WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК (551.263.036:553.94):551.735:553.981(477.6) ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ВУГЛЕПОРОДНОГО МАСИВУ ЗА ДАНИМИ МОНІТОРИНГУ ШАХТ ДОВЖАНО-РОВЕНЬКІВСЬКОГО ВУГЛЕПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ (на ...»

II Мі жн а р о д н а н а у к о в о -п р а к т и ч н а к о н ф е р е н ц і я “А к т у а л ь н і

п и т а н н я мо н і т о р и н г у і н а у к о в о г о с у п р о в о д же н н я

на дрок орис т у в а ння т а г е ол ог і ч ної е к с пе рт из и

“Г е о мо н і т о р и н г -2014”,

7–13 в е р е с н я 2014 р.

УДК (551.263.036:553.94):551.735:553.981(477.6)

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ВУГЛЕПОРОДНОГО МАСИВУ ЗА ДАНИМИ

МОНІТОРИНГУ ШАХТ ДОВЖАНО-РОВЕНЬКІВСЬКОГО

ВУГЛЕПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ

(на прикладі шахт “Червоний партизан” та ім. Я. М. Свердлова) В. Л. Плужнікова, канд. геол.-мінерал. наук, старший науковий співробітник, УкрДГРІ, м.

Київ, Україна, geostandard@ukr.net, Н. В. Вергельська, канд. геол. наук, Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ, Україна, vnata09@meta.ua Довжано-Ровеньківський вуглепромисловий район є одним із найбільших районів України за видобутком високоякісних антрацитів. У районі розробляються вугленосні світи: білокалитвенська (С24), кам’янська (С25), алмазна (С26) і горлівська (С27). Особливістю геологічної будови району є його розміщення в межах Головної синкліналі Донбасу, яка розділена на Боково-Хрустальську та Довжано-Садкінську Ровенецьким підняттям, що й відображається в будові вуглепородних масивів. Значний вплив на формування вуглепородного масиву мають постгенетичні процеси, які призвели до значного розсланцювання вмісних порід та окремих частин вугільного пласта.

STRUCTURAL PECULIARITIES OF THE COAL ROCK MASSIF IN THE

DOVZHANSKY-ROVENKI COALMINE DISTRICT BY THE MONITORING

(Case Study for Chervony Partisan and Sverdlov Coal Mines) V. L. Pluzhnikova, PhD, Senior Research Scientist, UkrSGRI, Kiev, Ukraine, geostandard@ukr.net, N. V. Vergelska, PhD, Institute of Geological Sciences, NAS Ukraine, Kiev, Ukraine, vnata09@meta.ua The Dovzhansky-Rovenki coalmine district is one of the largest areas in Ukraine producing high quality anthracite coal. The Bilokalitvenska (С24), Kamianska (С25), Almazna (С26) and Gorlivska (С27) coal-bearing suites are mining there. The coal rock massif under investigation is located within the Main Syncline of the Donbas separated by the Rovenki uplift onto the BokovoKhrustalska and Dovzhano-Sadkinska synclines. Postgenetic processes are strongly impacted this coal rock massif that resulted in significant shistosity of the host rocks as well as some parts of the coal seam itself.

Вступ.

Довжано-Ровеньківський вуглепромисловий район є одним із найбільших районів України за видобутком високоякісних антрацитів. Особливістю геологічної будови району є його розміщення в межах Головної синкліналі Донбасу, яка розділена на БоковоХрустальську та Довжано-Садкінську Ровенецьким підняттям, щой відображається в будові вуглепородного масиву.

Мета дослідження.

Дослідження вуглепородних масивів Довжано-Ровеньківського вуглепромислового району проводиться для визначення геоструктурних обстановок формування антрацитів та їх

–  –  –

зміни по латералі й розрізу. Вплив тектонічних процесів на вуглепородні масиви окремих шахтних полів вивчається для визначення можливих зон небезпечних для робіт у виробках.

Матеріали і методи досліджень.

