WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії,

та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі

даних Комісії.

Голова правлiння Кiншаков Вiталiй Макарович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

20.04.2012

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік

Загальні відомості Приватне акцiонерне Повне найменування емітента товариство "Завод Будгiдроприлад" Приватне акціонерне Організаційно-правова форма емітента товариство Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00240276 Харківська Харкiвський р-н 61052 м. Харкiв Місцезнаходження емітента пров.Пискунiвський, (0572) 712-26-60 Міжміський код, телефон та факс емітента 712-26-60 Електронна поштова адреса емітента Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (дата) Річна інформація опублікована у (номер та найменування офіційного друкованого (дата) видання) Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація:* (адреса

–  –  –

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - фактично за перiод:

11 чол..Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - фактично за перiод: 1 чол.Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (осiб) фактично за перiод: 3 чол.Фонд оплати працi - всього (тис.грн.) - фактично за перiод: 227249,29 грн.В порiвняннi з поперднiм перiодом витрати на оплату працi зменшився на 43,3 тис.грн.Кадрова полiтика емiтента спрямована на забезпечення росту рiвня квалiфiкацiї працiвникiв.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

–  –  –

Інформація про загальні збори акціонерів Вид загальних чергові позачергові зборів* X Дата проведення 26.04.2011 Кворум зборів** 85.99 Питання порядку денного:1.Обрання лiчильної комiсiї.2.Звiт про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк. 3.Про укладання угод на управлiння майном.4.Про вiдчудження майна.5.Про придбання майна.6.Про вихiд зi складу товариства.7.Про реорганiзацiю товариства.8.Про участь у господарських товариствах.9.Про лiквiдацiю товариства та створення лiквiдацiйної комiсiї.10.Про збiльшення статутного капiталу.11.Прийняття та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю акцiй, визначення дати припинення ведення реєстру власникiв акцiй товариства, обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй та зберiгача, у якого товариством буде вiдкрито рахунки в цiнних паперах власникiв акцiй товариства, затвердження порядку вилучення та знищення сертифiкатiв акцiй.12.Приведення найменування Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства"... 13.Прийняття та затвердження змiн до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", шляхом викладення його у Опис новiй редакцiї. 14.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.15.Обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства (Ревiзора).16.Затвердження внутрiшнiх документiв товариства, а саме:

- "Положення про загальнi збори акцiонерiв",

- "Положення про Наглядову раду", - "Положення про Ревiзiйну комiсiю", Положення про виконавчий орган".17. Визначення уповноваженого органу та посадових осiб акцiонерного товариства якi будуть здiйснювати вiдповiднi заходи по реалiзацiї рiшень, прийнятих на цих чергових загальних зборах акцiонерiв щодо приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з нормами Закону.Пропозицiй про змiни до порядку денного не поступало.За пiдсумками загальних зборiв було прийнято рiшення про затвердження звiту голови правлiння товариства, затверджено рiшення про проведення процедури дематерiалiзацiї, обрання депозитарiю та зберiгача. Прийнято рiшення про приведення найменування Товариства до норм чинного законодавства України та про реєстрацiю нової редакцiї статуту. Було прийнято рiшення про обрання наглядової ради та ревiзора Товариства.

Також було прийнято рiшення про затвердження внутрiшнiх положень Товариства.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

–  –  –

ЗАТ "Завод Будгiдроприлад" було створено у 1995 р.

Важливі події розвитку (в тому шляхом перетворення державного пiдприємства у числі злиття, поділ, приєднання, вiдкрите акцiонерне товариство. Рiшенням загальних перетворення, виділ) зборiв вiд 26.04.2011р. назву товариства було змiнено на Приватне акцiонерне товариство "Завод Будгiдроприлад".

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших Про організаційну структуру вiдокремлених пiдроздiлiв немає. В порiвняннi з емітента, дочірні підприємства, попереднiм перiодом змiн в органiзацiйнiй структурi філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи товариства не вiдбувалося.

