WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА WEB-ОРІЄНТОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ В контексті сучасних реалій завдяки використанню новітніх технологій змінюється ...»

Юнчик В. Л.

аспірант

Інститут інформаційних технологій

і засобів навчання НАПН України, м. Луцьк

Гриб’юк О. О.

кандидат педагогічних наук,

старший науковий співробітник

Інститут інформаційних технологій

і засобів навчання НАПН України, м. Київ

ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА WEB-ОРІЄНТОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ

СИСТЕМИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

В контексті сучасних реалій завдяки використанню новітніх технологій змінюється роль, спосіб, швидкість та ефективність використання навчальних матеріалів в процесі навчання студентів.

Масове використання web-ресурсів призводить до необхідності орієнтації розроблюваних навчальних систем на web-технологію.

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю створення web-орієнтованих навчальних систем у зв’язку із затребуваністю такого програмного продукту та врахування практичного застосування навчальних систем з web-доступом для забезпечення ефективного навчання відповідного спецкурсу з подальшим практичним упровадженням його в життя для майбутніх фахівців. Доцільним є проектування системи в процесі організації дистанційного навчання студентів.

Мета роботи полягає у проведенні дослідження та створенні web-орієнтованої навчальної системи у процесі підготовки майбутніх фахівців.

До сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що використовують в навчальному процесі, відносять електронні та гібридні бібліотеки, електронні посібники, довідково-пошукові системи Інтернет та ін.

В процесі підготовки сучасних фахівців неможливо уявити навчання без Інтранет- або Інтернет-супроводу. Осучаснення навчального процесу завдяки використанню форм і засобів навчання на основі інформаційних і комунікаційних технологій.

Web-орієнтована навчальна система – це засіб реалізації комп’ютерних технологій навчання, яка забезпечує інформаційну підтримку процесу навчання студентів, інформація якої розміщується на віддаленому ресурсі, доступ здійснюється по протоколу http, результат запиту представляється у вигляді html-файлу. [4] З використанням відповідних підсистем пропонованих систем [4], що забезпечують доступ до сховища даних, вибірку і інтерпретацію повідомлень. Якість реалізації функцій контролюється з боку спеціальної системи менеджменту, логістики та користувача.

Для налаштування автоматизації усунення проблем безпеки в мережі рекомендується використання динамічної природи хмарного середовища. Мережеві системи виявлення вторгнень призначені для попередження і відображення вірусних атак. Виявлення вторгнення в мережу здійснюється шляхом маршрутизації усього трафіка через систему, що використовується для його аналізу, або відповідно шляхом пасивного моніторингу трафіка з одного комп’ютера відповідної локальної мережі. В хмарному середовищі додаткова система виявлення вірусних атак ефективна завдяки можливостям виявлення та знешкодження шкідливого вмісту мережевих пакетів. [3] Дотепер сформовано ключові вимоги щодо використання web-системи у навчальному процесі: адаптивність, інтелектуальність, гіпертекстовість. [1] Уся система і форма подання навчальних матеріалів проектується з урахуванням максимального використання переваг, що має гіпертекст у порівнянні із традиційним текстом.

Повсюдного поширення в Internet-просторі в процесі навчання набувають матеріали з використанням комп’ютерно-орієнтованих систем навчання, що зводяться до двох моделей:

інформаційно-навчальної моделі та автоматизованої дидактичної моделі.

До існуючих систем організації навчального процесу з використанням інформаційнокомунікаційних технологій LMS (Learning Management System) відносяться NetCat, “inDynamic 2.3”, “Прометей”, ATutor, Claroline, Dokeos, Moodle, OPENACS, Sakai.

Існує велика кількість засобів навчання з web-доступом, що організовані різними методами і формами. Вони є ефективними при вивченні різних навчальних курсів і потреби в їх використанні зростають, тому доцільним є створення курсів з використанням удосконалених web-систем. В процесі дослідження було спроектовано та розроблено webорієнтовану навчальну систему для спецкурсу “Технологія розробки програмного забезпечення”. Web-система складається з основних компонент: посібник з курсу “Технологія розробки програмного забезпечення”, вбудовані компоненти Model Maker з описом роботи в програмному середовищі та модуль “Майстер технічних завдань”, довідкові матеріали для використання програмного забезпечення.

Розробка web-орієнтованої системи проходила згідно етапів циклу розробки програмного забезпечення, обрано модель з використанням компонентного підходу та програми Model Maker.

Згідно моделі процес створення програмного забезпечення відбувається у відповідності наступних етапів: ескізний опис специфікація початкова версія розробка проміжна версія атестація кінцева версія.

Схематично модель розробки програмного забезпечення виглядає наступним чином (рис. 1.).

