WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 598.261.7:636.594 (477) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ШТУЧНОГО ВИРОЩУВАННЯ МИСЛИВСЬКОГО ФАЗАНА (РHASIANUS COLCHICUS) В УКРАЇНІ Фролов Д.О., аспірант, Корж О.П., к.б.н., доцент ...»

-- [ Страница 1 ] --

55

11. Metazoan parasites of Neogobius fishes in the Slovak section of the River Danube /

Ondrakova M., Dvidov M., Pecnkov M., Blaek R., Gelnar M., Valov Z., ern

J., Jurajda P. // J.Appl. Ichthyol. – 2005. – № 21. –P.345-349.

12. Gyrodactylus proterorhini Ergens, 1967 (Monogenoidea, Gyrodactylidae) in gobiids

from the Vistula River—the first record of the parasite in Poland / Mierzejewska K.,

Martyniak A., Kakareko T., Dzika E., Staczak K., Hliwa P. // Parasitol. Res. – 2011. Р. 1147–1151.

УДК 598.261.7:636.594 (477)

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ШТУЧНОГО ВИРОЩУВАННЯ

МИСЛИВСЬКОГО ФАЗАНА (РHASIANUS COLCHICUS) В УКРАЇНІ

Фролов Д.О., аспірант, Корж О.П., к.б.н., доцент Запорізький національний університет Серед загальних проблем першочерговою стає вибір стратегії розвитку майбутнього фазанарію, тобто планування типу господарства та визначення потужностей його виробництва. До поточних організаційних проблем слід віднести відсутність річного планування роботи господарства з урахуванням відповідного забезпечення всіх елементів виробничого циклу упродовж року, зокрема в умовах сезону та міжсезоння. Витрати мисливського господарства мають опосередковану дію на кінцеву продукцію на відміну від витрат фазанарію, які спрямовані переважно безпосередньо на отримання продукції.

Ключові слова: мисливський фазан, фазанарій, виробничий цикл, зоотехнія.

Фролов Д.А., Корж А.П. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО

ВЫРАЩИВАНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ФАЗАНА (PASIANUS COLCHICUS) В УКРАИНЕ /

Запорожский национальный университет, Украина.

Среди общих проблем первоочередной становится выбор стратегии развития будущего фазанария, то есть планирование типа хозяйства и определение мощностей его производства. К текущим организационным проблемам следует отнести отсутствие годичного планирования роботы хозяйства с учетом соответствующего обеспечения всех элементов производственного цикла на протяжении года, в частности в условиях сезона и межсезонья. Затраты охотничьего хозяйства имеют опосредованное действие на конечную продукцію, в отличие от затрат фазанария, которые направлены преимущественно на получение продукции.

Ключевые слова: охотничий фазан, фазанарий, производственный цикл, зоотехния.

Frolov. D.A., Korzh A.P. ORGANIZATIONAL PROBLEMS OF A HUNTING PHEASANT ARTIFICIAL BREEDING (PASIANUS COLCHICUS) IN UKRAINE / Zaporizhzhya national university, Ukraine Among the common problems, the choice of the future fazanary development strategy is becoming the primary, that is the planning of the type of farming and the determination of its production capacity.Current organizational problems include the lack of a one-year planning economy, taking into account all adequate provision of all elements of the production cycle for a year, particularly in the context of the season and off season. Costs of hunting have indirect effect on the final product as opposed to the costs of fazanary, which are aimed primarily at obtaining products.

Key words: hunting pheasant, fazanary, production cycle, zootechnology.

ВСТУП Фазанівництво (згідно з О.С. Габузовим, відноситься до ІІІ рівня зоокультури) має довгу історію свого розвитку. Цей вид є одним із небагатьох представників мисливської фауни, для якого практично повністю розроблено методику утримання та Вісник Запорізького національного університету № 2, 2011 розведення. Останнім часом у світі штучно вирощуються та інтродукується в природні умови понад 70 мільйонів особин цього виду на рік [1].

Мисливський фазан на території України став масовим об’єктом полювання лише після освоєння засобів його штучного розведення та регулярного випуску в угіддя. І.Є. Літус [2], аналізуючи стан популяцій цього виду в Україні, вважав, що випуск за 20 років (з 1951 по 1971) понад 370 тисяч його особин є достатнім для розселення територією всієї держави, чого не відбулося.

У природних умовах чисельність мисливського фазана залишилась на досить низькому рівні. Більше того, за останні роки кількість цих птахів в угіддях скоротилася на 22,2%, із 406 тисяч (1995 рік) до 316 тисяч особин у 2010 році [3].

