WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«2. Бабенко І. Г. Соціально-педагогічна реабілітація бездоглядних дітей: Навчально-методичний посібник / І. Г. Бабенко, В. М. Мишкіна, Н. П. Поалік. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Серія «Педагогічні науки», 2011

2. Бабенко І. Г. Соціально-педагогічна реабілітація бездоглядних дітей: Навчально-методичний

посібник / І. Г. Бабенко, В. М. Мишкіна, Н. П. Поалік. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. –

200 с.

3. Карнаух Л. Соціальне середовище як чинник соціалізації дітей дошкільного віку в реаліях

сьогодення / Л. Карнаух // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 1. – С.4-8.

4. Коган Л. Н. Социальная среда и воспитание / Л. Н. Коган // Учебно-воспитательный коллектив и его среда воспитания. – Свердловск : УрГУ, 1980. – С. 3.

5. Любарська О. М. Основи соціалізації особистості : навчальний посібник. / О. М. Любарська. – Миколаїв : Вид-во «Іліон», 2008 – 215с.

6. Малиношевський Р. Взаємозв’язок понять «виховний простір» та «виховне середовище» / Р. Малиношевський // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 2. – С. 4-11

7. Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників / за заг. ред.

А. Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової. – К., 2000, – 260 с.

8. Соціальна педагогіка : словник-довідник / за заг. ред. Т. Ф. Алєксєєнко, – Вінниця : Планер – 2009. – 542 с.

9. Стратегія реформування освіти в Україні : рекомендації з освітньої політики. – К. : «К.І.С.», 2003 – 118 с.

10. Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. – 2-ге вид.,перероб. і доп. – К. : Голов. ред.

УРЕ, 1980. – 800 с.

Аннотация. Т. А. Новак. Специфика сельской среды и ее влияние на формирование социальной компетентности личности. В статье автор проанализировала существующие подходы к трактовке понятия «социальная среда», установила взаимозависимость между средой и личностью, дала свое определение понятия «сельская среда», попыталась осуществить анализ сельской среды и выявить его влияние на личность.

Ключевые слова: социальная среда, сельская среда, мезасреда, специфика сельской среды, социальная компетентность.

Summary. Т. А. Novak. Specific of rural environment and her influence on forming of social competence of personality. In the article author analyzed the existent going near interpretation of concept «Social environment», interdependence set between an environment and personality, gave the determination of concept «Rural environment», made an effort carry out the analysis of rural environment and educe his influence on personality.

Keywords: social environment, rural environment, specific of rural environment, social competence.

УДК 378:613 Л. З. Пакушина

СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

У статті представлено аналіз наукових джерел щодо сутності процесу формування валеологічної грамотності особистості, окреслюються валеологічно спрямовані навчальні дисципліни, визначено поняття «формування валеологічної грамотності майбутніх соціальних педагогів».

Ключові слова: формувати, формування грамотності людини, формування валеологічної культури, формування валеологічної компетентності, формування валеологічної грамотності особистості, формування валеологічної грамотності майбутніх соціальних педагогів.

Аналіз стану теорії та практики валеологічної підготовки майбутніх педагогів свідчить про справедливість стверджень ряду авторів [1;2;3;4;5;6;7], що валеологічна освіта до цього часу не набула широкого розповсюдження. Навчально-виховні заклади всіх рівнів намагаються шукати шляхи для вирішення питань спрямованих на

Вісник Черкаського університету. Випуск 203. Частина ІІІ

збереження та зміцнення здоров’я дітей і молоді, застосовуючи різноманітні технології навчання і виховання, однак рівень культури здоров’я підростаючого покоління при цьому не підвищується [5, с. 94]. На низькому рівні залишається також валеологічна компетентність викладачів (Е. Вайнер, Н. Полєтаєва), що у свою чергу дає право говорити про необхідність формування валеологічної грамотності випускників загальноосвітніх шкіл і вищих навчальних закладів [1, с. 74;].

Мета статті – аналіз наукових джерел щодо сутності процесу формування валеологічної грамотності особистості та визначення поняття «формування валеологічної грамотності майбутніх соціальних педагогів».