Рис.1. Модель розробки програмного забезпечення

На етапі проектування програмного забезпечення визначається його структура, дані, інтерфейси, відповідні алгоритми. Проектування web-орієнтованої системи проводиться на основі об’єктно-орієнтованого підходу. Розроблена система послуговується поняттям об’єкт в контексті використання операцій і функцій стратегій об’єктна-орієнтованого проектування.

Нижче наведена ієрархічна структура web-орієнтованої навчальної системи (див. рис. 2.)

Рис. 2. Ієрархічна структура web-орієнтованої навчальної системи

Web-система складається з декількох частин, тобто з електронного посібника, додаткового програмного забезпечення та додаткових матеріалів. Електронний посібник містить загальний опис курсу «Технологія розробки програмного забезпечення», який поділений на основні розділи. При переході до додаткового програмного забезпечення організовано зв'язок з програмним середовищем Model Maker, з використанням якого проектується програмний продукт та зв'язок з модулем “Майстер технічних завдань” на основі пропонованого технічного завдання. Підрозділ Довідкові матеріали містить навчальні матеріали для роботи в середовищі Model Maker та список рекомендованих посилань на відповідні курси з теми. Схематично даний опис можна зобразити так (див. рис. 3.).

Рис. 3. Елементи web-орієнтованої системи “Технологія розробки програмного забезпечення” На рис. 3. показані всі рівні системи. Назви рівнів поміщені в прямокутники, що в нотації UML позначає підсистеми. Прямокутники UML (тобто підсистеми) - це набір об'єктів і інших підсистем. Кожен рівень включає декілька інших компонентів.

У дослідженні наведено окремі розробленої та реалізованої web-орієнтованої навчальної системи для спеціалізованого курсу “Технологія розробки програмного забезпечення”, що використовується як програмне забезпечення навчального призначення для впровадження в вищих навчальних закладах під час вивчення курсу “Технологія розробки програмного забезпечення”, а також як прикладне програмне забезпечення при розробці власних програмних продуктів користувачів (викладачів, студентів та ін.).

Враховуючи логічність і систематичність викладеного матеріалу, і те що він значною мірою відповідає деяким курсам університетських дисциплін, цілком можливе його використання для групової роботи в процесі навчання майбутніх фахівців.

Список використаних джерел

Гагарін О. О. Проблеми створення гіпертекстового навчаючого середовища:/

1.

О.О. Гагарін, С.М. Титенко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2007. - №4 (110) Ч.2 - Луганськ 2007 - С. 6-15.

2. Гриб’юк О.О. Перспективи впровадження хмарних технологій в освіті / Гриб’юк О.О.// Теорія та методика електронного навчання: Гриб’юк О.О.збірник наукових праць. – Випуск IV. – Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ, 2013. – С. 45 – 58.

Гриб’юк О. О. Підтримка безпеки мережі в процесі розгортання хмарного 3.

середовища навчального закладу // Міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv 2014. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – C.39-43.

Саєнко В.І. Метод класифікації web-орієнтованих інформаційних систем: / В.І.

4.

Саєнко, В.А. Биканов, І.А. Саєнко // Радио-электроника и информатика. - 2006. - №1. С.80Соммервилл Иан. Инженерия програмного обеспечения: И.- 6-е издание.: Пер с 5.

англ.. /Иан Соммервилл: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 624с.Похожие работы:

«УДК 37.01+174 М.М. Міщенко ФІЛОСОФІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ І.А. ЗЯЗЮНА «У людини має бути єдина професія – вона повинна бути справжньою Людиною» (А. Макаренко) Постановка проблеми. Освіта, як соціальний інститут, реагує на всі зрушення що відбуваються в суспільстві, суспільних відносинах, світоглядних засадах. Постають нові освітні проблеми і освітня система постійно реформується через зміни в оточуючому світі. Філософія освіти, в свою чергу, є тою системою, що рефлектує стосовно освітньої...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра іноземних мов ЛАТИНСЬКА МОВА Навчальний посібник для організації практичних занять і самостійного вивчення дисципліни У 2 частинах Частина ІI Юридична тематика Для студентів 1 курсу спеціальності 6.030401 “Право” всіх форм навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 811.124(0.75) Л27 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального закладу...»

«Н.Я. Походжай Державна ПіДсумкова атестація Літературне читання Підсумкові контрольні роботи 4 клас Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 821.161.2(075.2) ББК 83.3(4Укр)я71 П41 Рецензенти: кандидат педагогічних наук, доцент Онишків З.М. вчитель вищої категорії, старший вчитель Шост Н.Б. Схвалено для...»

