WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Серія «Педагогічні науки», 2011 7. Оржеховська В. М. Методика позбавлення неповнолітніх наркогенних звичок : метод. посіб. / В. М. Оржеховська ; ред. С. С. Самойлова. – К. : ...»

-- [ Страница 1 ] --

Серія «Педагогічні науки», 2011

7. Оржеховська В. М. Методика позбавлення неповнолітніх наркогенних звичок : метод. посіб. /

В. М. Оржеховська ; ред. С. С. Самойлова. – К. : ІСДО, 1995. – 261 с.

8. Поліщук В. А. Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах

неперервної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 /

В. А. Поліщук. – Т., 2006. – 44 с.

9. Харченко С. Я. Дидактические основы подготовки студентов к социально-педагогической деятельности / С. Я. Харченко ; Луганский гос. пед. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Луганск : Альма-Матер, 1999. – 138 с.

Аннотация. О. В. Тютюнник. Организационно-педагогические условия подготовки будущих социальных педагогов к профилактике наркотической зависимости среди старшеклассников. Статья посвящена проблемам подготовки будущих социальных педагогов в высшей школе к профилактике наркотической зависимости среди старшеклассников.

Автором раскрыто содержание и специфика такой подготовки, определены уровни, критерии и показатели профессиональной готовности студентов к превентивной деятельности с учащимися, обоснованы организационно-педагогические условия подготовки и представлены результаты их внедрения в вузе.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональная готовность, организационно-педагогические условия подготовки, профилактика наркотической зависимости.

Summary. O. V. Tyutyunnyk. Organizational and pedagogical conditions of training the future social workers for preventing drug addiction among senior pupils. This article deals with the problem of training the future social workers in higher educational establishments for preventing drug addiction among senior pupils. The author reveals the content and specific features of training, defines standards, components and criteria of students’ professional qualification for preventive work among under-age pupils; the organizational and pedagogical conditions of training has been substantiate and presents the results of their implemented in higher school.

Key words: professional training, professional qualification, organizational and pedagogical conditions of training, drugs addiction prevention.

УДК 378.013.77 Є. Є. Хилько

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ

ОСОБИСТОСТІ: РІВНІ, КОМПОНЕНТИ У статті досліджується і обґрунтовується сутність навчально-пізнавальної активності особистості. Визначаються компоненти і рівні пізнавальної активності.

Ключові слова: пізнавальна активність, компоненти пізнавальної активності, рівні пізнавальної активності.

Інноваційні процеси, які мають місце сьогодні в системі педагогічної освіти, найгостріше ставлять питання про пошуки резервів удосконалення підготовки високоосвіченої, інтелектуально розвиненої особистості, активної в соціальному і пізнавальному плані.

Активність, як цілеспрямована, інтенсивна діяльність розглядається сучасними педагогами і психологами як головна, пріоритетна передумова творчого й повноцінного навчання. Саме від активності залежить становлення студента не тільки як особистості, але також як майбутнього висококваліфікованого фахівця.

Вісник Черкаського університету. Випуск 203. Частина ІІ.

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що питання формування навчальнопізнавальної активності студента є однією з найважливіших проблем сучасної освіти.

Ця проблема знайшла певне вирішення в наукових дослідженнях психологів, педагогів, методистів. Їй присвячені дослідження А.О. Вербицького, В.В. Горшкової, Л.К. Гребенкіної, О.Б. Коротяєвої, І.Я. Лернера, А.М. Матюшкіна, Г.Ц. Молонова, С.Л. Рубінштейна, І.Ф. Тализіної, Г.В. Троцко, Т.І. Шамової, Г.І. Щукіної та ін. Значний внесок до питання формування пізнавальної активності був здійснений В.І. Лозовою.

Метою статті є визначення сутності навчально-пізнавальної активності, її компонентів та рівнів.

Пізнавальна активність – це основа підготовки молодого покоління до продуктивної професійної діяльності, це й умова духовного розвитку особистості, й умова розвитку самостійності особистості, підвищення рівня ії творчого потенціалу;

пізнавальна активність є важливою умовою вдосконалення і одночасно показником ефективності навчально-виховного процесу [1, c. 5-6].

У педагогічному словнику [2, c. 14] пізнавальна активність трактується як діяльнісний стан особистості, що виражається в наполегливому прагненні до знань, до розумової напруги і прояву вольових зусиль у процесі оволодіння знаннями.

