WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Психологічні науки РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИКЛАДАЧАМ ЩОДО СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В ІНТЕГРОВАНІЙ ГРУПІ УДК 159.922.761: 378 М. В. Деркач У ...»

-- [ Страница 1 ] --

Психологічні науки

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИКЛАДАЧАМ ЩОДО СПРИЯННЯ

РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА З ОБМЕЖЕНИМИ

МОЖЛИВОСТЯМИ В ІНТЕГРОВАНІЙ ГРУПІ

УДК 159.922.761: 378

М. В. Деркач

У процесі навчання студенти з обмеженими можливостями стикаються із

суттєвими проблемами, які пов’язані з навчанням. Вони відчувають себе

ізольовано, зневірюються у власних силах, їм властиві підвищена тривожність, роздратованість, емоційні розлади тощо. Це визначає необхідність створення особливих умов для підготовки цієї групи студентської молоді. Сьогодні актуальною науково-практичною проблемою є обґрунтування супроводу процесу адаптації студентів з обмеженими можливостями до навчання у вищому навчальному закладі, пошук шляхів соціально-психологічної підтримки та підготовки викладачів до роботи з такою молоддю.

Необхідність організації психологічної допомоги студентам з обмеженими можливостями під час навчання у вищому навчальному закладі доведено даними дослідження.

Перш за все, постає питання про створення і постійне функціонування психологічної служби у вищих навчальних закладах, а в межах організації служби – психологічного супроводу розвитку особистості студентів з обмеженими можливостями.

Реалізацію програми психологічного супроводу варто здійснювати, керуючись такими принципами, як:

– принцип комплексності, послідовності та неперервності всіх заходів супроводу (моніторингу, просвіти, розвитку і самореалізації);

– принцип єдності психодіагностики, консультації, корекції, тренінгу особистості студента-інваліда;

– принцип цілеспрямованої гуманістичної активності суб’єктів супроводу.

© 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 5/2011 Психологічні науки Метою статті є викладення практичних рекомендацій викладачам щодо сприяння розвитку особистості студента з обмеженими можливостями в інтегрованій групі.

Проведений аналіз надав нам можливість сформулювати основні рекомендації для педагогічних працівників щодо сприяння розвитку особистості студента з обмеженими можливостями в інтегрованій групі та рекомендації для психологів вищих навчальних закладів з організації психологічного супроводу їх розвитку [1]:

1. З метою гармонізації особистісного розвитку студентів з обмеженими можливостями в умовах навчання у вищих навчальних закладах доцільно впроваджувати особистісно орієнтований підхід, який базується на принципах цілісного розуміння, вивчення і формування особистості студента з обмеженими можливостями.

2. Необхідно враховувати специфічні проблеми особистісного розвитку студентів з обмеженими можливостями, позитивні сторони, переваги їх особистості порівняно зі здоровими студентами.

3. Застосовувати гуманістичний підхід до кожного студента через надання допомоги в саморозвитку, здійснення толерантного, доброзичливого ставлення.

4. Сприяти цілеспрямованому включенню студентів з обмеженими можливостями у систему емоційно-ціннісних відносин студентського та педагогічного колективу вищого навчального закладу, що стимулюватиме процес їх інтеграції у суспільство.

Практика свідчить, що неабиякий вплив на формування особистості студента з обмеженими можливостями здійснює безпосереднє соціальне оточення. Тому, потрібно приділяти особливу увагу аналізу його специфіки.

Принцип послідовності передбачає чітку відповідність етапам програми.

Перший етап передбачає проведення комплексної діагностики студентів з обмеженими можливостями, що є необхідною умовою подальшої роботи.

© 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 5/2011 Психологічні науки При проведенні бесіди як допоміжного компонента психологічного обстеження студента з обмеженими можливостями доречними будуть запитання стосовно вивчення його сім’ї як чинника формування особистісних якостей. Необхідно враховувати: склад сім’ї, основні характеристики її членів, стиль внутрішньосімейних відносин, соціально-побутові умови, сімейні інтереси та захоплення, статус положення молодої людини в сім’ї. Доцільним є виявлення змісту і характеру роботи, яку досліджуваний виконує з найбільшим бажанням та інтересом; положення у студентській групі; його улюблені предмети, суспільну активність; аналіз кола друзів і ровесників, з котрими підтримуються найбільш тісні зв’язки.

