WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«УДК 004.9 Н. Б. Шаховська, В. А. Висоцька, Л. В. Чирун Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 004.9

Н. Б. Шаховська, В. А. Висоцька, Л. В. Чирун

Національний університет “Львівська політехніка”,

кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

ДЛЯ ЗАОХОЧЕННЯ І ЗАЛУЧЕННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

ДО САМОСТІЙНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

© Шаховська Н. Б., Висоцька В. А., Чирун Л. В., 2015

Нові інформаційні телекомунікаційні технології сприяють оптимізації управління навчальним процесом. Запропоновано інноваційні підходи до поліпшення навчальної програми вищої освіти у сфері ІТ. Розглянуто методи пошуку і залучення студентів до наукової та практичної роботи завдяки їх участі в командних змаганнях і спільних міжвузівських науково-практичних проектах. Узагальнено і подано методологічні наукові результати з проблематики впровадження технологій та методів дистанційного навчання. Запропоновано метод покращення наукової грамотності студентів, знаходячи інноваційні рішення для вирішення проблем проектів, що сприятиме науковій кар’єрі для учасників міжвузівських проектів. Розглянуто питання побудови комплексу математичних моделей процесів дистанційного навчання, на яких ґрунтується створення інтегрованого інформаційно-навчального середовища. Зазначені питання є актуальними у зв’язку з упровадженням технологій дистанційного навчання і нерозривно пов’язано з дидактичними та методологічними аспектами навчального процесу.

Ключові слова: інформаційні технології, інтелектуальний аналіз даних, міжвузівські науково-практичні проекти, дистанційне навчання, дистанційна освіта, електронне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, електронний підручник, віртуальне навчальне середовище, інтегроване інформаційно-навчальне середовище, наукова кар’єра, учасники міжвузівських проектів.

New information, telecommunication technologies contribute to the optimization in the management of studies. This paper is devoted to the implementation of innovative approaches to improving the curriculum of higher education. The method of finding and attracting students including girls for scientific and practical work through and their participation at team competitions and joint Interuniversity scientific-practical projects are proposed. This work has considered a problem of distance education and involvement in her adaptive learning system.

Improving scientific literacy of students by finding innovative solutions to address the problems of projects are proposed. Simplify the process of obtaining a scientific career for interuniversity projects participants. The questions of mathematical models of processes of distance education (remote training) are highlighted in this article. Creation of the integrated net oriented informational-educational environment is based on them. The indicated questions are actual in connection with implantation of technologies of distance learning and inextricably related with didactic and methodological aspects of the educational process.

Key words: information technology, data mining, Interuniversity scientific-practical projects, distance learning, distance education, e-learning, information and communications technology, electronic textbook, virtual learning environment, integrated net oriented informational-educational environment, scientific career, interuniversity projects participants.

Вступ. Загальна постановка проблеми Відомими актуальними проблемами сьогодення є заохочення і залучення сучасної молоді до проведення самостійних наукових досліджень, виховання серед них висококваліфікованих Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua спеціалістів та лідерів професійної діяльності [1–10], а також використання інноваційних інформаційних технологій для дистанційного навчання перспективних спеціальностей, наприклад, систем штучного інтелекту [23]. Поширеною проблемою є небажання молодих людей підвищувати рівень своєї освіти та займатися науково-дослідною діяльністю в аспірантурі [23]. Освіта – це цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення [1, 23–26]. Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів для вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов’язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також моральноестетичної культури визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.

Відсутність освіти та зайнятості серед молодих людей призводить до повільної деградації суспільства.

Зв’язок висвітленої проблеми із важливими науковими та практичними завданнями Призначення освіти – дати новому поколінню початкові знання культури, формуючи поведінку у дорослому житті і допомагаючи у виборі можливої ролі в суспільстві [23]. У широкому сенсі слова, освіта – процес або продукт формування розуму, характеру або фізичних здібностей особистості. У технічному сенсі утворення – це процес, за допомогою якого суспільство через школи, коледжі, університети та інші інститути цілеспрямовано передає свою культурну спадщину – накопичене знання, цінності та навички – від одного покоління іншому. В останні десятиліття набула поширення наукова експертиза у сфері освіти, яка здійснюється у формах педагогічного аудиту, психолого-педагогічної експертизи, комплексної гуманітарної експертизи тощо. Але відсутні дослідження мотивування молоді до навчання. У повсякденному розумінні освіта, крім усього іншого, передбачає навчання учнів учителем. Це є основним недоліком навчання. Викладачі з вузьких сфер, таких як системи штучного інтелекту, можуть навчати тільки цьому предмету, зазвичай в університетах та інших вишах. І це значно обмежує доступ ширшої аудиторії до навчання. Існує також викладання фахових навичок, наприклад, програмування та проектування відповідних систем. Крім освіти, в спеціальних установах існує також самоосвіта, наприклад, через Інтернет, читання, відвідування музеїв або особистий досвід. Але воно є неконтрольованим або регіонально спрямованим.