У психолого-педагогічній літературі пізнавальна активність визначається порізному. Вона розглядається: як характеристика якості діяльності (Н.О. Половнікова, Т.І. Шамова); як прояв ставлення суб’єкта до навколишньої дійсності (Л.І Арістова); як особливий стан особистості (Д.В. Вількєєв, І.Ф. Харламов); як показник пізнавальних особливостей того, що навчається (Л.К. Гребенкіна, О.Б. Коротаєва); як риса особистості (В.І. Лозова, М.І. Махмутов, Г.І. Щукіна).

Хоча в психолого-педагогічній літературі немає єдиної думки щодо сутності поняття навчально-пізнавальної активності, вищезазначені дефініції не суперечать, а гармонійно доповнюють один одного, що вказує на багатоаспектність цього поняття.

Найбільш повне та чітке визначення пізнавальної активності було запропоновано В.І.Лозовою, – як риси особистості, яка виявляється у ії ставленні до пізнавальної діяльності, що передбачає стан готовності, прагнення до самостійної діяльності, спрямованої на засвоєння індивідом соціального досвіду, накопичених людством знань і способів діяльності, а також знаходить вияв у якості пізнавальної діяльності [1, c. 25].

У результаті теоретичного аналізу педагогічної літератури нами був зроблений висновок, що пізнавальна активність як риса особистості має складну структуру, що складається з декількох компонентів.

К.Х. Сапашева визначає мотиваційний, когнітивний та дослідницький компоненти пізнавальної активності та її показників [3, c. 7]. Мотиваційний компонент забезпечує включеність студента в пізнавальну діяльність на основі потреби в знаннях, інтересу до пізнавальної діяльності. На основі першого йде формування другого – когнітивного компоненту, який характеризується оволодінням студентами розумовими діями й операціями. Дослідницький компонент виражає професійну спрямованість пізнавальної активності майбутніх фахівців у їх практичній та теоретичній діяльності.

П.Г. Лузан називає результативний, мотиваційний і операційний компоненти пізнавальної активності [4, c. 211]. Результативний компонент враховує, що в результаті реалізації активності формуються певні знання, уміння чи навички;

операційний - характеризує прийом учіння, який визначає зміст діяльності; психічний стан особистості в пізнанні визначає мотиваційний компонент.

Деякі автори називають наступні компоненти пізнавальної активності:

змістовно-операційний (- процесуальний), вольовий і мотиваційний [5; 6]. Але слід зазначити, автори по-різному визначають домінуючий компонент.

Серія «Педагогічні науки», 2011 У своєму дослідженні В.Х. Халмухамедова робить акцент на змістовнопроцесуальному, «який зумовлює володіння студентом системою провідних опорних знань і способів пізнавальної діяльності [5, с. 7]», а також на мотиваційному компоненті, що «базується на усвідомлених внутрішніх спонуках, спричиняє цілеспрямовану діяльність по оволодінню знаннями і способами дій».

О.Б. Ястребова основним визнає мотиваційний компонент, який включає пізнавальні, соціальні і ситуативні мотиви. Провідними вона вважає пізнавальні мотиви, які, у свою чергу, класифікуються залежно від спрямованості навчальнопізнавальної діяльності: «широкий навчальний мотив, спрямований на засвоєння знань;

навчально-пізнавальний мотив, спрямований на засвоєння способів пізнавальної діяльності; мотив самоосвіти, спрямований на вдосконалення цих способів [6, с. 7]».

Отже, на основі теоретичного аналізу, порівнявши й узагальнивши різні погляди авторів на структурні компоненти пізнавальної активності, нами зроблена спроба виокремити основні, найважливіші елементи.

Ми пропонуємо наступну систему компонентів пізнавальної активності:

Таблиця 1 Компоненти пізнавальної активності Мотиваційний Операційний Дослідницький характеризується наявністю характеризується формуванням характеризується пізнавальних потреб, інтересів, і розвитком знань, умінь і професійною спрямованістю мотивів, які стимулюють навичок, оволодінням пізнавальної активності прагнення студентів до здобуття розумовими діями та майбутніх фахівців у їх знань у процесі пізнавальної операціями, способів теоретичній та практичній діяльності. пізнавальної діяльності. діяльності.

