WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Педагогічні науки ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗРОБКИ ТЕСТІВ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ТА ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ УДК ...»

Педагогічні науки

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗРОБКИ ТЕСТІВ ДЛЯ

ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ТА ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ

ДИСЦИПЛІН І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ВИЩІЙ

ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ

УДК 355.232.1;378.147;37.018

С. І. Дяков

Світовий педагогічний досвід констатує постійно зростаючу роль

застосування у вищих навчальних закладах тестових форм контролю й

оцінювання знань слухачів та студентів. Останнім часом значна увага приділяється цьому питанню і в українській вищій (у тому числі військовій) школі. Про це свідчить велика кількість наукових досліджень, фахових публікацій та періодичних видань, що присвячені з’ясуванню суті й особливостям вирішення цієї проблеми у різних галузях.

Сучасні педагоги трактують педагогічний тест як систему завдань специфічної форми і визначеного змісту, які розташовані у порядку зростання труднощів, що створюються з метою об’єктивного оцінювання структури та визначення рівня підготовленості студентів до майбутньої професійної діяльності [1].

Разом із тим особливості методики розробки тестів для загальновійськових і військово-спеціальних дисциплін та їх застосування у вищій військовій школі ще не були предметом окремого дослідження.

У контексті застосування тестування у навчально-виховному процесі вищого військового навчального закладу слід зазначити, що традиційний контроль у формі опитування (індивідуального заслуховування, контрольних співбесід, перехресних запитань і відповідей, заліків тощо) у сучасних умовах дійсно відбирає у науково-педагогічного складу багато часу, яке було б доцільніше присвятити процесу навчання. Особливо важко піддається корегуванню існуюча сьогодні у більшості військових навчальних закладів організація навчального процесу. Вона легко відштовхує будь-які новації, а © 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 4/2011 Педагогічні науки якщо і сприймає щось, то у значно спрощеному та зміненому вигляді. Саме так, на наш погляд, сьогодні сприймається тестовий контроль, який, на думку окремих керівників, спроможний розробити і застосувати будь-який викладач [2].

На нашу думку, педагогічні тести у вищій військовій школі є частиною багатьох педагогічних новацій, які надають науково-педагогічному складу можливість отримувати об’єктивні дані для оцінювання отриманих професійних знань, спеціальних умінь та практичних навичок у майбутніх офіцерів, перевірити рівень їх фахової компетентності відповідно до державних стандартів вищої військової освіти України, виявити прогалини в системі професійної підготовки фахівців для Збройних сил України.

Тому у статті пропонується методика розробки тестів саме для загальновійськових і військово-спеціальних дисциплін у поєднанні з використанням інтерактивних технологій, що надає змогу перейти до створення сучасних систем адаптивного навчання й адаптивного контролю – найбільш ефективних форм організації навчального процесу, які на жаль сьогодні недостатньо використовуються у вищих військових навчальних закладах.

У сучасній військовій педагогіці [3; 4] найбільш широко застосовуються чотири основні форми тестових завдань.

Завдання закритої форми, в яких майбутні офіцери обирають правильну відповідь із запропонованих варіантів, на свій розсуд. Такі варіанти називають “дістракторами”. Чим вдаліший “дістрактор”, тим частіше на ньому “помиляється” курсант, обираючи неправильну відповідь. Некоректні “дістрактори”, що не обираються майбутніми офіцерами через їх абсурдність, доцільно виключити з тестового завдання.

Завдання відкритої форми, коли відповіді дають самі курсанти, розкриваючи значення ключового слова в твердженні та перетворюючи останнє в вірне або помилкове формулювання. Таке тестове твердження містить в одному реченні і запитання, і відповідь. Воно повинно складатися з невеликої кількості слів (чим менше, тим краще), а ключове слово, яке вписує курсант, © 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 4/2011 Педагогічні науки повинно завершувати фразу. Під час формулювання завдання важливо мінімумом слів досягти повної смислової ясності й однозначності змісту завдання.