В основу проведених досліджень покладено дослідження 2013–2014 рр. вугільних пластів і3 та k51 на шахтах “Червоний партизан” та ім. Я. М. Свердлова. Проведено узагальнення раніше проведених і власних досліджень за показниками технічного та елементного аналізів. За матеріалами мінливості текстур і структур, на рівні макроформи вугільного пласта, вкраплень і вмісних порід, отримані деякі нові відомості про їх зміни у зв’язку з дискретністю в просторі тектонічних деформацій. Автори вдячні співробітникам геологічної служби шахт “Червоний партизан” та ім. Я. М. Свердлова за допомогу під час відбору проб у діючих виробках.

Результати дослідження.

Вугленосні формації карбону герцинського структурно-стратиграфічного комплексу утворилися в режимі седиментогенезу періоду активних тектономагматичних процесів і змінювалися в постседиментаційні етапи. Розрізи вуглепородних масивів у геологопромислових районах Донбасу представлені вугленосними світами середнього й нижнього карбону. У Довжано-Ровеньківському вуглепромисловому районі до промислових належать світи: білокалитвенська (С24) (пласти і), кам’янська (С25) (пласти k) та у вигляді смугастих і дугоподібних алмазна (С26) (пласти l) і горлівська (С27) (пласти m) [1, 4].

Залягання порід у межах району ускладнене поперечними крутоспадними скидами, більшість з яких пов’язані з Ровенецьким підняттям.

Найбільш значними скидами є:

Юскінські Західний і Східний, Михайлівський, Стахіївський, Валентинівські Західний і Східний, Дар’ївський, Нагольний, Корніївський. Більшість із названих скидів і зафіксованих у виробках тектонічних порушень мають меридіональне простягання, падіння площин скидів близьке до вертикального, амплітуда зміщення не перевищує 100–200 м, іноді сягаючи 280– 290 м [1, 5]. Такий стан тектонічних порушень відобразився і на будові вуглепородних масивів. Зафіксовані порушення мають значні кути падіння та різнонаправлені площини скидування.

На вищезазначених шахтах розробляються пласти білокалитвенської (С24) та кам’янської (С25) світ (рисунок). Вугільні пласти кожної світи розрізняються не тільки часом накопичення, а й морфологічною будовою, відмінностями в ступені метаморфізму, петрографічними та технологічними характеристиками.

–  –  –

Пласт і3 в цьому районі розміщений на глибині понад 1 000 м і має переважно складну двопачкову будову з малим прошарком сланцю глинистого в межах 2–20 см і сумарною потужністю вугільних пачок 0,9–1,5 м, іноді однопачкову будову з потужністю 1,0–1,5 м. Особливістю цього пласта є наявність несправжньої покрівлі (9 см) і підошви (5 см) та їх сланцювата структура. Сланцювата структура характерна і для пісковику з “кучерявчиком” у підошві вугільного пласта. Пісковик чорно-сірого кольору, грудкуватої текстури з незначними проявами напластування та сірішими прожилками (“кучерявчик”), злам східчасто-грудкуватий. По напластуванню виявлені незначні лінзочки карбонатів, а в масі зразка поодинокі кристали піриту. У підошві визначені незначні порушення, перпендикулярні до напластування чи під кутом менше 90°, що пов’язані із зоною “кучерявчика”. У підошві часто трапляються відбитки флори і фауни. Покрівля пласта – пісковик дрібнозернистий розсланцьований, темно-сірого кольору з раковистим зламом з відбитком рослинних фрагментів. Ділянки розсланцювання заповнені вуглистою або карбонатною речовиною. Прояви зерен піриту подібні до порід підошви. Вугільний пласт у місці відбору складається із двох пачок сумарною потужністю 1,06 м (0,61 м – нижня пачка, 0,45 м – верхня). Нижня пачка складена антрацитом, на перший погляд зразок монолітний, чорний з яскраво вираженим металевим блиском, раковистим зламом. Тріщинуватість переважно вертикальна, виповнена кальцитом 1–2 мм з дрібними лусочками й пилуватими фрагментами вугілля. Незначні лусочки кальциту з вуглистою речовиною розміщені і в горизонтальних напластуваннях. Усі тріщини, визначені в зразку, не призводять до вертикальних чи горизонтальних зміщень, найімовірніше, це наслідки постгенетичного впливу на сформований вугільний пласт. Верхня пачка, на відміну від нижньої, має