із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що осiб протягом звiтного перiоду не було.

мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться згiдно Опис обраної облікової політики закону України про "Бухгалтерський облiк та фiнансову (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 №996-XIV, а також наказу голови правлiння ПрАТ "Завод Будгiдроприлад".

обліку та оцінки вартості Протягом звiтного року облiкова полiтика ПрАТ "Завод фінансових інвестицій тощо) Будгiдроприлад" не змiнювалась, за винятком нарахування амортизацiї основних засобiв, що зумовлено вимогами Податкового Кодексу України.

Вих. 28 вiд 05.04.2012 р.До Нацiональної комiсiї з цiнних Текст аудиторського висновку паперiв та фондового ри А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К(звiт незалежного аудитора)щодо фiнансової звiтнiстiПриватного акцiонерного товариства "ЗАВОД БУДГIДРОПРИЛАД"Звiт незалежного аудитора адресований1.Власникам цiнних паперiв2.Керiвництву товариства м.Харiв В С Т У П Основнi вiдомостi про емiтента:Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "ЗАВОД БУДГIДРОПРИЛАД"Код ЕДРПОУ 00240276Мiсцезнаходження 61052, м.Харкiв, провулок Пискунiвський, буд.4Дата реєстрацiї 06.12.1994р.Опис аудиторської перевiрки Я, незалежний аудитор Фомiчов I.А., ( сертифiкат серiї А № 01662, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 21 вiд 27.10.1994р., продовжений рiшенням АПУ вiд 25 вересня 2008р. № 194/1; посвiдчення члена Спiлки аудиторiв України № 383 ; Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, серiя А № 000310 видане ДКРРФП 25.06.2004р ( продовжене розп. Держфiнпослуг № 1371 вiд 13.11.2008р.), директор ТОВ АФ "Форпост", здiйснив аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПрАТ "ЗАВОД БУДГIДРОПРИЛАД"станом на 31.12.2011 р. у складi форм 1. Фiнансовий звiт субєкта малого пiдприємництва за 2011 рiк.Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї :1.Статут (нова редакцiя) вiд 06.07.