За часів Радянського Союзу була отримана технологія промислового вирощування мисливського фазана [4] та розроблені нормативні вимоги для добового молодняка й інкубаційного яйця [5]. На той час УРСР вважалась однією з найбільш перспективних республік щодо розведення фазана; на її території розміщувалася значна кількість фазанаріїв.

Кризові явища в економіці нашої країни, що розпочалися після розпаду Радянського Союзу, призвели до того, що штучне вирощування мисливського фазана зазнало значного занепаду. У свою чергу означені вище процеси в подальшому призвели до суттєвого скорочення виробництва на багатьох господарствах.

Тільки починаючи з 2000-х років у державі спостерігається зростання кількості господарств із розведення фазана. Вже у 2009 році їх кількість сягала 27, на яких загалом утримувалось 19,8 тис. основного поголів’я. У цьому ж році інтродуковано було лише 15,45 тис. голів мисливського фазана [3], що не можна вважати задовільним.

Зараз в Україні мисливцями здобувається близько 35 тисяч голів фазана. Для порівняння, у Франції, яка за площами угідь менша від нашої країни, щорічно випускається 12-15 мільйонів голів цього птаха, а добувається близько 5 мільйонів [6].

Така різниця показників між країнами свідчить про наявність суттєвих проблем України в галузі штучного розведення мисливського фазана.

Метою роботи було визначення наявних організаційних проблем штучного розведення мисливського фазана в Україні.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Аналіз організаційних засад вирощування мисливського фазана проводили шляхом комплексної оцінки роботи фазанаріїв у 2007 – 2011 роках. Усі досліджені господарства розташовані в Південно-східній частині України. Найбільшими серед них були фазанарії мисливських господарств «Гутянське» Харківської та «Скіф»

Херсонської області.

До уваги бралися економічні показники діяльності дичеферм (обсяги та собівартість дичини, ціни закупок кормів, медикаментів та інших оборотних фондів).

Проводили окремий аналіз якості дотримання найважливіших елементів виробничого процесу:

утримання батьківського поголів’я, інкубаційний процес, вирощування товарного та ремонтного молодняка. На окремих господарствах здійснювали біологічний контроль за маточним поголів’ям, інкубаційним яйцем, параметрами інкубаційного процесу, добовим молодняком; ростовими процесами птахів. Отримані дані порівнювалися з наявними в літературі параметрами [4, 7, 8, 9, 10] та використовувались для комплексного аналізу якості поголів’я птахів, що утримуються в господарстві, та ефективності організації виробничого процесу.

Біологічні науки

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ФАЗАНАРІЇВ Історично в Україні галузь штучного розведення дичини формувалася як складова частина мисливського господарства. Це призвело до тісного поєднання організаційно досить різних галузей: мисливське господарство відноситься до сфери надання послуг, а дичеферма за особливостями виробничого циклу наближена до сільського господарства. Тому поєднання цих двох галузей призводить до появи суттєвих організаційних проблем (табл. 1).

Усі організаційні проблеми можна умовно поділити на загальні та поточні. Серед загальних проблем першочерговою стає вибір стратегії розвитку майбутнього фазанарію, тобто планування типу господарства та визначення потужностей виробництва (рис 1). У більшості випадків відсутність загального планування призводить до появи малих господарств, які намагаються охопити весь виробничий цикл, тобто утримання батьківського поголів’я, інкубаційний процес та вирощування молодняка [11]. Як наслідок, відбувається суттєве здорожчання продукції подібних господарств; до того ж, вони переважно не можуть забезпечувати необхідну якість тварин.

Таблиця 1 – Класифікація організаційних проблем штучного розведення дичини

Фазанарій Мисливське господарство

Спільні проблеми для галузі

1. Слабка юридична та нормативна база (відсутність норм, ТУ, ДЕСТів, нормативноправових актів, що забезпечують роботу даної галузі).

2. Нестача кваліфікованих кадрів та відповідної літератури.

3. Відсутність стратегії розвитку та маркетингової роботи господарства.

Проблеми фазанівництва згідно з розділами штучного розведення дичини

–  –  –

У більшості випадків господарства будуються стихійно, без відповідного планування обсягів виробництва та окремих етапів виробничого процесу. Наслідком непрофесійного підходу виявляється невідповідність обсягів окремих етапів виробництва один одному та суттєве зменшення кількості продукції.

