WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор, професор С.В. Іванов (підпис) «_» 20_ р. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ВИРОБНИЦТВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять для студентів ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор, професор

______________ С.В. Іванов

(підпис)

«___» ____________20___ р.

АВТОМАТИЗАЦІЯ

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ВИРОБНИЦТВ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять для студентів напряму 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»

денної та заочної форми навчання Підписи авторів: СХВАЛЕНО на засіданні кафедри Реєстраційний номер інтегрованих автоматизованих електронних методичних систем управління рекомендацій у НМВ Протокол № 10 від 12.02.2013 р.

Київ НУХТ 2013 Автоматизація технологічних процесів та виробництв: Метод.

рекомендації до практ. занять для студ. напряму 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» ден. та заоч. форми навч. / Уклад.: М.С.

В.Г. Трегуб, М.С. Глущенко, Є.С. Проскурка. - К.: НУХТ, 2013. — 44 с.

Рецензент Н.М. Луцкая, канд.техн. наук Укладачі: В.Г.Трегуб, д-р техн. наук М.С. Глущенко, канд.техн. наук Є.С. Проскурка У даних методичних рекомендаціях використані задачі, у розроблені яких приймав участь канд. техн. наук Є.Л.Календро Відповідальний за. випуск І.В. Ельперін, канд.техн. наук, проф.

ЗМІСТ ВСТУП 4

1. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

НЕПЕРЕРВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 5

1.1. Аналіз технологічного процесу як об’єкта керування

1.2. Визначення оптимальних настройок регуляторів одноконтурних замкнених АСР 7

1.3. Комбіновані АСР 10

1.4. Реалізація компенсаторів у комбінованих АСР 14

1.5. Системи регулювання багатовимірних об’єктів 16 1.6. Інженерні методи настройки регуляторів за характеристиками об’єкта 22 1.7. Інженерні методи настройки регуляторів за характеристиками системи 24

1.8. Оптимальне керування технологічними апаратами з використанням пошукових алгоритмів 26

2. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

ПЕРІОДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

2.1. Математичні моделі функціонування апаратів періодичної дії 32

2.2. Визначення оптимального часу

–  –  –

ВСТУП Дані методичні рекомендації призначені для проведення практичних занять і самостійної роботи студентів при підготовці до цих занять зі спеціальної дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та виробництв», що викладається для бакалаврів за напрямом 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології». Розділи методичних рекомендацій відповідають розділам дисципліни, а підрозділи — темам 1 — 2 практичних занять. Практичні заняття з цієї дисципліни призначені для зміцнення знань, отриманих на лекціях, і одержання навиків, необхідних для самостійного розв’язання задач аналізу і розробки систем автоматизації технологічних об’єктів на нижньому рівні (апарат, установка) систем автоматизованого управління виробництвом.

Практичне заняття складається з короткого повторення теорії, постановки задачі та її розв’язання. Для самостійної підготовки до практичного заняття необхідно вивчити матеріал за конспектом лекцій і літературними джерелами, зрозуміти методику розв’язання даних задач і скласти короткий конспект матеріалів занять. Час для самостійної підготовки до практичного заняття, як правило, відповідає тривалості заняття. На кожне заняття в методичних вказівках наведено: тему, мету заняття, коротке викладення відповідного теоретичного матеріалу, контрольні запитання для самоперевірки, контрольна задача, її розв’язання, задачі для безпосереднього розв’язання на занятті.

1. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ НЕПЕРЕРВНИХ

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

1.1. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ Мета заняття — вивчити вплив показників статичних і динамічних характеристик об’єкта за різними каналами на такі найважливіші показники якості процесу регулювання, як динамічна і статична похибки. Структура найпоширенішої одно контурної замкнутої АСР (рис. 1) включає в себе об’єкт керування (ОК) і автоматичний регулятор (АР). На рис. 1 застосовані такі позначення: Х*(р), Х(р) — зображення за Лапласом відповідно змін завдання і регульованої змінної; U(p), Z(p) — зображення за Лапласом відповідно змін керуючої дії і збурення; WОК(p), WОЗ(p) — передатні функції об’єкта за каналами керування й збурення. Як відомо з теорії автоматичного керування, для замкнутої системи стабілізації справедливим є таке співвідношення, що зв’язує відхилення регульованої змінної Х(р) зі зміною збурення Z(p):

X(p)=Z(p) WОЗ(p)/[1+ WОК(p)WР(p)]. (1)

Рис. 1

Для систем програмного регулювання і слідкування взаємозв’язок зміни X (р) із зміною завдання Х*(р) має такий вигляд:

Х(р)= Х*(р) WОК(p) WР(p)] / [1+ WОЗ(p) WР(p)]. (2) Із співвідношень (1) і (2) видно, що менші відхилення X будуть спостерігатися в об’єктах із меншими передатними функціями за каналами збурення і великими — за каналами керування.

