WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 630*95 Ст. наук. співроб. І.Ф. Букша, канд. с.-г. наук; пров. наук. співроб. В.П. Пастернак, канд. с.-г. наук; мол. наук. співроб. Т.С. Мєшкова; інж. М.І. Букша – ...»

УДК 630*95 Ст. наук. співроб. І.Ф. Букша, канд. с.-г. наук;

пров. наук. співроб. В.П. Пастернак, канд. с.-г. наук;

мол. наук. співроб. Т.С. Мєшкова; інж. М.І. Букша – Український НДІ

лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького

ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНА ОЦІНКА ТА КАРТУВАННЯ ДЕРЕВОСТАНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛЬОВОЇ ГІС "FIELD-MAP"

Розглянуто можливості застосування польової ГІС-технології "Field-Map" при

дослідженні лісових та паркових ландшафтів. Наведено результати статистично-вибіркової інвентаризації насаджень Національного природного парку "Гомільшанські ліси" (Харківська обл.), картографування території та інвентаризації стану дерев і рослинності Харківського міського скверу "Перемога" та результати експерименту з відведення, таксації та сортиментації лісосік. Польова ГІС Field-Map показала високу ефективність при використанні.

Senior research worker I.F. Buksha; leading research worker V.P. Pasternak;

junior research worker T.S. Meshkova; engineer M.I. Buksha –Ukrainian Research Institute of Forestry and Forest Melioration named after G.M. Vysotskyi Forestry-taxation assessment and mapping of stands with help of field gis "field-map" The possibility of GIS-technology Field-Map application for researches of forest and park landscapes is reviewed. Results of sample-statistical inventory of forest stands of national Park "Gomilshanski lisy" (Kharkiv region), city park "Peremoga" territory mapping and inventory of vegetation in it, also results of experiment on precutting assessment and determination of assortment structure are presented. Field GIS Field-Map shows high efficiency in application.

Завдяки стрімкому розвитку систем дистанційного зондування, мобільних вимірювальних лазерних приладів і електронного польового обладнання істотно розширилися можливості застосування передових технологій у лісовому і садово-парковому господарстві. У рамках чесько-українського проекту "Передача передових методичних і технологічних знань в області інвентаризації та моніторингу лісових екосистем (ТехІнЛіс)" (www.techinles.org.ua) проведено низку польових експериментів із застосування технології Field-Map, розробленої в Інституті досліджень лісових екосистем (IFER, Чеська республіка). Роботи з підготовки структури баз даних, картографічних матеріалів та польового тестування Field-Map в Україні проводилися спільно зі спеціалістами IFER (М.Черни, Р.Русс, П.Вопенка). Технологія призначена для вимірювання та картування дерев у польових умовах, вона поєднує електронні вимірювальні прилади і польову ГІС в єдиний мобільний приладово-технологічний комплекс, основу якого становлять: польова геоінформаційна система, лазерний далекомір-кутомір (Forest-Pro), електромагнітний компас (Map-Star) та польовий комп'ютер (Hummerhead). ПрограмаFieldMap дає змогу працювати з різними типами і моделями електронних вимірювальних приладів, тому польове обладнання може комплектуватися від задач користувачів та їхніх вимог до точності вимірювань. Зокрема, можна використовувати GPS-приймач та електронну мірну вилку для вимірювання діаметрів стовбурів [3].

Атрибутивні характеристики об'єктів, які вимірюються або оцінюються у лісі, заносять безпосередньо до бази даних польового комп'ютера і відображають у польовій ГІС. При роботі з картографічними зображеннями можна збільшувати або зменшувати масштаб об'єктів на екрані, вирішувати навігаційні задачі, проводити розрахунки відстаней та площ на карті, створювати легенди для карт, тобто використовувати можливості географічної інформаційної системи (ГІС) безпосередньо у польових умовах. Застосування FieldMap дає змогу підвищити точність вимірювання й автоматизувати процедури вирішення багатьох практичних задач з оцінки і картування лісостанів, зокрема: вимірювання висот дерев; картографування горизонтальних і вертикальних проекцій крон дерев; обчислення площі поверхні й об'єму крони; побудова профілів стовбурів і окремих гілок дерев; дистанційне вимірювання діаметрів дерев на висоті 1,3 м або на будь-якій іншій висоті над поверхнею землі; автоматична побудова поперечних перерізів стовбурів та визначення об'ємів стовбурів дерев; картографування і вимірювання параметрів дерев, які лежать на землі; візуалізація профілів трансект, закладених у лісі (3D графіка); перетворення місцевих і всесвітніх географічних координат (в обидва напрямки); створення цифрових моделей місцевості (DТМ); проведення контролю повноти та вірогідності інформації в базі даних безпосередньо в лісі.