2011р. 2.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв Серiя ААБ № 367305 вiд 07.07.2011р.3.Довiдка АА №426046 з єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України вiд 10.08.2011 р. 4.Довiдка ДКСУ вiд 10 серпня 2011р.5.Компьютернi данi бухгалтерського облiку товариства станом на 31.12.2011р.6.Фiнансовий звiт суб`єкту малого пiдприємництва на 31.12.2011р.7.Розрахунок сплати єдиного податку за 2011 р.8.Розшифровка окремих статей балансу та Звiту про фiнансовi результати.9.Наказ №5 вiд 01.08.2011р. "Про органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку, складання фiнансової i податкової звiтностi на 2011р."10.Наказ №11 вiд 31.12.2010р. "Про органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку, складання фiнансової i податкової звiтностi на 2011р."11.Свiдоцтво № 326 про право сплати єдиного податку субєктом малого пiдприємництва-юридичною особою.12.Протокол засiдання Наглядової ради вiд 07 червня 2011р.13.Довiдка № 25 вiд 20.02.2012р. про вiдсутнiсть операцiй з повязаними сторонами у 2011р.14.Виписка з Протоколу № 23 загальних зборiв ЗАТ "Завод Будгiдроприлад".15.Довiдка про взяття на облiк платника податкiв (Форма 4-ОПП) вiд 31.08.2011р. № 562.Метою перевiрки є висловлення професiйного незалежного судження про те, що надана фiнансова звiтнiсть вiдповiдає встановленим вимогам до її складання, та розкриттю iнформацiї згiдно прийнятої облiкової полiтики, та чи дає вона в усiх суттєвих аспектах об`єктивну iнформацiю про фiнансовий стан пiдприємства.Перевiрка проводилася згiдно розробленому плану, у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту, зокрема МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", та МСА 3000 "Завдання з надання впевненостi", також згiдно "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затв. Рiшенням ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011р. з метою отримання достатньої впевненностi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить iстотних помилок та перекручень. Процес аудиторської перевiрки базувався на використаннi спецiальних методiв контролю, аналiзу проведенного тестування. В процесi аудиту проводилося вивчення суттєвих оцiнок, котрими керувалося товариство при складаннi звiтностi.Аудиторська перевiрка мiстила оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.Перевiрка проводилась на пiдставi бухгалтерських документiв товариства. Перевiрка не включала а нi iнвентаризацiї, а нi звiрок розрахункiв iз контрагентами перевiреного пiдприємства. Пiд час перевiрки аудитором використано необхiднi аналiтичнi операцiї на усiх етапах аудиту Масштаб переверки становить: документальним методом 50%, розрахунково-аналiтичним - 50 % вiд загального обсягу документацiї.Процес аудиторської перевiрки базувався на використаннi спецiальних методiв контролю, аналiзу проведенного тестування. В процесi аудиту проводилося вивчення суттєвих оцiнок, котрими керувалося товариство при складаннi звiтностi.Аудиторська перевiрка була пiдготовлена i спланована з достатнiм рiвнем впевненостi про те, що фiнансова звiтнiсть товариства, як в розрiзi кварталiв, так i в цiлому за звiтний перiод, не має суттєвих помилок. Пiд час проведення аудиту проводилися тестування зiбраних доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансових звiтах, а також проведена оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку, нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi регламентованих Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" та Нацiональними Положеннями (стандартами), якi дiяли протягом звiтного перiоду. Крiм того, шляхом тестувань, проведено оцiнку вiдповiдностi даних податкової звiтностi та даних аналiтичного облiку з метою встановлення достовiрностi визначення об'єктiв оподаткування. В процесi аудиту проводився несуцiльний метод спостереження, основою якого є вивчення iнформацiї, наданої замовником, яка пiдтверджує вiрнiсть, обгрунтованiсть, об'єктивнiсть та реальнiсть сум, вказаних у фiнансовiй звiтностi. Проведена аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення думки аудитора.Описання важливих аспектiв облiкової полiтики За перевiрений термiн товариство здiйснювало бухгалтерський облiк згiдно облiковiй полiтицi пiдприємства, затвердженiй Наказом №5 вiд 01.08.2011р. "Про органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку, складання фiнансової i податкової звiтностi на 2011р." та Наказом №11 вiд 31.12.2010р. "Про органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку, складання фiнансової i податкової звiтностi на 2011р."Причиною внесення змiн є оновлення деяких ПСБО, та необхiднiсть вiдповiдностi облiкової полiтики товариства сучасним вимогам.Сутнiсть змiн полягає у бiльш чiтких формулюваннях певних аспектiв дiяльностi товариства.Суттєвi аспекти застосовуваної товариством облiкової полiтики такi:До основних засобiв належать матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання яких становить бiльше року.Застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв Матерiальнi активи, строк корисного використання яких перевищує один рiк, вартiстю до 1000,0 грн. - є малоцiнними необоротними матерiальними активами (МНМА).Амортизацiя по МНМА нараховується у першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100% їх вартостi.Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується по прямолiнiйному методу.Лiквiдацiйна вартiсть обьєктiв основних засобiв та нематерiальних активiв прийняти рiвнiй нулю.Облiк витрат пiдприємства ведеться за допомогою рахункiв класа 9 "Витрати дiяльностi".Фiнансовi iнвестицiї оцiнюються та вiдображаються у облiку по собiвартостi.Поточна дебiторська заборгованiсть облiковується на балансi по чистiй реалiзацiйнiй вартостi, яка дорiвнює сумi дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи, послуги.Аналiз принципiв побудови, методiв i процедур застосування облiкової полiтики пiдприємства свiдчить, що вона, в цiлому, вiдповiдає всiм вимогам П(С)БО, нормам чинного законодавства України для складання фiнансової звiтностi. Товариством застосовується необхiдний та достатнiй спектр бухгалтерських рахункiв, якi дають можливiсть здiйснювати повний облiк усiх господарських операцiй, а також наявнiсть їх аналiтичної структури для забезпечення детальної та змiстовної iнформацiї та прийняття управлiнських рiшень, складання фiнансової, податкової та статистичної звiтностi.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Господарськi подiї вiдображенi на момент виникнення, незалежно вiд часу руху коштiв за ними. На нашу думку встановлена облiкова полiтика та прийнята система бухгалтерського облiку вiдповiдають вимогам Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.Обрана облiкова полiтика вiдповiдає вимогам чинного законодавства За перiод, що перевiрявся, товариство вiдповiдно до вимог чинного законодавства дотримувалось наступних принципiв облiку: автономностi пiдприємства, за яким пiдприємство розглядається як юридична особа, що вiдокремлена вiд власникiв. Тому особисте майно i зобов'язання власникiв не повиннi вiдображатись у фiнансовiй звiтностi пiдприємства; безперервностi дiяльностi, що передбачає оцiнку активiв i зобов'язань пiдприємства, виходячи з припущення, що його дiяльнiсть триватиме далi;Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«УДК 621.1 Б. І. Кіндрацький, О. Ю. Пелещишин Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БУДОВИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛЕКТРОННО КЕРОВАНОЇ МУФТИ “ХАЛДЕКС” П’ЯТОГО ПОКОЛІННЯ © Кіндрацький Б. І., Пелещишин О. Ю., 2014 Проведено порівняльний аналіз сучасних конструкцій розподілу потужності у повнопривідних автомобілях. На прикладі порівняння електронно керованих муфт “Халдекс” п’ятого і четвертого поколінь...»