У статиці (р = 0) передатні функції вироджуються у відповідні коефіцієнти передачі. Проте на практиці порівняння коефіцієнтів передачі за каналами керування й збурення найчастіше не дає можливості оцінити якість регулювання в статиці через обмеженість ресурсу керування (обмежень за можливим діапазоном зміни керувального впливу). У зв’язку з цим визначають вплив керувальної дії за розміром коефіцієнта передачі об’єкта за каналом керування і діапазоном зміни керувальної дії umax. Домогтися необхідної якості регулювання в статиці можна, якщо вплив керуючої дії на регульовану змінну не буде меншим впливу найбільшого із збурень, тобто при виконанні умови |KK umax||KЗ umax|, (3) де К3 — коефіцієнт передачі за каналом збурення.

Під час аналізу динамічних властивостей об’єктів у першу чергу необхідно враховувати місце вводу керування і збурення (у багатоємнісних об’єктів вони різні). У переважній більшості випадків передатні функції об’єкта за каналами збурення і керування апроксимуються залежностями вигляду WОЗ(p)=KЗ exp(pЗ)/(TЗp+1), (4) WОК(p)=KК exp(pК)/(TКp+1), (5) де ТЗ,ТК — сталі часу за каналами збурення і керування; З, К — запізнювання за цими самими каналами. Спільний аналіз виразів (1), (4) і (5) показує, що менша динамічна похибка буде (при тому самому збуренні) в об’єкті, у якого більша Т3 і менші ТК і К.

Література: [2, с. 19 — 20].

Контрольні запитання

1. Які показники характеризують статичні і динамічні властивості об’єктів?

2. Який із цих показників буде однаковим за каналами різних дій для одноємнісного об’єкта?

3. В якому випадку при використанні ПІ- або ПІД-регулятора не можна домогтися усунення статичної похибки?

4. Які показники характеризують перехідний процес регулювання?

5. Як впливають параметри об’єкта за різними каналами на якість регулювання?

Контрольна задача Задача 1.1.

0. Виберіть керувальну дію для регулювання температури t у дріжджоростильному апараті із двох можливих: зміною витрати води на охолодження в теплообмінник QТ або зміною витрати води на зрошення стінок апарата QЗ. Максимальні діапазони їх зміни становлять: QТ max = 12 м3/год; QЗ.max = 8 м3/год, а криві розгону об’єкта апроксимовані передатними функціями: за каналом QТ t: W1(p) = 0,2 ехр(30р) / (600р +1), за каналом QЗ t: W2(р) = 0,6 ехр(20р) / (400р +1).

–  –  –

Задачі для розв’язання Задача 1.1.

1. На рис. а, б, в, г зображені перехідні процеси. Визначити статичні та динамічні характеристики об’єктів.

–  –  –

Задача 1.1.

2. Визначити, чи зможе керувальна дія, обрана у задачі 1.1.0 компенсувати збурення на ферментер за зміною витрати субстрату Q = 10 м3/год, якщо коефіцієнт передачі об’єкта за каналом цього збурення К3 = 0,75 °С/ (м3/год).

Задача 1.1.

3.

Визначити основне збурення при регулюванні температури у зоні дифузійного апарата ПІ-регулятором, якщо лінеаризоване рівняння статики зміни температури t має такий вигляд:

t = 0,1u + 0,4tc + 0,5tв – 0,8Gc – 0,5Qв, де u — зміна керувальної дії (витрата пари), %хРО; tc, tв — зміни температур відповідно стружки і води на вході в апарат,°С; Gc — зміни витрати стружки в апарат; Qв — зміни витрати води в апарат, м3/год. У номінальному режимі u0= 60 % РО, t0 = 72°С (задане значення). Можливі збурення на об’єкт: tc = 7°С; tв = 5°С; Gc = 5 т/год, враховуючи, що при змінах витрати стружки система регулювання змінює витрату води в співвідношенні Qв = 1,2 Gc. Розрахувати також нові сталі значення керувальної дії і температури в апараті при дії цього збурення.

