WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«в). Щоб мінімізувати відходи, я постійно стискаю паперову та пластикову упаковку після використання. Висновок. 0 – 5 балів. – Твої звички шкодять світу природи. 6 – 13 балів. ...»

в). Щоб мінімізувати відходи, я постійно стискаю паперову та пластикову упаковку

після використання.

Висновок.

0 – 5 балів. – Твої звички шкодять світу природи.

6 – 13 балів. – Ти недостатньо усвідомлюєш вплив своїх звичок на природу, можливо

твоя поведінка спричинена певними протиріччями, що заважають тобі поступати так, як ти

вважаєш за потрібне.

14 – 18 балів. – Молодчина! Ти робиш усе можливе для зменшення шкідливого впливу на

природу.

Завершальним етапом самоаналізу є вибір доступних шляхів удосконалення звичної поведінки у побуті. Зазначене завдання формує вміння аналізувати свої можливості, здатність до свідомого вибору зразків та еталонів поведінки, самостійного конструювання майбутнього, актуалізує почуття відповідальності за власне здоров’я, свої дії та вчинки у природі. Отже, програма самоаналізу є ефективною методикою формування екологічно доцільної поведінки, оскільки сприяє самостійному моделюванню підлітками напрямів самовдосконалення у повсякденній діяльності.

Утім, враховуючи структуру самовиховання, актуальною залишається подальша розробка методик, що спонукали б самооцінку, самовдосконалення підлітка і закріплювали навички та якості, набуті на першому етапі виховної роботи.

Література

1. Український педагогічний словник / Сост. С. У. Гончаренко. – Київ: Либідь, 1997.

– 376 с.

2. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т. М. Титаренко. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.

3. Миславский Ю. А. Саморегуляция и активность личности в юношеском возрасте / Ю. А. Миславский. – М.: Педагогика, 1991. – 152 с.

4. Карпенчук С. Г. Самовиховання особистості: Науково-метод. Посібник / С. Г. Карпенчук. – К.: ІЗМН, 1998. – 216 с.

5. Божович Л. И. Проблема развития мотивационной сферы ребенка // Изучение мотивации поведения детей и подростков / Под ред. Л. И. Божович и Л. В. Благонадежина. – М.: Педагогика, 1972.

6. Фридман Л. М. Психология в современной школе: Для руководителей и работников образования / Л. М. Фридман. – М.: Творческий Центр „Сфера”, 2001. – 224 с.

7. Асеев В. Г. Мотивация поведения и формирование личности / В. Г. Асеев. – М., 1976.

8. Философский энциклопедический словарь / Редкол: С. С. Аверинцев и др. – 2-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – 815 с.

9. Оржеховська В. М. та ін. Посібник з самовиховання / В. М. Оржеховська, Т. В. Хілько, С. В. Кириленко; Інститут змісту і методів навчання. – К., 1996. – 192 с.

10. Кон И. С. В поисках себя: Личность и ее самосознание / И. С. Кон. – М.:

Политиздат, 1984. – 335 с.

Надійшла до редколегії 09.10.2008 року УДК 378 Куліш І. М.

ДO ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА НАВЧАЛЬНИХ

ПРОГРАМ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Анотація. У статті розглянуто декілька підходів та аспектів, пов’язаних з проблемою розробки навчальних програм та навчальних планів, у світлі рекомендацій Європейського Союзу та Ради Європи в рамках Болонського процесу. Ключові слова: розробка навчального плану та навчальної програми, принципи, потреби, оточення, цілі, зміст, презентація, моніторинг, оцінювання.

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые подходы и аспекты, связанные с разработкой учебных программ и учебных планов в свете рекомендаций Европейского Союза и Совета Европы в рамках Болонского процесса. Ключевые слова: разработка учебного плана и учебной программы, принципы, потребности, окружение, цели, содержание, презентация, мониторинг, оценивание.

Annotation. Some approaches and aspects concerning the problem of curriculum and syllabus design are considered in the article in the light of Common European Framework Recommendations in the Bologna process. Key words: curriculum and syllabus design, principles, needs, environment, goals, content, presentation, monitoring, assessment.

