WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Педагогічні науки МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ФАХОВО-ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ УДК 378.1:34 О. С. Федорчук Поняття ...»

Педагогічні науки

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ

ОПЕРАЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА

ФАХОВО-ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ

УДК 378.1:34

О. С. Федорчук

Поняття фахово-інформатична компетентність правознавця – це

інтегративна особистісна характеристика, складне індивідуально-психологічне утворення, яке поєднує ціннісні орієнтації, мотивацію, досвід діяльності, особистісні якості, професійні теоретичні знання, знання інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) та практичні інформатичні навички, що забезпечує свідомий вибір майбутнім юристом стратегії і тактики успішного вирішення завдань, які виникають у ситуаціях професійної діяльності [4].

Фахово-інформатична компетентність являє собою вищий рівень сформованості застосування ІКТ.

Структура поняття “фахово-інформатична компетентність правознавця” охоплює такі компоненти: когнітивно-змістовий – професійно-інформатичні знання; операційно-технологічний – інформатичні вміння та навички; ціннісномотиваційний – мотивація до вивчення і застосування ІКТ.

У сучасній психолого-педагогічній літературі щодо проблеми професійної компетентності фахівця взагалі, а також інформаційної, інформатичної, комп’ютерно-технологічної компетентностей зокрема, висловлюють свої міркування М. Бурда, Т. Десятов, Ю. Дорошенко, О. Дубасенюк, В. Дьомін, О. Локшина, Л. Онищук, О. Пометун, А. Реан, В. Радул, Л. Сохань, С. Сисоєва, Т. Тихонова, О. Хуторськой, Л. Хоружа, Г. Яворська та ін.

Метою статті є виклад методики формування основного операційнопроцесуального компонента фахово-інформатичної компетентності майбутніх фахівців у галузі правознавства.

© 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 5/2011 Педагогічні науки З метою формування операційно-процесуального (праксеологічного) компонента фахово-інформатичної компетентності майбутніх правознавців було проведено експеримент щодо застосування вмінь з ІКТ у процесі вирішення фахових завдань на практичних заняттях із профільного предмета.

Завдання експерименту полягали у виявленні змін кількісних та якісних характеристик у процесі розв’язання студентами задач із фахово-визначальної дисципліни з використанням ІКТ роботи зі спеціалізованими інформаційнопошуковими системами, пошуку інформації у мережі Інтернет, створення “активних шаблонів” текстових документів, роботи у середовищі текстового редактора і в процесі розв’язання цих задач традиційними методами.

Спеціалізована комп’ютерна технологія розв’язання юридичних задач засобами ІКТ розроблена й апробована на пошуковому етапі педагогічного експерименту у процесі проведення технологічних практик упродовж двох навчальних років у Київській державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, а також при проведенні занять для слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації Хмельницького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

Цей етап експерименту проводився у процесі вивчення дисципліни “Правове регулювання соціального захисту” на юридичному факультеті у Хмельницькому університеті управління та права впродовж двох навчальних років. У ньому брали участь ті самі студенти, для яких визначався базовий рівень володіння інформатичними навичками у процесі навчання на першому курсі.

В експерименті брали участь 275 студентів Хмельницького університету управління та права. Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни “Правове регулювання соціального захисту” передбачає проведення семи практичних занять. Для експерименту на кожне заняття викладачем кафедри цивільного права підготовлено по чотирнадцять варіантів фахових задач. Усі підготовлені задачі є різними за рівнем складності, обсягом матеріалу, що © 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 5/2011 Педагогічні науки необхідно опрацювати, тривалістю виконання і підготовки підсумкових документів. Студентам запропоновано на кожне заняття розв’язати максимальну кількість задач, опрацювати максимальну кількість законодавчих правових актів, перелік яких запропоновано до кожної теми, підготувати власні нормативні акти тощо.

У процесі підготовки до семінарських занять з дисципліни “Правове регулювання соціального захисту” студенти контрольної групи (КГ) готувалися традиційними методами, використовуючи конспекти лекцій, підручники, посібники, кодекси та коментарі до них, періодичну спеціалізовану літературу у друкованому вигляді.

Для студентів експериментальної групи (ЕГ) було організовано самостійну роботу у комп’ютерному класі під керівництвом викладача. Ці студенти мали змогу скористатися зазначеними джерелами в електронному вигляді, а також усіма ресурсами і можливостями спеціалізованої інформаційно-пошукової системи “ЛІГА:ЗАКОН”, здійснити пошук наявних коментарів із запропонованої тематики у мережі Інтернет, створити в електронному та друкованому вигляді проекти підсумкових нормативних документів, використовуючи базу даних “Шаблони правових документів”, підготувати електронну презентацію для доповіді про результати розв’язання задач на практичному занятті.

Час, який студенти витрачували на підготовку матеріалів до кожного семінарського заняття, вони, за попередньою домовленістю, зазначали у методичних рекомендаціях з означеного предмета.