1.2. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ НАСТРОЙОК РЕГУЛЯТОРІВ

ОДНОКОНТУРНИХ ЗАМКНЕНИХ АСР

Мета заняття — засвоїти методи параметричної оптимізації найпоширеніших одноконтурних систем регулювання за відхиленням. При параметричній оптимізації структура системи відома (задана) і незмінна, а оптимізуються тільки параметри системи (у даному разі — настройка регулятора). Загалом критерій параметричної оптимізації АСР формується так:

параметри настройки регуляторів повинні бути обрані такими, щоб у замкненої АСР обраний показник якості регулювання прагнув до екстремального значення при обмеженні за стійкістю системи. Для АСР з лінійними регуляторами як критерій використовують один із таких показників: час регулювання, динамічна похибка, інтегральні критерії якості, середня квадратична похибка. При оптимізації прагнуть їх мінімізувати. Обмеженням при цьому найчастіше виступає ступінь згасання перехідного процесу або ступінь коливальності m. Оптимізація в інженерній практиці проводиться рядом методів, серед яких доволі поширеним є метод Циглера-Нікольса, призначений для визначення настройок регуляторів, що забезпечують мінімум інтегрального квадратичного критерію при ступені згасання не нижче 0,8.

Відповідно до цього методу розрахунок настройок виконують у два етапи:

1) розрахунок критичної настройки АСР з П-регулятором, за якою система перебуватиме на межі стійкості;

2) визначення за значеннями критичного коефіцієнта передачі регулятора КР.КР і частотою власних коливань КР оптимальних настройок регулятора.

Перевага даного методу полягає в можливості його застосування як на етапі налагодження діючої системи, так і на етапі її розроблення. У процесі експериментального налагодження будь-який лінійний регулятор системи перетворюють у пропорційний відключаючи І- та Д-складові. Зміною коефіцієнта передачі КР систему виводять на межу стійкості, визначаючи значення КР.КР і КР (або пов’язаний з останнім показником період незгасаючих коливань ТК = 2/КР). Оптимальні настройки аналогових П-, ПІ- і ПІДрегуляторів визначають за формулами: для П- регулятора КР.ОПТ = 0,5КР.КР ; для ПІ-регулятора КР.ОПТ = 0,45КР.КР, КІ.ОІІТ = 0,986КР.КР· КР; для ПІД-регулятора КР.ОПТ = 0.6КР.КР, КІ.ОІІТ = 0,192КР.КР · КР, КД.ОПТ = 0,471КР.КР · КР, де КІ.ОІІТ, КД.ОІІТ — оптимальна настройка відповідно І- і Д-складової регулятора. При цьому КІ = КР/ТІ, а КД=КРТД, де TІ,TД — час відповідно ізодрома і диференціювання. Знаходження оптимальних настройок регулятора аналітичним шляхом (на етапі розробки АСР) базується на використанні частотного критерію Найквіста. За відомими фазочастотній (ФЧХ) () і амплітудо-частотній (АЧХ) А() характеристиками об’єкта визначають КР.КР і КР із співвідношень для розімкнутої АСР із П-регулятором: (КР) = ;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


А(КР)КР.КР = 1 і далі з допомогою наведених вище формул — оптимальні настройки регуляторів.

Література: [2, с. 26 — 30; 5, с. 327 — 341] Контрольні запитання

1. Який зміст задачі параметричної оптимізації АСР ?

2. Які критерії оптимізації й обмеження використовуються під час параметричної оптимізації АСР ?

3. Які методи визначення оптимальних настройок регуляторів використовують в інженерній практиці ?

4. Який зміст методу незгасаючих коливань ?

5. Яка методика експериментального визначення оптимальних настройок регулятора даним методом ?

6. Як аналітично знайти оптимальні настройки регулятора методом незгасаючих коливань?

Контрольна задача

Задача 1.2.

0. Визначити оптимальні настройки ПІД-регулятора замкненої АСР, в склад якої входить сатуратор цукрового виробництва як об’єкт регулювання рН соку. Експериментально крива розгону цього об’єкта апроксимована таким диференційним рівнянням: 50[d(pH)/ dx] + () — 0,025u( 20), де u — переміщення регулювального органа (РО) на трубопроводі сатураційного газу, % ходу РО.

Розв’язання

1. Визначаємо частотні характеристики об’єкта: фазочастотну (ФЧХ) та амплітудочастотну (АЧХ). Виходячи з вигляду диференційного рівняння маємо об’єкт як послідовне з’єднання двох ланок: чистого запізнення з =20 с та аперіодичної ланки першого порядку зі сталою часу Т= 50 с і коефіцієнтом передачі k = 0,025 од. pH / % ходу РО. ФЧХ ланки запізнення має такий вигляд:

1) = зап, аперіодичної ланки першого порядку — 2() = arctg.