Необхідною є інформація щодо впливу захворювання (інвалідності) на особистість молодої людини, її самоставлення та самооцінку. Інформативними в цьому плані будуть запитання, що стосуються типу ставлення особистості інваліда до власного захворювання.

На основному етапі роботи (надання психологічної допомоги) завдання психологів, а також викладачів – організовувати та проводити навчальновиховну роботу таким чином, щоб здійснювати цілеспрямований вплив на особистість студента з обмеженими можливостями з метою оптимізації його особистісного розвитку.

Такий вплив є можливим лише за умови врахування діагностичних даних і толерантного ставлення педагогічного персоналу до студентів з особливими потребами. Результатом такої взаємодії має бути активна позиція студентанваліда щодо усвідомлення власних індивідуально-психологічних особливостей та розуміння їх ролі в майбутньому житті і професійній діяльності.

При проведенні тренінгу необхідно враховувати режим навчання студентів та їх фізичний стан на момент проведення занять. Адже студенти з обмеженими можливостями – особлива категорія і вимагають постійної уваги.

Тренінгові заняття потрібно проводити у просторовому приміщенні з гарним освітленням та зручними стільцями. Вправи до занять і стимульний матеріал © 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 5/2011 Психологічні науки потрібно підбирати так, що кожен студент мав можливість брати в них участь (ураховуючи специфіку функціонального порушення).

Метою групової тренінгової роботи зі студентами з обмеженими можливостями є залучення їх до соціальної взаємодії, підвищення самооцінки та позитивізація самоставлення, зниження тривожності та регулювання емоційної поведінки.

Використання групової динаміки спрямовано на те, щоб кожен учасник мав можливість виявити себе, на створення у групі ефективної системи зворотного зв’язку, що дає змогу студентам з обмеженими можливостями глибше й адекватніше зрозуміти себе, побачити власні недоліки та усвідомити необхідність праці над собою. У процесі тренінгу здійснюється розкриття, аналіз, усвідомлення і пропрацювання проблем студента-інваліда, його внутрішньоособистісних та міжособистісних конфліктів, корекція емоційних і поведінкових стереотипів, само ставлення на основі аналізу та використання міжособистісної взаємодії.

Важливим аспектом застосування тренінгу є усвідомлення досліджуваними їх індивідуально-психологічних особливостей і рівня особистісного розвитку.

Неперевершене значення тренінг має в емоційному відношенні. Учасники групи отримують емоційну підтримку з боку групи та психолога, що сприяє формуванню відчуття власної цінності, підвищенню відкритості, активності, щирості у ставленні до себе й інших людей; стають більш вільними у вираженні власних негативних і позитивних почуттів, вчаться краще розуміти та вербалізувати власні почуття й емоційні стани; здійснюють емоційну корекцію своїх стосунків.

Тренінгова робота допомагає студентам з обмеженими можливостями побачити власні неадекватні сторони поведінки, подолати її негативні форми, набути навичок щирого, вільного спілкування та ефективної взаємодії;

закріпити нові форми поведінки, які сприятимуть в подальшому функціонуванні в реальному житті.

© 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 5/2011 Психологічні науки В основу розробки тренінгу для студентів з обмеженими можливостями варто включати тренінгові вправи, спрямовані на розвиток комунікативних здібностей, рефлексивних навичок, здатності аналізувати ситуацію, поведінку, адекватно сприймати себе й інших, корегувати негативні емоційні стани, а також вправи, які сприяють підвищенню впевненості у собі, активності, збільшенню самоповаги та оптимізації самоставлення.

Труднощі в спілкуванні долаються легше і скоріше, якщо в процесі проведення тренінгової роботи учасникам прищеплюються навички позитивного спілкування. Його сутність полягає в тому, що під час спілкування використовуються здебільшого позитивні твердження. Використання негативних оцінок та критичних зауважень доцільно уникати.

