WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Карпуленко М.О., аспірант кафедри управління освітою НАДУ Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах Польщі як фактор демократизації вищої освіти Стаття ...»

-- [ Страница 1 ] --

Карпуленко М.О.,

аспірант кафедри управління освітою НАДУ

Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах

Польщі як фактор демократизації вищої освіти

Стаття присвячена актуальній проблемі – вивченню стану студентського самоврядування

у вищих навчальних закладах Польщі, студентського парламенту в польській вищій освіті.

Ключові слова: органи студентського самоврядування, студентський парламент,

територіальне самоврядування, студентські організації.

Карпуленко М.А. Студенческое самоуправление в высших учебных заведениях Польши как фактор демократизации высшего образования Статья посвящена актуальной проблеме – изучению состояния студенческого самоуправления в высших учебных заведениях Польши, студенческого парламента в польском высшем образовании.

Ключевые слова: органы студенческого самоуправления, студенческий парламент, территориальное самоуправление, студенческие организации.

Karpulenko M.O. The student’s government in higher education institutions in Poland as a factor of democratization in higher education The article is devoted to actual problem – study in the state of student’s government in higher educational in Poland, student’s parliament, in the polish higher education.

Key words: student’s government, student’s parliament, the territorial government, student’s organizations.

Постановка проблеми. Студентське самоврядування – це форма управління, за якої студентство має право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління, або виборна установа, що здійснює таке управління; право студентства самостійно вирішувати питання внутрішнього управління, а також мати свої керівні органи. Це невід’ємна частина громадського самоврядування, що забезпечує захист прав і інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед українських науковців студентське самоврядування Польщі досліджували такі автори, як: Е.Адамчук, А.Василюк, Б.Жечовська, С.Касьянова, А.Карвацкі, І.Ковчина, К.Корсак, С.Крецік, З.Новачик, К.Павловський, Р.Пахоцінський, А.Пельчар, В.Щербаченко, К.Хиц, Н.Яковець. У своїх працях науковці досліджують тенденції розвитку, сутність органів студентського самоврядування у вищій освіті Польщі, акцентуючи увагу на змінах освітнього законодавства та їхнього впливу на розвиток студентського самоврядування.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Досвід Польщі в галузі студентського самоврядування дасть змогу поліпшити стан студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України, спираючись на досвід кращих надбань польських та українських дослідників у цій сфері.

Мета статті полягає у виявленні особливостей студентського самоврядування у вищих навчальних закладах Польщі як фактора демократизації вищої школи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Студентське самоврядування – потужний фактор демократизації сучасної вищої школи, що сприяє вихованню у студентів лідерських якостей, формуванню громадянської свідомості, активної життєвої позиції. У галузі вищої освіти студентське самоврядування розглядається як невід’ємний елемент освітньо-виховного середовища вищої школи [4].

Розвиток органів студентського самоврядування у ВНЗ Польщі може бути одним із показників значущості тих змін, які відбулися в країні за останнє десятиліття.

Активісти польських органів студентського самоврядування ведуть історію своїх організацій з діяльності нелегальних студентських груп ХІХ ст., які тоді боролись головним чином за незалежність країни. Цікавий факт: Варшавський університет відкрили за наказом Олександра І у 1816 р., а перші студентські страйки відбулися вже у 1819 р. Появі органів студентського самоврядування у тій формі, у якій вони існують зараз, передувала діяльність незалежних студентських організацій 80-х рр.

ХХ ст.

У 1983 р. у Польщі був прийнятий Закон "Про вищу освіту", який передбачав можливість створення в університетах органів студентського самоврядування. Цією можливістю скористались і молоді польські дисиденти, які проводили свою роботу в університетах під прикриттям органів студентського самоврядування. Автономія ВНЗ в Польщі, навіть в ті роки, була хоча і обмеженою, але все одно незрівнянно більшою, ніж у країнах колишнього СРСР. Вчені могли виголошувати на лекціях досить крамольні промови, а всі зацікавлені знали, що в університетах можна знайти нелегальну літературу. Поліція як тоді, так і тепер не має права нікого заарештувати на території університету без дозволу на це ректора. Дух свободи, що не покидав польські університети навіть у найтяжчі часи, став однією з причин того, що польські студенти активно включились в боротьбу за демократичні перетворення в країні, а рік 1988-й особливо відзначився студентськими страйками.