Польова ГІС Field-Map показала високу ефективність при використанні в численних пілотних експериментах, пов'язаних з оцінкою стану і картуванням деревостанів – статистичній інвентаризації в Національному природному парку "Гомільшанські ліси" [1], статистичній інвентаризації Хустського держлісгоспу [6], картуванні та оцінці стану міських зелених насаджень [2], відведенні і таксації лісосік, визначенні запасів та сортиментної структури деревостанів.

Використання технології Field-Map при оцінці лісових об'єктів і ландшафтів дає змогу ефективно вирішувати завдання, пов'язані зі збором якісно нової інформації, необхідної для стійкого управління лісами та виконання міжнародних зобов'язань в лісовому господарстві та охороні природи (критерії й індикатори стійкого управління лісами, нагромадження лісами вуглецю, біорізноманіття лісових екосистем, стан лісів в зв'язку з антропогенним впливом тощо).

Одним із перспективних напрямків використання передових вимірювальних технологій є детальні дослідження лісових екосистем у заповідниках і національних парках. Природні ліси на території природо-заповідного фонду є природними еталонами, які дуже важливі для збереження біорізноманіття і використовуються як об'єкти довгострокових наукових досліджень.

Для лісових заповідних об'єктів розроблені та визнані на міжнародному рівні методи інвентаризації та моніторингу, які передбачають проведення статистичної інвентаризації на території всього об'єкту та детальне картування найбільш цінної його частини (ядра) [4]. Вирішити проблему значної трудомісткості цих робіт дає змогу використання технології Field-Map, причому ефективність її застосування збільшується із ускладненням рельєфу місцевості, структури насаджень і методики проведення спостережень. Визначення стану лісових насаджень об'єктів природо-заповідного фонду за допомогою технології Field-Map дає змогу створювати бази даних і карти в ГІС, які необхідні для довгострокового моніторингу природних лісів відповідно до міжнародних вимог. На таких картах відображається місцерозташування (координати) кожного дерева, а також у зв'язаних з ними базах даних зберігаються показники лісових екосистем (параметри підліску, підросту, надґрунтового покриву тощо), перелік яких визначає користувач Field-Map для вирішення поставлених задач.

Одним з прикладів практичного застосування Field-Map є проведення інвентаризації лісових насаджень Національного природного парку (НПП) "Гомільшанські ліси". НПП утворено 6 вересня 2004 р. з метою збереження, відтворення й раціонального використання типових та унікальних лісостепових природних комплексів на території 14314,8 га в середній течії річки Сіверський Донець. Площа ядра парку – 3377,3 га, з яких більше 90% представлено лісовими землями, переважно порослевими дубовими насадженнями.

Для розроблення проекту організації території парку заплановано інвентаризацію його території, а для інформаційної підтримки управлінських рішень – створення системи моніторингу.

Для території, що передана парку в постійне користування, за допомогою польової ГІС Field-Map запроектовано мережу постійних ділянок для інвентаризації та моніторингу лісів з рівномірним розміщенням постійних площадок. Середня відстань між центрами площадок становить 350 м, при цьому на територію парку припадає 253 ділянки. Кожна кругова інвентаризаційна ділянка має радіус 12-62 м (площа кола – 500 м2). Місцезнаходження центру ділянки на місцевості визначали з використанням GPS і подальшої навігації за допомогою лазерного обладнання. Опис ділянки проводили за такими характеристиками: доступність, топографія, висота н.р.м., тип лісу, цінність біотопу, опис лісорослинних умов і характеристик лісової рослинності, включаючи опис її структури, зімкнутості намету, покриття травами, мохами, лишайниками, чагарниками.

На ділянках інвентаризації проводили картування дерев та визначення широкого спектру показників (порода, діаметр і висота, характеристики крони, якість стовбура, наявність пошкоджень, життєвість і тип росту). Проводили також детальний опис відновлення лісу на трьох кругових площадках (R=1,15 м), які представляли однорідний сегмент ділянки за характеристиками відновлення.

Внаслідок проведення робіт одержали статистично обґрунтовану інформацію про стан лісових об'єктів зокрема, такі дані: характеристика рельєфу території НПП; розподіл лісових земель за типами лісу, склад і структура лісових насаджень; санітарний стан лісу; характеристика відмерлої деревини; характеристика відновлення з розподілом за породами, віком, якістю тощо. Доцільно проведення повторних спостережень через певний проміжок часу для вивчення характеристик лісів НПП "Гомільшанські ліси" у динаміці.