Аналіз останніх досліджень та публікацій Сучасний процес переходу до інформаційного суспільства, а також соціально-економічні зміни, що відбуваються в Європі, вимагають суттєвих змін у багатьох сферах діяльності держави [23]. Насамперед це стосується реформування галузі освіти та інновацій у забезпеченні навчального процесу. Тенденція використання інформаційних та телекомунікаційних технологій полягає в створенні систем, які здатні не тільки виконувати інформаційно-аналітичні функції, але й створювати умови для оперативного керівництва розподіленим дистанційним навчальним процесом, бути ефективним середовищем організації й управління процесом навчання та укладання ефективного забезпечення навчального процесу. Це дає можливість зробити універсальним процес планування навчального процесу та підготовки навчально-методичних матеріалів для різних форм навчання та різних структур навчальних програм. Використання інформаційних комунікаційних технологій повинно оптимізувати процеси управління навчальним процесом і створити ефективну організаційну структуру. Забезпечення навчального процесу за допомогою технічних, інформаційних, інтелектуальних та програмних інновацій надзвичайно важливо в контексті управління сучасним розподіленим навчальним процесом [1, 23].

Переваги дистанційного навчання (ДН) з переходом на нові інформаційні технології очевидні [1]. Крім того, в публікаціях щодо проблем ДН значну увагу звертають на розроблення електронних посібників, вибір платформ, дидактику нових освітніх середовищ, методологію проведення навчання та ін. Проте питання, пов’язані із математичним моделюванням процесів ДН, залишаються нерозглянутими. Тенденція використання інформаційних і телекомунікаційних Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua технологій сьогодні полягає в створенні систем, які ґрунтуються на ефективних математичних моделях, здатних не тільки забезпечувати виконання інформаційно-аналітичних функцій, але і створювати умови для оперативного керування розподіленим дистанційним навчальним процесом, бути ефективним середовищем організації й управління процесом навчання та укладання ефективного особистісно-орієнтованого навчального плану та розкладу [18]. Це дає змогу досягти певної універсальності процесів планування навчального процесу та підготовки навчальнометодичних матеріалів для різних форм навчання і різних структур навчальних програм.

Отже, проблема проектування інтегрованого інформаційно-навчального середовища систем ДН, що спирається на сучасні досягнення в області дидактики, ергономіки і математичного моделювання, набуває ще більшої актуальності. Запропонований у статті комплекс математичних моделей містить структурну модель дистанційних курсів, модель знань дистантного слухача та процесу навчання. Слід також зазначити, що крім комплексу математичних моделей, інтегроване середовище містить засоби добору контрольних питань, визначення дидактичних характеристик завдань, створення сценарію навчання [19].

Проектування та моделювання систем дистанційного навчання і діагностики якості знань для мережі Internet дає змогу автоматизувати не тільки процес подання навчального матеріалу, але й індивідуальну навчальну роботу студентів, оскільки в основу таких систем покладено розподілену модель збереження інформації. Своєю чергою, використання єдиних форматів передавання інформації в мережі Internet дасть змогу розширити сферу застосування автоматизованих навчальних і діагностуючих систем у різних навчальних закладах.

Однак слід зазначити, що наявні сьогодні інструментальні засоби (PHOENIX Web, Quest Net+, ToolBook тощо) дають змогу лише розробляти навчальний матеріал для автоматизованих систем дистанційного навчання і діагностики, а при проектуванні компонентів підсистем діагностики необхідний зв’язок прямого програмування спеціалізованими мовами. Такі системи не ґрунтуються на накопичених у результаті багаторічних досліджень у галузі штучного інтелекту знаннях про методи проектування, реалізації, оцінювання якості й експлуатації інтелектуальних комп’ютерних навчальних систем [21]. Розроблювачі цих систем набагато більше займалися питаннями побудови інтерфейсу дистантного слухача, ніж вибором адекватної стратегії навчання та його індивідуалізації [15]. Отже, у сформованих умовах актуальним є розроблення засобів, що дають змогу автоматизувати проектування основних компонентів процесу дистанційного навчання і діагностики якості знань. Проектовані компоненти повинні вирішувати не тільки завдання підготовки та подання навчальної інформації, але й проблеми організації дистанційних адаптивних процедур навчання, діагностики знань, збирання й опрацювання результатів контролю та формування статистичних даних про дистантного слухача. Зазначені проблеми частково розглядаються в [13, 14, 19].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Виділення проблем Складність потоків даних, обсяги інформації, що передається, в інформаційній інтелектуальній системі ДН вимагає введення в її структуру допоміжних засобів інтелектуальної навігації, опрацювання інформації, каталогізації та планування. Більшість задач адміністрування і управління структурною одиницею покладаються на агента-секретаря, якого можна вважати інтелектуальним ядром структурної одиниці навчального закладу.