Як наслідок студентської активності 12 вересня 1990 р. парламент приймає новий Закон "Про вищу освіту", який передбачає низку законодавчо закріплених гарантій незалежного статусу органів студентського самоврядування в університетах Польщі. Зокрема, у новому Законі було закріплено обов’язковість фінансового забезпечення діяльності органів студентського самоврядування з бюджету університету [5].

Закон Польщі "Про вищу освіту" від 12 вересня 1990 р. вніс суттєві зміни щодо ставлення до студентського самоврядування як до єдиного представництва студентської громади (ст. 156 Закону), де визначалася роль та призначення цієї інституції. Закон "Про вищу освіту" передбачав два рівні функціонування студентського самоврядування в Польщі: функціонування студентського самоврядування на загальнодержавному рівні та рівні ВНЗ. На загальнодержавному рівні таку організацію представляє студентський парламент. Більшість органів студентського самоврядування наполягало на набутті юридичного статусу організації.

Відповідно до Закону "Про вищу освіту" студентське самоврядування поділяється на загальнодержавний і місцевий рівні.

Студентське самоврядування в Польщі не залежить від адміністрації ВНЗ чи міністра освіти. Для підтримки своєї діяльності студентські організації отримують фінансування від університетів, крім того студенти безпосередньо сплачують певну суму коштів органам студентського самоврядування [4].

На загальнодержавному рівні в Польщі існує Головна рада вищої освіти (далі – Рада). Рада є представницьким виборним органом, який співпрацює з відповідним міністром з питань вищої освіти та іншими органами громадської влади у встановленні освітньої політики держави.

Рада складається з представників:

кандидатів наук у кількості 21 особи, докторів наук – 6 осіб, студентів – 3 осіб. Також на загальнодержавному рівні діє загальнопольське представництво студентських самоврядувань. До нього входять представники органів студентських самоврядувань вищих навчальних закладів Польщі. Загальнопольське представництво студентських самоврядувань має право висловлювання думки щодо проектів нормативно-правових документів, пов’язаних зі студентами, а особливо проектів законів, які видаються на основі вищеназваного Закону [5].

Місцевий рівень – це студентське самоврядування на рівні ВНЗ Польщі. У ВНЗ колегіальними органами є сенат і ради факультетів, одноосібними органами є ректор і декани, виборними органами є колегія виборців, якщо вона передбачена в статуті. До складу сенату ВНЗ входять студенти, яких обирають у кількості не меншій, ніж 10 % складу сенату.

Органи студентського самоврядування є єдиним представником студентського середовища ВНЗ, який приймає рішення щодо розподілу коштів призначеними органами ВНЗ на студентську діяльність. Органи ВНЗ забезпечують необхідні матеріальні засоби для функціонування органів студентського самоврядування.

Студентське самоврядування на території ВНЗ здійснює соціально-побутову та культурну діяльність у студентських справах [4].

Iснують відмінності у структурах студентського самоврядування, вони виникають відповідно до кiлькості студентів, що навчаються у ВНЗ. Спiльним у вcix структурах студентського самоврядування є подiл влади на законодавчу, виконавчу та судову. Законодавчу владу утворює студентський парламент. Структура виконавчих органів є рiзноманiтною, вона визначається, як i порядок обрання до складу студентського парламенту, Положенням про студентське самоврядування. Положення та змiни до нього приймає парламент, вони вступають в дiю пiсля затвердження ректоратом відповідності його положень статуту ВНЗ. Судова влада представлена дисциплiнарними комiсiями або товариським судом. Найбільш впливовий та вирішальний голос представники органів студентського самоврядування мають у виборах ректора, а також проректора та деканів з виховної роботи.

Окремий piвень, хоча i він не передбачений у Законi "Про вищу oсвіту" Польщі, становлять об’єднання студентських самоврядувань на piвні адмiнiстративнотериторiальних одиниць. Проте такі органи мають скоріше риси координацiйноiї iнституцiiї, нiж союзу чи спiлки opгaнів студентського самоврядування. Метою таких координацiйних iнституцiй є сприяння реалiзацiiї органами студентського самоврядування своєї дiяльностi та проектів на piвні ВНЗ і вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць, а також iнтеграцiя та обмін досвідом мiж їхнiми учасниками та студентами ВНЗ, якi вони представляють.