Термін «формувати» (лат. formare) означає: 1) створювати; 2) надавати чомунебудь певну форму, вигляд, завершеність; породжувати [8, с. 537]. М. Фіцула зазначає, що «формування особистості – це становлення людини як соціальної істоти внаслідок впливу середовища і виховання на внутрішні сили розвитку». Він вважає поняття «формування» близьким до поняття «розвитку» [9, с. 45–46]. Розвиток – це зміна, що являє собою перехід від простого до більш складного, від низького рівня до високого;

процес в якому поступове накопичення кількісних змін призводить до утворення якісних змін [10, с. 623].

Головний шлях процесу формування – цілеспрямоване оволодіння знаннями про природу, оточуючий світ, людину та її здоров’я, яке здійснюється протягом усіх років навчання у загальноосвітній чи вищий школі. Він характеризується продуктивною працею особистості під впливом самоосвіти, розширенням рівня її інтелектуального розвитку, зміцненням і розвитком світогляду, практичною перевіркою власних позицій у сфері діяльності.

Процес формування грамотності людини пов’язують із навчальною діяльністю, яка є процесом засвоєння знакових систем, що відображають предмети, явища та процеси об’єктивного світу. Саме системі освіти належить роль того соціального інституту, що здатен забезпечити особистості оволодіння не лише письмовою формою живої мови, але й оволодіння іншими знаковими системами, які створюють спеціалізовану, у багатьох випадках штучно створену мову різних галузей наукового пізнання [11, c. 8].

Процес формування валеологічної грамотності має свої особливості. Так, дослідниця С.

Симоненко вважає, що процес формування когнітивного компонента валеологічної культури особистості можна представити у вигляді наступного ланцюга:

від валеологічної інформованості, валеограмотності і до валеологічної компетентності та освіченості [12, с. 123].

Дослідниця Д. Мельник визначає процес формування грамотності початковим етапом процесу формування культури [13, с. 31–32]. Спираючись на теорію розвитку особистості Л. Виготського, Б. Ельконіна, С. Рубінштейна вважаємо, що етапи формування валеологічної культури особистості у процесі її життєдіяльності мають характерні об’єктивні та суб’єктивні закономірності розвитку, які відображають ступінь і перехід від одного рівня до іншого. Особливостями такого розвитку є вузлові зміни, характерні для кожного вікового періоду. Тому процес формування валеологічної культури майбутніх педагогів є результатом спеціальних організаційнопедагогічних заходів і умов, які являють собою послідовний ланцюг етапів валеологічної підготовки та самоосвіти, а саме: формування валеологічної грамотності формування валеологічної компетентності формування валеологічної освіченості формування валеологічної культури.

На думку О. Трещьової, процес формування валеологічної грамотності здійснюється шляхом передачі знань, формування умінь і навичок збереження та зміцнення здоров’я завдяки різноманітним навчальним дисциплінам. Базовими у цьому

Серія «Педагогічні науки», 2011

відношенні вона називає заняття з валеології, фізичного виховання, безпеки життєдіяльності, біології та психології [14, с. 9–11].

В Україні «Фізичне виховання» є обов’язковою навчальною дисципліною і здійснюється шляхом проведення занять в дошкільних виховних, середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних та вищих навчальних закладах відповідно до навчальних програм. Серед основних завдань курсу – фізичне і духовне вдосконалення людини, оволодіння нею систематизованими знаннями, фізичними вправами та способами їх самостійного використання протягом усього життя [15, с. 13].

Навчальна програма з фізичного виховання у вищих навчальних закладах затверджена Міністерством освіти і науки України передбачає проведення обов'язкових аудиторних занять в обсязі не менше 4-х годин на тиждень протягом всього періоду навчання за виключенням останнього випускного семестру [15].