Перспективним також є застосування технології Field-Map для детального картування зелених насаджень. Такі роботи проведено у сквері Перемоги, вони включали картування території скверу: газонів, доріжок, об'єктів, деревно-чагарникової рослинності, вимірювання діаметрів і висот дерев, оцінку стану рослинності. Дерева відображаються на карті у вигляді об'єктів, а в базі даних зберігається інформація по кожному з них (порода, діаметр, і висота, санітарний стан). Також закартографовано проекції крон всіх дерев скверу, а для частини дерев встановлено вертикальні профілі крон. Дані про горизонтальні проекції крон дають змогу візуалізувати та розраховувати одну з важливих характеристик деревостанів – зімкненість деревного намету. Виміряні вертикальні профілі крон в Field-Map можна використовувати для оцінки щільності лінійних насаджень і визначення ефективності їхньої конструкції. Крім того, на основі даних про вертикальні профілі і горизонтальні проекції крон автоматично розраховуються площа поверхні та об'єм крони. Такі дані можна використовувати для оцінки середовищетвірних властивостей деревостанів.

Застосування вимірювальної технології Field-Map дало змогу за порівняно короткий термін створити електронну карту скверу та зв'язані з нею бази даних усім об'єктів, що розташовані на його території, включаючи повну характеристику деревної рослинності та газонів, клумб тощо, згідно з вимогами чинних нормативних документів з інвентаризації зелених насаджень. База даних, що об'єднує картографічну та атрибутивну інформацію про об'єкти зеленого господарства, може слугувати прототипом для створення інформаційноаналітичної системи управління об'єктами садово-паркового господарства.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ще одним напрямком застосування технології Field-Map є відведення і таксація лісосік, починаючи зі зйомки ділянки до визначення виходу різних категорій деревини та оптимізації сортиментної структури. З метою вивчення таких можливостей проведено пілотний експеримент на лісосіці суцільної санітарної рубки у "ДП Вовчанське лісове господарство" Харківської області.

Із використанням технології Field-Map проведено картування контурів ділянки та суцільний перелік дерев. На лісосіці закладено мережу з дев'яти кругових ділянок, на кожній з яких було виміряно 10-11 дерев. Для вимірювання дерев, що зростають, використано метод "шести точок": вимірювалися діаметри на пні, висотах 1,3 м, 2 м, на половині основи крони та біля основи крони, а також висота стовбура. Діаметри біля основи крони та на половині висоти стовбура вимірювалися дистанційно за допомогою спеціального електронно-вимірювального та оптичного обладнання, яке працює під управлінням Field-Map. Для модельних дерев засобами Field-Map будували профіль стовбура та намічали розділку на сортименти з урахуванням вад. Для контролю точності виконаної сортиментації проведено обчислення об'єму стовбура та сортиментів за стандартним методом. При порівнянні об'ємів зростаючих дерев, розрахованих на основі дистанційних вимірювань із застосування технології Field-Map і зрубаних дерев сумарна різниця склала 0,2%.

Проведено розрахунки виходу деревини за модельними деревами і сортиментними таблицями. За незначного сумарного розходження (0,8%), розходження за окремими категоріями сягає 33% (табл.).

Порівняння кривої об'ємів за модельними деревами і даних сортиментних таблиць показує, що вони близькі, хоча спостерігається деяке заниження об'ємів у верхніх ступенях товщини та завищення в середніх за даними сортиментних таблиць (рис. 1).

Ми довели високу точність використання технології Field-Map для дистанційного вимірювання діаметрів дерев та розрахунку об'ємів і сортиментації дерев на пні, порівняно із стандартним методом визначення об'ємів дерев та сортиментів за сортиментними таблицями.

Табл. Порівняння виходу сортиментів за сортиментними таблицями та модельними деревами, м3 За модельними За сортиментними Категорії деревини Розходження, % деревами таблицями Ділова, всього 242 270 11,6 В т.ч. Крупна 75 55 –26,6 Середня 146 195 33,5 Дрібна 21 20 –4,8 Дров'яна 60 53 –11,7 Відходи 55 37 –32,7 Загальний запас 357 360 0,8

–  –  –

Висновки Встановлено високу ефективність використання технології Field-Map для статистично-вибіркової інвентаризації лісів, починаючи з проектування мережі спостережень, створення структури бази даних та безпосередньо при проведенні польових робіт із використанням комплекту електронно-вимірювального обладнання, причому ефективність збільшується у насадженнях із складним рельєфом та складною структурою деревостану. Внаслідок проведення робіт одержано статистично обґрунтовану інформацію про стан лісових об'єктів та закладено основу для проведення моніторингу лісових екосистем шляхом організації повторних спостережень.