Завдання на відповідність, в яких з елементами однієї множини необхідно порівняти елементи іншої, при цьому кількість елементів у другій множині повинно на 20–30 % перевищувати кількість елементів у першій. Це забезпечує курсанту широке поле для пошуку правильної відповіді.

Завдання на встановлення правильної послідовності. Майбутній офіцер виконує за допомогою нумерації операції, дії або обрахування у визначеній завданням послідовності. Такі завдання є ефективними у сферах навчальної або професійної діяльності, що добре алгоритмізуються.

методика розробки педагогічного тесту На нашу думку, із загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін у вищому військовому навчальному закладі розпочинається з формулювання мети, задля якої тест створюється. Мета педагогічного тесту, застосування якого передбачається на етапі підсумкового контролю, може бути сформована таким чином: “Визначити рівень знань майбутніх офіцерів інженерних військ з навчальної дисципліни “Інженерне забезпечення бою”, а під час поточного контролю мета може полягати у визначенні ступеню засвоєння курсантами навчального матеріалу певної теми або змістовного модулю.

Перш, ніж розпочати розробку тестових завдань, що будуть входити до структури тесту, доцільно цю загальну мету конкретизувати. Для цього науково-педагогічному працівнику необхідно чітко й однозначно з’ясувати обсяг знань, умінь і навичок, опанування яких планується перевірити за допомогою цього тесту. Якщо необхідно визначити ступінь опанування курсантом якого-небудь одного елементарного виду знань або вмінь, то такий тест називається гомогенним. Це може бути, наприклад, тест на знання тактикотехнічних характеристик засобів інженерного озброєння, організаційно-штатної структури частин та підрозділів інженерних військ, де основні числові показники пов’язано із застосуванням підрозділів інженерних військ у різних © 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 4/2011 Педагогічні науки умовах тактичної обстановки, а також на уміння вирішувати завдання інженерного забезпечення тощо.

Якщо необхідно визначити ступінь опанування різнорідних знань, умінь і навичок, то такий тест називається гетерогенним. Опис області змісту гетерогенного тесту зазвичай буває набагато об’ємнішим, ніж опис змісту гомогенного тесту. У будь-якому випадку доцільно максимально чітко визначити обсяг того, що повинен знати або уміти курсант.

Далі відповідно до мети розробки педагогічного тесту необхідно за допомогою тестових завдань якомога адекватніше репрезентувати відповідність змісту тесту навчальному матеріалу певної навчальної дисципліни, адже під час педагогічного тестування важливо отримати інформацію про те, наскільки курсант опанував необхідний навчальний матеріал. Цього можна досягти лише в тому випадку, якщо педагогічний тест адекватно відображає зміст навчальної дисципліни. Наприклад, майбутній офіцер виконав правильно 40 завдань тесту, який складається з 60 завдань. Що означає цей результат? Якщо тестові завдання є репрезентативними стосовно навчального матеріалу навчальної дисципліни, то в цьому випадку можна зробити висновок, що курсантом засвоєно 66 % необхідного обсягу навчального матеріалу.

Після визначення мети тесту та її конкретизації доцільно перейти до розробки тестових завдань. При їх складанні важливо дотримуватись низки методичних рекомендацій: необхідно проаналізувати зміст завдань із позицій рівномірного відображення в тесті різних навчальних тем, формулювань, форм і способів виконання завдань інженерного забезпечення; педагогічний тест не повинен бути переобтяжений другорядними термінами, несуттєвими деталями з акцентом на механічне запам’ятовування; завдання тесту повинні бути сформульовані чітко, стисло, недвозначно, щоб усі курсанти однозначно розуміли сенс запитання; важливо, щоб жодне із завдань тесту не могло бути підказкою для відповіді на інше; варіанти відповідей на кожне запитання повинні підбиратися так, щоб виключити можливість простого припущення або © 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 4/2011 Педагогічні науки несвідомого відкидання неправильної відповіді; доцільно обирати найбільш прийнятну форму відповідей на завдання.