Створення умов для ефективного оволодіння іноземною мовою – особливо важливе завдання для України в рамках інтеграції в Європейську співдружність. Важливим аспектом цього напряму є орієнтація на рекомендації Європейського Союзу та Ради Європи. Рекомендації в рамках Болонського процесу включають розробку навчальних програм та навчальних планів, визначення умінь та навичок студентів по відношенню до кожного рівня мовної компетентності, культурний контекст, рівень досвідченості та інше.

До процесу розробки навчальних планів і програм залучається широке коло фахівців, які розглядають різні підходи та різноманітні аспекти, пов’язані з даною проблемою.

Дейвід Ньюнан [4, с. 12] визначає основними елементами навчального плану його планування, виконання та оцінювання, зауважуючи на двох важливих характеристиках навчальних планів – призначений або приписаний навчальний план (тобто, той план, який передбачений для даного навчального курсу та є обов’язковим) і, так званий, пристосований (тобто обговорений та прив’язаний до кожної конкретної ситуації). Остання характеристика навчального плану, на наш погляд, має велике практичне значення у ситуації викладання іноземної мови професійного спрямування у вищих навчальних закладах. Навчальні плани та програми розраховані переважно на певний базовий рівень володіння іноземною мовою студентами та орієнтуються на якісно новий етап оволодіння мовними та мовленнєвими навичками спеціального (професійного) спрямування. Практичні ж потреби вимагають перегляду співвідношення іноземної мови професійного спрямування та загально мовного спрямування у бік розширення останнього аспекту.

Пол Нейшн [3, с. 4] пропонує таку модель самого поняття „навчальний план”, складовими якої є принципи, потреби, оточення і навчальна програма. Остання складова, в свою чергу, охоплює навчальні цілі, зміст та послідовність, формат та презентацію (тобто, методологію), моніторинг та оцінювання. Така модель демонструє процес розробки навчального курсу. Принципи, потреби і оточення представляють практичні і теоретичні аспекти, які керуватимуть процесом розробки навчального курсу. Автор вважає, що в тому разі, якщо всі ці необхідні фактори не брати до уваги, то навчальний курс не буде узгоджуватиметься з ситуацією та студентами і виявиться неефективним у заохоченні до навчання.

Таким чином, у процесі розробки навчального курсу Пол Нейшн виокремлює три підрядних процеси: аналіз оточення, аналіз потреб та застосування принципів. Аналіз оточення розглядає ситуацію, в якій курс використовуватиметься, та визначає, як у курсі слід враховувати цей контекст.

Лінгвісти-практики виокремлюють серед найважливіших факторів, які впливають на розробку навчального курсу, інтерес студентів та їх мотивацію, мовні та мовленнєві навички, підсумкове зовнішнє тестування. Не менш важливими факторами вважаються: кількість часу, відведена на курс (незначна кількість); відносно велика наповненість груп; різний рівень базової підготовки студентів; нестача відповідного матеріалу для читання; недостатній досвід викладачів; використання студентами першої мови у спілкуванні; потреба у відповідальності студентів за їх навчання. У викладанні іноземної мови за професійним спілкуванням, на наш погляд, перші три фактора найбільше можуть вплинути на побудову навчального курсу та розробку навчальних програм.

Хатчінсон та Уотерс [3, с. 5] розподілили потреби студентів на декілька груп:

необхідність (те, що студент повинен знати, щоб ефективно функціювати), нестача (те, що студент знає і вже не знає), бажання (те, що на думку студентів, їм необхідно). Всі ці аспекти з’ясовуються за допомогою різноманітних засобів (тестування, опитування, інтерв’ю, консультації спеціалістів, дані підручників і посібників, дослідження ситуацій, в яких студенти використовуватимуть мову), а потім порівнюються з встановленими цілями даного навчального курсу. Найпростіша форма аналізу потреб студентів включає оцінювання рівня їх мовної компетентності, перспективи використання мови у майбутньому та особисті потреби кожного студента. Результатом такого аналізу будуть висунуті завдання чи мовні особливості, які стануть основою навчального курсу. [1, с. 81], [2, с. 133].

