WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |

«Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя ГРАВЕ УКРАЇНА ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній

базі даних Комісії.

Виконуючий обов'язки Голови

Правлiння Базилевська Н.В.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

МП 24.04.2013

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ГРАВЕ УКРАЇНА"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

1.4. Місцезнаходження емітента 79044, Украна, Львівська обл., Франкiвський р-н, мiсто Львiв, вул. Метрологiчна, буд. 2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 032 2935588, 2935590

1.6. Електронна поштова адреса емітента office@grawe-ukraine.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2013 (дата) 78 Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери

2.2. Річна інформація опублікована у України" 24.04.2013 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) http://www.graw

2.3. Річна інформація розміщена на власній e.ua/ua/finance_ сторінці risiko_ua.htm в мережі Інтернет 24.04.2013 (адреса сторінки) (дата) Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X б) інформація про державну реєстрацію емітента X

в) банки, що обслуговують емітента X

г) основні види діяльності

–  –  –

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств Найменування об'єднання: Моторне (транспортне) страхове бюро України.

Місцезнаходження об'єднання: м. Київ, Русанiвський бульвар, 8.

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) є єдиним об'єднанням страховикiв, якi здiйснюють обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. Товариство є неповним членом МТСБУ, бере активну участь у дiяльностi його комiтетiв.

6. Інформація про посадових осіб емітента 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 6.1.1. Посада Голова Правлiння 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Копоть Тарас Володимирович 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 051334 02.02.1996 Бродiвський РВ УМВС України у Львiвськiй областi 6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта вища, спецiальнiсть - математика 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Обiймав посади: Директор департаменту страхування ВАТ АСК "Скарбниця", директор фiлiї Захiдної дирекцiї ТДВ "РОСНО Україна", територiальний менеджер ЗАТ СК "КРЕДО-КЛАСIК", директор фiлiї ТДВ" Альянс Україна", член Правлiння ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА".

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки прописанi в Статутi та в Положеннi про Правлiння Товариства. Розмiр виплаченої винагороди за 2012 рiк становив 242 187,37 грн. З 21.07.2010р.

призначено на посаду Голови Правлiння строком на 5 рокiв, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада Член Правлiння 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Базилевська Наталiя Володимирiвна 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 399048 19.05.2000 Ленiнградський РУ ГУ МВС України у м. Києвi 6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта вища, спецiалiст, iнженер-економiст 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Обiймала посади: головний бухгалтер, член Правлiння, Голова Ревiзiйної комiсiї, член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА". У звiтньому перiоднi займає посаду Голови Правлiння Приватного акцiонерного товариства "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (код ЄДРПОУ 25399836, мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд.15, оф.43) 6.1.8. Опис 05.06.2012р. позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (Протокол № 32 вiд 05.06.2012р.) для формування повного складу Правлiння прийняли рiшення про обрання (призначення) з 06.06.2012р. на посаду члена Правлiння Базилевську Наталiю Володимирiвну строком на 5 рокiв. Повноваження та обов'язки прописанi в Статутi та в Положеннi про Правлiння Товариства. Розмiр виплаченої винагороди за 2012 рiк становив 20 562,72 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Додатково вiдбувались змiни у складi Правлiння, а саме:

31.01.2012р. Наглядова рада ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" прийняла рiшення про припинення повноважень (звiльнення) Члена Правлiння Дунаєвського Романа Андрiйовича (Паспорт КВ 992783, виданий Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi 21.06.2002р.), посаду обiймав з 08.08.2008р. по 31.01.2012р., часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

04.05.2012р. Наглядова рада ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" прийняла рiшення про припинення повноважень (звiльнення) Члена Правлiння (фiнансового директора) Новачук Оксани Богданiвни (Паспорт серiя КА № 039733, виданий Залiзничиним РВ УМВС України у Львiвськiй областi 05.12.1995р.), посаду Члена Правлiння ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" обiймала з 20.07.2010р. по 04.05.2012р., часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гюнтер Пухтлер 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Р 3386700 15.04.2009 магiстрат Граца 6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта вища, магiстр соцiальних i економiчних наук 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Обiймав посади: член правлiння, директор, голова Наглядової ради, управлiнський радник, член Наглядової ради Grawe Австрiя, заступник Голови Наглядової ради ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА". Обiймає посаду члена Правлiння АТ "Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт" (мiсцезнаходження: Австрiя, 8010, м. Грац, вул. Херренгассе, 18-20).

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки прописанi в Статутi та в Положеннi про Наглядову раду Товариства. Винагорода за виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради не передбачена.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, його призначено на посаду Голови Наглядової ради з 15.03.2010р. строком на 3 роки.

6.1.1. Посада Заступник Голови Наглядової ради 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зiгфрiд Грiгг 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Р 4191061 02.02.2010 магiстрат Граца 6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта вища, доктор з права 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Обiймав посади: заступник генерального директора, заступник голови наглядової ради, директор, управлiнський радник, заступник Голови Правлiння Grawe, голова Наглядової ради ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА".

