WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ВНПУСК 1 7 М І Н І С Т Е Р С Т В О О С В І Т И І НАУКИ УКРАЇНИ Д В Н З «НЕРЕ1СЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ С К О В О Р О Д И » ...»

ТЕОРЕТИЧНА І ДИДАКТИЧНА

ФІЛОЛОГІЯ

ВНПУСК 1 7

М І Н І С Т Е Р С Т В О О С В І Т И І НАУКИ УКРАЇНИ

Д В Н З «НЕРЕ1СЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ГРИГОРІЯ С К О В О Р О Д И »

ТЕОРЕТИЧНА І ДИДАКТИЧНА

ФІЛОЛОГІЯ

Збірник наукових праць

Заснований у 2007 році

Випуск 17

Переяслав-Хмельницький - 2014

Теоретична і д и д а к т и ч н а філологія. Випуск 17, 2 0 1 4.

ЗМІСТ ПЕДАГОГІКА Л г м а н о в а А т и р к у л ь. Проблемы изучения русского языка и межкультурпоГі коммуникации репатриантов-казахов в Казахстане 3 Горохова Т е т я н а. Навчальний текст як засіб формування граматичної компетентності студентів філологічних спеціальностей 14 З а х а р ч у к - Д у к е О л ь г а. Методичні аспекти моделювання змісту та структури електронного навчального посібника з культури усного і писемного мовлення для студентів філологічних спеціальностей ЗО І в а н и ш и ї ї Г а л и н а. Лінгводидакгична модель навчання професійно зорієнтованого діалогічного мовлення іноземних студентів медичних В И З 38 К а р д а н і Л а р и с а. Проблеми формування культури мовлення майбутніх педагогів 50 К о в а л ь ч у к Н а т а л і я. Структура і зміст пунктуаційної компетентності 66 К у л и к О л е н а, Рубай І н и а. Мовна и мовленнєва особистість: проблема дефініцій 76 М а р ч е н к о Н а т а л і я. Особливості відбору текстів для аудіюванпя в процесі формування граматичної компетенції німецької мови як другої іноземної 0 і. iijir пічна і дидактична філологія. В и п у с к 17, 2014.

УДК 378: 811.161.2 Ольга Захарчук-Дуке (м. Київ, Україна)

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ

ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ ЕЛЕКТРОННОГО

НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА З КУЛЬТУРИ

УСНОГО І ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

У статті висвітлено методичні аспекти моделювання тісту та структури електронного навчального посібника ? курсу «Культура усного і писемного мовлення» для майбутніх учителів української мови і літератури, розкрито технологічний підхід до сіпрукпіуруванни мовної теорії, багатоваріантного застосування ші воєиого у мовленнєвій практиці.

Ключові слова: культура усного і писемного мовлення, електронний навчальний посібник, майбутні вчителі української мови і літератури, формування мовних умінь і навичок студентів.

И статье отображены методические аспекты моделирования содержания и структуры электронного учебного пособия с курса «Культура устной и письменной речи» для будущих учителей украинского языка и литературы, раскрыто технологический подход к структурированию языковой теории, многовариантного применения усвоенного на практике.

Ключевые слова: Культура устной и письменной речи, электронное учебное пособие, будуи/ие учителя украинского языка и литературы, формирование языковых умений и навычек студентов.

The article deals with methodological aspects of modeling the content und structure of the electronic studying textbook for the course «Culture of the Spoken and Written Language» for future teachers oj the Ukrainian і. iijir п і ч н а і д и д а к т и ч н а філологія. В и п у с к 17, 2 0 1 4.

Піііті'іуі і mil literature, discovers the technological approach to structuring thf lliigul\tii theory, multichoice using the learned material in speech (Hill III Iі.

ЛІТ wards: culture of spoken and written language, electronic studying hHf/чіиА, liiture teachers of the Ukrainian language and literature, forming ill і \iu,l uls language abilities and skills.

( учасна університетська освіта, вимоги д о підготовки МнЖіушіх фахівців різних галузей, учителів зокрема, іумоникх модернізацію навчального процесу у вищій школі, |мм|оГлсння необхідного навчально-методичного нИк' «печення.