У Польщі на рівні адмiнiстративно-територiальних одиниць створються об’єднання студентських самоврядувань, проте їх розглядають швидше як iнтегруючi та об’єднуючі органи студентського самоврядування, нiж представницькi. Головною вимогою до участi в такому oб’єднанні представники студентських самоврядувань вважають незалежнicть opгaнів студентського самоврядування на pівні ВНЗ та визнання їхнього рiзноманiття.

На прикладі м. Кракова слід згадати про Договір спiвпраці мiж органами студентського самоврядування м. Kpaкова, скорочено його іменують "PUK" (Porozumienie Samorzadow Studentow Uczelni Krakowa), що є дорадчим органом, i зважаючи на рiзноманiтнiсть дисциплiн та особливостей ВНЗ не може порушувати незалежностi opганів студентського самоврядування м. Кракова. Також у Договорі вказано, що "PUK" створений з метою координацiї дiяльностi середовищ студентів ВНЗ м. Кракова, зокрема для iнтеграцiї cтудентів ВНЗ, що пiдписали цей Договір.

Збереження незалежностi opгaнів студентського самоврядування ВНЗ в участi та дiяльностi такого об’єднання на pівні міста спостерігається у підходах до спiльної реалiзацii проектів. Відповідно до Договору про спiвпрацю мiж органами студентського самоврядування м. Kpaкова вищий навчальний заклад як органiзатор проекту може запросити делегатiв iнших ВНЗ до спiвпрацi, при чому він надалi залишається органiзатором, у разi, якщо участь у прoeктi пов’язана з фiнансовим внеском, делегати домовляються i встановлюють план заходiв та його виконавцiв, керуючись метою реалiзацiї проекту [3].

Для прикладу, коротко опишемо виборчий процес у Вищій торговельній академії. Вибори до студентського парламенту проводяться щороку. Участь у виборах беруть студенти як денного, так і заочного відділення, аспіранти і докторанти. Для студентів денного відділення встановлена більша квота, для студентів заочного, аспірантів і докторантів – менша. Кожний студент може висунути свою кандидатуру або підтримати іншого кандидата. Голосування здійснюється бюлетенями таємно. Сам процес триває на денному відділенні три дні, на заочному – два. Під час підрахунку голосів можуть бути присутніми всі бажаючи. Кандидати чи групи кандидатів формують команди і проводять передвиборчі кампанії, які дуже нагадують "Oktoberfest" (студентський жовтневий фестиваль).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Перші 27 кандидатів, які набирають найбільше голосів, входять до складу ради студентського самоврядування (університетського парламенту). Кандидати, які не проходять до ради, стають членами товариського суду, який слідкує за діяльністю членів ради.

На першому після проведення виборів засіданні рада студентського самоврядування обирає голову і правління (як правило до 10 осіб). Ці студенти можуть бути штатними працівниками і отримувати заробітну плату (близько 1000 злотих на місяць). Правління координує роботу профільних комісій, які діють при органах студентського самоврядування. Склад, чисельність і форми діяльності комісій у кожному університеті свої. Для прикладу наведемо назви комісій: студентська адвокатура, бюро співпраці із закордоном, комісія з інформації і зв’язків з громадськістю, комісія з проблем студентів, комісія справ аспірантів і докторантів, бюро соціальних справ, комісія з проблем культури тощо. З вищенаведених назв комісій цілком зрозуміло чим займаються органи студентського самоврядування.

Конкретними проявами цієї роботи є створення бази даних про житло, яке студенти можуть задешево зняти у Варшаві, організація літніх поїздок за кордон і інтеграційних таборів для першокурсників, концертів, фестивалів, урочистих свят, випуск щорічного довідника для студентів – "Інформатора", надання найрізноманітніших консультаційних, у тому числі й юридичних послуг.

Засідання ради є відкритим і проводиться щонайменше раз на місяць.

Повідомлення про його проведення за кілька днів до цього вивішується на дошку оголошень і всі бажаючі можуть заздалегідь дізнатись про відповідне засідання і взяти в ньому участь [5].