Це не просто утиліта, що спрощує процес інтерактивного діалогу із системою, але й активний учасник її діяльності:

інтерфейсний агент, що має індивідуальність і виконує вказівки користувача з питань планування, комунікації і управління.

Виникають завдання, які необхідно першочергово вирішити:

1. Зміцнення міжнародної міждисциплінарної та міжгалузевої мобільності дослідників:

– підвищення можливості для кар’єрного росту й умов праці молодих науковців та досвідчених дослідників;

– розвиток наукової кар`єри;

– сприяння співробітництву між науковими установами та промисловістю.

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua

2. Розвиток дослідницьких інфраструктур.

Необхідно забезпечити:

1. Підтримку найталановитіших та креативних молодих людей та їх команд щодо проведення передових досліджень у сфері інформаційних технологій та способів надання дистанційної освіти;

2. Наукову міжнародну співпрацю з метою пошуку нових та перспективних областей досліджень через підтримку сучасних інноваційних інформаційних технологій;

3. Надання молоді можливостей для навчання та розвитку професійної кар’єри;

4. Доступ всіх молодих учасників проекту до висококласних дослідницьких інфраструктур.

Формулювання мети Актуальним є завдання для всіх верств населення та країн світу заохочувати та мотивувати студентів до навчанні в аспірантурі та проведення науково-дослідної діяльності. Якщо кваліфікація потенційних працівників знижується, то це призводить до зниження матеріального виробництва та деградації соціальних інститутів. Відсутність молодих людей, які хочуть брати участь у науководослідній діяльності, гальмує науково-технічний прогрес. Саме тому є необхідність у розробленні інноваційних засобів, наприклад, через такий поширений серед молоді процес, як гра.

Використовуючи різні навчальні ігри як заохочення студентів до навчання та проходження певних етапів або рівнів, спонукати їх до самовдосконалення через активну участь у вдосконаленні цих ігор, спрямовану на науково-дослідну діяльність. Для підвищення професійного міждисциплінарного знання та набуття навичок у галузі інформаційних технологій необхідно розробляти та впроваджувати інформаційні програмні засоби, які безпосередньо зацікавлять учасників навчання та сприятимуть зростанню їх мотивації для активізації власних досліджень. Метою є створити багатовимірний освітній інструмент, який стимулюватиме студентів для пізнання і дослідження.

Завдання:

1. Впровадження інноваційних підходів до поліпшення навчальної програми вищої освіти через гру з проходженням трьох рівнів складності з безпосередньою участю самих студентів у формуванні процесу навчання.

2. Пошук та залучення до наукової та практичної роботи студентів через командні змагання та їх участь у спільних міжвузівських науково-практичних проектах.

3. Підвищення наукової грамотності студентів безпосереднім залученням їх до удосконалення процесу викладання перспективних дисциплін, знаходячи інноваційні рішення для вирішення проблем проектів.

4. Спрощення процесу отримання наукової освіти та спеціальності для учасників міжвузівських та міжнародних проектів.

Аналіз отриманих наукових результатів

Досягнення цілей:Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«УДК 821. 161. 2: 7. 036. 7 Галина Яструбецька Есхатологізм поетичного мислення Тодося Осьмачки У статті осмислюється одна з провідних ідей експресіонізму – ідея Апокаліпсису і автентична їй проблема есхатологізму на основі поезії Тодося Осьмачки. Увага акцентується на канотаті „смерть” (і на її атрибутах та інтенціях) як центроорганізуючому образно-структурному елементі художньої дійсності Тодося Осьмачки. Експресіоністичне мислення, з огляду на свою морально-етичну парадигму, характеризується...»

«Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку УДК 355.02 Ю. П. Бабков, М. М. Адамчук, А. Ю. Бабков СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ СТВОРЕННЯ УГРУПОВАНЬ ВІЙСЬК (СИЛ) НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Запропоновано систему принципів створення угруповань військ (сил) Національної гвардії України, здійснено їх формулювання, класифікацію та систематизацію. Ключові слова: угруповання Національної гвардії України, принцип, оперативне застосування. За часи Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і...»

