WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Психолого-педагогічні науки. – 2013. – № 5 УДК 373.3:811.111 ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНИХ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛЯ ...»

Психолого-педагогічні науки. – 2013. – № 5

УДК 373.3:811.111

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНИХ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ

КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Чувакова Т. Г., Абрамович А. М.

У статті розглядаються теоретичні основи збагачення іншомовного словникового запасу дітей дошкільного віку з урахуванням їх психолого-фізіологічних особливостей.

Ключові слова: дошкільники, збагачення словникового запасу, відбір лексичних одиниць, лексичні навички.

В статье рассматриваются теоретические основы обогащения словарного запаса детей дошкольного возраста с учетом их психолого-физиологических особенностей.

Ключевые слова: дошкольники, обогащение словарного запаса, отбор лексических единиц, лексические навыки.

The article deals with the theoretical basis of foreign vocabulary growth in pre-school children taking into account their psychological and physiological peculiarities.

Key words: pre-school children, vocabulary growth, vocabulary selection, lexical skills.

Раннє вивчення іноземних мов є важливим напрямом удосконалення змісту шкільної освіти, покликаної вирішувати завдання, що відповідають світовим тенденціям, а саме науковості освіти, її гуманізації, гуманітаризації, демократизації, інтегративності, полікультурності, вихованню взаємоповаги між націями і народами.

Навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах спрямоване на створення умов для ранньої комунікативно-психологічної адаптації до нового мовного світу і для подолання психологічного бар’єру при використанні іноземної мови як засобу комунікації. Навчання іноземної мови у дитячому садку має забезпечити базу для більш якісного вивчення іноземної мови у школі, створити підґрунтя для подальшого оволодіння другою та третьою іноземними мовами. Висококваліфіковані вчителі іноземної мови дошкільного закладу повинні володіти високою професійною компетенцією. Під професійною компетенцією ми розуміємо сукупність професійних знань, умінь та навичок, здобутих у процесі спеціального профільного навчання і безпосередньо під час виробничо-педагогічної практики; наявність професійної самосвідомості, професійної ерудиції та адекватної самооцінки.

Проблема мовленнєвої активності дітей дошкільного віку на матеріалі оволодіння рідною мовою вивчалася у різних аспектах: культура мовлення (Н. Бабич);

змістовий аспект навчання дітей дошкільного віку рідної мови (А. Богуш, О. Усова);

комунікативний підхід до розвитку мовлення дітей (Л. Айдарова, А. Богуш); спілкування як провідна діяльність дошкільників (Д. Ельконін). Проте формування у дітей дошкільного віку мовленнєвої активності саме на уроках з іноземної мови ще не є вивченою достатньо та потребує додаткових досліджень, беручи до уваги той факт, що все більша кількість дошкільних навчальних закладів практикує вивчення іноземної мови.

Особливості оволодіння дошкільниками іноземною мовою пов’язані з дитячою безпосередністю, що забезпечує високий ступінь комунікабельності, довірою авторитету дорослого, яскравою емоційністю, вразливістю до новизни, допитливістю. На думку багатьох дослідників (Н. Басова, О. Коломінова, Г. Рогова, Т. Шкваріна), раннє засвоєння іноземної мови є найбільш сенситивним. Вік від народження до шести років життя є сенситивним періодом для мовленнєвого розвитку зростаючої особистості. Важливим чинником реалізації раннього засвоєння іноземної мови є прискорення фізичного розвитку сучасних дітей, функціональні можливості яких відповідають тим, котрі 50 років тому були властиві особам, старшим на 1–2 роки. Раннє ознайомлення дітей з цінностями культури інших народів на заняттях з іноземної мови сприяє вихованню їх у дусі толерантності, відкритості, поваги до людей та НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім. М. ГОГОЛЯ традицій усіх народів. Водночас необхідно брати до уваги такі особливості дитини, як допитливість, конкретно-образне мислення, домінування мимовільного запам’ятовування, нестійка увага, швидка втомлюваність, переважання діалогічного мовлення над монологічним, любов до гри.

Метою статті є теоретичне обґрунтування положень, що є вихідними для збагачення іншомовного словникового запасу дошкільників для подальшого формування елементарної англомовної комунікативної компетенції.

Згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти в освітній лінії "Іноземна мова" дошкільник "... сприймає та реагує на звертання, нескладні команди та інструкції педагога, дає відповіді на прості запитання,... робить короткі повідомлення за запропонованою тематикою" [1].