І Іроблему визначення оптимальної форми підручника н умовах інформатизації освіти, створення е л е к т р о н н и х ні '(ручників розглядали: Є. Баликіна, К. Бугайчук, І И;киленко, В. Нуль. А. Вєліева А. Гречихін, О. Гуркова, І Дпнильчук, І. Захарова, Е. Зайцева, А. Зеленцова, А ісмськов, С. Караман, Г. Коджаснірова, А. Коджаспіров, І Колесннченко. П. Коновалов, II. Кононець, В. Мадзігон, \ Годін. В. Хом'яков та ін. Сучасні теорії розроблення ктронних посібників з української мови представлені вченими: В. Бадер, С. Карамаиом, В. ІІовосьоловою, Я Остаф, Н. Семенів. J1. Скуратівським, Г. ІПелеховою, ( 'рмолепко, А. І Іономаренко, В. Шляховою, В. ІПсвцовою.

З урахуванням сучасної університетської освіти для вдосконалення культури усного та писемного мовлення нами підготовлено електронний посібник з культури у с н о г о та писемного мовлення для студентів філологічних спеціальностей. У процесі створення навчального електронного посібника узгоджувалися принципи відбору дидактичного матеріалу, його обсяг, особливості викладу, специфіка побудови системи вправ, використання розроблених схем, таблиць, умовних позначень тоіцо.

Система вправ передбачала виявлення і. iijir п і ч н а і д и д а к т и ч н а філологія. В и п у с к 17, 2 0 1 4.

найоптимальніших шляхів оволодіння практичними та системними знаннями - основою для формування мовленнєвих умінь і навичок студентів, посилення практичної спрямованості дисципліни.

Метою статті є висвітлення методичних аспектів моделювання змісту та структури електронного навчального посібника з курсу «Культура усного і писемного мовлення»

для студентів філологічних спеціальностей.

Основну увагу в посібнику зосереджено на специфіці мовних норм, висвітленні лінгвістичних основ підвищення культури усного п писемного мовлення, а також розвитку граматичної структури усного й писемного мовлення студентів філологічних спеціальностей, удосконаленні орфоепічних і граматичних норм української літературної мови, розвитку орфографічних і пунктуаційних навичок, формуванні у студентів комунікативної компетентності.

Тому до змісту навчального електронного посібника включено конкретний мовний матеріал: відомості про сучасну українську літературну мову, мовні норми, відомості із загального мовознавства, теорії комунікації, функціональні с п и й мови та про елементи теорії тексту, які студенти першого та другого курсів мають засвоїти під час вивчення курсу «Культура усного і писемного мовлення». Лінгвістичні поняття, факти та закономірності забезпечують обсяг знань про українську мову, необхідний для реалізації відповідних завдань курсу. Вони є основою для формування у майбутніх учителів української мови правильного розуміння нормативного характеру української мови (про одиниці мови, їх значення, структуру та функції, взаємозв'язок елементів мови, системний характер української мови, функціональні різновиди літературної мови, її норми).

Уявлення про нормативний характер української літературної мови формується у студентів на основі того, що кожне мовне явище розглядається в електронному посібнику І внім і її'і h m І дидактична філологія. Випуск 17, 2014.

H н и і ч ііміі'і.іах: значення; структури; функціонуванні в ННІНМІІІІІ ІІ нірикііпд, частини мови (самостійні/службові) в Н|мнн і ипнчсння розглядаються з позиції значення, МИ|н|мнин ічішх ознак, синтаксичної ролі.