«УДК 347.454+341.225.5 Апаров А.М., Єлєазаров О.П. ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ МОРЯКІВ УКРАЇНИ У статті розглянуті основні проблемні питання порушень прав моряків та обґрунтовується необхідність збільшення годин викладання міжнародно-правової тематики судноводіям. Ключові слова: морська галузь, порушення прав, захист прав, правова обізнаність моряків, викладання права морякам. На сьогодні беззаперечним є факт, що Україні як державі необхідно забезпечити створення на національному рівні всіх умов для...»

«УДК 669:330. Формирование инвестиционного портфеля проектов на основе показателя полезности и рисков проета / Н.В. Гайдукова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – № 3 (1046). – С. 121-126. Бібліогр. : 3 назв. На основі результатів аналізу сучасної методології управління проектами розглянуті аспекти формування портфеля проектів, засновані на теорії корисності з урахуванням впливу ризику. Ключові слова:...»

«УДК: 159.972 © Рахубовська Х.Г., 2012 р. Х.Г. Рахубовська Національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ ОСОБИСТІСНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА РОЗЛАДИ У ОСІБ З РОЗЛАДАМИ ПРИЙОМУ ЇЖІ У статті розглядаються особистісні властивості та розлади у осіб з розладами прийому їжі. Наданий аналіз основних результатів досліджень, присвячених цій проблемі. Ключові слова: розлади прийому їжі, анорексія, булімія, розлад особистості, перфекціонізм. К.Г.Рахубовская ЛИЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА У ЛИЦ С...»

«Карл Брукнер ЗОЛОТИЙ ФАРАОН Гробниці. Шукачі пригод. Дослідники З німецької переклала Катерина Гловацька Перекладено за виданням: Karl Bruckner. Der goldene Pharao. Verlag fur Jugend und Volk, Wien, 1957 Художник ГАНС ТОМАС РОЗКРАДАЧІ ГРОБНИЦЬ ТРИ ТИСЯЧІ ТРИСТА РОКІВ ТОМУ Густа мла огорнула все, що діялося за давніх-давен на єгипетській землі. Правда, ми добре знаємо імена багатьох фараонів, які тисячоліття тому владарювали в країні над Нілом. Ієрогліфи, викарбувані на камінні храмів та...»