Тренер повинен виявляти зацікавленість до кожного без винятку учасника тренінгу і відмічати будь-які позитивні зміни. Важливо, щоб такі підсумки підводилися наприкінці кожного заняття.

Одним з основних завдань тренінгу для студентів з обмеженими можливостями є усвідомлення та повна реалізація потенціалу особистісного розвитку, який закладено у кожному індивіді.

Нами пропонуються до використання такі засоби: групова дискусія, рольові ігри, вербальні і невербальні вправи, релаксаційні вправи.

Тренінг закінчується вправами, що спрямовані на закріпленням набутих знань та навичок. Ефект тренінгу передбачає їх швидке транспортування у реальну життєдіяльність і процес особистісного розвитку студентів з обмеженими можливостями.

Завершення тренінгової роботи не повинно означати завершення контакту з психологом. Студент з обмеженими можливостями вимагає постійної уваги та турботи. Важливо не переривати зв’язку із студентом, підтримувати постійний контакт і надавати необхідну психологічну допомогу.

Така допомога може бути реалізована у вигляді психологічної консультації.

Комунікативне коло соціальних контактів студентів з обмеженими можливостями не обмежується викладачами та колегами по групі.

© 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 5/2011 Психологічні науки Університетське життя передбачає спілкування з адміністрацією, бібліотекою, громадськими студентськими службами, технічним персоналом, які мають ураховувати особливості таких студентів, дотримуватись певних правил спілкування з ними та бути готовими надати ту чи іншу послугу, тому слід дотримуватись викладених нижче правил спілкування зі студентами з обмеженими можливостями [2; 3].

Загальні правила спілкування

1. Не висловлюйте співчуття при контакті зі студентом з обмеженими можливостями, думайте про особистість, а не про її ваду.

2. Особисті запитання щодо чиєїсь вади є нетактовними, доки стосунки не стануть більш довірливими.

3. Використовуйте загальноприйняті знаки ввічливості. Якщо людина не в змозі потиснути руку або взяти візитку, вона про це скаже.

4. Не бійтесь робити перший крок у налагодженні контактів.

5. Вислухайте студента з обмеженими можливостями. Не робіть передчасних припущень стосовно того, що він може і що не може зробити.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


6. Якщо при розмові інвалід зазнає труднощів через дефекти мовлення, то слухайте його уважно, будьте терплячі, чекайте, коли людина сама закінчить фразу. Не виправляйте її та не домовляйте за неї.

7. При спілкуванні з інвалідом не потрібно виявляти нав’язливе співчуття.

Спілкуйтеся “на рівних”.

8. Уникайте частого застосування слів: “інвалід”, “людина з особливими потребами”, “хвороба”, “лікарня” тощо.

Особливості спілкування з особами з вадами зору

1. Звертайтеся безпосередньо до людини з вадами зору, навіть якщо вона прийшла із супроводжувачем. Для встановлення контакту з нею бажано доторкнутись до її руки.

2. Слідкуйте за своїм тоном, оскільки людина з вадами зору, насамперед, сприймає людей за голосом, який є для неї джерелом інформації.

© 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 5/2011 Психологічні науки

3. Звертайте увагу не лише на вербальну інформацію, а й на почуття, що передаються в процесі спілкування.

4. Дотримуйтесь позитивного ставлення до співрозмовника. Що більше людина з вадами зору відчуватиме прихильність до себе, тим точніше висловлюватиме свою думку.

5. Не допускайте негативної реакції при контакті з людиною з вадами зору, оскільки це може викликати невпевненість, скутість та настороженість.

6. При спілкуванні з людиною з вадами зору намагайтесь не змінювати місцезнаходження, а при його зміні переконайтесь, що співрозмовник уявляє своє нове місцезнаходження і правильно визначає шлях самостійного пересування.