Відповіді, як і запитання, повинні бути короткими й однозначними. При реалізації закритої форми завдань, як правило, на вибір пропонується чотирип’ять варіантів відповідей. Разом із тим педагогічний тест повинен задовольняти всім необхідним критеріям, мати високу надійність і задовільну валідність.

Розробка завдань та їх експертний аналіз ґрунтуються на специфікації, яка є набором описових схем, що надають можливість установити відповідність між тестовими завданнями і професійною спрямованістю змісту тесту. Отже, специфікація є, по суті, алгоритмом та правилами, за якими повинні розроблятися тестові завдання.

На нашу думку, еталонна схема специфікації може виглядати таким чином.

Загальний опис. Завдання складається з однієї-двох пропозицій, які описують цілі використання педагогічного тесту, і того, що передбачається визначити за його допомогою.

Приклад інструкції щодо застосування тесту й одного з тестових завдань. Тут дається уявлення про те, як виглядає тест та яка форма завдань у ньому використовується.

Характеристика змісту та форми завдання. У цьому розділі вказується зміст, який може і повинен входити в тестове завдання, а також форма, в якій його необхідно подавати.

Характеристика відповідей. Зміст цього розділу залежить від вибору форми завдання. Для завдань закритої форми діють правила, по яких формулюються правильні відповіді та варіанти неправильних або правдоподібних відповідей. Для завдань відкритої форми (якщо це необхідно) визначаються критерії для оцінки відповіді випробовуваного як правильної.

Для завдань на встановлення відповідності або на встановлення правильної послідовності цей розділ може бути відсутнім.

© 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 4/2011 Педагогічні науки Додатковий розділ. Він використовується в тих випадках, коли в тест входить чималий обсяг однорідного матеріалу, наприклад формул, загальноприйнятих скорочень, технічних характеристик тощо. Перелік однорідних елементів змісту виноситься в цей розділ, щоб не захаращувати інші розділи специфікації.

Наступним етапом розробки педагогічного тесту є його експертна оцінка. Вона надає можливість з’ясувати, в якому ступені завдання відповідають за змістом предмету оцінювання, тобто чи дійсно завдання надають змогу визначити рівень тих знань, умінь і навичок, для яких розроблявся тест. Одночасно методи експертного аналізу надають можливість оцінити завдання з огляду на їх форми. Основу експертних методів складає співвідношення змісту та форми завдання з вимогами, викладеними в специфікації. У ролі експертів можуть виступати досвідчені викладачі, які практично знають навчальний матеріал змістовного модуля або навчальної дисципліни, для якої створювався педагогічний тест.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Як правило, алгоритм роботи експертів полягає в такому. Ознайомившись з вимогами, викладеними в специфікації, кожен експерт повинен написати стільки завдань, скільки передбачається включити в тест. Таким чином, початкова кількість завдань виявляється у декілька разів більше потрібної. Це надає можливість вибраковувати найневдаліші з них або створити декілька варіантів тесту, так званих тестових форм. Після цього кожному експертові надаються для вивчення й оцінки на предмет відповідності специфікації завдання, розроблені іншими експертами. Завдання, по яких не висловив зауваження жоден з експертів, можуть включатися в тест. Далі експерти визначають складність виконання кожного завдання, відібраного для включення в тест, і вибудовують їх рейтинг. Якщо результати цієї роботи у більшості експертів є аналогічними, то послідовність подання запитань для включення їх у тест відповідає рейтингу їх складності. Якщо виникають діаметрально протилежні думки про ступінь складності того чи іншого завдання, то перевірка здійснюється шляхом вирішення цих завдань найбільш © 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 4/2011 Педагогічні науки добре підготовленою навчальною групою курсантів та слухачів, які в цьому випадку також виконують роль експертів.

Після завершення роботи над першим варіантом педагогічного тесту його декілька разів перевіряють під час навчально-виховного процесу в межах пілотажного тестування. Це створює основу для збору емпіричного матеріалу про якість тесту. Математична обробка цього матеріалу надає можливість розробникам оцінити педагогічний тест на предмет його надійності і валідності.