Впровадження до навчальних планів загальноосвітніх і вищих навчальних закладів курсу «Безпека життєдіяльності» відбувалося практично паралельно із введенням курсу «Валеологія». Так у грудні 1998 р. Міністерством освіти України була затверджена «Навчальна програма нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності»

для вищих закладів освіти», підготовлена колективом авторів національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, яка почала вивчатися з 1 вересня 1999/2000 навчального року. Як зазначається в програмі, БЖД – це галузь науковопрактичної діяльності, спрямована на вивчення загальних закономірносте виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу їх на організм людини, основ захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання від небезпек, а також на розробку і реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини [16, с. 65].

Тобто, у центрі уваги курсу – людина та проблеми збереження її здоров’я. У 2001 році Міністерством освіти і науки України була затверджена Концепція освіти з напряму «Безпека життя і діяльності людини», що визначила зміст курсу освіти з безпеки життєдіяльності людини, виходячи зі стратегії ООН про стабільний людський розвиток на ХХІ століття, досвіду Європейської спільноти зі створення децентралізованої системи освіти в сфері ризику, чинних в Україні нормативноправових актів, досвіду вітчизняних фахівців та науковців [17].

На перших етапах свого існування цей освітянський напрям об’єднував три традиційні галузі: охорону праці, цивільну оборону і охорону довкілля, що було зумовлено їх спільною метою: надання людині знань з безпеки життя і діяльності за будь-яких ситуацій, що можуть трапитися в реальному житті [16, c. 44]. Сьогодні – це самостійний напрям, який у навчальних планах підготовки бакалаврів із соціальної педагогіки входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки.

Охорона праці як самостійна спеціальна дисципліна вперше була впроваджена в 1929 році в Московському інституті залізничного транспорту. До 1966 року охорона праці викладалась у межах окремих спеціальних та інженерних дисциплін, а як окрема дисципліна – лише в деяких інститутах. У 1966 році цей курс був офіційно впроваджений у навчальні програми всіх інженерних спеціальностей, а всім технічним вищим навчальним закладам було запропоновано створити кафедри охорони праці [18, с. 9].

Починаючи з 1999/2000 навчального року курс почали викладати у вищих навчальних закладах як обов’язкову нормативну дисципліну студентам усіх спеціальностей, відповідно до Наказу Міністерства Освіти України «Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах освіти України» від 02.12.1998 р. № 420 з метою забезпечення виконання вимог Державної програми навчання та підвищення рівня знань працівників,


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вісник Черкаського університету. Випуск 203. Частина ІІІ

населення України з питань охорони праці на 1996–2000 роки, а також відповідно до інших чинних законодавчих та нормативних актів [19, с. 5]. Причому, для студентів 1–2 курсів було передбачено вивчення дисципліни «Основи охорони праці», а для студентів 5–6 курсів – «Охорона праці в галузі». Мета цих дисциплін – формування у майбутніх фахівців необхідного в професійній діяльності рівня знань та умінь із правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії, безпеки праці та пожежної безпеки визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників щодо результатів виробничої діяльності [18, с. 9].

Навчальна дисципліна «Цивільна оборона» – це галузь наукових знань, що вивчає безпеку життєдіяльності людей в умовах надзвичайних ситуацій. Вона також є обов’язковою спеціальною дисципліною для студентів всіх спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. Для студентів педагогічних спеціальностей цей курс вирішує потрійну задачу: підготовку студента як особистості до свідомих дій в умовах надзвичайних ситуацій; як майбутнього вчителя до проведення занять з учнями за темами дисципліни; як посадову особу школи – об’єктової підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру – до виконання своїх обов’язків у різних режимах функціонування об’єкта [20]. Сьогодні курс Цивільна оборона у навчальних планах підготовки магістрів і спеціалістів соціальної педагогіки входить до циклу дисциплін природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

Дослідниці А. Міненок [21] та І. Поташнюк [22] теж підкреслюють важливе значення міжпредметних зв’язків у процесі валеологічної підготовки майбутніх педагогів, оскільки процеси свідомого, професійного, індивідуального здоров’ябудівництва ґрунтуються на теоретичній основі, якою є філософські, медикобіологічні, психолого-педагогічні та інші знання [21, с. 39].