«web edition quick guide VLKOMMEN! У цьому стислому посібнику (Quick Guide) описано список функцій вашого нового XC90. Посібник з експлуатації на центральному дисплеї містить повну інформацію про ваш Volvo. У відділенні для рукавичок є витяг з посібника з експлуатації, в якому узагальнено важливу та практичну інформацію. Посібник з експлуатації також наявний у вигляді мобільного додатка для смартфонів та планшетів, а також на веб-сайті підтримки support. volvocars.com. Веб-сайт підтримки наявний...»

«УДК 581.9; 582.34 (477) В.М. Вірченко1 к.б.н. Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Л.Я. Партика к.б.н. Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України О.О. Орлов к.б.н. Житомирський національний агроекологічний університет Рецензент – член редколегії «Вісник ЖНАЕУ», д.с.-г.н. Куян В.Г. РІДКІСНІ МОХОПОДІБНІ ПОЛІСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА (ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.) Наведено узагальнені відомості про рідкісні види мохоподібних Поліського природного заповідника. З наведених 20-и видів п’ять...»

«ISSN 1999-5717. Вісник ХНУВС. 2012. № 2 (57) УДК 342.9(477) В. М. Павліченко АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ МІЛІЦІЇ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Розглянуто адміністративно-правові аспекти взаємодії міліції із засобами масової інформації щодо виявлення і припинення адміністративних правопорушень у сфері підприємницької діяльності. Відповідно до Закону України «Про Основні засади розвитку...»

«Тест 1 тИпОВі тЕстИ ДпА Увага! * — завдання з української мови базового рівня, результат виконання яких буде зараховуватися як державна підсумкова атестація Тест № 1 Частина 1 УКРАЇНСЬКА МОВА Завдання1—10маютьпочотириваріантивідповіді,середякихлишеодинправильний.виберіть правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки! 1*. М’який знак пишеться на місці...»

«УДК 657.471 М.С. Завербна Національний університет “Львівська політехніка” ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ЧИННИКА ЧАСУ © Завербна М.С., 2013 Чинник часу є одним із найважливіших показників будь-якого дослідження, адже все довкола змінюється за двома основними параметрами – за простором та часом. Розкрито сутність постійних (умовно-постійних) витрат, встановлено причини неправильного використання чинника часу та виникнення неправильних методів розподілу умовно-постійних витрат,...»

«УДК 641.51.06.001.71:641.8-035 № держреєстрації 0111U001674 Інв. № Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ) 61051 м. Харків, вулю Клочківська, 333; Тел. (057) 349-45-65; факс 336-94-88.ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ПП «Голіаф» Ректор ХДУХТ Сметанін В.М. д.т.н., проф. О.І. Черевко «» 2011 р. «» 2011 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ №37-10Д «Розробка рекомендацій щодо виробництва паст з плодоовочевої сировини»...»

«Є'ІЛМСЖ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України мжити для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах) Факультативи курси за вибором МАТЕМАТИКА Частина II. ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Програми факультативних курсів о _ та курсів за вибором для класів: природничо-математичного і технологічного напрямів суспільно-гуманітарного напряму О універсального профілю з поглибленим вивченням математики о _...»

«Н. В. Чала1 УДК 622.276:502:612.014.461 аспірантка Полтавська державна аграрна академія Реценгзент – член редколегії «Всіник ЖНАЕУ», д.с.-г.н. В. П. Славов ВПЛИВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО КОМПЛЕКСУ НА СТАН ДОВКІЛЛЯ Розглянуті основні проблеми ефективного використання головних енергоресурсів країни. Наведені порівняння соціальних наслідків при експлуатації різних енергоджерел. Виконаний аналіз можливого впливу основних етапів нафтогазовидобутку на стан навколишнього середовища. Досліджені...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»