Особливості спілкування з особами з вадами слуху

1. Ураховуйте, що люди з вадами слуху більш чутливі до дотиків та змахів рукою, ніж інші. Тому, аби привернути увагу такої особи, потрібно доторкнутися до неї, змахнути рукою або постукати по столу (щоб створити вібрацію).

2. Перш, ніж розпочати розмову, зачекайте, поки людина з вадами слуху подивиться на Вас, а потім зверніться до неї, а не до її помічника-перекладача.

3. Розмовляючи з людиною, яка має вади слуху, стійте до неї обличчям, щоб вона могла бачити артикуляцію і вираз вашого обличчя.

4. Не прикривайте рукою обличчя або рот при розмові.

5. На знак згоди краще кивати головою, ніж щось казати.

6. Використовуйте жести та мову тіла лише тоді, коли це доречно.

7. Говоріть чітко і трішечки повільніше, ніж звичайно.

8. Якщо людина, яка має вади слуху, не зрозуміла сказаного, не потрібно змінювати гучність голосу. Крик іноді ще більше засмучує її і вона не може зрозуміти, про що йдеться.

9. Не зупиняйте за руку людину з вадами слуху, коли вона спілкується тактильно-жестовою мовою – це дуже неввічливо та вважається агресивною дією.

© 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 5/2011 Психологічні науки

10. Виявляйте терпимість, не прискорюйте події, дайте людині з вадами слуху час, щоб обміркувати інформацію.

11. Не повторюйте одне і те ж саме декілька раз, змінюйте формулювання, щоб дати людині з вадами слуху якомога більше можливостей зрозуміти почуте.

12. Якщо під час спілкування не вдається досягти розуміння, потрібно написати те, що хотіли сказати, тримаючи поруч блокнот для нотаток.

Особливості спілкування з особами з вадами опорно-рухового апарату

1. Не спирайтесь при розмові на візок – це особистий простір людини у візку.

2. Якщо розмова триває більше кількох хвилин, потрібно присісти, щоб опинитися обличчям до обличчя зі співрозмовником.

3. Потрібно орієнтуватись у реальних можливостях людини у візку. Дехто може ходити, але використовує візок, щоб зберегти сили та час.

4. Чітко поясніть, як дістатися того чи іншого місця, розкажіть про будьякі перешкоди на шляху й альтернативні шляхи, якими може скористатися людина у візку.

5. Допомагайте людині у візку при подоланні східців та переміщенні з поверху на поверх.

Отже, підводячи підсумок, зазначимо, що програма психологічного супроводу розвитку особистості студента з обмеженими можливостями передбачає застосування в інтегрованих групах, тобто у групах, що складаються не лише із студентів з обмеженими можливостями, але й із здорових студентів. Адже багатьом студентам “норми” теж властиві психологічні проблеми, проблеми особистісного розвитку, індивідуальнопсихологічні особливості, які потребують корекції тощо.

Список використаної літератури

1. Бочелюк, В. Й. Психологія людини з обмеженими можливостями : навч.

посіб. / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 264 с.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 811.161.2:81'373.46 А. В. Дедухно, аспірант (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка) ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКЗЕРСИТИВНИХ ПЕРФОРМАТИВНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ У статті досліджено екзерситивні мовленнєві акти. Насамперед, приділено увагу їх класифікації, підґрунтям якої слугують семантичні, синтаксичні і прагматичні чинники, описано прагматичні умови успішності їх уживання в мовленні та визначено пресупозиції. Аналіз ведеться на основі виокремлення...»

«УДК 378 В. М. Базурін, асистент (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка) u-3700@ukr.net РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У статті визначені основні елементи дослідницької діяльності майбутніх учителів математики й фізики у процесі вивчення системного програмного забезпечення, зокрема, операційної системи, файлового менеджера і архіваторів. У статті розглядаються...»