За результатами проведення занять у КГ та ЕГ викладач дисципліни “Правове регулювання соціального захисту” виставляв у журналі оцінки студентам, які виступали на занятті.

Усі ці дані опрацьовано в електронній таблиці EXCEL (див. таблицю).

Порівняння результатів у КГ та ЕГ свідчить, що якість знань у студентів ЕГ перевищує цей показник для контрольної групи на 13 % (рис. 1).

© 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 5/2011 Педагогічні науки

–  –  –

75 66 КГ ЕГ КГ ЕГ

–  –  –

В ЕГ кількість студентів, які брали участь в обговоренні проблемних ситуацій за темою кожного семінару, уп’ятеро перевищує цю категорію у контрольній групі (рис. 2).

На кожному занятті в ЕГ розв’язано вдвічі більше фахових задач із дисципліни “Правове регулювання соціального захисту”, ніж у КГ (рис. 3).

© 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 5/2011 Педагогічні науки КГ ЕГ КГ ЕГ Рис. 2. Середня кількість студентів, що відповідали на занятті КГ ЕГ КГ ЕГ

–  –  –

Окрім того, студенти ЕГ витратили на підготовку до занять удвічі менше часу, ніж студенти КГ. Важливим є і той факт, що у результаті такої системи підготовки та проведення занять усі студенти ЕГ отримали власний банк даних з інформацією для розв’язання і законодавчого обґрунтування всіх можливих ситуацій, що стосуються питань соціального захисту населення.

Отже, у використанні ІКТ у процесі підготовки до занять з дисципліни, що формує фахову компетентність майбутнього правознавця, було створено додаткову сукупну якість у вигляді системи опрацьованих електронних ресурсів. Матеріали систематизовано, супроводжуються коментарями та власними висновками. Це продукт власної діяльності студента.

© 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 5/2011 Педагогічні науки Якісні характеристики результатів експерименту (якість знань щільність навчального процесу, власні банки даних тощо), дають підстави стверджувати, що реалізовані у навчальному процесі педагогічні умови забезпечили формування фахово-інформатичної компетентності майбутніх правознавців.

Для формування операційно-процесуальної (праксеологічної) складової фахово-інформатичної компетентності обов’язковим і вирішальним є застосування ІКТ у процесі розв’язання фахових задач із різних галузей права.

Отже, педагогічний експеримент було сплановано і проведено для визначення відмінності у рівнях фахово-інформатичної компетентності майбутніх правознавців, які застосовують ІКТ у розв’язанні юридичних задач під час вивчення фахових дисциплін та означених фахівців, які розв’язують ці задачі традиційними методами.

Під час експерименту цілеспрямовано формувався праксеологічний компонент фахово-інформатичної компетентності – пошукові орієнтувальні, аналітичні й інструментальні вміння і навички. Цей етап експерименту проводився у процесі вивчення дисципліни “Правове регулювання соціального захисту” на юридичному факультеті у Хмельницькому університеті управління та права впродовж двох навчальних років.

Виявлено зміни кількісних та якісних характеристик після розв’язання студентами задач з означеної дисципліни з використанням ІКТ роботи зі спеціалізованими інформаційно-пошуковими системами, пошуку інформації у мережі Інтернет, створення “активних шаблонів” текстових документів, роботи у середовищі текстового редактора і розв’язанні цих задач традиційними методами.

Якісні характеристики результатів експерименту (якість знань щільність навчального процесу, створені власні банки даних тощо) свідчать, що для формування фахово-інформатичної компетентності обов’язковим та вирішальним є застосування ІКТ у процесі розв’язання фахових задач із різних галузей права.

© 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 5/2011 Педагогічні науки Список використаної літератури

1. Сисоєва, С. О. Неперервна професійна освіта в контексті її технологічного забезпечення / С. О. Сисоєва // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2004. – Вип. 2. – С. 96–103.

2. Тихонова, Т. В. Актуалізація інформаційно-технологічної освіти / Т. В. Тихонова // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2008. – № 6. – С. 83–87.

3. Федорчук, О. С. Підготовка майбутніх правознавців у контексті формування фахово-інформатичної компетентності / О. С. Федорчук, Ю. О. Дорошенко // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Сер.

Пед. науки. – Луганськ, 2005. – № 4 (84). – С. 230–242.

4. Федорчук, О. Формування у майбутніх правознавців навичок професійного застосування інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / О. С. Федорчук. – К., 2009. – 21 с.

Рецензент: кандидат педагогічних наук, доцент Суховірський О. В.

© 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 5/2011Похожие работы:

«УДК: 159.9 © Застело А.О., 2012 р. А.О. Застело Класичний приватний, університет, м. Запоріжжя ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНООСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ Стаття присвячена психологічним проблемам сучасного освітнього середовища. Розглянуто дистанційну освіту як сучасну форму інформаційно-освітнього простору. Вивчено проблеми психологічного забезпечення її організації та функціонування. Ключові слова: середовище, простір, інформаційно-освітнє середовище, освітнє...»