Використання польової ГІС Field-Map для інвентаризації та картографування лісових та паркових ландшафтів, відведення, таксації і сортиментації лісосік дає змогу одержати об'єктивну та актуальну інформацію для лісівничо-таксаційної оцінки деревостанів, розроблення плану ведення господарства і природоохоронної діяльності.

Література

1. Букша І.Ф., Пастернак В.П., Мєшкова Т.С., Русс Р., Черни М. Вибірково-статистична інвентаризація лісових насаджень національного природного парку "Гомільшанські ліси"// Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків. – 2006, вип. 109. – С. 111-116.

2. Букша И.Ф., Пастернак В.П., Мешкова Т.С. Русс Р., Черны М. Инвентаризация и картографирование зеленых насаждений с помощью полевой ГИС Field-Map// Ландшафт плюс для профессионалов. – 2006, № 1. – С. 48-51.

3. Букша И.Ф. Передовые измерительные технологии для лесного хозяйства// Оборудование и инструмент для профессионалов. – 2004, № 5 (52). – С. 4– 6.

4. Любимов А.В., Кудряшов М.М., Вавилов С.В. Особенности организации, устройства и инвентаризации международных систем особо охраняемых природных территорий:

Учебное пособие. – СпБ.: ЛТА, 1988. – 240 с.

5. Черны М., Букша И. Field-Map (Полевая Карта) – передовая измерительная технология для лесного хозяйства, охраны природы и ландшафтоведения// М-ли міжнар. ювілейної наук.

конф., присвяченої 75-річчю із дня заснування УкрНДІЛГА (30-31 березня 2005 р., м. Харків). – Харків. – 2005. – С. 84-85.

6. Vopenka P., Cerny M. In Transcarpathia, Ukraine, GIS Aids Statistical Forest Inventory// ArcNews. – 2005. – Vol. 27., № 4. – P. 38.Похожие работы:

«ВІСНИК ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» УДК 616.716-007(477) Галич Л.В., Куроєдова В.Д., Галич Л.Б.ОСОБЛИВОСТІ ТИПУ РОСТУ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У ПАЦІЄНТІВ ПІВНІЧНОГО ТА ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГІОНІВ УКРАЇНИ З АНОМАЛІЯМИ ІІ КЛАСУ ЗА ЕНГЛЕМ ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава Сумська обласна дитяча клінічна стоматологічна поліклініка, м. Суми Прогнозування основного направлення росту нижньої щелепи має велике теоретичне і практичне значення для вибору оптимального...»

«Фінанси, облік і аудит. 2009. № 14 Л. В. Титенко УДК 657. 30071: 615 здобувач кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», голова правління Державної акціонерної компанії «Ліки України», м. Київ ОЦІНКА СИРОВИНИ І МАТЕРІАЛІВ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ Проаналізовано особливості методик The features of methods of estimation of оцінки сировини і матеріалів, визначено raw material and materials have been їх переваги і недоліки. Обґрунтовано осanalysed, their advantages...»

«УДК: 595.421:599.742.1–9(252.2:282.247.32) ТРОФІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ІКСОДОВИХ КЛІЩІВ З ЇХ ТВАРИНАМИ – ГОДУВАЛЬНИКАМИ В ЗОНІ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я В.В. Горбань, Н.В. Воронова, М.С. Лугінін Запорізький національний університет Изучены трофические связи иксодовых клещей с животными прокормителями в зоне степного Приднепровья. Проанализована общая тенденция в динамике численности иксодовых клещей и мышевидных грызунов за последние 50 лет. Иксодовые клещи, трофические связи, животные–прокормители,...»

«ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ – 2003 ДОПОВІДЬ БЮРО ДЕМОКРАТІЇ, ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПРАЦІ ДЕРЖДЕПАРТАМЕНТУ США ЩОДО ПРАКТИКИ В ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ В КРАЇНІ 37(78) ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА ХАРКІВ «ФОЛІО» ББК 67 Д70 Книгу видано за сприяння Національного фонду підтримки демократії (США) Дотримання прав людини в Україні у 2003 році / Харківська Д70 правозахисна група; – Харків: Фоліо, 2004. – 72 с. ISBN 966-03-2555-Х. У спеціальному інформаційно-аналітичному бюлетені «Права людини» Харківської...»

