WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«271 Випуск 29 УДК 81’373.611=112.2 Деркевич Н. А., Національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль СЕМАНТИКА ДІЄСЛІВ ІЗ ПРЕФІКСОМ ZER– У ФОРМУВАННІ ...»

271

Випуск 29

УДК 81’373.611=112.2

Деркевич Н. А.,

Національний педагогічний університет ім.. В. Гнатюка, м. Тернопіль

СЕМАНТИКА ДІЄСЛІВ ІЗ ПРЕФІКСОМ ZER– У ФОРМУВАННІ ЗВ’ЯЗНОСТІ ТЕКСТУ

У статті здійснено характеристику семантики дієслів з префіксом zer-, представлено їх функцію у формуванні зв’язності художнього тексту, оскільки слово набуває свого повного значення саме у контексті.

Ключові слова: лінгвістика тексту, дієслівний префікс, дериват, похідне дієслово, словотворчий засіб, семантика.

В статье охарактеризирована семантика глаголов с префиксом zer-, представлено их функцию в формировании связанности художественного текста, поскольку текст приобретает свое полное значение именно в контексте.

Ключевые слова: лингвистика текста, глагольный префикс, дериват, производный глагол, словообразовательный способ, семантика.

The characteristic of the semantics of the verbs with prefix zer– is given in the article. Since a word acquires its complete meaning just in a context, these verbs function in function coherent formation is represented.

Key words: the linguistics of a text, verbal prefix, derivative, derivative verb, means of word building, semantics.

Звернення до текстової проблематики є явищем об’єктивним та закономірним і базується на зв’язку та взаємодії мовних одиниць у процесі їх функціонування. Результатом такої взаємодії є те, що у визначенні змісту мовних одиниць одного рівня, слід звертатися до одиниць вищого рівня – тексту, тому що спілкування відбувається не за допомогою окремих речень, а тексту, який є різновидом висловлювання [1, c. 68] і головним мовним елементом комунікації.

«Текст, як стверджує Г. В. Колшанський, є мовним комплексом, який утворений за правилами граматики, і який створює змістовно завершену, кінцеву, інтегровану, упорядковану послідовність речень, що забезпечують лінійне розгортання теми» [3, с. 5]. Саме текст відображає процеси відбору, поєднання, вживання мовних, в тому числі словотвірних засобів. У теорії тексту вивчаються речення, перш за все їх зв’язки з іншими реченнями як частинами цілого тексту. Л. Бархударов вважає, що текст, будучи одиницею мови, є тим загальним, що лежить в основі окремих конкретних текстів, тобто схеми побудови тексту. Тому завдання лінгвістики тексту він визначає як виявлення та встановлення цих схем, або правил текстоутворення [2, c. 17].

Розгортання задуму для повного тексту повинно здійснюватися у певній послідовності, яка є одним із засобів реалізації комунікації. Зрозуміло, що зміст, відображений у тексті, не є таким, яким він існує в мисленні, тому цей зміст організовуєтьсяна основі своїх закономірностей, спрямованих на забезпечення оперативності мислення; в тексті воно представлено у формі послідовності мовних одиниць. Це означає, що у породженні тексту існує певна схема, яка відображає порядок слідування елементів змісту, і ця схема є композицією тексту.

Повнозначна одиниця мови, тобто слово, виконує в тексті не тільки власне номінативну функцію, бо будь­ який текст – це передусім послідовність номінативних знаків, серед яких, поряд з іншими, виділяється похідне слово, але також й комунікативну функцію.

Семантика похідного дієслова виконує в тексті номінативну, комунікативну та інформативну функції – це є метою статті.