«С.К. Трач Образотвор че мистецтво Альбом-посібник 5клас Тернопіль Навчальна книга — Богдан Рецензенти: УДК 74(075.3) ББК 85.1я72 кандидат архітектури, завідувач кафедри образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, дизайну Т 65 та методики їх викладання Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Дячок О.М. доцент кафедри образотворчого мистецтва інституту мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Мельник В.М. Рекомендовано...»

«Наукові записки кафедри педагогіки Випуск ХХVІ Харків – 2011 УДК 372.1 СПІВПРАЦЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА СІМЇ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИТИНИ Козир М.К., Смик А.І. Харківський гуманітарно-педагогічний інститут В статті розглядались питання організації та забезпечення співпраці сім’ї та дошкільного навчального закладу як важливого чинника формування соціальної компетентності дитини. Ключові слова: сім’я, формування, соціальна компетентність, мікроклімат. СОТРУДНИЧЕСТВО...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ Н. І. Волошко ПСИХОЛОГІЯ СТАНОВЛЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ Програма-практикум Київ Видавництво Науковий світ® УДК 159.9: 371.72 ББК 88.4р В68 Рекомендовано до друку вченою радою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Протокол № 6 від 28 травня 2012 р. Рецензенти: О. М. Ігнатович – кандидат психологічних наук, завідувач відділу профорієнтації та...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 2 (43) 2011 Шушара Тетяна Викторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і управління учбовими закладами, Республіканський вищій навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта, Украъна) Рецензент – доктор педагогічних наук, професор М.Б.Євтух УДК 37.037 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ КУРСАНТІВ ДЕРЖСПЕЦЗВ’ЯЗКУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ О.С. Щербій В статті...»

«УДК 37.018.32.091.33-027.22.015 Н. В. Вишнівська, м. Київ ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ Визначено потенціал загальноосвітніх шкіл-інтернатів щодо виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку; особливості виховання милосердя молодших школярів в позаурочній діяльності інтернатних закладів. Обґрунтовано педагогічні умови, форми і методи виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку в позаурочній...»

«Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. – 2014. – Випуск І. УДК 821.161.2 Школа В. М., кандидат філологічних наук, Бердянський державний педагогічний університет ФУНКЦІОНУВАННЯ КАЛЕНДАРНИХ ОБРЯДІВ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ ДРАМАТУРГІВ 20–30-Х РОКІВ ХХ СТ. Актуальність дослідження. Складовою частиною художньої творчості народу є фольклорна драма. Хоча вона і належить до досить пізніх жанрів усної народної творчості, її початок сягає давніх часів. Усна словесність...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. І, 2012 Ключові слова: колонія для безпритульних дітей, рада командирів, система самоврядування, метод повноважень і доручень, пенітенціарні установи. Гриньова М. В., Гомля Л. М. Реализация воспитательных идей А. С. Макаренка в практике виспитательных учреждений В статье раскрывается реализация воспитательных идей А. С. Макаренко в практике учреждений исполнения наказаний, создания необходимых условий для исправления правонарушителей, их...»

«УДК 378 (477) © Денисенко А.О., 2014 р. А.О. Денисенко НЕФОРМАЛЬНІ ДОЗВІЛЛЄВІ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ВИХОВАННЯ СТУДЕНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ У 8090-х рр. ХХ ст. У статті розглянуто становлення та розвиток молодіжного руху 80-90-х рр. ХХ ст., що становить значний інтерес у напрямі організації групової активності сучасного студентства. Педагогічну сутність дозвілля студентської молоді у молодіжних організаціях розкрито у контексті необхідності надання молодим людям фактичної свободи...»

«Серія «Психологія і педагогіка». Випуск 29 121 УДК: 378.147 Іванишин г. я. СПецИФІКА ФОрмУВАННя дІАлОгІЧНОгО мОВлеННя ІНОЗемНИХ СтУдеНтІВ медИЧНИХ ВНЗ УКрАЇНИ У статті досліджено проблеми специфіки формування діалогічного мовлення іноземних студентів медичних ВНЗ України з метою набуття готовності майбутніх лікарів-іноземців до професійної діяльності. Розглянуто сфери спілкування студентів та пріоритетні форми їх діалогічного мовлення з урахуванням екстралінгвальних чинників, що впливають на...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені А.С. Макаренка Є. В. Карпенко СПІВАЄ ЖІНОЧИЙ ХОР Хрестоматія Хори без супроводу Суми Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка УДК 7.071.2:78.087.5(075.8) ББК 85.31я73 К 26 Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка протокол № 5 від 22.12.2014) Рецензенти: І. П. Заболотний, професор, Заслужений діяч мистецтв України; І. С. Драч, доктор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»