Взаємозв’язок розглянутих компонентів пізнавальної активності виразно виявляється у навчально-пізнавальній діяльності студента. У навчальному процесі ці компоненти взаємообумовлені, взаємозв’язані і структурно неподільні. Мотиваційний компонент спонукає студентів до оволодіння знаннями і способами пізнавальної діяльності і стимулює вольові зусилля щодо подолання пізнавальних утруднень, що виникають. Операційний компонент є основою для формування прагнення до засвоєння способів пізнавальної діяльності, знань і умінь. Дослідницький компонент спрямований на завершення навчально-пізнавальної діяльності, що підвищує готовність до здійснення вольових зусиль у пізнанні, стимулює прагнення до подальшого одержання знань, умінь і навичок, має більш професійну спрямованість пізнавальної діяльності.

Таким чином, пізнавальна активність має в своєму складі 3 структурні компоненти: мотиваційний, операційний і дослідницький. Цілісність такої системи проявляється в тому, що за допомогою цих компонентів можна аналізувати не тільки стан пізнавальної активності в цілому, але й також ії окремих показників.

Пізнавальна активність може виявлятися на різних рівнях, залежно від характеру діяльності, ступеня самостійності та творчості.

Більшість авторів називають три рівні. Перший, репродуктивний, виявляється в діяльності виконавського відтворювального характеру (В.І. Лозова) [1, c. 31], репродуктивна активність характеризується усвідомленим заучуванням теорії та відтворенням зразка розумової чи практичної дії (П.Г. Лузан) [4, c. 210-211].

Другий рівень – реконструктивний (В.І. Лозова), або продуктивний (П.Г. Лузан), на якому передбачається не тільки копіювання, але і вибір способів діяльності, використання здобутих знань, їх переніс в інші ситуації, їх певну інтерпретацію, Вісник Черкаського університету. Випуск 203. Частина ІІ.

репродуктивна активність характеризує особистість з боку готовності оволодівати готовими знаннями, енергійності пізнавальної діяльності.

Третій, творчий рівень, характеризується ініціативою, самостійністю особистості у визнанні цілей та постановці проблем, завдань пізнавальної діяльності, способів її здійснення, потребою оволодіння знаннями, інтересом, новизною, оригінальністю та оптимальністю [1; 4].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Т.А. Алексєєнко [7, c. 11, 13] та О.Б. Коротаєва [8, c. 157] додають ще один рівень пізнавальної активності – нульовий, при якому констатуються пасивність, відсутність ініціативності, наявність суттєвих прогалин у знаннях, не сформованість умінь переносити один раз побудований алгоритм вирішення завдання на аналогічне завдання, неможливість самостійного пошуку і розв’язання пізнавальних завдань.

Всі ці рівні пізнавальної активності можуть мати не тільки стійкий, але й ситуативний характер, активність одного студента може переходити з одного рівня на інший залежно від умов. Завдання активізації пізнавальної діяльності полягає в тому, щоб піднімати пізнавальну активність до творчого рівня (який, однак, немає певних меж), виховувати у студентів прагнення до самовдосконалення та саморозвитку, здатність постійно оновлювати свої професійні знання та своєчасно адаптуватися до нових умов.

З одного боку, пізнавальна активність – це результат пізнавальної діяльності у ВНЗ, з іншого, завданням пізнавальної діяльності як складової професійної підготовки майбутніх фахівців є саме формування і розвиток пізнавальної активності.

Пізнавальна активність, як риса особистості, яка виявляється у її ставленні до пізнавальної діяльності, а також знаходить вияв у пізнавальній діяльності, має складну структуру, що складається з декількох компонентів. На основі теоретичного аналізу, порівнявши і узагальнивши різні погляди авторів на структурні компоненти пізнавальної активності, нами визначені наступні компоненти: мотиваційний, операційний, дослідницький.

Пізнавальна активність може виявлятися на різних рівнях, залежно від характеру діяльності, ступеня самостійності та творчості: нульовому, репродуктивному, продуктивному і творчому.

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення проблеми формування пізнавальної активності студентів у процесі науково-дослідної роботи.

Література

1. Лозова В. І. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів / В. І. Лозова ;

Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – [2-е вид., доп.]. – Х. : «ОВС», 2000. – 164 с.

2. Словарь-справочник по педагогике / под. ред. П. И. Пидкасистого. – М. : ТЦ Сфера, 2004. – 439 с.

