WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ №2 1.2. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній

базі даних Комісії.

Директор Кужель М.Я.

(прізвище та ініціали керівника)

(посада) (підпис)

МП 25.04.2013

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ №2"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

1.4. Місцезнаходження емітента 03680, Україна, м.Київ, пров.Червоноармійський, буд.3

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 529-06-72, (044) 529-06-72

1.6. Електронна поштова адреса емітента hk2@emitents.net.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2013 (дата)

2.2. Річна інформація опублікована у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет (адреса сторінки) (дата) Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X б) інформація про державну реєстрацію емітента X

в) банки, що обслуговують емітента X

г) основні види діяльності X ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств е) інформація про рейтингове агентство є) інформація про органи управління емітента 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 6. Інформація про загальні збори акціонерів X 7. Інформація про дивіденди 8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента X б) інформація про облігації емітента X в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом г) інформація про похідні цінні папери ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу X 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X в) інформація про зобов'язання емітента X г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів X

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X 14. Інформація про стан корпоративного управління X 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН 21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X

27. Аудиторський висновок X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) X

30. Примітки: Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається, тому що діяльність Товариства не вимагає ліцензування.

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств не надаються, тому що Товариство не належить до об'єднань підприємств.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що протягом звітного періоду рейтингова оцінка цінних паперів Товариства не здійснювалась.

Інформація про органи управління емітента не надається, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів акціонерні товариства не заповнюють інформацію про органи управління.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента не надається, тому що посадові особи Товариства його акціями не володіють.

Інформація про дивіденди не надається, тому що у звітному та попередньому періодах дивіденди не нараховувались і не виплачувались.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцій в звітному періоді.

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів не надається, тому що цінні папери Товариства існують в бездокументарній формі.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не належить до емітентів, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація, зазначена в пунктах 15-24, не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН.

3. Основні відомості про емітента 3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 3.1.1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ №2"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "КИЇВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ №2" 3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3.1.4. Поштовий індекс 3.1.5. Область, район м.Київ 3.1.6. Населений пункт м.Київ 3.1.7. Вулиця, будинок пров.Червоноармійський, буд.3 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 3.2.1. Серія і номер свідоцтва 3.2.2. Дата державної реєстрації 26.03.1996 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Голосіївська районна державна адміністрація м. Києва 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

3.3. Банки, що обслуговують емітента 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Жилянське відділення ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" 3.3.2. МФО банку 3.3.3. Поточний рахунок 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті 3.3.5. МФО банку 3.3.6. Поточний рахунок

–  –  –

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 9 осіб.

Позаштатних працівників немає.

Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, - 1 особа.

Фонд оплати праці - 481,8 тис. грн.

Відносно попереднього року фонд оплати праці зменшився на 36,5 тис. грн.

Кадрова програма Товариства полягає у висуванні відповідних кваліфікаційних вимог до працівників, що приймаються на роботу, систематичному підвищенні професійного рівня фахівців на курсах підвищення кваліфікації, щорічне навчання працівників на курсах з питань охорони праці.

6. Інформація про посадових осіб емітента 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 6.1.1. Посада Директор 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кужель Микола Якович 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 132213 13.03.1996 виданий Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві 6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта Вища. Київський Політехнічний Інститут 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Голосіївський завод стінових матеріалів та конструкцій - Голова правління 6.1.8. Опис Згідно Статуту Товариства до компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, а саме:

- виконання рішень Наглядової ради щодо організації скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;

- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

- призначення керівників філій та представництв Товариства;

- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10% акцій Товариства;

- укладання та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Товариства, за погодженням із Наглядовою радою;

- забезпечення випуску, обігу та погашення облігацій Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України, рішенням Загальних зборів, рішеннями Наглядової ради та Статутом Товариства.

Розмір виплаченої винагороди: 92 276,55 грн. Винагороду в натуральній формі не отримував.

Призначений на посаду відповідно до Рішення Наглядової ради (Протокол №06-08//12 від 06.08.2012 р.).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи 38 років. Перелік попередніх посад: майстер, начальник цеху, провідний спеціаліст, начальник відділу, голова правління, директор.

Обіймає посаду голови правління ВАТ "Голосіївський завод стінових матеріалів і конструкцій" (03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 13).

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Корж Ігор Борисович 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- Рік народження 6.1.5. Освіта Вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Обіймає посаду начальника відділу супроводження інвесторів ТОВ "Будівельна компанія "Міськжитлобуд" 6.1.8. Опис Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання Голови, секретаря та лічильної комісії Загальних зборів, якщо інше не передбачено Статутом або положеннями Товариства.

Згідно Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора відповідно до Статуту;

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

- обрання та відкликання повноважень Директора;

- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

- прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

- обрання та припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства;

- обрання реєстраційної комісії, за визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно закону та мають право на участь у Загальних зборах;

- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом;

- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«Вісник № 1–2 (43), т. 2 ЖНАЕУ 2014 А. В. Лесь* УДК 504.064.2:338.432 к.е.н. А. В. Ращенко к.е.н Житомирський національний агроекологічний університет ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗАБРУДНЕННЯ НА ДОВКІЛЛЯ У КОНТЕКСТІ МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕТОДІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Здійснено характеристику техногенного навантаження на довкілля в Україні у розрізі показників екологічного стану атмосферного повітря, водних джерел, земельних ресурсів та поводження з відходами. Проведено комплексну оцінку та...»

