник...»

«Науковий вісник, 2004, вип. 14.4 нено полювання на ратичних. За період з 2000 р. по 2004 р. в області на порушників правил полювання складено понад 1000 протоколів (рис. 3). Ч исе ль ність особин рік Рис. 2. Динаміка чисельності вовка в угіддях Львівської області Понад 60 % порушень правил полювання виявлено посадовими особами Держкомлісгоспу України. Кількість, шт. рік Рис. 3. Динаміка протоколів по Львівській області Отже, щільність козулі в угіддях Львівської області за період з 1999 р. по...»

«ПИЛОСОС VCB 22 Інструкція по експлуатації Дякуємо Вам за придбання даного виробу. Щоб забезпечити його нормальне використання, рекомендуємо уважно та повністю прочитати цю інструкцію. model VCB 22 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ Тільки для домашнього використання! Під час користування приладом завжди виконуйте основні заходи безпеки, включаючи наступне.1. Ніколи не залишайте прилад без нагляду, коли він підключений до мережі електроживлення. Відключайте його від електромережі, коли не користуєтесь приладом та...»

«ВІЛ та пІдЛІтки: керівництво з консультування і тестування на віл-інфекцію та догляду за підлітками, які живу ть з віл UNICEF/UKRAINE/2005/G.Pirozzi переклад рекомендацій вооз для працівників системи громадської охорони здоров’я і керівників вищої ланки та менеджерів ВІЛ та підлітки: керівництво з консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію та догляду за підлітками, які живуть з ВІЛ Переклад рекомендацій ВООЗ для працівників системи охорони здоров’я і керівників вищої ланки та менеджерів...»

«УДК 595.42 С.Г. Погребняк Національний науково-природничий музей НАН України, вул. Б. Хмельницького, 15, Київ, 01601, Україна E-mail: slava.pogrebnyak@gmail.com ПОШИРЕННЯ ХИЖИХ КЛІЩІВ-АНІСТИД (TROMBIDIFORMES, PROSTIGMATA, ANYSTIDAE) В УКРАЇНІ На території України виявлено представників 10 видів хижих кліщів-аністид. Відзначено типові місця мешкання цих видів. К л ючо ві с л о ва : Anystidae, кліщі, поширення, фауна, Україна. Вступ Кліщі з родини Anystidae — хижаки, дуже рухливі, довгоногі та...»

«РУХОМИЙ СКЛАД УДК 629.424.1 Фалендиш А.П., д. т. н.(УкрДАЗТ) Володарець М.В., аспірант (УкрДАЗТ) РОЗРОБКА МОДЕЛІ ДЛЯ ВИБОРУ ПОТУЖНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАНЕВРОВОГО ТЕПЛОВОЗУ ІЗ ГІБРИДНОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ Постановка проблеми.В експлуатації потужність силової установки тепловозу змінюється в широких межах. З багатьох спостережень виходить, що коефіцієнт завантаження силової установки локомотиву залежить від полігону експлуатації і в основному не перевищує величини 0,5. [1] Тобто середня експлуатаційна...»

«Тема 7. Інтеграл та його застосування Лекція № 7.1 Первісна. Основні властивості. Правила знаходження первісних. План 1. Первісна функція та її властивості.2. Правила знаходження первісних.Ключові поняття і терміни: первісна функції; властивості первісної; геометричний зміст первісної. Література 1. Математика: Підручник / О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський та ін. – К.: Вища школа, 2001. 2. Дидактичні матеріали з математики: Навч. посібник / О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський та ін. – К.: Вища школа,...»

«Кажани України та суміжних країн Bats of Ukraine and adjacent countries Праці Теріологічної школи Proceedings of the Theriological School Випуск 3, 2002 Volume 3, 2002 © І. Загороднюк (с. 95–106) © Igor Zagorodniuk (с. 95–106) РОЗДІЛ VI. ДОДАТКИ Представлено список першоджерел, на які в тексті керівництва зроблено відповідні цифрові посилання. При підготовці бібліографії увагу приділено виданням, доступним в Україні, зокрема наявним в Українському центрі охорони кажанів (УЦОК). Окремим списком...»

«ISSN 2224-087X. Електроніка та інформаційні технології. 2012. Випуск 2. С. 148–153 Electronics and information technologies. 2012. Issue 2. P. 148–153 УДК 519.62 ДО ПИТАННЯ КОНВЕРГЕНТНОСТІ НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ В. Григоренко, І. Романів, Я. Шмигельський Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Ген. Тарнавського, 107, 79017, Львів, Україна shmygelsky@electronics.wups.lviv.ua Для встановлення достатніх умов конвергентності нелінійної динамічної системи пропонується...»

«Горячая линия по ВИЧ/СПИД МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ круглосуточно, бесплатно А дминистрирование неприбыльной организации АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НПО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНС ПО ВИЧ/СПИД В УКРАИНЕ УЛ. ДИМИТРОВА, 5, КОРПУС 10А 03680, КИЕВ, УКРАИНА ТЕЛ.: (380 44) 490 5485, (380 44) 490 5486, (380 44) 490 5487, (380 44) 490 5488 ФАКС: (380 44) 490 5489 E MAIL: office@aidsalliance.org.ua WWW: http://www.aidsalliance.org.ua МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Администрирование неприбыльной организации МЕТОДИЧЕСКИЕ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»