іііш ніс і ичпі поняття, факти та закономірності, які |ЦІ іііичгіи »містом навчального посібника, з а б е з п е ч у ю т ь

Ціннії нім чі шань студентів філологічних спеціальностей:

функції української мови (роль української мови як її' ні мої і а державної);

|ні і ц їй піїукн про мову (стисла інформація про основні |чн и пі фонетику, орфоепію, орфографію, графіку, лексику, і ч п и и рафію, и морфеміку, деривацію, морфологію, і Ції мни иг. стилістику, риторику);

m пивні О Д И Н И Ц І мови (звук, м о р ф е м а, слово, І І И Н І І Н нолученпя, речення, текст);

ічіік'ііфікаційиі розряди мовних явищ, які вивчаються Ііруни «пуків, частини слова, частини мови, види речень, НІ'їмінюнання іменників, дієвідмінювання дієслів та ін.);

іипмачення о с н о в н и х мовних понять у курсі укіинінт.кої мови (синоніми, антоніми, о м о н і м и, корінь, •, '|*ІІ « префікс, речення, підмет, присудок та ін.);

способи творення та відмінювання слів;

орфографічні та пунктуаційні правила.

Означений обсяг знань є о с н о в о ю для ф о р м у в а н н я у МПІК'угпіх учителів української мови і літератури н|імшпп.ного уявлення про завдання курсу «Культура усного і muvMiioro мовлення української мови».

Усвідомлення в з а є м о з в ' я з к у між е л е м е н т а м и мови ним nu чується ілюструванням відношень, які існують між чинними явищами різних рівнів: лексикологію і морфемікою, морфемікою і морфологією, м о р ф о л о г і є ю і І ІИІІІІКСИСОМ тощо.

У змісті електронного навчального посібника і. iijir п і ч н а і д и д а к т и ч н а філологія. В и п у с к 17, 2 0 1 4.

включено поняття, пов'язані: 1) зі змістовим значенням слова в мові (лексичне значення слова); 2) семантичною структурою слова (багатозначні й однозначні слова, переносне і пряме значення слова, омонім); 3) з парадигматикою словникового складу (синонім, антонім);

4) з функціонуванням слів у залежності від розшарування словникового складу за територіальними та соціальними ознаками (загальновживані слова, професіоналізми), а також за їх активністю та пасивністю в мові (застарілі слова, неологізми); 5) за походженням слова (запозичені слова).

Системний підхід реалізовано в кош ені і підручника шляхом включення даних про текст, типи мовлення, стилі, тему, головну думку, абзац.

Засвоєння теоретичного матеріалу здійснюється через укрупнення дидактичних одиниць, які вивчаються, і грунтуються на відборі та продукуванні таких логічних конструкцій знань, які стають способом пізнавальної діяльності та забезпечують перехід від репродуктивної діяльності до прогностичної, від емпіричного рівня до теоретичного, від абстрактного д о конкретного, від загального до конкретного.

Запропонований методичний підхід укрупнення мовних одиниць забезпечує створення необхідних логічних конструкцій, які допомагають студентам у навчальнопізнавальній діяльності, а також передбачає засвоєння таких способів діяльності, які забезпечують економію часу, глибоке та свідоме засвоєння поданого матеріалу.

Спроектований у навчальному посібнику підхід представлений як групування мовного матеріалу на основі логічної Завершеності.

Наприклад, під час вивчення теми:

Особливості іменників, прикметників, числівників (слів, які означають безпосередньо предмет, ознаки предмета, кількість чи порядок при лічбі та відповідають на питання:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


хто? що? який? чий? скільки? який за рахунком?).

і. iijir п і ч н а і д и д а к т и ч н а ф і л о л о г і я. В и п у с к 17, 2 0 1 4.

Як показують результати проведеного дослідження;

иінрпмомоване укрупнення інформації, яка вивчається, іцмиїніиі ущільнити її майже в півтора рази.

івільняючн час для роботи над формуванням мовних уміиі. і павичок, продукуванням текстів різних типів ми Ііриї ну пі втілити одну з вимог; яка стосується лінгвістичного ІНШІ N мови з навчальною метою [3; 11] - продемонструвати уіудпігам функціональне призначення основних мовних * птиці, і Іами враховано, що досвід пізнавальної діяльності

ИІМ'|І\ ірьома репродуктивними способами здобуття знань:

спосіб усвідомленого, дослівного чи недослівного •'. •'ч н.іііпя формулювань, висновків, правил, текстів шляхом Нін ііюра ювого повторення;

інучування навчального матеріалу шляхом і пора ювого застосування на практиці;

іауіування та запам'ятовування навчального матеріалу опрацювання та перекодування його в ИІ'ІИЧОМ \ ті л ііііповальні чи абстрактні форми [5].