Широкі дослідження процесу викладання іноземної мови та оволодіння іноземною мовою за професійним спрямування підкреслюють важливість таких основних принципів навчання як багаторазове повторення та свідоме опрацювання матеріалу, врахування індивідуальних відмінностей та стилів навчання, ставлення студентів до навчання та їх мотивація. Розробляючи навчальний план та програму, важливо пов’язувати наукові дослідження і теорію мови, з одного боку, та практику розробки занять і навчальних курсів, з іншого.

У своїй моделі навчального плану Пол Нейшн розміщує у центрі уваги цілі навчання.

Суттєвим аспектом є вирішення того, навіщо вивчається навчальна дисципліна, і що студенти мають винести з неї. Наприклад, метою навчання іноземній мові за професійним спрямуванням є: набуття студентами університету: вмінь та навичок практичного оволодіння іноземною мовою, вмінь одержувати та передавати іншомовну інформацію за фахом, здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності, використовуючи інформаційні технології та іншомовну інформацію на електронних носіях (включаючи CD-ROM носії та мережу Internet), розширювати граматичний та лексичний мінімум; застосовувати усні контакти у ситуаціях професійного спілкування; здійснювати письмові контакти в ситуаціях професійного спілкування; здійснювати читання і осмислення професійно орієнтованої та загальнонаукової іншомовної літератури, використання її в соціальній та професійній сферах. Чітке усвідомлення цілей навчання є важливим для визначення змісту навчальної дисципліни, який фокусується на викладенні матеріалу та керується оцінюванням результатів навчання. Зміст навчальної дисципліни завжди відповідає меті навчального курсу.

На думку Пола Нейшна, один із шляхів забезпечення систематичної основи для навчального курсу – використання списків частотності та інші переліки мовних аспектів чи умінь. Такі переліки обираються та адаптуються як результат аналізу потреб студентів для того, щоб визначити зміст навчальної дисципліни. Крім того, матеріал даної навчальної дисципліни має бути представлений у формі, яка б сприяла процесу навчання. Презентація використовуватиме відповідні техніки та процедури викладання. Ключовими принципами на даному етапі автор вважає кількість часу, відведеного на аудіювання та читання, говоріння та письмо, безпосереднє вивчення мовних аспектів та розвиток вільного володіння мовою. Формат заняття має бути побудований на аналізі оточення та враховувати основні оточуючі фактори.

Мета методичної розробки навчальної дисципліни – розробити курс, який має корисні цілі, досягає мети та дозволяє здійснити це ефективним способом. Тому важливим моментом є оцінювання того, в якій мірі досягаються поставлені цілі. Оцінювання, як правило, забезпечується використанням тестування. Відмінність тестування рівня мовної компетентності студентів від тестування їх навчальних досягнень після завершення курсу полягає у тому, що останнє показує досягнення цілей даної навчальної дисципліни. Крім тестування важливими моментами є спостереження, моніторинг та дослідження результатів роботи студентів. Вся інформація може використовуватися для удосконалення певного курсу чи навчальної дисципліни.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Інформація, одержана шляхом оцінювання, є корисним джерелом даних щодо ефективності даної навчальної дисципліни. Пол Нейшн пропонує такі аспекти, які можуть використовуватися як критерії оцінювання ефективності певного курсу: приваблює багато студентів (якщо студенти, наприклад, обирають курси, над якими працюватимуть), задовольняє студентів, задовольняє викладачів, допомагає студентам отримати високі результати у незалежному тестуванні, охоплює багато навчального матеріалу, слідує прийнятим принципам розробки навчального плану та програми. Оцінювання курсу може мати багато цілей, але автор виокремлює в якості основної – оцінити доцільність продовження курсу чи його удосконалення.

Таким чином, процес розробки навчальних планів і програм є необхідною, важливою та трудомісткою роботою, яка потребує багато часу, зусиль багатьох дослідників та ресурсів.