Слід звернути увагу і на відродження територіального самоврядування (гміна, повіт, воєводство), що дало змогу передачі керування закладами освіти самоврядуванню. Завдяки цьому вони можуть проводити власну освітню політику, яка відповідає локальним потребам. Освітнім завданням територіального самоврядування є гарантування навчання, виховання та опіки в закладах освіти, для яких вони є керівними органами. Одиниці територіального самоврядування прийняли на себе широкий обсяг повноважень, передусім збільшилась їх відповідальність за стан освіти на власній території. "Відповідальність з боку освіти – це дотримання всіх суттєвих передумов у прийнятті колективних рішень у справах локальної освіти;

представлення та дотримання високої компетенції в оцінюванні і представленні справ освіти і виховання на своїй території, у своєму районі; подання пропозиції в межах розпорядження відповідними засобами, які дають можливість оптимального функціонування закладів освіти; прийняття в ієрархії власних завдань ведення освіти як пріоритет, а не як неминуче зло" [7].

В університетах діє велика кількість найрізноманітніших студентських організацій і товариств. Ці студентські організації мають суспільно-політичну, професійну, релігійну, наукову спрямованість. За належністю вони поділяються на міжнародні, загальнопольські, місцеві студентські організації та територіальні братства вихідців з певної місцевості Польщі тощо.

Студентські організації мають в університеті власні приміщення, які здебільшого обладнані власними меблями і оргтехнікою. Якщо певна студентська організація хоче розраховувати на фінансову підтримку з тих коштів, що виділяються на діяльність студентського самоврядування університету, вона повинна зареєструватись в університеті й подавати щорічні звіти про свою діяльність. Для отримання гранту студентська організація має подати відповідно заповнену форму заявки і одержати кошти [4].

Студентське самоврядування в Польщі бере свій початок ще з 80 рр. ХХ ст.

Метою його функціонування є створення впливу студентського середовища на керівництво ВНЗ. У результаті сформувалася перша неформальна влада – студентський парламент Польщі.

Студентський парламент має дорадчі функції, висвітлює позицію студентства стосовно певних законодавчих чи адміністративних змін у вищих навчальних закладах. Він наділений правом визначати розмір оплати за навчання, має вирішальне право затверджувати проректора з виховної роботи [4].Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ISSN 1999-5717. Вісник ХНУВС. 2014. № 2 (65) уголовного права. В исследовании применены диалектический, сравнительноправовой метод, системно-структурный анализ. Актуальность работы обусловлена её направленностью на установление характера влияния международного права, его принципов и норм на основы современного уголовного права Украины. Приведены аргументы в пользу положительного заключения о признании международной нормативной системы источником для принципов уголовного права Украины....»

«Проекційні Підставки двигуни під дисплей Entero HB RPMSP-LED02 CC50 Entero HB RPMHD-LED02 CC67 CC70 CC70HD CC80 Посібник із техніки безпеки 020-101111-01 Проекційні Підставки двигуни під дисплей Entero HB RPMSP-LED02 CC50 CC67 Entero HB RPMHD-LED02 CC70 CC70HD CC80 Посібник із техніки безпеки 020-101111-01 ПРИМІТКИ АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА ТОВАРНІ ЗНАКИ © 2012-2013 Christie Digital Systems USA, Inc. Усі права захищені. Усі торгові назви та назви продукції є товарними, зареєстрованими чи торговими...»

«ISSN 1813-1166 print / ISSN 2306-1472 online. Вісник Національного авіаційного університету. 2013. № 2 (55): 40–43 УДК 656.7.052(043.2) Е.О. Ковалевський1 В.М. Кондратюк2 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТОМ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ GNSS Національний авіаційний університет просп. Космонавта Комарова, 1, Київ, Україна, 03680 Е-mails: 1asc@nau.edu.ua; 2kon_vm@ukr.net Розглянуто варіант інформаційного забезпечення автоматизованого керування літальним апаратом з...»