3. Сапашева К. Х. Формирование познавательной активности студентов педвузов в процессе изучения педагогических дисциплін : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 / К. Х. Сапашева. – М., 1986. – 15 с.

4. Лузан П. Г. Цілеспрямоване формування навчально-пізнавальної активності студентів / П. Г. Лузан // Наук. вісник Національного аграрного університету : зб. наук. праць. – Вип 1. – К., 1997. – 227 с.

5. Халмухамедова В. Х. Совершенствование познавательной самостоятельности студентов :

автореф. дисс. …канд. пед. наук : 13.00.01 / В. Х. Халмухамедова. – Ташкент, 1988. – 15 с.

6. Ястребова Е. Б. Развитие познавательной самостоятельности студентов младших курсов :

автореф. дисс. …канд. пед. наук : 13.00.01 / Е. Б. Ястребова. – М., 1984. – 16 с.

7. Алексєєнко Т. А. Формування пізнавальної активності студентів в умовах блокової організації навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Т. А. Алексєєнко. – К., 1995. – 25 с.

8. Коротаева Е. Б. Уровни познавательной активности / Е. Б. Коротаева // Народное образование, 1995. – Вып. 10. – С. 156–159.

Серія «Педагогічні науки», 2011 Аннотация. Е. Е. Хилько. Теоретические аспекты учебно-познавательной активности личности: уровни, компоненты. В статье исследуется и обосновывается сущность познавательной активности личности. Определяются компоненты и уровни познавательной активности.

Ключевые слова: познавательная активность, компоненты познавательной активности, уровни познавательной активности.

Summary. E. Hil’ko. Theoretical Aspects of Personality Cognitive Activity: Levels and Components. Essence of the cognitive activity of personality is investigated and grounded in the article. Components and levels of the cognitive activity are determined.

Key words: cognitive activity, components of cognitive activity, levels of cognitive activity.

–  –  –

У статті розглянуто явище благодійності у сфері освіти. Визначено основні форми меценатства, філантропії. Досліджено благодійну діяльність відомих громадських діячів Черкащини..

Ключові слова: благодійність, меценатство, народна освіта, недільні школи для дорослих.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«206 Культура України. Випуск 47. 2014 УДК 792.78 «312» І. С. ПРОХОРОВА МУЗИЧНО-РОЗМОВНІ ЖАНРИ НА СУЧАСНІЙ ЕСТРАДІ Проаналізовано форми музично-розмовних жанрів, їхні зміст, теоретична основа, аудиторне призначення. Розглянуто особливості форм музично-розмовних жанрів. Ключові слова: музично-розмовні жанри, частівка, куплет, пародія, музичний фейлетон, шансонетка. Проанализированы формы музыкально-разговорных жанров, их содержание, теоретическая основа, целевое назначение. Рассмотрены...»

«Педагогічні науки ДО МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАВЧАЮЧИХ ПРОГРАМ НА ЗАНЯТТЯХ З ХІМІЇ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ УДК 378.146+372 Н. М. Гловин В. В. Арестенко Метою інформатизації освіти є підготовка людини до повноцінного життя в умовах підвищеного інформаційного потоку. Дуже містке трактування поняття “інформатизація освіти” ми знайшли в “Українському педагогічному словнику” С. У. Гончаренка: “інформатизація освіти – у широкому розумінні слова – комплекс соціально-педагогічних...»

«Кримінальне право та кримінологія Ключові слова: вогнепальна зброя, судова-балістична експертиза, висновок експерта, науково-дослідна експертна установа, кримінальне провадження, досудове розслідування, Кримінальний процесуальний кодекс України. Резюме Влад С. Ф. Судебно-баллистическая экспертиза и ее доказательное значение для следователя и прокурора в условиях новой редакции Уголовного процессуального кодекса Украины. Рассматриваются особенности назначения, проведения судебно-баллистической...»

«В.В. Деркач, О.М. Козаченко. Методичні проблеми організації початкового етапу навчання польської мови студентівфілологів УДК 808.4 (072.8) В.В. Деркач, кандидат філологічних наук, доцент О.М. Козаченко, кандидат педагогічних наук, доцент (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського) МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ НАВЧАННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ У статті характеризуються основні методичні вимоги щодо початкового етапу оволодіння польською мовою...»