Словотворення є одним із засобів формальної видозміни вихідного слова і, як стверджує Е. Кубрякова, «виникнення системи словотвору зі всіма її засобами та моделями чітко пов’язано із потребою у нових позначеннях, нових лексемах; одним із основних завдань словотвору є поповнення наявного словникового складу мови, необхідність узгодити форму та зміст вторинних одиниць номінації з їх майбутніми синтаксичними ролями, а також з їх функціями щодо всього тексту, його раціональною організацією» [4, c. 179]. Похідне слово, поряд з іншими мовними одиницями, виступає у ролі необхідного лексичного наповнення тексту, а текст є «резервуаром» наповнення похідними одиницями, джерелом породження їхньої семантики, тобто існує двобічний зв’язок між змістом похідного слова і загальним розумінням тексту. Тож, як зазначають Е. С. Кубрякова та М. М. Полюжин, на стику лінгвістики тексту і словотворення виникає низка питань, які пов’язані з використанням словотворення в «інтересах» тексту, а зі «службою» тексту словотворенню, що свідчить про розширення сфери вивчення функціонування похідного слова [5, c. 53; 8, c. 44].

Комплексний характер значення словотвірних одиниць, семантико­функціональна кореляція більшості похідних слів із відповідними синтаксичними структурами зумовлюють можливість і необхідність використання вторинних найменувань. Це пов’язано з тим, що похідне слово виконує в семантичній структурі тексту функції економії, раціональної подачі інформації, сприяє уникненню граматичної громіздкості та синтаксичного ускладнення. Постійне поповнення лексики тієї чи іншої мови похідними словами служить дуже придатним матеріалом для вивчення шляхів функціонування мови, її зв’язку з розвитком суспільства. Особливо широкі перспективи відкриває вивчення семантичної структури у контексті нового похідного слова, яке здатне фіксувати безпосередній акт словотворення, а також інтерпретувати вжите у ньому новоутворення [8, c. 20].

Дієслова виконують не лише номінативні функції – денотативно­репрезентативні чи сигнифікативні, а й служать для комунікації, є в реченні певним чином оформленою одиницею відповідно до її комунікативного завдання [6, c. 179].

Дериваційні форманти і твірні основи як елементарні словотвірні одиниці беруть участь у формально­семантичній організації тексту не самостійно, а у відповідних словотвірних структурах. Текстоорієнтована актуалізація невідокремлюваного префікса і похідного дієслова забезпечують єдність текстового ряду, сприяють його композиційній завершеності.

Тож, префікс zer– є продуктивним для дієслів та їх похідних. У періоди розвитку німецької мови zer– виконував функцію префікса зі значенням «розподілу, роздвоєння», тому його семантика стала чіткою вже на ранніх © Деркевич Н. А., 2012 Наукові записки. Серія “Філологічна” етапах розвитку німецької мови. Префікс zer– є перфективно­інтенсифікуючим компонентом для твірних основ із двома модифікаціями – поділу та руйнації: zer-mahlen, zer-trmmern [10, c. 333] і, як стверджує Г. Марчанд, семантика третини дериватів із префіксом zer– зумовлена передусім префіксом [12, c. 426].

Структурна єдність тексту часто реалізується за допомогою простого повтору словотвірних конструкцій:

Dann verstand ich klar, die Christhofskirche konnte unmglich bei einem nchtlichen Fliegerangriff zerstrt worden sein. … auf der alle Gassen und Pltze abrasiert und zerstrt waren [13, c. 49].

У наведеному прикладі похідні дієслова структурно зв’язують текст і вносять у зміст речення однакове значення, формуючи його змістово­структурну завершеність.

Текстоорієнтовані функції дериваційних одиниць проявляються завдяки специфічним прийомам їх текстового використання у складі відповідних словотвірних структур дериватів. Одним із важливих засобів структурування семантики тексту є актуалізація формантної частини словотвірної структури деривата.

Актуалізація компонента словотвірної структури здійснюється внаслідок цілеспрямованого використання в одному тексті низки похідних дієслів з різними твірними основами, в яких виявляється один словотвірний тип:

Das Schwierigste war zwar getan, als die Eisdecke zerbrochen war, aber alle diese groen Schollen mussten noch zerkleinert und gegeneinander geschleudert werden, bis sie ganz zertrmmert, zerrieben und aufgelst waren [9, c. 215].

Повтор префікса zer– у низці дієприкметників забезпечує тотожність категоріального значення «руйнації» і, внаслідок цілеспрямованого використання в тексті, підсилює його.