–  –  –

розсланцювання в нижній частині заввишки 1,5–3,0 см з чітко вираженими горизонтальними напластуваннями, які відрізняються за своїми структурними характеристиками та чітким контактом з породним прошарком. Одне з горизонтальних напластувань заввишки близько 0,5 см подрібненої вуглистої речовини (пилувата текстура), має вкраплення кристалів (0,50,3 см) і лінз піриту (0,51,03,0 см). Верхня її частина подібна до нижньої пачки вугільного пласта.

Пласт k51 у районі дослідження розробляється на глибині понад 1 200 м, має складну дво-, трипачкову будову, в основі пласта залягає вуглистий сланець (8–13 см), а також несправжні підошва (8 см) і покрівля (2 см). Підошва пласта – глинисто-вуглистий сланець чорного кольору з карбонатними і піритизованими прошарками до 0,1–1,0 см, зі слідами ковзання та “кучерявчика”. Перешарування і перем’ятість не рівномірна, злам кутастий. На вертикальному зрізі вкраплення сірого кольору, швидше за все пов’язані з “кучерявчиком”, а на горизонтальному – відбитки рослин. Покрівля пласта – піщано-глинистий сланець з чіткими вуглистими прошарками по напластуванню, злам кутастий. Діагональні тріщини без зміщення та без привносу іншої речовини. Породний прошарок, який зберігається і при трипачковій будові, заввишки 5–12 см, чорний піщано-глинистий сланець зі слідами ковзання як на вертикальних, так і на горизонтальних зрізах. У масі зразка присутні поодинокі зерна піриту та незначні лінзочки карбонатів. На горизонтальних площинах є чіткий контакт з вугільним пластом (вугільні примазки). Вуглистий сланець з чіткими горизонтальними напластуваннями, який залягає під вугільним пластом, можна поділити на два види: матова частина та блискуча з незначними матовими прошарками до 1–2 мм і подрібненою блискучою вугільною речовиною. На матовій частині видно сліди ковзання, а блискуча вміщує незначні лусочки кальциту. Вугільний пласт у районі дослідження складається з двох пачок загальною потужністю 0,74 м (0,53 – нижня пачка, 0,21 – верхня пачка). Вугілля нижньої пачки пласта чорне з металевим блиском, кутасто-східчастим зламом, лускуватої текстури. Тріщини іноді виповнені кальцитом, а деякі з них не заповнені.

Горизонтальні зрізи матові з незначними примазками блискучої вугільної речовини чи фрагментами вуглефікованих рослинних решток. Верхня вугільна пачка складається із блискучого чорного вугілля з матовими фрагментами заввишки 0,3 см, завдовжки 5,0–7,0 см.

Зразок має пластинчасто-вертикальну будову: вертикальні зрізи – блискучі, а горизонтальні – матові. На більшій частині горизонтальних зрізів – примазки блискучої вуглистої речовини, а між вертикальними пластинами – пластини кальциту до 0,1 мм. Зразок має значну кількість як вертикальних, так і горизонтальних тріщин.

За якісними показниками попередніх [1, 4] і власних досліджень антрацити району належать до найбільш високометаморфізованих із вмістом вуглецю (С) 96,1–97,6 %, водню (Н) 0,76–2,0 %, кисню (О) 0,28–2,3 %. Вологість (W) 3,5–4,5 %, уміст сірки (S) до 1,5 %, зольність (А) – 7,0–24,4 %, іноді до 33,1 %.

За попередніми дослідженнями метаноносність шахт до глибини 1 500 м є незначною і сягає до 0,1 м3/т г. м. і менше [3, 6]. Вивчення вмісту СО2 у породах і вугіллі на глибині від 150 до 1 400 м показало невелику його кількість у вугільних пластах, яка не перевищує 1 м3/т і підвищений уміст у пісковиках світи С23 до 23–25 м3/т і світи С25 до 28–41 м3/т. Уміст СО2 збільшується в зонах прояву тектонічних порушень і гідротермальної діяльності [2, 6].