Медико-біологічні науки (анатомія, фізіологія, вікова фізіологія з основами гігієни дітей та підлітків, основи медичних знань, БЖД, основи екології) забезпечують формування у студентів відповідних медико-біологічних понять і уявлень. Науки загальнокультурного блоку (філософія, культурологія, політологія та соціологія) допомагають студентам усвідомити своє особисте «Я», сформувати свідоме ставлення до себе, суспільства, природи, змушують замислитися над сенсом життя, пізнанням світу, мінливістю суспільного прогресу та іншими сторонами життєдіяльності.

Важливими також є знання з психології, педагогіки в контексті навчання здорового способу життя та формування мотивації на збереження і зміцнення здоров’я [21, с. 87].

Дослідники у галузі соціальних систем давно помітили функціональну подібність між процесами управління та навчання. За ствердженням М. Корольчука, навчання можна охарактеризувати як процес активної взаємодії між тим, хто навчає, і тим, кого навчають, у результаті чого у того, кого навчають, формуються визначені знання, уміння і навички. Впливи того, хто навчає, стимулюють активність того, кого навчають, і, досягнувши визначеної, заздалегідь поставленої мети, керують цією активністю [23].

Таким чином, управління навчанням являє собою координацію роботи учасників спільної навчальної діяльності для реалізації поставлених цілей. Тому важливими умовами процесу формування валеологічної грамотності особистості є якісне викладання валеологічно спрямованих навчальних дисциплін, що сприяють переходу

Серія «Педагогічні науки», 2011

валеологічних знань у відповідні валеологічні уміння та навички; залучення до інтерактивних форм і нових технологій педагогічної діяльності, що передбачають постановку перед особистістю практичних завдань, які потребують творчого пошуку, умілого застосування знань, умінь обрання правильного способу вирішення завдань.

Для того, щоб цей процес не носив формальний характер, необхідно так організовувати діяльність особистості, поставити її у такі умови, які будуть стимулювати активність, ініціативу, волю спрямовану на досягнення єдності знань, умінь і навичок, знань і переконань, знань і діяльності.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (46) 2011 УДК 37.014.42 СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ДУХОВНО-ЦІННІСНІ ОСНОВИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Г.В. Григоренко У статті розглядаються питання соціально-педагогічних та духовно-ціннісних основ виховання в учнів загальноосвітньої школи здоров’ятворчої компетентності. Автор формулює концептуальні засади структурування соціокультурологічної ситуації духовно-ціннісного...»

«Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : Збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск 8. – С. 83 – 86.18. Плющ М. Я. Словоформа в семантично елементарному та ускладненому реченні. Вибрані праці / М. Я. Плющ. – К. : Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2011. – 362 с.19. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1988. – 256 с. 20. Вихованець І....»

«УДК 811'111'81'3 В.В. Євченко, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) РОБОТА НАД ЛЕКСИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ЕТАПІВ ФОРМУВАННЯ МОВНОГО Й МОВЛЕННЄВОГО КОМПОНЕНТІВ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ КНИГ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ) У статті розглядаються основні аспекти роботи з лексичним матеріалом художнього тексту. Рівень володіння мовним кодом вважається важливим не тільки з точки зору декодування тексту, а...»

«СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ Михайлишин Г.Й., Серман Л. В. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Інститут вищої освіти АПН України Анотація. Стаття розкриває основні передумови соціальної адаптації студентів вищих навчальних закладів до навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі освіти. Соціальна адаптація студентів до умов навчання у вищих закладах освіти є досить своєрідним та складним педагогічним процесом....»

«БіБліоТека вчиТеля Р.в. Богайчук фізичнА культурА конспекти уроків 2 клас Посібник для вчителя Друге видання, доповнене Тернопіль Навчальна книга — Богдан УДк 796.011.3 ББк 74.267.5 Б73 Рецензенти: старший викладач кафедри фізичної і спортивної реабілітації ТДТУ ім. і. Пулюя Федчишин О.Я. вчитель вищої категорії, учитель-методист Онишків О.П. Серію засновано 2007 року Богайчук р.В. Б73 Фізична культура : конспекти уроків : 2 клас : посібник для вчителя / Р.в. Богайчук. — вид. 2-ге, доповнене. —...»