«УДК 378.013 (076.5) д. пед. н., проф. Вітвицька С.С. (ЖДУ імені Івана Франка) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ОСВІТИ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У статті проаналізовано підходи до визначення понять „мислення”, „творче мислення”, „саморозвиток”, „самореалізація”, „інноваційна діяльність”, „інформаційнокомунікаційні технології”, „інформаційна культура”; висвітлено досвід підготовки магістрів освіти до самореалізації в інноваційній...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 16 (251), 2012 УДК [37. 013. 42 : 364 – 787. 3] : 217 В. І. Степаненко СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРОФІЛАКТИКИ АСОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ РЕЛІГІЙНИХ КУЛЬТІВ НА ПІДЛІТКІВ У СОЦІАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ За даними офіційної статистики в Україні з кожним роком збільшується мережа релігійних організацій. Зростання організаційної структури супроводжується масштабним залученням до релігійного життя громадян нашої держави. За показниками приналежності до релігійних віросповідань...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. І, 2012 деятельность учителя и ученика и развивает способности субъекта этой деятельности – ученика. Ключевые слова: диалоговые технологии, коммуникативная среда, учебно-воспитательный процесс, диалоговое обучение. Pidborskiy Yu. G. Application of dialog technologies in to educational-educate process The article is devoted dialog technologies by which carried out educational-educate process at modern school. In it their varieties, elements and...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 18 (277), Ч. ІІ, 2013 Drepina O. The Creative Contact in the Process of the Activity of the Music-Performative Collective as Means of Activization of Aesthetic Self-Education of Students The article considers the problem of aesthetic self-education of the studentic youth in the collective music-performative activity. The author proves the importance of formation of aesthetic abilities for teachers to be in the process of self-realization by meanses of music...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 49. Педагогічні науки УДК 371.14 Н. В. Устинова, кандидат педагогічних наук, доцент (Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У статті визначено організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу вчителя в післядипломний період, розкрито особливості їх утворення на трьох рівнях...»

«УДК: 159.9 © Застело А.О., 2012 р. А.О. Застело Класичний приватний, університет, м. Запоріжжя ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНООСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ Стаття присвячена психологічним проблемам сучасного освітнього середовища. Розглянуто дистанційну освіту як сучасну форму інформаційно-освітнього простору. Вивчено проблеми психологічного забезпечення її організації та функціонування. Ключові слова: середовище, простір, інформаційно-освітнє середовище, освітнє...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 18 (277), Ч. ІІ, 2013 Datsenko A.S. Vocal Chamber Ensemble (Historical Aspects) The author draws the attention of the students and teachers of singing to the genre of chamber vocal ensemble and performance. In modern teaching and musicological publications there are a lot of academic researches on the subject of solo and choral singing, as opposed to researches on vocal chamber ensemble music. Chamber Vocal Ensemble is an integral part of music culture. It has...»

«УДК 378147:811.111+316.733 В. О. Калінін, кандидат педагогічних наук, в.о. доцента (Житомирський державний університет імені Івана Франка) СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАДАЧІ ЯК ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У представленій статті розглядаються можливості соціокультурних педагогічних задач як інноваційних технологій формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в ЗНЗ. Автором пропонується технологічна...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 21 (280), 2013 Davyskiba О. V. The Direction of Development of Distance Education as an Element of a Virtual Educational Environment The article is devoted to theoretical analysis of the main existing approaches of distance learning in the training of future specialists. The paper identified and justified the main trends in e-learning as part of a new virtual educational environment. Key words: distance learning, future specialist, an adaptive system. Стаття...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 56. Педагогічні науки УДК 37.026:004.032.6(045) С. М. Денисенко, аспірант (Національний авіаційний університет) ДИДАКТИЧНІ ФУНКЦІЇ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У статті здійснено обґрунтування основних дидактичних функцій інтерфейсу користувача сучасних засобів навчання. Реалізація окреслених функцій покликана сприяти максимальній ефективності опосередкованого комп’ютером навчання. Було виявлено, що інтерфейс...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 57. Філософські науки УДК 101:37 Є. А. Пінчук, доктор філософських наук, провідний науковий співробітник (Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України) РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ Статтю присвячено філософському аналізові реалізації настанов Болонського процесу в аспекті регіонального вузу. Підкреслюється важливість автономності та академічної свободи кожного окремого університету....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»