Повтор однотипних дериватів zertrmmert, zerschmettert, zermalmt, передає значення «руйнація»:

Auch Brauns Tapetengeschft, das mit der Familie in diesem Krieg verbrannt sein sollte, nachdem ihm im ersten Krieg nur die Schaufenster zertrmmert worden waren. Der Brunnen und alle Platanen waren wohl lngst zerschmettert....

Er hielt sich mit seinem kurzen Schnurbart – bis ihn die Nachricht ereilte, dass sein Haus und seine Familie zermalmt worden waren [14, c. 49].

Використання похідних найменувань уможливлює конкретизацію мікротеми мовного висловлювання.

У такому разі її значення розкривається змістом наступного мовного відрізка – фрази, логічної єдності, а інколи і всього тексту, коли словотвірна одиниця позначає «гіпертему» тексту і похідне слово перебуває в препозиції до висловлювання, катафорично задає спрямованість подальшого розгортання тексту:

Drei Millionen Kriegsversehrte zhlt heute noch das Agrarland Vietnam, die kologischen Zerstrungen von damals wirken nach......., die seit einem ber einem Vierteljahrhundert mit zerstrter Gesundheit, zerrtteten Nerven und zerbrochenen Beziehungen leben mssen [11, c. 24].

Гіперонім Zerstrungen, уточнений гіпонімами zerstrte Gesundheit, zerrttete Nerven, zerbrochene Beziehungen, пояснює загальний зміст мікротексту.

Явище гіперонімії виникає в тексті внаслідок упровадження описових найменувань предмета. Гіпер­гіпонімічні або родо­видові відношення – це співвідношення первинного / вихідного і вторинного / похідного значень.

Використання такого явища в тексті сприяє його економному викладу, «інтерпретація похідних символів по­ новому висвітлює механізм семантичної деривації» [7, c. 68].

Jeder fnfte der rund 22 Millionen Einwohner war betroffen. Die Fluten zerstrten Ernte und landwirtschaftliche Maschinen. 80 Prozent der Ernte wurde vernichtet. Im gleichen Jahr verwstete ein Taifun die Nordwestkste des Landes und zerstrte zahlreiche Deiche. Wichtiges Ackerland wurde von Meerwasser versalzen [15, c. 17].

Для розкриття теми «руйнація», автор використовує контекстуальну синонімію, тобто в певних випадках із великої кількості значень слів реалізується саме таке, яке за відповідних контекстуальних умов вступає у синонімічні відношення з іншим словом, яке не є його прямим синонімом:

Stieen versehntlich eine Vase um, eine zweite. Sie zerbrach. Einer nahm einen Pokal, ein kunstvolles Glas, schmiss es zu Boden; es zerbrach. Der Mensch, zornig jetzt,... schmetterte das Glas auf den Stein, es zersplitterte mit Lrm.... ihre Lust ging dahin, zu zerschlagen, zu zerstren [9, c. 404].

Синонімічні деривати zerrissen, zerbrachen, zerschlugen та відіменникове похідне дієслово zertrmmerten, підсилені прикметниками zornig, hingegeben, jubelnd формують не лише спільну тему, але й семантично подібні на позначення широкого понятійного поля цього явища:

Die Wut aller richtete sich gegen diese Dinge. Sie zerrissen, zerbrachen, zerschlugen, zertrmmerten, zornig, hingegeben, jubelnd [9, c. 405].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Також префікс zer– надає дериватам переносного значення «ламати голову, роздумувати» / zermartern:

Und er wei, dass es nicht gut ist, sich dann jedesmal den Kopf zu zermartern [16].

У наступному прикладі дієслово з префіксом zer– вживається на позначення руйнації здоров’я людини – розбити / zerschieen, zerfetzen:

Man kann die Seele eines Mannes so zerschieen und zerfetzen, dass sie fr die ewigen Jagdgrnde vollstndig tot und verloren ist [17].