VI і гри способи здобуття знань забезпечують такі І'ІІИІІІ роботи з навчальним посібником: вивчення матеріалу

• Ного усвідомлення —» накопичення певної кількості фикііи » робота з графічними зображеннями матеріалу 1 і моренім схем, таблиць).

Особлива увага приділяється практичному

• и|пімув;іиіпо в навчанні. Систему вправ розроблено з, 11.1 \ мишіям чіткої В И М О Г И, що тільки за умови виділення Ц І Н Н І Ш О Г О, суттєвого студент спроможний опрацювати ні иігіг іпиі'і потік необхідної інформації. З огляду на це, у іи н і |'і уваги постає система мовних (комунікативних) вправ,

•ції і іі|"імонані на підвищення усного й писемного мовлення, їй формування умінь і навичок послідовно і правильно І думку, знаходити потрібні мовні засоби для її іиі|м іп пня, переносити знайдені мовні одиниці в нові

• п н ації, здійснювати мовні операції.

і. iijir п і ч н а і д и д а к т и ч н а філологія. В и п у с к 17, 2 0 1 4.

Як мультимедійний засіб навчання аналізований посібник уміщує систематизовану інформацію з культури усного й писемного мовлення відповідно до навчальної програми та з урахуванням сучасної професійної спрямованості нормативного курсу, розробленого на загальнодидактичних, лінгводидактичних і специфічних принципах навчання української мови. Він спрямований на формування мовної, мовленнєвої, комунікативної, соціокультурної компетентностей студентів.

Такий підхід до створення електронного навчального посібника дозволяє студентам працювати в індивідуальному інтерактивному режимі, отримувати інформацію за допомогою різноманітних засобів (фото-, аудіо-, відео тощо).

Окрім того, електронний посібник дозволяє кожному студентові працювати в індивідуальному режимі, маючи змогу на постійний зворотній зв'язок з викладачем, отримуючи, у разі необхідності, консультацію чи інструктаж.

Таким чином, обґрунтовані в статті методичні аспекти моделювання змісту та структури електронного навчального посібника з культури усного й писемного мовлення для студентів філологічних спеціальностей, який пройшов апробацію у навчальному процесі, мають практичне спрямування, відповідають вимогам навчальної програми та підтверджують доцільність використання його в умовах сучасної університетської освіти як альтернативного до традиційних засобів навчання.

–  –  –Похожие работы:

«УДК 378.018 Н. С. Бочкарьова, Луганський національний аграрний університет РОЗВИТОК ГУМАНІСТИЧНИХ ІДЕЙ КАРЛА РОДЖЕРСА В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ Бочкарьова Н. С. Розвиток гуманістичних ідей Карла Роджерса в сучасній педагогічній думці України У статті розглядається розвиток гуманістичних ідей Карла Роджерса щодо феномену педагогічної фасилітації в сучасній педагогічній думці України. Виокремлено ключові чинники, які призвели до розповсюдження ідей американського педагога-психолога....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049, ministry@mon.gov.ua від 31.08.2011 № _1/9-657_ від _ на № Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Про проведення Всеукраїнського фестивалю “Україна-сад” На виконання Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на...»

«Педагогічні науки КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ НИМИ СЛУЖБОВИХ ЗАВДАНЬ З ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УДК 355.23:159.9.07 С. В. Чернова Значне зростання обсягу завдань, що вирішує Державна прикордонна служба України (ДПСУ), призводить до ускладнення процесів управління оперативно-службовою діяльністю, суттєво змінює характер діяльності керівного складу органів охорони державного кордону, відділів прикордонної служби і вимагає...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 236-10-49 E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185 Від 08.08.2013 № 1/9-537 На від № _ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Інститути післядипломної педагогічної освіти Про методичні рекомендації з питань організації навчально-виховного...»