Найбільш суттєві зміни, які охоплюють різні психічні сфери дітей старшого шкільного віку – пізнавальну, вольову, емоційну, – свідчать про те, що цей вік є переломним, багатим на такі новоутворення, які забезпечують перехід дитини до систематичного навчання. Істотні зміни відбуваються у розвитку мислення старших дошкільників. Дитина здатна оперувати не тільки поодинокими чуттєвими образами предметів, а й більш узагальненими уявленнями.

Серед психологічних особливостей дошкільників, які можуть впливати на формування іншомовної лексичної компетенції, слід виділити:

наявність мотивів до засвоєння лексики;

достатній рівень розвитку психічних процесів для засвоєння лексичного матеріалу англійською мовою.

Реалізація виховних, розвивальних, освітніх та практичних цілей може бути досягнута при вирішенні такого комплексу завдань:

– викликати у дітей інтерес до вивчення іноземної мови та підтримувати його упродовж усього періоду навчання;

– цілеспрямовано навчати спілкування англійською мовою в межах комунікативного мінімуму, що пов’язаний із світом дитинства;

– залучати мовленнєвий досвід дітей спілкування рідною мовою для перенесення на спілкування англійською і навпаки;

– ознайомлювати дітей із елементами соціокультури країн, мова яких вивчаться.

Одним із основних засобів реалізації у дошкільному закладі поставленої мети та завдань є навчання дітей іншомовної лексики, оскільки саме в ній відображені ціннісні орієнтири і факти культури країни, мова якої вивчається [2, c. 48].

Надзвичайно важливим є фактор наявності прямої залежності успішності раннього вивчення іноземної мови від рівня комунікативного розвитку дитини в рідній мові. За визначенням І. О. Зимньої, "комунікативний розвиток у рідній мові" слід розглядати як складне багатоаспектне явище, що включає: обсяг словника дитини у рідній мові; рівень засвоєння мовних правил; рівень володіння усними формами спілкування; рівень розвитку психічних функцій дитини; рівень сформованості пізнавальних інтересів; загальний кругозір дитини. Обсяг словникового запасу дошкільників у 5–6 років становить 3500–4000 слів. Діти загалом опановують фонетичну побудову рідної мови, досягають значних успіхів в оволодінні граматикою, структурою простих та складних речень. Комунікативний розвиток у рідній мові слід розглядати з точки зору сформованості вмінь спілкування з ровесниками та дорослими, а також з позиції загальної ситуації розвитку дитини. Рівень комунікативного розвитку дітей у рідній мові можна визначити за допомогою спеціальних тестів. Узагальнення результатів прогностичного тестування механізмів усного мовлення вказує загалом на достатній рівень комунікативного розвитку дітей у 5–6 років.

На початковому етапі навчання створення англомовного фонду обмежується назвами предметів і явищ, що належать до найближчого оточення дітей з метою підвищення ефективності запам’ятовування матеріалу. Кількість нових лексем, що презентуються на одному занятті, не перевищує 2–3 одиниці.

Одиницею навчання лексичного матеріалу є лексична одиниця, яка може бути:

словом – toy, girl;

сталим словосполученням – to go to bed, to be fond of;

цілим реченням – How are you?

Поступово продовжується збагачення словникового запасу дітей лексичними одиницями, що означають предмети та явища найближчого оточення. Але серед лексичних одиниць для активного засвоєння можуть дедалі частіше зустрічатися Психолого-педагогічні науки. – 2013. – № 5 довші та більш складні для вимови. Збільшується розмаїття тем відповідно до ускладнення загального програмового змісту навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах та пізнавальних інтересів дітей з урахуванням індивідуальнодиференційованого підходу. На кінець першого півріччя навчання дітей англійською мовою кількість лексичних одиниць, які пропонуються для презентації на одному занятті, становить 3–4 [3, с. 64].

У другому півріччі відбувається інтенсивне збагачення словникового запасу дітей за рахунок поповнення та розширення тематики, зміст якої обумовлюється, в першу чергу, колом інтересів самих дітей. Лексичні одиниці можуть бути досить складними, оскільки артикуляційний апарат дітей достатньо розвинутий, і вони володіють уміннями вимови іншомовних звуків. Особлива увага приділяється добору слів за суміжними темами (теми, які доповнюють одна одну), що дає можливість розвивати у дітей уміння інваріантного формування власних висловлювань. Активна робота проводиться у напрямку вправляння дітей у поєднанні 2–3 частин мови, що стає підґрунтям для удосконалення навичок граматично правильного мовлення.

Залежно від індивідуальних особливостей дітей та складності лексичних одиниць кількість їх подання на одному занятті варіюється від 3 до 5.