«ISSN 1728-4236 ВІСНИК ЖДТУ. 2013. № 4 (66) УДК 657.1 В.В. Свіцельська, аспір. І.Б. Черкаський, д.е.н, доц. Житомирський державний технологічний університет ОБЛІК СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ В ПОЛЬЩІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ Досліджено законодавчі документи Польщі щодо обліку справедливої вартості. Здійснено порівняння норм українського, польського та міжнародного законодавства в частині регулювання обліку справедливої вартості. Визначено ряд проблемних питань обліку справедливої вартості в Польщі. Ключові...»

«УДК 691-38.3-03(38Т) ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БУДІВЕЛЬ Гавриш О.М. ТОВ «Кнауф Гіпс Київ» м. Київ, Україна АНОТАЦІЯ: В статті розглянуто застосування сучасних будівельних матеріалів (вакуумних ізоляційних панелей, гіпсокартонних плит з енергоакумулюючими речовинами (матеріали зі змінюваним фазовим станом – РСМ), цементних плит «Аквапнель» та ін.) для будівництва енергопозитивних осель, які виробляють енергії більше, ніж споживають. АННОТАЦИЯ: В...»

«129 ВИСНОВКИ Сполуки нітрату та хлориду свинцю у концентрації 0,01 % в штучному поживному середовищі 1. були більш придатними, ніж у концентраціях 0,1 % та 1,0 %, для порівняння ступеня зміни проростання пилку деревних рослин. За показником «довжина пилкової трубки» суттєвих розбіжностей між видами в стійкості до 2. даних забруднювачів не виявлено. Не знижували відсоток проростання пилку на штучному поживному середовищі з 0,01 % 3. концентрацією сполук свинцю Cerasus vulgaris та Lycium...»

«© Кругліков В. Т., Багдасарова І. В., Круглікова І. В., Васильєва І. Г., Цюбко О. І., 2015 УДК 616.611-002-02:616.523]-053.2 В. Т. КРУГЛІКОВ1, І. В. БАГДАСАРОВА1, І. В. КРУГЛІКОВА1, І. Г. ВАСИЛЬЄВА2, О. І. ЦЮБКО2 ГЕРПЕСВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ І ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ У ДІТЕЙ V. KRUGLIKOV1, I. BAGDASAROVA1, I. KRUGLIKOVA1, I. VASILYEVA2, O. ZYUBKO2 HERPES VIRUS INFECTION AND GLOMERULONEPHRITIS IN CHILDREN ДУ «Інститут нефрології НАМН України», м. Київ ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН...»

«оповiдi 3 • 2007 НАЦIОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ НАУК УКРАЇНИ БIОЛОГIЯ УДК 796.072.2 © 2007 Н. I. Джуренко, О. П. Паламарчук, Л. М. Гунiна, Л. П. Бабенко, С. А. Олiйник Скринiнг рослин з антиоксидантною та геномопротекторною активнiстю (Представлено членом-кореспондентом НАН України Т. М. Черевченко) The results of screening model researches of the mechanisms of action of plant extracts, which were not in common use as medicinal till now, on the oxidization of lipids in fractions of animal liver...»

«УДК 691.32 Ю.В. Петренко Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра архітектурних конструкцій ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕДЕННЯ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД © Петренко Ю.В.,2013 Проведено аналіз способів бетонування монолітних залізо бетонних конструкцій у зимовий період. ЦІ приклади порушення основних правил проведення таких робіт та розглянуті способи щодо усунення наслідків цих порушень Ключові слова: монолітний залізобетон, електропрогрів, утеплення, бетонна...»

«413 НОВИНИ ЗАРУБІЖНОЇ НАУКИ Люй Єньчжао, Т.В. Пекна, Сунь Вей ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ КИТАЙСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНУ У статті проаналізовано стан прямих китайських інвестицій в Україну. Висунуто рекомендації щодо прямих інвестицій китайських підприємств, а саме: чітке дотримання законодавчих актів України, оцінення інвестиційної ситуації, врахування при складанні інвестиційного плану особливостей українського ринку, підвищення обізнаності щодо запобігання ризиків. Ключові слова: стан прямих...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА РИБАК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ УДК: 323.2 (477) ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ Спеціальність: 23.00.02 – політичні інститути та процеси Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Чернівці 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича...»

«УДК 911.3 Вікторія Яворська, Альона Калетинська ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПЕРЕХІД І СУЧАСНІ ГЕОДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ Стаття присвячена сучасним геодемографічним процесам в Україні та регіоні Українського Причорноморя. Розглядаються питання демографічних переходів. Проаналізовані основні геодемографічні показники, сучасна геодемографічна політика в Україні та її вплив розвиток геодемографічних процесів. Дається грунтовний аналіз показників сумарної народжуваності в субрегіонах Українського Причорноморя, який...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»