Цикл “пілотажне дослідження – математичний аналіз” повинен “прокручуватися” до тих пір, поки не вийде варіант педагогічного тесту, характеристики якого повністю відповідатимуть його специфікації [4; 5].

Безумовно, сьогодні у педагогічного тестування як методу контролю й оцінювання знань є і свої обмеження. Відсутність безпосереднього контакту науково-педагогічного складу з курсантами, з одного боку, робить контроль об’єктивнішим, але з іншого – підвищує вірогідність впливу на результат інших випадкових чинників.

Найлегше за допомогою педагогічного тестування перевірити ступінь опанування курсантами і слухачами навчального матеріалу. Перевірка глибинного розуміння предмету, ступінь опанування стиля мислення, уміння самостійно приймати рішення на інженерне забезпечення бою та інші вміння, які прищеплюються майбутнім офіцерам під час вивчення загальновійськових і військово-спеціальних дисциплін, за допомогою педагогічного тестування визначити досить складно, хоча можливо, що може стати напрямком для подальших досліджень.

Список використаної літератури

1. Виленский, В. Я. Технологии профессионально ориентированного обучения в высшей школе : учебное пособие / В. Я. Виленский, П. И. Образцов, А. И. Уман. – М. : Педагогическое товарищество России, 2003. – С. 24–25.

2. Аванесов, В. С. Научные проблемы тестового контроля знаний : учебное пособие / В. С. Аванесов. – М. : Исследовательский центр по проблемам управления качеством, 1994. – С. 37–39.

© 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 4/2011 Педагогічні науки

3. Люсин, Д. В. Основы разработки и применения критериальноориентированных педагогических тестов : учебное пособие / Д. В. Люсин. – М. :

Исследовательский центр по проблемам управления качеством,1993. – С. 12–15.

4. Методика разработки педагогических тестов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.гекоm.гu/~оbгаztsov. – Название с титул. экрана.

5. Гусев, В. В. Разработка и применение педагогических тестов в образовательном процессе : методическое пособие / В. В. Гусев, В. А. Петров, С. А. Федоренко. – Орел : ВИПС, 1997. – С. 28–30.

–  –  –

© 2011 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 4/2011Похожие работы:

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 48. Педагогічні науки УДК 371.2 (09) О. В. Вознюк, кандидат педагогічних наук, доцент (Житомирський військовий інститут Національного авіаційного університету) ПОБУДОВА ІНТЕГРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У статті обговорюється парадигмальна криза сучасної освіти; ставиться проблема побудови інтегральної педагогічної парадигми; обґрунтовується концептуальний підхід до її побудови, який визначає стратегії і засоби її...»

«УДК: 159.9 © Застело А.О., 2012 р. А.О. Застело Класичний приватний, університет, м. Запоріжжя ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНООСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ Стаття присвячена психологічним проблемам сучасного освітнього середовища. Розглянуто дистанційну освіту як сучасну форму інформаційно-освітнього простору. Вивчено проблеми психологічного забезпечення її організації та функціонування. Ключові слова: середовище, простір, інформаційно-освітнє середовище, освітнє...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 56. Педагогічні науки УДК 37.026:004.032.6(045) С. М. Денисенко, аспірант (Національний авіаційний університет) ДИДАКТИЧНІ ФУНКЦІЇ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У статті здійснено обґрунтування основних дидактичних функцій інтерфейсу користувача сучасних засобів навчання. Реалізація окреслених функцій покликана сприяти максимальній ефективності опосередкованого комп’ютером навчання. Було виявлено, що інтерфейс...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. І, 2012 деятельность учителя и ученика и развивает способности субъекта этой деятельности – ученика. Ключевые слова: диалоговые технологии, коммуникативная среда, учебно-воспитательный процесс, диалоговое обучение. Pidborskiy Yu. G. Application of dialog technologies in to educational-educate process The article is devoted dialog technologies by which carried out educational-educate process at modern school. In it their varieties, elements and...»