«Зіґмунд Фройд ВСТУП ДО ПСИХОАНАЛІЗУ Sigmund Freud EINFHRUNG IN DIE PSYCHOANALYSE Vorlesungen zur Einfhrung in die Psychoanalyse Und Neue Folge Зіґмунд Фройд ВСТУП ДО ПСИХОАНАЛІЗУ Лекції зі вступу до психоаналізу з новими висновками Переклав з німецької Петро Таращук Київ ОСНОВИ ЗМІСТ Передмова Частина перша ХИБНІ ДІЇ Лекція 1. Вступ Лекція 2. Хибні дії Лекція 3. Хибні дії (дальший виклад) Лекція 4. Хибні дії (закінчення) Частина друга СНОВИДДЯ (1916 [1915—1916] р.) Лекція 5. Труднощі і перші...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Коваленко Вiктор Iванович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 20.04.2012 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік Загальні відомості Приватне акцiонерне товариство Проектно-конструкторський Повне найменування емітента...»

«МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УДК 629.423.31 Ю. Ф. Дубравін ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТА АДЕКВАТНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОВОЗА ЗМІННОГО СТРУМУ У статті розглядаються фактори, що впливають на точність та адекватність математичної моделі електровоза змінного струму з колекторними двигунами. Приведені вирази для визначення втрат та падіння напруги у підсистемах електропривода з урахуванням тривалості комутації вентилів, пульсації випрямленого струму в колі тягових двигунів та...»

«Збірник наукових праць. Частина 1, 2014 УДК 378.146,371.261 Людмила Гладка кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЗНАНЬ У ФОРМІ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ У статті розглянуто реалізацію системного підходу до організації процесу тестування для забезпечення якісного контролю знань студентів. Проведено огляд онлайн сервісів, призначених...»

«ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ І ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМСПРАВИ diseasesis relevantagain. An important condition is the possibility of localized drug administration, duration of the action and constant concentration of the active substance. Medicated chewing gums (MCG),which provide oral drug delivery, are such dosage form. According to statistics, about 80% of adolescents and young people in our country regularly use chewing gum. Aim. To justify the gum as the optimumdosage form for use indentistry as well as to...»

«КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН з предмета Технології комп'ютерної обробки інформації /191-година, з них 111 годин лабораторні роботи/ №п/п Назва теми 1. Обробка текстової інформації 1.1 Створення, перегляд і збереження документів 1 Розпізнавання образів. Робота у текстових редакторах. Вікно текстового редактора. Створення, завантаження та збереження файлів-документів. 3 Л.р. №1 Ознайомлення з вікном текстового редактора. 4 Настройка інтерфейсу програми Л.р. №2 Настройка інтерфейсу програми 1.2...»

«123 16. Protein measurement with the Pholin phenol reagent / O.H. Lowry, K.I. Rosenbrough, A.L.Farr et al. // J. Biol. Chem. – 1955. – Vol. 193, № 1. – P. 265 – 267.17. Mitochondrial dysfunction and sarcopenia of aging: from signaling pathways to clinical trials / E. Marzetti, R. Calvani, M. Cesari et al. // Int. J. Biochem. Cell Biol. – 2013. – Vol. 45, № 10. – P. 2288– 22301.18. Doria G. Updating the mitochondrial free radical theory of aging: an integrated view, key aspects, and confounding...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДУ«Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» ЯВОРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 616.831.3–006.484–078–089–053 ДІАГНОСТИКА ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГЛІАЛЬНИХ ПУХЛИН ПІВКУЛЬ ВЕЛИКОГО МОЗКУ В ОСІБ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ 14.01.05 – нейрохірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВІЛЬНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОСВІТІ, НАУЦІ ТА БІЗНЕСІ Тези доповідей шостої всеукраїнської науково-практичної конференції ( м. Чернігів, 15 травня 2015 р.) Чернігів 2015 УДК 004.4 ББК 32.973-018.2 В46 Друкується за рішенням вченої ради Чернігівського національного технологічного університету (протокол № 6 від 30 червня 2015 року). Вільне програмне забезпечення в освіті, науці та бізнесі : тези доповідей...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №20 М. ЛЬВОВА РОЗГЛЯНУТО ЗАТВЕРДЖУЮ на засіданні методичної комісії Заст. директора з НВР Голова метод комісії С.І.Гомза С.Ю.Винницька 2014 р. 2014 р. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА, ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ І МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ з предмета «Спеціальні системи документування» для учнів спеціальності 5.02010501 «Діловодство» Всього за Теоретичні Самостійна Курс Семестр Практичні ЛПЗ Атестація ОПП заняття робота VII...»

«О. В. Іваненко1 УДК 633.34:631.95 Інститут агроекології і природокористування НААН України О. В. Тогачинська к. с.-г. н. О. В. Ничик к. т. н. Національний університет харчових технологій Т. М. Тимощук к. с.-г. н. Житомирський національний агроекологічний університет ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ СОЇ НА ВМІСТ РУХОМИХ ФОРМ ФТОРУ У СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ГРУНТІ Наведено результати досліджень щодо впливу технологій вирощування сої на вміст лугорозчинної, кислоторозчинної та водорозчинної форм фтору у сірому...»

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВИСТАВКА ЕНЕРГОФОРУМ ХАРКІВ2012 ПРЕС РЕЛІЗ З 28 по 31 березня 2012 року у Харкові за підтримки обласної державної адміністрації відбудеться спеціалізована виставка «Енергофорум Харків-2012». В останній час все більш актуальним стає питання зниження витрат енергоресурсів, застосування енергоефективних та енергозберігаючих технологій, використання інновацій в енергетиці. Виставка продемонструє новітні розробки в енергетиці та промисловості. Важливою діловою подією виставки...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»