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки прописанi в Статутi та в Положеннi про Наглядову раду Товариства. Винагорода за виконання обов'язкiв Заступника Голови Наглядової ради не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, з 15.03.2010р.

призначено в склад Наглядової ради на посаду Заступника Голови Наглядової ради строком на 3 роки.

6.1.1. Посада Член Наглядової ради 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Отмар Едерер 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Р 1101808 11.07.2006 магiстрат Граца 6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта вища, магiстр соцiальних i економiчних наук 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Обiймав посади: генеральний директор, голова Правлiння, Голова Наглядової ради, директор, голова керiвної ради.

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки прописанi в Статутi та в Положеннi про Наглядову раду Товариства. Винагорода за виконання обов'язкiв Члена Наглядової ради не передбачена.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, призначений з 15.03.2010р. на посаду строком на 3 роки.

6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вольфганг Телесклав 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи L 03626921 02.10.2004 магiстрат Граца 6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта вища, юрист 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 0бiймав/є посади: спецiалiст вiддiлу по роботi з персоналом, начальник вiддiлу по роботi з персоналом АТ "Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт", член Ревiзiйної комiсiї ЗАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (код ЄДРПОУ 25399836, мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд.15, оф.43).

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки прописанi в Статутi та в Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Винагорода за виконання обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї не передбачена. З 06.06.2012р. призначено Головою Ревiзiйної комiсiї на посаду строком на 3 роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Додатково вiдбувались змiни у складi Ревiзiйноїк комiсiї, а саме: з 05.06.2012р. Загальними зборами акцiонернiв припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Бикова Олександра (паспорт А2610365, виданий 05.09.2006р. 00 Кишинiв), посаду обiймав з 18.08.2009р. по 05.06.2012р., часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравцова Анастасiя Сергiївна 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ 278484 20.06.2000 Бориспiльський МРВ ГУМВС України у Київськiй обл 6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта вища, юрист, магiстр 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Обiймала/є посади: секретар департаменту вирiшення спорiв, молодший юрист, юрист ТОВ "Меджiстерс"; юрисконсульт ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя".


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки прописанi в Статутi та в Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Винагорода за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не передбачена. З 06.06.2012р. призначено членом Ревiзiйної комiсiї на посаду строком на 3 роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Додатково вiдбувались змiни у складi Ревiзiйноїк комiсiї, а саме: 05.06.2012р. Загальними зборами акцiонернiв припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Базилевської Наталiї Володимирiвни (паспорт серiя СО № 399048, виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України у м.

Києвi 19.05.2000р.), посаду обiймала з 18.08.2009р. по 05.06.2012р., часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

–  –  –

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

–  –  –

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

–  –  –

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО

УПРАВЛІННЯ

–  –  –

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором Так, плануємо розпочати переговори Так, плануємо розпочати переговори в наступному році Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років Не визначились X Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) так

–  –  –

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Згiдно Статуту Товариства Кодекс корпоративного управлiння повинен бути затверджений рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: вiдомостi вiдсутнi.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Кодекс корпоративного управлiння Товариства знаходиться в процесi узгодження та впровадження. Оскiльки затвердженої редакцiї Кодексу корпоративного управлiння немає, вiдповiдно iнформацiя щодо його дотримання чи недотримання в акцiонерному товариствi вiдсутня.

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи Згiдно iз Статутом ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" метою дiяльностi Товариства є здiйснення всiх передбачених законодавством видiв страхування та перестрахування, як обов'язкового, так i добровiльного, на якi Товариство отримало лiцензiї, та iншої дiяльностi, пов'язаної iз страховими операцiями, для одержання прибутку.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |
Похожие работы:

«НАУКОВІ ОГЛЯДИ and fibrogenesis in the kidney / A.I.Cederbaum //Hepatology. 2002. Repair. 2009. Vol.25, №2(1). P. 4W.Bechtel, S.McGoohan, E.M.Zeisberg Vol.35. Р. 62-73. 11. [et al.] //Nat. Med. 2010. Vol.16(5). Nonalcoholic fatty liver disease: an overview Phosphatidylinositol-3 kinase and Р. 544-550. of current insights in pathogenesis, extracellular signal-regulated kinase Myers R.P. Utilization rates, complications diagnosis and treatment /Schreuder mediate the chemotactic and mitogenic and...»

«УДК 821.112.2-93 ББК 84(4HIM) E 62 2008 ISBN 978-966-2909-22-7 Переклад © Юрко Прохасько Редактор © Маріанна Кіяновська Обкладинка © Надія Ваджипова Джерело тексту Прінтскрінінг, розпізнавання тексту, оформлення, коментарі HENTAIHUNTER Так було написано на скляних дверях невеличкої букіністичної крамнички, але цей напис виглядав так, ясна річ, тільки якщо дивитися зсередини темнуватого приміщення крізь віконну шибку назовні, на вулицю. Надворі був сірий холодний листопадовий день, дощ періщив...»