«УДК 378.013 (076.5) д. пед. н., проф. Вітвицька С.С. (ЖДУ імені Івана Франка) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ОСВІТИ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У статті проаналізовано підходи до визначення понять „мислення”, „творче мислення”, „саморозвиток”, „самореалізація”, „інноваційна діяльність”, „інформаційнокомунікаційні технології”, „інформаційна культура”; висвітлено досвід підготовки магістрів освіти до самореалізації в інноваційній...»

«УДК 811.161.2:81'373.46 А. В. Дедухно, аспірант (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка) ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКЗЕРСИТИВНИХ ПЕРФОРМАТИВНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ У статті досліджено екзерситивні мовленнєві акти. Насамперед, приділено увагу їх класифікації, підґрунтям якої слугують семантичні, синтаксичні і прагматичні чинники, описано прагматичні умови успішності їх уживання в мовленні та визначено пресупозиції. Аналіз ведеться на основі виокремлення...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 13 (272), Ч. І, 2013 ОСВІТА ВЧИТЕЛЯ УДК 377. 8. 011. 3 051 О. М. Андрєєва ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕДКОЛЕДЖУ Актуальність проблеми формування професійного іміджу вчителя зумовлена одвічною роллю вчителя в розвитку суспільства, незалежно від форм державності країни, її цивілізаційного рівня тощо. Підтвердженням цього є задекларована в державних документах цінність Учителя як провідника прогресивних ідей людства,...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 18 (277), Ч. ІІ, 2013 Drepina O. The Creative Contact in the Process of the Activity of the Music-Performative Collective as Means of Activization of Aesthetic Self-Education of Students The article considers the problem of aesthetic self-education of the studentic youth in the collective music-performative activity. The author proves the importance of formation of aesthetic abilities for teachers to be in the process of self-realization by meanses of music...»

«УДК 378 В. М. Базурін, асистент (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка) u-3700@ukr.net РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У статті визначені основні елементи дослідницької діяльності майбутніх учителів математики й фізики у процесі вивчення системного програмного забезпечення, зокрема, операційної системи, файлового менеджера і архіваторів. У статті розглядаються...»

«УДК 37.013.73(410) ЛІБЕРАЛЬНІ ОСВІТНІ РЕФОРМИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ Катерина Стеценко Київ Автор детально розглядає основні реформи в системі освіти Великобританії кінця XX століття, звертаючи увагу на їх причини, цілі та результати; аналізується доцільність актуалізації позитивних зрушень освітніх процесів Об’єднаного Королівства в контексті філософії освіти України. Ключові слова: освіта, навчання, освітні реформи, лібералізм, освіта...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 57. Філософські науки УДК 101:37 Є. А. Пінчук, доктор філософських наук, провідний науковий співробітник (Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України) РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ Статтю присвячено філософському аналізові реалізації настанов Болонського процесу в аспекті регіонального вузу. Підкреслюється важливість автономності та академічної свободи кожного окремого університету....»

«УДК 378.147:355.232 Л. В. Олійник, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (Національний університет оборони України) МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ УЧІННЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ В статті розглядаються механізми підвищення ефективності учіння засобами активізації мотивації досягнення у майбутніх магістрів військового університету. Визначено теоретичну основу педагогічних аспектів мотивації учіння. Розглянуті поняття мотиву,...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 15 (250), Ч. І, 2012 УДК 378.091.33-027.22 О. І. Єфремова ОСВІТНІ ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ У ВИЩІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ШКОЛІ Формування знань та професійних навичок майбутніх фахівців є першочерговим завданням вищої професійної школи. Майбутні фахівці повинні залучатися до інтенсивної інтелектуальної, пізнавальної та творчої діяльності. Широкі можливості для цього надає використання ігор. Серед різноманіття ігор особливо важливі для становлення майбутнього...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»