Під час дослідження визначено. Великий вплив на формування вуглепородного масиву мають генетичні процеси, які представлені пластичними деформаціями підошви вугільного пласта та постгенетичні процеси, які призвели до значного розсланцювання вмісних порід та окремих частин вугільного пласта в періоди кімерійської та альпійської тектонічної активізації [5]. Визначені кристали та лінзочки піриту в розсланцьованій частині верхньої пачки пласта вказують на зміну седиментаційних і постседиментаційних процесів.

Наявність прожилок кальциту на різних рівнях вуглепородного масиву вказують на вплив

–  –  –

низькотемпературної гідротермальної діяльності [4]. Газоносність, визначена під час попередніх досліджень, підтверджується у виробках шахт і є безпечною для проведення вугледобувних робіт.

–  –  –Похожие работы:

«Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького кафедра стоматології дитячого віку Методичні вказівки для підготовки до практичних занять модуля Захворювання тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота у дітей (для викладачів) ЛЬВІВ – 2014 Методичні вказівки склали: доц.Стадник У.О. (№ 1-8), доц.Пришко З.Р. (№1-3), доц.Колечніченко О.В.(№4-5), доц.Солонько Г.М. (№6-8), ас. Мусій-Семенців Х.Г. (№1), ас. Машкаринець О.О. (№2), ас.Іванчишин В.В. (№ 3), ас.Солоп Л.М....»

«Посібник користувача Nokia Lumia 610 Видання 1.4 UK Посібник користувача Nokia Lumia 610 Зміст Техніка безпеки 4 Контакти 33 Початок роботи 5 Соціальні мережі 36 Клавіші та частини 5 Повідомлення 38 Клавіші «Назад», «Пуск» і «Пошук» 5 Пошта 41 Вставлення SIM-картки 6 Камера 47 Заряджання телефону за допомогою Фотографування 47 зарядного пристрою USB 7 Використання різних режимів зйомки 48 Розташування антени 8 Записування відео 49 Увімкнення телефону 9 Поради щодо камери 49 Ідентифікатор...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _С.В. Іванов (підпис) «»_2014 р. CЕРВІС В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЗБІРНИК СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ для студентів спеціальності 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа» денної форми навчання Всі цитати, цифровий та СХВАЛЕНО фактичний матеріал, на засіданні кафедри бібліографічні відомості технології харчування перевірені. Написання одиниць та ресторанного бізнесу відповідає стандартам протокол № 12...»

«УДК 636.084.52:577.112.386:636.52/.58 ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ МЕТІОНІНУ У КОМБІКОРМІ І.І.Ібатуллін, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН І.І.Ільчук, М.Я.Кривенок, кандидати сільськогосподарських наук М.А.Голота, студентка* Експериментально визначено ефективний рівень метіоніну у комбікормі для курчат-бройлерів кросу Кобб-500. Використання, у перший період вирощування (1–10 діб), комбікормів із вмістом метіоніну – 0,50 %, у другий (11–22 доби) –...»

«УДК821.161.2 ТКАЧЕНКО Р. П. ОБРАЗ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ У РОМАНІ М.СОРОКИ «КОЛИМСЬКА ТЕОРЕМА КРАВЧУКА» Стаття присвячена особливостям моделювання головного персонажа у романі М.Сороки «Колимська теорема Кравчука». Акцентовано традицію і новаторство художнього осягнення постаті академіка М.Кравчука. Ключові слова: науковець, біографічний роман, наукова школа. Роман про видатного українського математика Михайла Кравчука став для знаного в Україні журналіста, вченого, письменника М.Сороки чи не...»