Проте вона може бути проведена у невеликому масштабі, викладачами для розробки або удосконалення курсу, який вони викладають. У цьому розумінні зусилля кожного викладача іноземної мови за професійним спрямуванням мають бути спрямовані на забезпечення потреб студентів, враховуючи їх базовий рівень підготовки, їх бажання та інтереси, їх спеціальність та майбутній фах, складені стереотипи та мотивацію.

Література

1. Breen M. Contemporary paradigms in syllabus design // Language Teaching, 20, 2. – 1987.

- P. 81-92.

2. Clarke D.F. Materials adaptation: Why leave it all to the teacher? // ELT Journal, 43, 2. – 1989. – P. 133-141.

3. Nation P. A model of the Course Design Process // English Teaching Forum, October, 2000.

– P. 3-7.

4. Nunan D. The Learner-Centered Curriculum. – Cambridge University Press. – 1996. – P. 12.

Надійшла до редколегії 06.10.2008 року

–  –  –

ДО ПИТАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Анотація. У статті викладено загальні підходи щодо оцінювання навчально-методичної літератури, розроблені й узагальнені автором. Для більшого унаочнення здійснюваних процедур на кожному етапі роботи наводяться приклади оцінювання навчально-методичного комплексу з екології. Ключові слова: оцінювання навчально-методичної літератури.

Аннотация. В статье изложены подходы по оцениванию учебно-методической литературы, разработанные и обобщенные автором. Для большей наглядности проводимых процедур на каждом этапе работы приводятся примеры оценивания учебно-методического комплекса по экологии. Ключевые слова: оценка учебно-методической литературы.

Annotation. The approaches on the evaluation of educational-methodical literature, developed and generalized by an author, are expounded in the article. For greater evident of the conducted procedures on every stage of work examples of evaluation of educational-methodical complex on ecology are made. Keywords: estimation educational-methodical literature.

Доцільність проведення експертизи створеної навчально-методичної літератури зумовлюється необхідністю визначення її якості та можливістю проаналізувати зміст і внести необхідні корективи.

Педагогічна експертиза – це сукупність процедур, які необхідні для отримання колективної думки у формі експертного судження (або оцінки) щодо певного педагогічного об’єкта (явища або процесу). Теоретичні основи експертної оцінки у педагогічному процесі,Похожие работы:

«Теслюк В.М., Лузан П.Г., Шовкун Л.М.ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1 / ІІ – 3604 від 30.04.2010) Київ 2010 УДК 378.126.08 ББК 74.58 Г95 Рецензенти: М.Б. Євтух, академік-секретар відділення вищої освіти АПН України, доктор педагогічних наук, професор В.К. Сидоренко, член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ «ЗАТВЕРДЖЕНО» В.о. голови приймальної комісії проф. Безлюдний О. І. «_» 2015 р. ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ «Англійська мова і методика її викладання» Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст Форма навчання: заочна СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.02030302 «Мова і література (англійська)» Умань – 2015 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Вступний екзамен з англійської мови і методики її викладання на здобуття...»

«ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ УДК 159.9.355.23:351.746.1 В. В. ЖУРАВЛЬОВ, кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри педагогіки та психології Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У статті розглядаються питання щодо діяльності та підготовки керівників органів охорони державного кордону в...»

«УДК 371.018:398-054 ОБРЯДОВІСТЬ І РИТУАЛЬНО-СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ДІВЧИНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ РОДИНІ М. ЯРУШАК Сучасна педагогіка потребує нових підходів у формуванні свідомого сім’янина, вихованого на традиціях свого народу. Головним чинником виховання підростаючого покоління українське суспільство традиційно вважало сім’ю. Сімейне життя українців супроводжувалося різноманітними обрядами та ритуалами, які в образно-символічній формі відмічали певні етапи життя людини та найважливіші стадії...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра музики ЗАТВЕРДЖУЮ УХВАЛЕНО Голова вченої ради психолого-педагогічного на засіданні кафедри музики факультету протокол № 1 від 31.08.2010 р. (підпис) Н.Д. Карапузова _ 2010 р. Зав. кафедри О.О. Лобач РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ Духовна музика для студентів ІІ курсу напряму підготовки 0101 – Педагогічна освіта 6.010100 – «Педагогіка і...»

«Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 45, 2013 УДК 371.03 Валентин Тесленко РЕГІОНАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ Обдарована творча особистість є найбільшою цінністю будь-якого суспільства. На сучасному етапі розбудови України як розвиненої, правової, демократичної держави робота по вихованню творчої інтелектуальної молоді набуває особливої актуальності. В системі освіти України є певний досвід роботи з обдарованими дітьми, створюється відповідна...»

«Віра Науменко ПЕРЛИНКА КНИГА З ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ З клас • За новою програмою 2012 року • Удосконалення читацької навички • Твори, обов’язкові для вивчення в 3 класі • Ігрові завдання Віра Науменко ПЕРЛИНКА КНИГА З ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ Додаток до підручника «Літературне читання» для 3 класу Навчальний посібник Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах КИЇВ «ГЕНЕЗА» ББК 81.2 Укр-922 Н34 Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з...»

«Випуск 43, 2014 УДК 376.36 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ЛОГПЕДІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Н. М. Сінопальнікова Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (Харків, Україна) Е-mail: natalyasinopalnikova@mail.ru TRAINING OF THE FUTURE SPEECH THERAPISTS FOR THEIR PROFESSIONAL ACTIVITY N. N. Sinopalnikova H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (Kharkiv, Ukraine) Показано, що професійна підготовка майбутніх учителів-логопедів є багатогранною та...»

«  ВИ П У С К   13                                                 2 013   world religious space are analyzed, as well as the main spaces of the Catholicism’s spread in the ethnoreligious perspective are presented. Keywords: Catholic, Catholicism, ethnicity, country, region, religious space, ethnoreligious space, sociospace. УДК 323.326:316.39 О. А. Перевезій ПОНЯТТЯ «ПРОСТОРУ» У КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ ФЕНОМЕНА ЕТНІЧНОГО БІЗНЕСУ У статті розглядаються основні концепції простору у трактуванні...»

«Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Наукова бібліотека Серія “Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова” Зінаїда Іванівна СЛЄПКАНЬ Біобібліографічний покажчик Київ Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова УДК 51: 378.113.1(092): 012Слєпкань ББК 83: 74.584(4Укр)738.1я +91.28 С 47 Рекомендовано до друку Вченою Радою Національного педагогічногоуніверситету імені М. П. Драгоманова (протокол № 8 від 22 грудня 2015 р.)...»

«Психолого-педагогічні науки. – 2014. – № 3 УДК 371.32:821.161.2 ІДЕЇ Т. Ф. БУГАЙКО, Ф. Ф. БУГАЙКА ЩОДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З СУМІЖНИМИ Й СПОРІДНЕНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ Матюшкіна Т. П. У статті досліджено вплив ідей українських учених-методистів Т. Ф. Бугайко та Ф. Ф. Бугайка на розвиток сучасної методики викладання літератури, зокрема, реалізації компаративної лінії у навчанні літератури на прикладі аналізу творів Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” та...»

«ISSN Online: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання, 2014, Том 44, №6. УДК 37.014:002(477) Кропочева Наталія Миколаївна науковий співробітник відділу науково-реферативної інформації Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна vergessmich@mail.ru ВІДОБРАЖЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ З ПИТАНЬ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В РЕФЕРАТИВНІЙ БД «УКРАЇНІКА НАУКОВА» Анотація. Проаналізовано масив авторефератів дисертацій з питань загальної середньої освіти і...»

«168 Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г.Кременя. – 3. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навч. посібник. – К.: 4. Просвіта, 2000. – 368 с. УДК 378+37.01(477) КЕЙС-МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ В НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ Марцинюк В.Г., ст. викладач Хмельницький національний університет У статті викладено основні положення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»