«УДК 378147:811.111+316.733 В. О. Калінін, кандидат педагогічних наук, в.о. доцента (Житомирський державний університет імені Івана Франка) СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАДАЧІ ЯК ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У представленій статті розглядаються можливості соціокультурних педагогічних задач як інноваційних технологій формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в ЗНЗ. Автором пропонується технологічна...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 21 (280), 2013 Davyskiba О. V. The Direction of Development of Distance Education as an Element of a Virtual Educational Environment The article is devoted to theoretical analysis of the main existing approaches of distance learning in the training of future specialists. The paper identified and justified the main trends in e-learning as part of a new virtual educational environment. Key words: distance learning, future specialist, an adaptive system. Стаття...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 56. Педагогічні науки УДК 37.026:004.032.6(045) С. М. Денисенко, аспірант (Національний авіаційний університет) ДИДАКТИЧНІ ФУНКЦІЇ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У статті здійснено обґрунтування основних дидактичних функцій інтерфейсу користувача сучасних засобів навчання. Реалізація окреслених функцій покликана сприяти максимальній ефективності опосередкованого комп’ютером навчання. Було виявлено, що інтерфейс...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 49. Педагогічні науки УДК 371.14 Н. В. Устинова, кандидат педагогічних наук, доцент (Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У статті визначено організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу вчителя в післядипломний період, розкрито особливості їх утворення на трьох рівнях...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 15 (250), Ч. І, 2012 УДК 378.091.33-027.22 О. І. Єфремова ОСВІТНІ ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ У ВИЩІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ШКОЛІ Формування знань та професійних навичок майбутніх фахівців є першочерговим завданням вищої професійної школи. Майбутні фахівці повинні залучатися до інтенсивної інтелектуальної, пізнавальної та творчої діяльності. Широкі можливості для цього надає використання ігор. Серед різноманіття ігор особливо важливі для становлення майбутнього...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 13 (272), Ч. І, 2013 ОСВІТА ВЧИТЕЛЯ УДК 377. 8. 011. 3 051 О. М. Андрєєва ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕДКОЛЕДЖУ Актуальність проблеми формування професійного іміджу вчителя зумовлена одвічною роллю вчителя в розвитку суспільства, незалежно від форм державності країни, її цивілізаційного рівня тощо. Підтвердженням цього є задекларована в державних документах цінність Учителя як провідника прогресивних ідей людства,...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 57. Філософські науки УДК 101:37 Є. А. Пінчук, доктор філософських наук, провідний науковий співробітник (Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України) РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ Статтю присвячено філософському аналізові реалізації настанов Болонського процесу в аспекті регіонального вузу. Підкреслюється важливість автономності та академічної свободи кожного окремого університету....»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. І, 2012 деятельность учителя и ученика и развивает способности субъекта этой деятельности – ученика. Ключевые слова: диалоговые технологии, коммуникативная среда, учебно-воспитательный процесс, диалоговое обучение. Pidborskiy Yu. G. Application of dialog technologies in to educational-educate process The article is devoted dialog technologies by which carried out educational-educate process at modern school. In it their varieties, elements and...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 18 (277), Ч. ІІ, 2013 Datsenko A.S. Vocal Chamber Ensemble (Historical Aspects) The author draws the attention of the students and teachers of singing to the genre of chamber vocal ensemble and performance. In modern teaching and musicological publications there are a lot of academic researches on the subject of solo and choral singing, as opposed to researches on vocal chamber ensemble music. Chamber Vocal Ensemble is an integral part of music culture. It has...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 52. Педагогічні науки УДК 372.84 Г. В. Грибан, кандидат педагогічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) РОЛЬ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ У статті розкривається значення міжпредметних зв’язків у вивченні мови та літератури як засобу підвищення ефективності викладання названих предметів. Розглядаються взаємозв’язки мови та літератури як важливий фактор формування...»

«УДК: 159.922.6:938.3 © Бабатина С.І., 2012 р. С.І. Бабатіна Національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків СТРУКТУРА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ОСОБИСТІСНО-РЕГУЛЯТОРНИХ ТА ТЕМПОРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА У статті розглядаються результати дослідження структури взаємозв’язків між особистісно-регуляторними та темпоральними характеристиками. Виявлено, що темпоральні властивості особистості є незалежними характеристиками особистості. Розроблено структурну модель...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 3 (262), 2013 УДК 378.011.3-051.091.33:81’243 О. І. Єфремова ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Постановка проблеми. Основним складником навчальної діяльності є виявлення у кожного учня/студента мотивації до вивчення іноземної мови та культури, управління його мотивацією з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Традиційна теоретична та практична професійна підготовка майбутніх викладачів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»