Основними критеріями відбору лексичних одиниць для роботи з дітьми дошкільного віку є такі:

відповідність фонетичної складності слів за рівнем розвитку артикуляційного апарату з урахуванням наявності недостатньо сформованих мовленнєвих функцій. Тому при підборі лексичного матеріалу краще обмежитися невеликою кількістю слів, але приділити більше часу їх засвоєнню, при цьому намагаючись досягти якомога чіткішої вимоги та раціонального використання їх у мовленнєвих зразках;

відповідність лексичних одиниць знанням дітей, їх пізнавальним інтересам;

циклічне розширення змісту лексичних одиниць, тобто послідовне пред’явлення назв предметів та явищ найближчого оточення;

частотність використання слів [3, c. 65].

Чим вищі показники слова за цими критеріями, тим цінніші вони для процесу навчання іноземної мови і тим скоріше воно має бути включене до словника-мінімуму. При цьому слід враховувати, що переважну кількість активного словникового мінімуму дошкільників будуть становити іменники, що означають назви конкретних предметів та дієслова, що позначають назви конкретних дій.

Беручи до уваги різні пласти лексичного матеріалу та рецептивний чи продуктивний характер відповідного виду мовленнєвої діяльності, у дошкільників треба сформувати такі види навичок:

– репродуктивні лексичні навички, тобто навички правильного вживання лексичних одиниць активного мінімуму в говорінні згідно із ситуацією спілкування, що передбачає оволодіння такими операціями: виклик лексичної одиниці з довготривалої пам’яті, її зовнішньомовленнєве відтворення у потоці мовлення; миттєве сполучення даної лексичної одиниці з іншими словами, що створюють синтагму і фразу за правилами лексичної сполучуваності;

– рецептивні лексичні навички, тобто навички розпізнавання і розуміння лексичних одиниць активного і пасивного мінімумів при аудіюванні. У рецептивних видах лексичних навичок рівень творчості пов’язаний із сприйняттям слів у текстах, що призводить до виконання іншої розумової дії – встановлення сенсу лексичної одиниці і сенсу прослуханого (прочитаного) тексту;

– продуктивні лексичні навички, формування яких передбачається творчим етапом. Тут виробляється така якість лексичних навичок, як лексична креативність – здатність дитини до лінгвістичної і мовленнєвої творчості.

У процесі засвоєння лексичного матеріалу дітьми дошкільного віку можна виділити такі етапи:

1. Ознайомлення з новою лексичною одиницею при переважанні таких способів семантизації, як наочність та однослівний переклад.

2. Активізація навчального матеріалу, де пріоритетним методом роботи є дидактична гра.

3. Закріплення та автоматизація дій з вивченими лексичними одиницями.

Основна його мета полягає в тренуванні застосовувати нові лексичні одиниці в різних ситуаціях спілкування [3, c. 66].

НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім. М. ГОГОЛЯ Таким чином, правильна організація навчання іноземної мови стимулює позитивну мотивацію дошкільників до вивчення нерідної мови. Навчання може бути ефективним, якщо воно враховує високий рівень допитливості дитини, її комунікативний розвиток у рідній мові, домінантність гри як провідного виду діяльності дошкільника, активний характер та надзвичайні імітативні здібності дитини. Перспектива подальшого вивчення проблеми полягає, на нашу думку, у розробці комп’ютеризованих навчальних курсів з формування лексичних навичок іноземної мови у дошкільників.

–  –  –Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства Навчальний посібник Підготовка до ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ГЕОГРАФІЇ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ “БАКАЛАВР” Підготували: Л.М. Булава, Л.П. Вішнікіна О.М. Мащенко Полтава 2006 ВСТУП (Земля як планета. Географічна оболонка) Основні параметри Землі як планети в тій чи іншій мірі зумовлені силою всесвітнього тяжіння (гравітації), взаємодією Землі з іншими...»

«УДК: 159.923 © Бурейко Н.О., 2014 р. Н.О. Бурейко Національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ БІЛІНГВІВ У НАУКОВИХ ПІДХОДАХ ДО ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОЇ ТИПОЛОГІЇ БІЛІНГВІЗМУ Дана наукова робота присвячена аналізу проблеми двомовності та методологічним основам психологічного дослідження білінгвів. Вона висвітлює та розкриває питання пов’язані з науковими підходами до психолінгвістичної типології білінгвізму та класифікації типів...»

«ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ УДК 159.9.355.23:351.746.1 В. В. ЖУРАВЛЬОВ, кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри педагогіки та психології Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У статті розглядаються питання щодо діяльності та підготовки керівників органів охорони державного кордону в...»