«УДК 37.013.42 Алєксєєнко Т.Ф. ЯВИЩА МОББІНГУ ТА БУЛЛІНГУ ЯК АКТУАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ГРУПИ І ОСОБИСТОСТІ В статті розкриваються проблеми взаємин групи і особистості з точки зору явищ моббінгу та буллінгу як актуальних соціально-педагогічних проблем. Ключові слова: моббінг, буллінг, соціально-педагогічні проблеми, взаємовідносини, стратифікація суспільства. Постановка проблеми та її значення. Проблеми моббінгу та буллінгу були відомі завжди, однак особливого...»

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ОМЕЛЬЧЕНКО Т. А. ФОРТЕПІАННА ПЕДАГОГІКА БОРИСА МИЛИЧА Істинна педагогіка завжди, всюди, на всіх етапах – творчість, особиста творчість. Л. Баренбойм1. Педагогіка просувається особистостями. Як література не існує поза конкретними іменами, так і педагогіка – це багато людей, втілених у ній. Уніфікувати в педагогіці нічого не можливо. Л. Кабо2. Майстерність найкращих педагогів – це результат багаторічної наполегливої праці, пошуків, перевірки й утвердження на...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2012. Вип. 7. С. 143–156 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2012. Is. 7. P. 143–156 УДК 027.8:025.5(438) ФОНДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК У ПОЛЬЩІ Галина РУСИНСЬКА-ҐЄРТИХ Вроцлавський університет, Інститут наукової інформації та бібліотекознавства, пл. Університетська, 9/13, м. Вроцлав, 50-137, Польща, тел. (071) 343-78-11, ел. пошта: halina.r.g@interia.pl...»

«УДК 371.3:378.147 ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНО-ГУМАНІСТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В. Н. БАГРІЙ Професійна підготовка сьогодні проходить важливий етап, важливе становлення, тож існує необхідність у висококваліфікованих працівниках та інтенсифікації діяльності фахівців даної сфери. Становлення професії соціального педагога не позбавлене помилок і протиріч. Питання змісту діяльності професій соціальної сфери є найбільш новим та складним. Реальна й перспективна галузь...»

«Наукові записки кафедри педагогіки Випуск ХХVІ Харків – 2011 УДК 372.1 СПІВПРАЦЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА СІМЇ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИТИНИ Козир М.К., Смик А.І. Харківський гуманітарно-педагогічний інститут В статті розглядались питання організації та забезпечення співпраці сім’ї та дошкільного навчального закладу як важливого чинника формування соціальної компетентності дитини. Ключові слова: сім’я, формування, соціальна компетентність, мікроклімат. СОТРУДНИЧЕСТВО...»

«Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ПРОБЛЕМИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ Збірник науково-методичних статей Випуск 9 Ніжин УДК 78(082) ББК 85.31я43 П78 Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (НДУ ім. М. Гоголя) Протокол № 2 від 30.10.2014 р.Рецензенти: Щолокова О. П. – професор Національного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук; Коваль О. В. – доцент Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат...»

«Теслюк В.М., Лузан П.Г., Шовкун Л.М.ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1 / ІІ – 3604 від 30.04.2010) Київ 2010 УДК 378.126.08 ББК 74.58 Г95 Рецензенти: М.Б. Євтух, академік-секретар відділення вищої освіти АПН України, доктор педагогічних наук, професор В.К. Сидоренко, член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри...»

«Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова 6. Piskunova O. V. Podgotovka uchitelya k obespecheniyu sovremennogo kachestva obrazovaniya dlya vsekh / O. V. Piskunova. – Sankt-Peterburg : Izdatelstvo RDPU im. O. I. Gertsena, 2007. – 80 s.7. Pukhovskaya L. Tendentsii razvitiya sistem podgotovki uchiteley v Yevrope / L. Pukhovskaya // Pedagogika i psikhologiya. – 1994. – № 3. – S. 3.8. Zhernoklieiev I. The and tendencies concerning the labor and professional teachers preparing in the education in...»

«С ходи п С их ологі ї Є. П. Іллін МОТИВАЦІЯ І МОТИВИ Переклад з російської мови, передмова та примітки Тетяни Тадеєвої ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 159.947(075) ББК 88.352я7 І-44 Рецензент: кандидат психологічних наук, доцент О.М. Степанов (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка) Науковий редактор: дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор М. Б. Євтух Іллін Є. П. І-44 Мотивація і мотиви / Є.  П. Іллін; переклад з рос. мови, передмова та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»