Отже, на основі прикладів із художньої та публіцистичної літератури ми спостерігали семантику лексичних одиниць, які об’єднані смисловими зв’язками, спільною темою – «руйнація». Похідне слово створюється не тільки з лексичною метою, але й для здійснення складних граматичних, синтаксичних та номінативно­комунікативних функцій у процесі формування зв’язності тексту.

Література:

1. Адмони В. Г. Исторический синтаксис немецкого языка / В. Г. Адмони. – М. : Высшая школа, 1973. – 335 с.

2. Бархударов А. С. Текст как единица языка и единица перевода / А. С. Бархударов // Лингвистика текста. – М., 1974. – 150 с.

3. Колшанский Г. В. Коммуникативная функция и структура языка / Г. В. Колшанский. – М. : Наука, 1984. – 174 с.

Випуск 29

4. Кубрякова Е. С. Общее языкознание: внутренняя структура слова. Словообразование / Е. С. Кубрякова. – М. :

Наука, 1974. – 198 с.

5. Кубрякова Е. С. О связях между лингвистикой текста и словообразованием / Е. С. Кубрякова // Лингвистические проблемы текста: [сб. науч. труд.]. – М., 1983. – Вып. 217. – С. 50­58;

6. Кубрякова Е. С. Типы языковых значений. Семантика производного слова / Е. С. Кубрякова. – М. : Наука, 1981. – 224 c.

7. Новиков А. И. Семантика текста и ее формализация / А. И. Новиков. – М. : Наука, 1983. – 215 с.

8. Полюжин М. М. Функціональний і когнітивний аспекти англійського словотворення / М. М. Полюжин. – Ужгород : Вид­во Закарпаття, 1999. – 235 с.

9. Feuchtwanger L. Die Jdin von Toledo / Leon Feuchtwanger. – Berlin : Aufbau Verlag, 1956. – 476 s.

10. Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache / Wolfgang Fleischer. – Tbingen : Max Niemeyer Verlag, 1982. – 326 s.

11. Knaul S. Schtzenhilfe fr Scharon / Susanne Knaul // Die Welt. – 2003. – N 60. – S. 24.

12. Marchand H. Die Prpartikelverben im Deutschen: echte Prfixbildungen, synthetische Prfixbildungen, pseudo­ prfixale Bildungen / Hans Marchand // Studies in Syntax and Word­Formation. – Mnchen : Wilhelm Fink Verlag, 1972.

– S. 423– 439.

13. Seghers A. Zwei Geschichten aus Mexiko / Anna Seghers. – Darmstadt : Luchterhand Literaturverlag GmbH, 1982.

– 110 s.

14. Seghers A. Das Ende / Anna Seghers. – Moskau, 1951. – 126 s.

15. Wirth A. Jeder zweite Deutsche ist wetterfhlig // Ariane Wirth // Franfurter Allgemeine Zeitung. – 2001. – N 88. – S. 17.

16. Wortschatz Lexikon. zerfetzen: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dict.uni­leipzig.de/cgibin/wort_ www.exe?site=22&Wort_id= 8416030

17. Wortschatz Lexikon. zermartern: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dict.uni­leipzig.de/cgibin/wort_ www.exe?site=22&Wort_id= 8416030Похожие работы:

«Психологічні науки УДК 159:37.0153:37041 Оксана Володимирівна Шевчишена, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології та педагогіки Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГА Стаття присвячена теоретичному аналізу психолого-педагогічного супроводу професійного зростання педагога. Розроблено модель психологопедагогічного забезпечення професійного зростання...»

«УДК 37.091.4 – 053.4 CВІТЛАНА БУРСОВА Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ А.С. МАКАРЕНКА В КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ Статтю присвячено висвітленню педагогічних ідей А.С. Макаренка щодо сімейного виховання в контексті педагогічної підтримки дітей. Підкреслюється необхідність взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї з питань виховання дітей раннього віку. Ключові слова: сімейне виховання, педагогічна...»

«С. О. Дітковська С. М. Кобзова Л. В. Мальцева О. А. Мельникова Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів V курсу денної й заочної форм навчання зі спеціальності „Туризмознавство (туристична діяльність)” Міністерство освіти і науки України Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” Інститут торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму С. О. Дітковська С. М. Кобзова Л. В. Мальцева О. А. Мельникова Методичні рекомендації до виконання...»