«Глава 15 Нематеріальні блага   1. Результати творчої діяльності як об'єкти цивільного права 1. ЦК вперше визначає нематеріальні блага як об'єкти цивільного права, відносячи до цієї групи результати творчої діяльності,інформацію та особисті немайнові блага. Об'єднання цих об'єктів вокрему групу пояснюється передусім їх особливою правовою природою, відсутністю в них матеріального змісту. Це зумовлює основні особливості правового регулювання відносин, пов'язаних з їх виконанням та захистом. Так,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ НАСТАНОВА З ВЛАШТУВАННЯ ЖОРСТКИХ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ ДСТУ-Н Б В.2.7-ХХХ:201Х (Проект, перша редакція) Київ МІНРЕГІОН УКРАЇНИ 201Х ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ), Національний транспортний університет (НТУ) РОЗРОБНИКИ: О. Арінушкіна, В. Жданюк, д-р техн. наук (науковий керівник); В. Титар, канд. техн. наук; А. Лапченко, канд. техн. наук; С. Чугуєнко, канд. техн. наук (ХНАДУ); І. Гамеляк, д-р техн. наук; О....»

«Марія Самчук Улас Марія Самчук Улас Марія Матерям, що загинули голодною смертю на Україні в роках 1932-1933 Книга про народження Марії I Коли не рахувати останніх трьох, то Марія зустріла й провела двадцять шість тисяч двісті п'ятдесят вісім днів. Стільки разів сходило для неї сонце, стільки разів переживала насолоду буття, стільки разів бачила або відчувала небо, запах сонячного тепла й землі. Тих пару днів, що прожила з заплющеними очима по народженню, не входять у рахунок. Це не значить, що...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 10 грудня 2008 р., середа ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Спикеру дали голоса Сергей Головнев, КоммерсантЪ (Украина) Вчера 244 парламентария избрали В.Литвина Председателем Верховной Рады. Вступив в должность, В.Литвин сразу же объявил о создании новой коалиции в составе фракций БЮТ, Наша Украина–Народная самооборона и блока Литвина. Однако во фракции...»

«HP Officejet 7300/7400 series all-in-one HP Officejet 7300/7400 series all-in-one Посібник користувача © Copyright 2004 Hewlett-Packard 3 Дотримуйтеся всіх інструкцій Development Company, L.P. та зауважень, шо вказані на виробі. Подана у цьому посібнику У багатьох країнах/регіонах 4 Перед очисткою від'єднуйте інформація може бути змінена без створення копій нижченаведених пристрій від електричної додаткових повідомлень. матеріалів є незаконним. У розетки. Використання, відтворення чи сумнівних...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 3 (286), 2014 basis for moral and spiritual spheres of the child by determining its social significance, integrity, uniqueness and soleness. Key words: folk tale, axiology, values, translation. Стаття надійшла до редакції 31.01.2014 р. Прийнято до друку 28.02.2014 p. Рецензент – д. філол. н., проф. Дмитренко В. І. УДК [811.111:811.161.2]’255.4:791.43 Н. І. Пантикіна, А. Є. Деарт ТРАНСФОРМАЦІЯ ДОДАВАННЯ ПРИ АУДІОВІЗУАЛЬНОМУ ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ...»

«Оцінювання йододефіцитних захворювань та моніторинг їх усунення ПОСІБНИК ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ПРОГРАМ Третє видання Оцінювання йододефіцитних захворювань та моніторинг їх усунення: Посібник для керівників програм. – Третє видання. – К.: «К.І.С.», 2008. – 104 с. ISBN 978-966-2141-09-2 1. Йододефіцит. 2. Розлади, пов’язані з нестачею споживаних речовин. Профілактика та усунення. 3. Хлорид натрію, дієта–терапевтичне використання. 4. Оцінка харчування. 5. Політика харчування – стандарти. 6. Керівні...»

«Випуск 215. Том 227 УДК 327 (574+477) Полякова М. Є. РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ У статті висвітлено основні напрями та проаналізовано визначальні фактори співробітництва України з Республікою Казахстан у сфері зовнішньої політики. Зокрема, автором зроблено висновок, що у своєму співробітництві сторони досягли необхідних умов для переходу на якісно новий рівень взаємодії – партнерства. Ключові слова: партнерство, стратегічне партнерство, Республіка Казахстан, енергетичний...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»