«Мінералогічний збірник Mineralogical Review 2011. № 61. Вип. 1–2. С. 15–33 2011. N 61. Is. 1–2. P. 15–33 УДК 550.4(477) ГЕОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ П. Білоніжка Львівський національний університет імені Івана Франка 79005 м. Львів, вул. Грушевського, 4 E-mail: mineral@franko.lviv.ua Проаналізовано основні результати геохімічних досліджень, які проводили на геологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка в 1948– 2010 рр. Головну увагу...»

«С.Б. Стасевський РЕЦЕНЗІЯ Беценко Т.П. Стилістика сучасної української мови. Фоніка / Т.П. Беценко, Я.Б. Голуб. – [вид. 2-ге]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. – 148 с. Рецензований посібник присвячений важливому розділу стилістики – звуковій виразності мовлення. Одразу зазначимо, що стилістична роль фонетичних засобів мови навіть у вузівських підручниках із стилістики подається лапідарно, тому повторне видання посібника Т.П. Беценко та Я.Б. Голуб «Стилістика сучасної...»

«ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР-БАНК» Акціонерам та Правлінню ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР-БАНК» Національному банку України ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси» провело аудит річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР-БАНК» (далі – «Банк»), що додається, яка включає звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня...»

«ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ по виконанню запитів соціально-правового характеру СХВАЛЕНО: Протокол №2 від 15.12.2004 р. Науково-методичної Ради ВИКОНАВЦІ: Відділ організації і координації архівної справи та кадрів і відділ інформації та використання документів НАФ Луцьк 2004 Одним з важливих завдань державних архівних установ є виконання запитів організацій, заяв громадян та видача їм архівних довідок, архівних копій та архівних витягів соціально-правового...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Пугач Михайло Орестович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.2012 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Пiдприємство теплових мереж 1.2....»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ На правах рукопису КИСЕЛЬОВА НАТАЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА УДК 616.716.8+617.52]006.311.03-053.2-07-08 КОМПЛЕКСНІ ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГЕМАНГІОМ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ У ДІТЕЙ 14.01.22 – стоматологія Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Науковий керівник: член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Харьков Леонід Вікторович Київ – 2015 ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ...»

«УДК 582.475:631.466 ШТУЧНА МІКОРИЗАЦІЯ ПІД ЧАС ІНТРОДУКЦІЇ РОСЛИН: ЗНАЧЕННЯ ТА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ О. Г. Сіренко, М. І. Шумік, Н. Ю. Бєлова, В. М. Остап’юк Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАНУ Розглянуто значення мікоризи під час інтродукції рослин та означені завдання з вивчення впливу штучної мікоризації грунту на інтродуценти. Ключові слова: мікориза, штучна мікоризація, інтродукція. Sirenko O.G., Shumik M.I., Belova N.U., Ostapuk V.M. Importance and assignments simulated...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка ПРАКТИКУМ ЗІ СПЕЦКУРСІВ „МЕТОДИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ” ТА „ФОТОМЕТРИЧНІ Й ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ” Для студентів 4 курсу хімічного факультету спеціалізацій “Аналітична хімія” та “Хімічний контроль навколишнього середовища” Запорожець О.А., Зінько Л.С. Запорожець О.А., Зінько Л.С. Практикум зі спецкурсів „Методи молекулярної спектроскопії” та „Фотометричні й люмінесцентні методи аналізу”. Для студентів 4 курсу хімічного...»

«1 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Кафедра міжнародної інформації «ЗАТВЕРДЖУЮ» Заступник директора з навчальної роботи «»20 року ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КРИЗОВИЙ КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ для студентів напряму підготовки 0302 Міжнародні відносини спеціальності 8.03020401 – Міжнародна інформація спеціалізації «Міжнародні комунікативні технології», «Міжнародний інформаційний менеджмент» КИЇВ – 2013 Розробник: к.політ.н., доцент...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет О.І. Герасименко, В.О. Рахманов ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА Навчальний посібник Київ 2007 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет О.І. Герасименко, В.О. Рахманов ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА Навчальний посібник Київ 2007 УДК 355.541.2 (076.5) ББК Ц432я7 Г 37 Рецензенти: В.П. Ясинецький – канд. військ. наук, доц. (Національна академія оборони України); Г.Г. Пилипович – канд. військ. наук, доц. (Національна...»

«УДК 330.8:338.244.2 Т.В. Овчиннікова Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка” УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНИМИ ЗМІНАМИ В КОЛЕКТИВАХ АГРОФОРМУВАНЬ ВІДПОВІДНО ДО ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ (за матеріалами ПАФ “Рудківці” Жидачівського району Львівської області) © Овчиннікова Т.В., 2007 Розглянуто особливості структурних змін персоналу відповідно до зміни стратегії розвитку агроформування. На основі повторного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»