«РОЗРОБКА ТА ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА КОМПЛЕКСНО-ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ПРИВАТНОЇ ШКОЛИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ Про автора Дерев’янко Тамара Євгеніївна, методист вищої категорії Науково-методичного педагогічного центру управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради. Автор стала переможцем конкурсу «Педагогічна публіцистика року 2007», який проводився видавництвом «Шкільний світ» на честь 7-річчя часопису «Управління освітою»....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В МАЛІЙ ГРУПІ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Монографія За науковою редакцією доктора психологічних наук П. П. Горностая Кіровоград – 2013 УДК 316.023.4 ББК 88.53 Д 466 Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, протокол № 11/08 від 16 грудня 2008 року Рецензенти: О. А. Донченко, доктор соціологічних наук,...»

«Книга скачана с сайта http://e kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» 2-ге видання Харків Видавнича група «Основа» УДК 373.2 ББК 74.102 З14 Серія «Творчому педагогу» Загадковий світ емоцій. Розвиток емоційної З14 сфери дошкільників / Упоряд. І. В. Молодушкіна. — 2-ге вид. — Х. : Вид. група «Основа», 2011.— 207, [1] с. : іл. — (Серія «Творчому педагогу»). ISBN 978-617-00-0414-7. Головна мета посібника — допомога педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів,...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Г.С. СКОВОРОДИ КИСЕЛЬОВА Олеся Борисівна УДК [378.147:37.041]:004 ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ САМООСВІТИ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 13.00.09 – теорія навчання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, Міністерство освіти і науки, молоді...»

«_Педагогічні науки_8. Поліщук В.В. Розвиток рухових та розумових здібностей дітей 5-го і 6-го років життя в процесі фізичного виховання засобами дошкільного туризму: дис.. канд. наук по фізичному вихованню та спорту: 24.00.02 / Поліщук Віталій Валентинович. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – 266с.9. Федорченко В.К. Туристський словник-довідник. / В.К.Федорченко, І.М.Мініч – К., 2000. – 159с. Резюме В статье рассматриваются и анализируются возможности детского туризма в работе с детьми...»

«ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ Кафедра пенітенціарної психології та педагогіки Т.В. ШИПЕЛІК ПАТОПСИХОЛОГІЯ Навчально-методичний комплекс ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ Кафедра пенітенціарної психології та педагогіки Т.В. ШИПЕЛІК ПАТОПСИХОЛОГІЯ Навчально-методичний комплекс КИЇВ 2014 УДК ББС С Рекомендовано до друку методичною радою Інституту кримінально-виконавчої служби (протокол №_ від _ 2014 р)...»

«УДК 373.211.24 МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ Загородня Л. П., Марєєва Т. В. Стаття присвячена проблемі підготовки вихователів до створення позитивного професійного іміджу. У ній вміщено методику обстеження готовності студентів до створення позитивного професійного іміджу, представлено критерії, показники і рівні її оцінки. Ключові слова: імідж, педагогічний імідж, методика обстеження, критерії, рівні, готовність до створення...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державний заклад «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО» БЄСЄДА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ УДК: 364-787.84+376.3+616.7-053.4 ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ У ДІТЕЙ 3-6 РОКІВ 13.00.03 – корекційна педагогіка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Одеса – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Державному закладі «Південноукраїнський...»

«УДК 37.02:372.8.(477) ГОМОНЮК Олена Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор,професор кафедри практичної психології і педагогіки Хмельницького національного університету ЯКУБОВСЬКА Лариса Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри перекладу Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, м. Хмельницький ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Для сучасної педагогічної науки актуальним...»

«УДК 373.2.016:81-028.31 ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ОПИСУ ПЕРШОКЛАСНИКІВ З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ Порядченко Леся Анатоліївна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка Уміння чітко, логічно і грамотно описати об’єкт чи подію, донести до співрозмовника певну думку, відстояти у словесній суперечці свою позицію – це справжнє мистецтво, яким володіє далеко не...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»