«Кучерук О.А. Методи навчання в системі понять сучасної лінгводидактики // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 3. – С. 10-15. УДК 373.542:811.161.2 О. А. Кучерук, доктор пед. наук, доцент кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства (Житомирський державний університет імені Івана Франка) МЕТОДИ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПОНЯТЬ СУЧАСНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ У статті розглянуто теоретичні засади формулювання й уточнення значення базових понять сучасної лінгводидактики. Проаналізовано...»

«Збірник наукових праць. Частина 3, 2014 УДК 37.034 Марія Федорова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій Житомирського державного університету ім. І. Франка ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ДІЯЛЬНІСНИЙ АСПЕКТ Статтю присвячено проблемі виховання моральних цінностей у дітей дошкільного віку, при цьому доведено, що визначальною умовою організації виховного процесу є включення дитини у різні види діяльності. Автором...»

«УДК 004(076.5) Модель функціонування інформаційно-аналітичної системи багаторівневого моніторингу якості освіти Василь Чекурін1, Сергій Острей2, Оксана Острей3 д. ф.-м. н., професор, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, вул. Наукова, 3б, Львів, 79060, e-mail: chekurin@iapmm.lviv.ua Волинський державний університет ім. Лесі Українки, пр-т Волі, 13, Луцьк, e-mail: dobeck@ukr.net Волинський державний університет ім. Лесі Українки, пр-т Волі, 13,...»

«1 Міністерство освіти і науки України Національний університет «Острозька академія» СТЕЛЬМАХ ОКСАНА ВЯЧЕСЛАВІВНА УДК 159.922.6:351 ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ МАЙБУТНІХ РЯТІВНИКІВ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Острог – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті «Острозька академія», Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник – доктор...»

«Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти, http://journals.uran.ua/apppfo №1, 2014 еISSN: 2410-4620 підтримувати дитину у найменших її досягненнях. Для заохочення дітей можна практикувати нагородження призами у вигляді прапорців, смайликів, зірочок. Слід пам’ятати, що можливості дітей 5-6 років можуть дуже варіюватися, тому в процесі контролю треба застосовувати індивідуальний підхід і не порівнювати результати дітей однієї вікової групи. Головною ознакою системи контролю...»

«Психологічні перспективи. Випуск 19.2012 Ю. О. Кокойло УДК 371.134:371.72:61 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО РОЗУМІННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У статті розглянуто проблему збереження здоров’я та ведення здорового способу життя (ЗСЖ) студентами педагогічного університету, сформульовано нове визначення поняття здоров’я, яке має максимальне смислове наповнення, досліджено рівень розуміння майбутніми учителями ЗСЖ, обґрунтовано потребу формування у них...»

«УДК 37.013 О. В. Овчаренко КОНЦЕПЦІЯ ДИТИНСТВА В ЄВРЕЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ ПЕДАГОГІЦІ У статті на основі аналізу зразків народної педагогіки євреїв (фольклору, класичних єврейських текстів та інших джерел єврейської педагогічної думки) розглядається своєрідність розуміння дитинства як особливого періоду людського життя, ролі виховання і навчання в картині світу єврейського народу. Ключові слова: етнопедагогіка, народна педагогіка, єврейський фольклор, класичні тексти, дитинство, навчання, виховання....»

«Науковий часопис. Корекційна педагогіка СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 1. Дульнев Г.М. Актуальные вопросы работы с глубоко отсталыми детьми // Обучение и воспитание умственно отсталых детей. – М.: 1960. 227с.2. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. М.: Просвещение,1995.С. 5-18.3. Исаев Д.Н. Умственная отсталость у детей и подростков // Издательство Спб.: Речь, 2003. 391с. 4. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной...»

«Педагогічний дискурс, випуск 3, 2008 success and possibilities, usage of the active forms of teaching, different styles of teaching and various valuing of students it is possible to achieve good results in securing successfulness when teaching students. Key words: personally-directed approach, individual approach, successfulness, contextual, valuing. Дата надходження статті „19” березня 2008 р. УДК 373.21 : 398 (045) Н.В.ЛИСЕНКО, доктор педагогічних наук, професор (м.Івано-Франківськ) СУЧАСНЕ...»

«УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХРЕСТОМАТІЯ для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання Упорядкування О. М. Авраменка Київ «Грамота» УДК 373.5.091.26:821.161.2.09+821.161.2.09](079.1) Б Б К 74.202.5 У45 Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах (лист МОНУ № 1.4/18-476 від 29.06.2011р.) Рецензенти: К. В. Таранік-Ткачук —головнийспеціаліст департаменту загально! середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, кандидат педагогічних наук;...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»