«УДК 355.1(477):[32.019.5:659.441] ІЛЬНИЦЬКА У.В.* ПЕРФОРМАНСНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ПОЛІТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА СКЛАДОВА ІМІДЖЕВОЇ PR-СТРАТЕГІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ Обгрунтовується доцільність застосування “перформансної комунікації” як ефективної політичної PR-технології в процесі формування позитивного іміджу Збройних Сил України. Розглядаються особливості технології перформансу як складової іміджевої PR-стратегії армії. Ключові слова: імідж Збройних сил, PR-технології, перформанс, перформансна комунікація,...»

«1 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДУ«Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України» ЗІНЬКЕВИЧ ЯРОСЛАВ ПАВЛОВИЧ УДК: 616.831-089.11-079.4 ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ВОГНИЩЕВИХ УРАЖЕНЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ З ЗАСТОСУВАННЯМ СТЕРЕОТАКСИЧНИХ ВТРУЧАНЬ 14.01.05 – нейрохірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН...»

«ЗАКОРДОННЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО УКРАЇНСЬКОЇ ГЕЛЬСІНСЬКОЇ ГРУПИ ВІСНИК РЕПРЕСІЙ В УКРАЇНІ Випуск 1-3 ПАМ’ЯТІ ГАЛИНИ ДИДИК 23 грудня 1979 року в с.Христинівка на Черкащині померла Галина Томівна ДИДИК, одна з легендарних українських патріоток, засуджених до 25-річного ув’язнення, колишня обласна провідниця Червоного Хреста в Тернопільській області, зв’язкова Проводу ОУН в Україні. Смерть настала внаслідок серцевої недуги. Галина ДИДИК народилася в 1912 р. Після арешту 5.III.1950 р. відбувала ув’язнення...»

«Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Кафедра управління проектами МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ СЛУХАЧІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ» Одеса – 2015 Схвалено Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (протокол № від «25» березня 2015 р.) Укладач: Т.В....»

«1 Бюлетень ВАК України, № 9-10, 2011 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ (розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення») 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора, кандидата наук готується у вигляді спеціально підготовленої наукової праці на правах рукопису у твердому переплетенні. Якщо захищається дисертація у вигляді опублікованої монографії, то ця монографія повинна...»

«УДК 82.0:821.161.2.09 Юлія Вишницька Текстова поліваріативність міфологічного сценарію початку як реалізація космогонічних та антропогонічних міфів (на матеріалі поезії Сергія Жадана) У статті описано індивідуально-авторські варіації міфосценарію початку в творчості Сергія Жадана. Досліджено особливості текстових реалізацій космогонічних та антропогонічних міфів, зроблено спробу реконструкції семіотичної моделі символічного типу на матеріалі поетичних текстів автора. Ключові слова:...»

«173 УДК 581.55 (477.60:477. 64:477.72:477.75:470.61:470.62) СИНТАКСОНОМІЯ РОСЛИННОСТІ ЗСУВНИХ БЕРЕГІВ АЗОВСЬКОГО МОРЯ Коломійчук В. П., Мележик О. В. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління 03035, Україна, Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35 vkolomiychuk@ukr.net Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 03115,Україна, Київ вул. Львівська, 23 o_melezhyk@bigmir.net У статті, на основі власних досліджень, проведених з 2008 по 2013 рр.,...»

«Леонид Ушкалов Григорій Квітка-Основ'яненко Серия «Знамениті українці» Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5014728 Григорій Квітка-Основ'яненко: Фоліо; Харків; 2012 ISBN 978-966-03-5178-3 Аннотация Григорій Квітка-Основ’яненко (1778—1843) – перший український прозаїк, талановитий драматург, творчість якого мала значний вилив на розвиток української літератури. Головним творчим принципом Квітка-Основ’яненко вважав «писання з натури», про те, що було...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 681.785.5:504.3 Васильківський І.В. (Україна, Вінниця) ЛІДАРНА СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ОХОРОНИ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ Вступ Виявлення і гасіння лісових пожеж в системі Держкомлісгоспу України здійснює спеціалізована наземна служба в складі 226 лісових пожежних станцій, які мають 450 пожежних автомобілів, 40 одиниць іншої техніки, 3,5 тисячі радіостанцій, 450 спостережних веж тощо. Для своєчасного виявлення та...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Виконавчий директор Зінчук Сергій Олександрович (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) 20.05.2013 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів 2012 рік за 1. Загальні відомості ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 1.1. Повне найменування емітента ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК 1.2....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»