До поточних організаційних проблем слід віднести відсутність відповідного річного планування. Річний план діяльності господарства повинен враховувати відповідне забезпечення необхідних елементів виробничого циклу упродовж року, зокрема в умовах сезону та міжсезоння. Також на кожному фазанарії, крім річного плану, повинен бути календарний план, який передбачає логістику руху птахів у виробничому циклі, своєчасну організацію проведення санітарно-гігієнічних, ремонтних робіт тощо [14].

–  –  –

Біологічні науки

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФАЗАНІВНИЦТВА

Постійним та найбільш масовим споживачем продукції фазанаріїв є мисливські господарства. Звісно, завжди присутній так званий продаж дичини «на м’ясо», або реалізація субпродуктів, пір’я (на прикраси), виготовлення опудал тощо. Але частка прибутку від такої продукції є мізерною. Тому формування галузі штучного розведення дичини як складової мисливського господарства, призводить до того, що економічна успішність першого завжди буде залежати від фінансової спроможності другого (табл. 2).

Економіка штучного розведення мисливського фазана складається з двох незалежних блоків: економіки дичеферми та мисливського господарства. Оскільки спрямованість діяльності цих блоків різна, витрати мають свої специфічні особливості (рис 2).

Найважливішою відмінністю витрат мисливського господарства від дичеферми є те, що вони мають опосередковану дію. Тобто основна частина витрат спрямована на заходи, які безпосередньо майже не впливають на кінцевий продукт – проведення полювання.

Таблиця 2 – Загальна класифікація основних економічних проблем штучного розведення мисливського фазана

–  –  –

На дичефермі навпаки практично всі витрати безпосередньо впливають на отримання товарного молодняка. Відсутність економічних механізмів раціонального повернення витрачених коштів на інтродукцію дичини роблять останню досить коштовним задоволенням для багатьох мисливських господарств нашої країни [14, 15].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Найважливішою економічною проблемою безпосередньо фазанарію як виробничого господарства є відсутність чи неякісна розробка річного фінансового плану (бізнесплану) [16], який у собі містив би не лише планування прибутків і витрат, але також мав би логістику забезпечення всього виробничого циклу. Тобто потрібне раціональне використання завжди обмежених фінансових ресурсів упродовж року з урахуванням сезону, міжсезоння та дійсно першочергових статей витрат. Для підвищення економічної ефективності роботи фазанарію на період міжсезоння можливо залучати підсобні виробництва. Перспективним серед них вважається супутнє вирощування інших видів птахів, зокрема перепілки чи курей бройлерних кросів. Вони мають досить просту технологію вирощування та швидкий період росту, що дозволяє здійснити повний цикл вирощування при дотриманні санітарних заходів за міжсезоння.

Вісник Запорізького національного університету № 2, 2011 Рис. 2. Витрати під час штучного розведення та подальшого використання мисливського фазана.

Відсутність річного планування призводить до необґрунтованого розподілення коштів під час виробничого процесу. Найпоширенішими економічними прорахунками роботи господарства з розведення мисливського фазана на нашу думку є скорочення невиробничих витрат (табл. 3). Оскільки ці витрати безпосередньо не пов’язані з виробничим циклом, їм переважно не приділяють достатньої уваги, хоча завдяки ним

Біологічні науки

можна було б чуттєво підвищити рентабельність виробництва. У першу чергу це стосується необхідності підготовки кадрів, оскільки сільськогосподарські працівники не завжди розуміють специфіку фазанівництва.

Недостатня увага на господарствах приділяється підготовці до нового виробничого циклу, яка складається з багатьох, різних за виробничою специфікою етапів. Серед подібних заходів окремо слід зупинитися на налагодженні та повірці обладнання, яке використовується на господарстві (це практично ніколи не виконується). На особливу увагу заслуговують санітарно-гігієнічні заходи в непродуктивний період, які на господарствах здійснюються переважно формально. Нехтування такими заходами врешті-решт призводить до суттєвих виробничих проблем, підвищення ризику виникнення хвороб поголів’я тварин, що утримуються, виходу з ладу виробничого обладнання та значних економічних втрат.

Таким чином, означені вище як організаційні, так і економічні прорахунки в роботі з розведення мисливського фазана в більшості випадків є наслідками корінних (галузевих) проблем не тільки фазанарію, але й мисливського господарства. Слід звернути особливу увагу на те, що вирішальними виявляються не фінансові, а організаційні проблеми, без вирішення яких досягти покращення стану фазанівництва не виявляється можливим.