Враховуючи, що фазовий зсув послідовного з’єднання ланок визначається як сума фазових зсувів ланок, знаходимо ФЧХ об’єкта: ()= 1() + 2() = = (зап + arc tg ). АЧХ ланки запізнення має такий вигляд: А1 ( ) = 1, аперіодичної ланки першого порядку — A2()=k/ [1 + (Tw ) 2 ]. Враховуючи, що АЧХ при послідовному з’єднанні ланок визначається як добуток АЧХ відповідних ланок, знаходимо АЧХ об’єкта: A()= 1() ·A2()=k/ [1 + (Tw ) 2 ].

2. Знаходимо критичне значення коефіцієнта передачі регулятора kр.кр, при якому ПІД-регулятор, попередньо перетворений відмиканням І- та Д-складових на П-регулятор, перебуватиме на межі стійкості, а також частоту відповідних власних коливань системи. Для цього використовуємо такі наведені вище формули: () = -; () kр.кр= 1. Тоді рівняння для знаходження буде мати такий вигляд: 20 +arc tg 50 = і при застосуванні послідовних ітерацій кр= 0,0895 1/с, а ()=0,025/ [1 + (50 0,0895) 2 ] @ 0,0056 од. pH / % ходу РО. Звідси kр.кр = 1/ (кр) = 1/ 0,0056 @ 177 % ходу РО / од. pH.

3. Визначаємо оптимальні настройки ПІД-регулятора за наведеними вище формулами:

kр.опт = 0,6kр.кр = 0,6 177 @ 106 % ходу РО/од. pH;

kі.опт = 0,192 кр.кр·= 0,192 · 177 · 0,0895 @ 3,03 % ходу РО/(од. pH·с);

kд.опт=0,471kр.кр/ кр = 0,471 ·177/0,0895 @ 928 (% ходу РО ·с) /од. pH.

Задачі для розв’язання Задача 1.2.

1. Визначити, використовуючи будь-яку з методик дисципліни «Ідентифікація і моделювання технологічних об’єктів», числові значення показників, що характеризують передатну функцію ферментера як об’єкта регулювання pH. Експериментальні дані зміни pH середовища у ферментері, отримані при стрибкоподібному переміщенні регулювального органа (РО) на трубопроводі аміачної води на 15 % ходу РО такі:

, с 0 5 10 15 20 25 30 35 40 pH, од. pH 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,45 4,5 4,55 4,56, с 45 50 55 60 65 70 75 80 85 pH, од. pH 4,6 4,64 4,68 4,7 4,72 4,74 4,75 4,75 4,75 З допомогою отриманої передатної функції об’єкта розрахувати за методом Циглера-Нікольса настройки ПІ-регулятора рН середовища.

Задача 1.2.

2. Визначити оптимальні настройки ПІ-регулятора температури в теплообміннику, динамічна характеристика якого наведена в задачі.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. І, 2013 ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО УДК 81’25 : [811.161.2 : 811.111] Є. О. Барміна НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ КОНСТРУКТІВ ДЕБІТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ (на матеріалі публіцистичного дискурсу) Модальність є складною і багатоаспектною категорією, властивою для кожної природної мови, яка так чи інакше проявляється у кожному висловлюванні і відображає відношення мовця до змісту його вислову, цільову установку мовлення, відношення змісту вислову до дійсності. Істотні...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 13 (272), Ч. ІІІ, 2013 the people, will foster in students a national outlook, what is the educational potential of the analyzed topics. Key words: publicism, history of Ukrainian publishing, S. Petliura, Ukrainian publishing the first third of the twentieth century. Стаття надійшла до редакції 28.03.2013 р. Прийнято до друку 26.04.2013 р. Рецензент – д. п. н., проф. Лобода С. М. УДК 371.321 О. О. Кулініч ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ: ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ В...»

«СУДИ УКРАЇНИ. Рівненська обласна громадська організація “КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ” СУДИ УКРАЇНИ: СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ РІВНЕ 2009 СУДИ УКРАЇНИ. Брошуру підготовлено з метою поліпшити доступність громадян до судів, підвищити їх обізнаність та сприяти розумінню громадськістю вітчизняної судової системи. У книзі дається як загальна характеристика українського судочинства, міститься інформація про структуру та принципи побудови вітчизняної судової системи, так і роз‘яснюються положення...»

«Tехніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, 2012, вип. 25, ч.І УДК 621.9.048.7:621.373.826:631.31 Ю.О. Ковальчук, канд. техн. наук, В.В. Дідур, канд. техн. наук, В.В. Кравченко, канд. техн. наук Уманський національний університет садівництва Застосування лазерного зміцнення сталі 65Г для підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних знарядь Проаналізовано, який тип сталі використовується в Україні виробниками робочих органів ґрунтообробних...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка 11 (270), Ч. І, 2013 decisive influence on the electoral attitudes and behavior of the residents of Luhansk. Ukrainians and Russians concerned about the same problems and they hope that only one political party can solve them. At the same time, among the representatives of these ethnic groups there is less agreement on the factors of choice of political power. Ukrainians and Russians are somewhat disagree on the importance of such priorities as protection of the...»

«Ваша заява до ЄСПЛ: Як подати заяву і якою буде процедура її розгляду Переважна більшість заяв, поданих до Суду, визнаються неприйнятними, тобто Суд відхиляє їх навіть не розглядаючи по суті через невідповідність усім критеріям прийнятності. Рішення про визнання заяв неприйнятними є остаточними і не можуть бути оскаржені. Отже, аби Ваша заява не була відхилена Судом, важливо дотримуватися усіх критеріїв прийнятності. Перш ніж подати заяву, будь ласка, ознайомтесь з документами на сторінці Суду...»

«УДК 35.077.6+351.862.4+614.8 В.П. Квашук, Ю.П. Рак, д-р техн. наук, професор (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ, ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД На основі використання методів та моделей проектно-орієнтованого управління розроблена інформаційна модель організаційної структури управління системою цивільного захисту України на основі критерію централізація-децентралізація. Розроблена мегатеорія...»

«УДК 321.64/.8 О.І. Романюк, доктор політичних наук, доцент ЧАСОВІ МЕЖІ ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У КОНТЕКСТІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ Розглянуто проблему часових меж трансформацій посткомуністичних суспільств. Визначено їх вихідну та кінцеву позиції. Доведено, що вихідною позицією посткомуністичних трансформацій є втрата комуністичною партією урядової влади, а кінцевою – консолідація посткомуністичного режиму, незалежно від того, на демократичній чи авторитарній основі вона здійснюється....»

«Генри Лайон Олди Шмагія Авторский текст http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=171909 Содержание PROLOGUS 4 CAPUT I 12 SPATIUM I 34 CAPUT II 35 SPATIUM II 64 CAPUT III 79 SPATIUM III 107 CAPUT IV 116 Конец ознакомительного фрагмента. 127 Генрі Лайон Олді Шмагія Є і в пророка гарне слово, Та краще слово у німого, І барви кращі у сліпця. Коли відшуканий кут зору, Є спалах серця. Ти в цю пору Себе осягнеш до кінця. Арсеній Тарковський Чашка, з якої не можна пити. Меч, яким не можна рубати....»

«АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ УДК 332.021.8:63 Воробйов Є.М. Гела Т.Ю. В статті охарактеризовано особливості та сучасний стан агропромислового комплексу, визначено прогресивні напрямки реформування аграрних відносин в Україні. Ключові слова: агропромисловий комплекс України, сільське господарство, аграрні відносини. В статье предоставлена характеристика особенностей и современного состояния агропромышленного комплекса, определены прогрессивные направления...»

«Оптимізація віддалених інфраструктур підприємства Найкращі рекомендації щодо вдосконалення віддалених ІТінфраструктур Віддалені інфраструктури, забезпечуючи підтримку підрозділів та філій, які безпосередньо контактують із клієнтами, є критично важливими для організації, адже від їх чіткої роботи залежить, виграє ваш бізнес або зазнає втрат. Магазини Готелі Відділення банків Школи Ресторани Комунальні підприємства Медичні заклади Підприємства Місцеві відділення Проблеми, що постають перед...»

«187 Tsymbaliuk, І.O. and Vyshnevska, N.V. (2011), Tax Revenues Of Local Budgets, Scientific notes. 8. National University Ostrog Academy: collection of scientific papers, Series Economy, Iss. 16, pp. 92-99. “European Commission (2013), Taxation trends in the European Union. 2013 edition”, Publications 9. Office of the European Union, Luxembourg, available at: ec.europa.eu/taxtrends (access February 14, 2014). Committee on State Building and Local Self-Government (2013), “About the project of...»

«ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2015. Т. 20, вип. 1 УДК 025.345.4.036:027.021:378.4(477.74-21) Т. М. Бикова, зав. відділом наукової обробки документів та організації каталогів Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова вул. Преображенська, 24, м. Одеса, 65082, Україна тел.: (0482) 34 77 89 e-mail: library@onu.edu.ua ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО ТЕМАТИЧНОГО ПОШУКУ В ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ (З ДОСВІДУ РОБОТИ НБ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»