«Розділ 3. Педагогіка УДК 37.041 О. І. ІВАНОВА ОРГАНІЗАЦІЯ САМОПІЗНАННЯ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ ЯК СТИМУЛ ДО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ Розглянуто прийоми організації самопізнання молодших підлітків з метою спрямування їх до самоспостереження, самоусвідомлення, самоаналізу. Ключові слова: молодші підлітки, самопізнання, самоспостереження, самоаналіз, самореклама. Рассмотрены приемы организации самопознания младших подростков с целью стимулирования их к самонаблюдениям, самоосмыслению, самоанализу. Ключевые...»

«Відділ освіти Турківської РДА. Турківська районна психолого-медико-педагогічна консультація «Особливості фізичного розвитку дітей з розумовою відсталістю» Методичні рекомендації для педагогів та батьків 2014р. [Введіть підзаголовок документа] Турка admin „Якщо Ви почнете виховувати дитину з тяжкими порушеннями то, не надаючи батькам багато надії, не втрачайте її самі і підтримуйте себе в тяжкій праці, яку Ви виконуєте. Якщо вона лінива, нездібна, неохайна, неуважна, одним словом у неї немає...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 3 (19), 2012 полной угрозой национальной безопасности и экономике страны. Приводятся данные распространенности хронических заболеваний, основных факторах, влияющие на здоровье, и причины неудовлетворительного отношения студентов к здоровому образу жизни. Подчеркиваются педагогические предпосылки решения проблемы формирования культуры здорового образа жизни: валеологизация просвещения, выделение...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (46) 2011 В статье описывается организационно-педагогическая технология формирования личностной физической культуры у школьников средней и старшей школы, которая предусматривает наличие трех модулей: общеобразовательного, спортивно-воспитательного и оздоровительно-воспитательного. Показано, что внедрение данной системы в практику не нарушает основные принципы, на которых базируется существующая система физического воспитания школьников....»

«ГІРСЬКА ШКОЛА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ № 8-9 (2013) Тетяна Гнаткович, завідувач кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Ужгород) Tetyana Hnatkovych, Zakarpattia INSET Institute, (Uzhhorod) МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ SPEECH ACTIVITY OF PUPILS: PSYCHOLINGUISTIC ASPECTS This article provides an analysis of “speech activity” in the psycho-pedagogical and linguistic studies. Characterized fuktsiyi speech and...»

«УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ М.В.ОСТРОГРАДСЬКОГО ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗАСТОСУВАННЯ КОРЕКЦІЙНИХ, РОЗВИВАЛЬНИХ ПРОГРАМ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Інформаційно-методичний збірник Полтава 2009 ББК 88.8 +74.3 М90 Рекомендовано науково-методичною радою ПОІППО від 27.11.09 протокол № 5. Рецензенти: Т. І. Губіна, старший викладач кафедри...»

«УДК: 37.013.79 Структурно-функціональний аналіз післядипломної освіти Сагуйченко В.В., к. філос. н., доцент кафедри філософії освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Проведено структурно-функціональний аналіз післядипломної освіти Ключові слова: післядипломна освіта, педагог, інноваційна діяльність Сучасні дослідники відмічають визначальну роль післядипломної педагогічної освіти, що є складовою освіти дорослих. В.П. Андрущенко, В.Г. Афанасьєв, І.А....»

«УДК 37. 091 Особливості процесу формування географічних понять через навчальні тексти підручника Н. В. Шиліна, здобувачка, Інститут педагогіки НАПН України e-mail: ura785@ukr.net Постановка проблеми. Важливим напрямом сучасної географічної освіти є створення підручників нового покоління, розробка структури і змісту, що відповідатимуть потребам профільної школи [3]. Підручник з географії один з основних засобів навчання, який сприяє загальноосвітньому і культурному розвиткові школяра засобами...»

«1 Робоча програма навчальної дисципліни «Практикум за кваліфікацією «Викладач музичного інструменту» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво» спеціальності 8.02020401 «Музичне мистецтво» другого (магістерського) освітнього рівня.Розробник: Куришев Євген Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка Робочу програму схвалено на засіданні кафедри інструментально-виконавської...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»