Таблиця 3 – Загальновиробничі витрати фазанарію

1. Витрати на утримання та амортизацію обладнання й транспортних засобів, їх ремонт:

Паливо Вода та каналізація Поточний ремонт

2. Витрати на підготовку та запуск виробництва:

Запуск дичеферми Підготовка до нового річного циклу

3. Невиробничі витрати:

Підтримка та ремонт основних невиробничих активів Підготовка кадрів

ВИСНОВКИ

1. Тісне поєднання організаційно досить різних галузей (мисливське господарство та фазанарій) призводить до появи суттєвих організаційних проблем.

2. Серед загальних проблем першочерговою стає вибір стратегії розвитку майбутнього фазанарію, тобто планування типу господарства та визначення потужностей його виробництва.

3. До поточних організаційних проблем слід віднести відсутність відповідного річного планування роботи господарства з урахуванням відповідного забезпечення всіх елементів виробничого циклу впродовж року, зокрема в умовах сезону та міжсезоння.

4. Витрати мисливського господарства мають опосередковану дію на кінцеву продукцію на відміну від витрат фазанарію, які спрямовані переважно безпосередньо на отримання продукції.

ЛІТЕРАТУРА

1. Габузов О.С. Зоокультура: учебное пособие / О.С. Габузова. – М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябіна, 2003. – 210 с.

Вісник Запорізького національного університету № 2, 2011

2. Литус И.Е. Акклиматизация фазанов на Украине. – Автореф. дис. … кандидата биол. наук. – К., 1973. – 24 с.

3. Остапчук Ю.М. Статистичний збірник «Довкілля України» / Державний комітет статистики України: за редакцією Ю.М. Остапчука. – К., 2009. – 260 с.

4. Искусственное разведение фазанов: методические рекомендации / под ред.

О.С. Габузова. – М., 1987. - 140 с.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 641.51/.53.001:664.3 Шифр роботи 16-08-10Б № держреєстрації 0107U010137 Інв. № Міністерство освіти і науки України Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ) 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333; тел. (057)336-89-79; факс 337-85-35 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової роботи, д-р техн. наук, проф. В.М. Михайлов 2010.12.17 ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СОЛЮБІЛІЗОВАНОГО МАСЛА (заключний) Керівник НДР...»

«ІІ НАЦІОНАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗІ ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ВЖИВАННЯМ НАРКОТИКІВ 21–23 березня, 2007 р. Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6 Київ, Україна Програма конференції ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ Актуальність: В лютому 2006 року відбулась Перша Національна конференція зі зменшення шкоди від вживання наркотиків. За минулий рік у сфері зменшення шкоди (ЗШ) сталися зрушення, які створюють нові умови для подальшої роботи щодо впровадження програм ЗШ: Розроблено Дорожню карту щодо розширення...»

«УДК 504.03 + 620.9 М.В. ЗАКОРЧЕВНИЙ Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України, м. Київ ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ РІЧКОВИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМИ «QUAL2K» (НА ПРИКЛАДІ ВЕРХНЬОЇ І СЕРЕДНЬОЇ ТЕЧІЇ р. ДНІСТЕР) Виконано аналіз принципів сегментації річкової системи та безпосереднього моделювання річкового стоку програмою «Qual2K», розглянуто можливість її застосування для моделювання аварійних ситуацій, що можуть становити загрозу гідроекологічному стану р....»

«УДК 082 ББК 94 Z 40 Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour» Druk I oprawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour» Adres wydawcy I redacji: Warszawa, ul. Wyszogrodzka,16 e-mail: info@conferenc.pl Cena (zl.): bezpatnie Zbir raportw naukowych. Z 40 Zbir raportw naukowych. „Wpyw bada naukowych. (28.04.2013 Bydgoszcz: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. 140 str. ISBN: 978-83-63620-99-8 (t.10) Zbir raportw naukowych. Wykonane na materiaach Miedzynarodowej NaukowiPraktycznej Konferencji...»

«Карл Брукнер ЗОЛОТИЙ ФАРАОН Гробниці. Шукачі пригод. Дослідники З німецької переклала Катерина Гловацька Перекладено за виданням: Karl Bruckner. Der goldene Pharao. Verlag fur Jugend und Volk, Wien, 1957 Художник ГАНС ТОМАС РОЗКРАДАЧІ ГРОБНИЦЬ ТРИ ТИСЯЧІ ТРИСТА РОКІВ ТОМУ Густа мла огорнула все, що діялося за давніх-давен на єгипетській землі. Правда, ми добре знаємо імена багатьох фараонів, які тисячоліття тому владарювали в країні над Нілом. Ієрогліфи, викарбувані на камінні храмів та...»

«ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ УДК 629.4 Ганна Черняк Юрій Щербина РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ДИНАМІКИ В ПРОГРАМНОМУ КОМПЛЕКСІ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ» Представлена методика розробки моделі для дослідження динаміки пасажирського вагона з візками типу КВЗ-ЦНИИ-М у програмному комплексі «Универсальный механизм», яка передбачає попередню побудову 3D-моделей деталей вагона з використанням системи автоматизованого проектування «Компас». Запропонована технологія забезпечує геометричну...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФІЛІАЛ В м. УЖГОРОДІ СПІВРОБІТНИЦТВО З КРАЇНАМИ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ Аналітична доповідь Київ 2013 УДК М За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автори: Мітряєва С.І., к.і.н., с.н.с., заслужений діяч науки і техніки України (керівник авторського колективу) Лендьел М.О., д.політ.н., професор Стряпко А.Д., к.політ.н....»

«ISSN 1728-4236 ВІСНИК ЖДТУ. 2013. № 4 (66) УДК 657.1 В.В. Свіцельська, аспір. І.Б. Черкаський, д.е.н, доц. Житомирський державний технологічний університет ОБЛІК СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ В ПОЛЬЩІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ Досліджено законодавчі документи Польщі щодо обліку справедливої вартості. Здійснено порівняння норм українського, польського та міжнародного законодавства в частині регулювання обліку справедливої вартості. Визначено ряд проблемних питань обліку справедливої вартості в Польщі. Ключові...»

«20 Коlеssa, F. (1939) “Studies about the poetry of T. Shevchenko”, Studii nad poetychnoiu tvorchistiu 11. T. Shevchenka. – Lviv–Kyiv. – 387 p.12. Dictionary of tropes and stylistic figures, Text (2011), Slovnyk tropiv i stylistychnykh figur, Tekst / avt.-uklad. V.F. Sviatovets. – K. : Academiia. – 172 p. Shtokmar, M. P. (1952) “Researches in area of Russian folk versification”, Issledovaniia v oblasti russkogo 13. narodnogo stikhoslozheniia / Izd-vo Academii nauk USSR. Institut mirovoi...»

«Методичні рекомендації щодо оформлення довідки з місця навчання, яка надається для здійснення реєстрації для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні Методичні рекомендації розроблені відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.11 №1242 (далі – Типова інструкція з діловодства), Регламенту проведення реєстрації...»

«І. ю. Шкіцька УДК 811.161.2’371’27 РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У СИТУАЦІЯХ ЗДІЙСНЕННЯ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ У статті розкрито впливовий потенціал фразеологізмів як прецедентних феноменів маніпулятивного дискурсу позитиву. Виявлено особливості функціонування та мовного вираження фразеологічних одиниць у ситуаціях маніпулювання співрозмовником. Ключові слова: фразеологізм, прецедентне висловлювання, маніпулятивна стратегія позитиву, тактика підвищення значимості співрозмовника, тактика солідаризації,...»

«37 РОЗДІЛ ІV. ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УДК 349.412.3: 347.235 (477) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАВОВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ: ОКРЕМІ РОЗДУМИ Бондар О.Г., к.ю.н. Запорізький національний університет У статті здійснюється аналіз становлення правовідносин власності на землю в Україні за часів новітньої земельної реформи та визначення підходів до правового забезпечення їх подальшого розвитку. Ключові слова: право власності на землю, земельні відносини, земля, форми власності Бондар А.Г....»

«Вестник зоологии, 33 (6): 115–120, 1999 © 1999 В. Ф. Покиньчереда, І. Загороднюк, Т. Постава, М. Лабоха, В. В. Покиньчереда УДК 599.4 (47) НІЧНИЦЯ ДОВГОВУХА ТА КАЖАН ПІВНІЧНИЙ (MAMMALIA, CHIROPTERA) НА ЗАХОДІ УКРАЇНИ В. Ф. Покиньчереда1, І. В. Загороднюк2, Т. Постава3, М. Лабоха3, В. В. Покиньчереда4 Карпатський біосферний заповідник, вул. Красне Плесо 77, Рахів, 295800, Україна Інститут зоології НАН України, вул. Хмельницького 15, Київ, 252030, Україна Центр хіроптерологічної інформації, вул....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»