«Випуск 198. Том 210 УДК 539.12.04:57/575.316:612.6.052.4 Тарасенко Л. В., Бездробна Л. К., Циганок Т. В., Носач Ю. О., Мельник Т. В. СПОНТАННІ РІВНІ АБЕРАЦІЙ ХРОМОСОМ У ЖИТЕЛІВ МІСТА КИЇВ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ В 2000-2011 рр. проведено цитогенетичне обстеження 51 клінічно здорового жителя міста Київ (щільність забруднення території Cs 37 кБк/м ), які не мали свідомих контактів із іонізуючим випромінюванням та іншими мутагенними чинниками. Показано, що спонтанна частота...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О. Богомольця “Затверджено” На методичній нараді кафедри ортопедичної стоматології НМУ Протокол засідання кафедри №_ Зав. кафедрою ортопедичної стоматології Д.м.н., професор _ П.В. Куц ”_2015р. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПО ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ОРТОПЕДИЧНА Навчальна дисципліна СТОМАТОЛОГІЯ Тема заняття Технологія виготовлення металокерамічних реставрацій Курс V курс (семестр ІХ) Факультет...»

«Географія УДК: 911.3:338.488.2(477.82) КОЛЕКТИВНІ ЗАСОБИ РОЗМІЩУВАННЯ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ДИНАМІКА РОЗВИТКУ кандидат географічних наук, Павловська Т. С. магістр, Оніщук І. М. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк Представлено результати статистичного дослідження колективних засобів розміщування Волинської області за період 20112014 рр. Здійснено аналіз кількості засобів розміщування різних типів, їх динаміки в часі та просторового...»

«СУДОВА СТАТИСТИКА АНАЛІЗ СТАНУ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА ТА ДАНИХ СУДОВОЇ СТАТИСТИКИ ЩОДО РОЗГЛЯДУ СПРАВ І МАТЕРІАЛІВ ВИЩИМ СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ СУДОМ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ У 2012 Р. Відповідно до повноважень, передбачених ст. 32 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», та на виконання закріпленого Конституцією України обов’язку щодо здійснення судочинства у 2012 р. Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ виконано значний обсяг...»

«УДК 004.056 В.Ф. Чекурін, О.О. Будік Національний університет «Львівська політехніка», кафедра «Захист інформації» 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12 ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ © Василь Чекурін, Олександр Будік, 2015 E-learning system classification and generalized structural model for information security analysis have been considered. On this basis an approach to security requirements for e-learning system forming has been suggested....»

«АЛЬМАНАХ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 2012 Київ-2013 Редакційна колегія: Олексій МЕЛЬНИК, Микола СУНГУРОВСЬКИЙ, Алла ЧЕРНОВА, Людмила ШАНГІНА, Дизайн і макет: Олександр ШАПТАЛА Видання пропонує статті українських і зарубіжних авторів, у яких викладені різні погляди й оцінки стану та перспектив розвитку сектору безпеки України загалом та його окремих складових: оборонного сектору, структур внутрішньої безпеки та оборонної промисловості. Аналізом охоплені також загальні питання внутрішньої і...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Кафедра ділової комунікації МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ” Кафедра ділової комунікації Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Галузь знань: 0306 -менеджмент і адміністрування Напрям підготовки: 6.030601-менеджмент Статус курсу: професійно-орієнтований (за вибором ВНЗ) Розглянуто та схвалено на засіданні...»

«Будівельні матеріали, конструкції і споруди УДК 624.159.2 ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ УСУНЕННЯ КРЕНІВ ДИМОВИХ ТРУБ РЕГУЛЮВАННЯМ ЖОРСТКІСТЮ ОСНОВ Канд. техн. наук Р.В. Самченко ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ УСТРАНЕНИЯ КРЕНОВ ДЫМОВЫХ ТРУБ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЖЕСТКОСТЬЮ ОСНОВ Канд. техн. наук Р.В. Самченко FEATURES OF TECHNOLOGY OF SMOKE STACK TILT CORRECTION THROUGH SOIL STIFFNESS REGULATION Cand. of techn. sciences R.V. Samchenko При вирівнюванні нахилених труб з підземними димоходами способом горизонтального...»

«Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні Резюме Бадила О. А. Теоретические основы обеспечения доказательств в гражданском и нотариальном процессе: сравнительный аспект. В статье проанализирован институт обеспечения доказательств, его способы в гражданском и нотариальном процессах. Проанализированы концепции ученых Украины и РФ, высказано авторское видение на проблемные аспекты обеспечения доказательств в данных процессах и предложения по усовершенствованию теории нотариального...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Кужель М.Я. (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) МП 25.04.2013 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ №2 1.2. Організаційно-правова...»

«О. В. Іваненко1 УДК 633.34:631.95 Інститут агроекології і природокористування НААН України О. В. Тогачинська к. с.-г. н. О. В. Ничик к. т. н. Національний університет харчових технологій Т. М. Тимощук к. с.-г. н. Житомирський національний агроекологічний університет ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ СОЇ НА ВМІСТ РУХОМИХ ФОРМ ФТОРУ У СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ГРУНТІ Наведено результати досліджень щодо впливу технологій вирощування сої на вміст лугорозчинної, кислоторозчинної та водорозчинної форм фтору у сірому...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»