«Проблеми загальної та педагогічної психології, т. XII, ч.5 3. Адаптивним копінг-стратегіям у рамках когнітивної модальності надавали перевагу 32%, в рамках емоційної модальності – 63% досліджуваних, а в рамках поведінкової модальності – 47% досліджуваних. Література 1. Бодров В.А. Проблема преодоления стресса. Часть 1: «Coping stress и теоретические подходы к его изучению // Психологический журнал. – 2006. – Т. 17. – №1 – С. 122–133.2. Бодров В.А. Проблема преодоления стресса. Часть 3:...»

«_ 1 Олена Семеног Етнолінгводидактична культура педагога Практикум Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів Київ 2006 _. Фольклор – невідємна складова національної культури УДК 371.134:811.161.2242271 ББК 74.58+74.261.4+63.5(4укр) С30 Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (протокол № 6 від 29 червня 2006 року). Рецензенти: Л.І.Мацько, доктор філологічних наук, професор,...»

«Порівняльна професійна педагогіка 2/2011 УДК: 37:316.624 НАТАЛЯ ШВЕЦЬ м. Вінниця, Україна ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У РОСІЇ THE PROBLEM OF FORMING HEALTHY LIFE STYLE AMONG STUDENTS IN RUSSIA Висвітлено проблеми формування здорового способу життя студентської молоді. Проаналізовано основні фактори формування здорового способу життя у студентському суспільстві. Розглянуто основні засоби, які справляють вплив на розвиток здорового способу життя студентської...»

«УДК 378.014.8:811.161.1–051:004 ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ Біденко Л. В. У статті розглянуто сучасні підходи до трактування поняття професійна компетентність. Проаналізовано складові професійної компетентності, що становлять підґрунтя формування готовності майбутніх учителів російської мови до педагогічної діяльності у сучасному інформаційному суспільстві. Ключові слова: лінгвістична освіта, компетентність, професійна компетентність, складові професійної...»

«УДК821.161.2-3+821.161.1-3.091 ОБРАЗ СКНАРИ У РОМАНІ Г. Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА «ЖИЗНЬ И ПОХОЖДЕНИЯ ПЕТРА СТОЛБИКОВА. РУКОПИСЬ ХVІІІ ВЕКА» ТА В ПОЕМІ М. В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ»: ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ І. А. Маслій, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, вул. Остроградського, 2, м. Полтава, Україна, E-mail: masliy_i@mail.ru У статті типологічно аналізуються образи скнар у романі Г. Ф. Квітки-Основ’яненка «Жизнь и похождения Петра Столбикова. Рукопись ХVІІІ века» та...»

«УДК 378.6:37; 74.584 Л.І. Ткаченко ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У статті автор обґрунтовує важливість формування критичного мислення у майбутнього вчителя початкової школи у процесі професійної підготовки. Розкриває складові даної властивості особистості та практичні шляхи їх формування у студента педагогічного коледжу. Ключові слова: критичне мислення особистості майбутнього вчителя...»

«\lIHI6jT.EP.6TBO ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Науково-методичний збірник м НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ №67 Частина 2 Київ Вінниця 2011 р. Для наукових працівників, педагогів-практиків, молодих вчених.Редакційна колегія: О.А. Удод (головний редактор), С.В. Кириленко (заступник головного редактора), Ю.В. Івженко (відповідальний секретар), Л.Ф. Бурлачук. М Ф. Бондаренко, М І. Бурда, М.Ф. Дмитри ченко, Т.О. Дмитренко, Н.Г. Ничкало, Л.М. ГІаламар, Т.О. Пушкарьова, О.І. Ляшенко, О.Я. Савченко, В.К....»

«УДК 371.134:793.3(07) Куценко С.В. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ НА ЗАНЯТТЯХ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ Анотація. У статті розглядається проблема формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії шляхом використання творчих завдань в процесі вивчення народно-сценічного танцю. Творчі завдання аналізуються як специфічна форма подачі навчального...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»