WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 19 (254), Ч. ІІІ, 2012 УДК 378.011.3:78.071.2–051 К. Ю. Самарська ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА ...»

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 19 (254), Ч. ІІІ, 2012

УДК 378.011.3:78.071.2–051

К. Ю. Самарська

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

ЗАСОБАМИ ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА

Відчуженість від культури, пріоритет набуття матеріальних

цінностей понад духовними, прагнення до реалізації потворних

соціально-культурних потреб, заниження моральних норм поведінки

людини в суспільстві становлять нерозв’язані проблеми процесу формування життєвих позицій особистості. В умовах сьогодення надзвичайно загострюється потреба у створенні цілеспрямованої системи духовного виховання як учнівської молоді, студентів, так і людини будьякого віку.

Саме тому, метою нашої статті є проаналізувати можливості впливу естрадного мистецтва на формування духовної особистості.

Дослідження філософів, психологів та педагогів сучасності визначили духовну сферу життєдіяльності людини як провідний напрям її виховання та розвитку. Такі пошуки основ духовності та джерел її зрощування, пов’язані зі створенням моделі духовної людини, розроблялися видатними філософами, психологами та педагогами, починаючи з видатних мислителів Стародавньої Греції Платона та Арістотеля. Духовність людини була предметом досліджень видатних західноєвропейських філософів ідеалістичного напрямку (Г. Гегеля, І. Фіхте, Ф. Шеллінга), філософів-екзистенціалістів (В. Камю, К. Ясперса, М. Хайдегера, Г. Марселя, Ж. Сартра), матеріалістів (Л. Бюхнера, Ж. Ламетрі), віталістів (Х. Дріша), феноменалістів (І. Шеллера) та ін.

У культурологічному плані проблема виховання духовності особистості вивчалася філософами М. Бердяєвим, В. Вернадським, М. Каганом, М. Карманом, М. Маркузе, Г. Ортегі-і-Гассетом, В. Франклом та ін. Сучасні філософи Т. Біленко, М. Попович, В. Скотний, М. Шудря у своїх поглядах стосовно природи духовності схильні спиратися на національно-культурні джерела духовності українського народу. Психологічні механізми виховання духовності особистості обґрунтовані в дослідженнях Б. Братуся, О. Зеліченка, І. Калінаускаса, Й. Короші, В. Москальця, А. Мудрика, Є. Помиткіна, Й. Раншбурга та ін.

Педагогічні проблеми виховання духовності особистості знайшли відображення в роботах видатних педагогів та діячів культури минулого Й. Волдопфера, І. Огієнка, Г. Сковороди, В. Сухомлинського, К. Ушинського, Е. Фінаці, П. Юркевича. Окремі аспекти цієї проблеми розглядаються в сучасних педагогічних дослідженнях Л. Буєвої, Ч. Варги, Т. Власової, К. Журби, І. Зязюна, Б. Неменського, М. Ремині, Г. Шевченко та ін.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 19 (254), Ч. ІІІ, 2012 Проте, зважаючи на складність питання, не всі можливості процесу духовного виховання особистості достатньо досліджені та реалізовані.

Це стосується і важливої у визначеному аспекті проблеми музичного виховання, в тому числі мистецтва естрадного вокалу, яка розглядається як засіб пробудження в людині творчості, розвитку її моральних та естетичних почуттів, смаків, вимог, інтересів, творчих здібностей тощо.

Своєчасність та актуальність даної проблеми визначається в роботах вітчизняних та зарубіжних філософів, культурологів, зокрема:

Т. Адорно, Т. Кендо, Н. Киященко, Ч. Мукерджи, Х. Ортеги-і-Гассета, О. Рибакової, Дж. Сторі, А. Флієра, Т. Чередниченко, М. Шадсона, Є. Шапінської (критика масової культури); З. Баумана, Т. Кузуб (теорія глобалізації); А. Вартанова (соціологія естради) тощо.

Питання практики та теорії вокального мистецтва естради висвітлюються в базових працях фахівців в галузі акустики та фізіології голосоутворення: Л. Дмитрієва, М. Жинкіна, І. Левідова, В. Морозова, С. Ржевкіна, Є. Рудакова, Г. Фанта, Р. Юссона, В. Юшманова, Л. Ярославцевої; з техніки постановки голосу та фізіології процесу, психолого-педагогічних проблем: Д. Аспелунда, В. Антонюк, Н. Гребенюк, Л. Дмитрієва, Т. Мадишевої, В. Морозова, І. Назаренка, Л. Руднєвої, О. Стахевича, Л. Христиансен, А. Яковлевої тощо.

З позицій актуальності для сучасної педагогічної практики, зокрема, професійної підготовки сучасного фахівця у галузі музичного мистецтва, важливе місце займають праці, в яких викладається педагогічний досвід практиків з питань естрадного співу, (О. Кліппа, В. Ємельянова, М. Попкова, К. Лінклейтер, С. Ріггса, К. Садолін тощо).

Стосовно питань використання в практиці естрадного виконавства технічних засобів цікавими є дослідження І. Алдошиної, А. Нісбетта, Р. Пєтєліна. О. Севашко, з питань комплексного практичного виховання майбутніх фахівців естради праці К. Станіславського, Н. Александрової, І. Богданова, А. Віткаускене, І. Коха, Б. Покровського, М. Розіна, Е. Чарелі.

Науковий інтерес мають праці з питань теорії (С. Клітін, В. Олендарьов), історії (А. Конников, Є. Кузнєцов, Л. Полюта, Е. Рибакова, Г. Троїцька, Є. Уварова, М. Хренов) та режисури естради (В. Зайцев), а також культурології та естетики естради (А. Лєбєдєв, В. Олендарьов, А. Троїцький, Г. Шестаков).

Зауважимо, феноменологічний аналіз творчості видатних майстрів світової та вітчизняної естради спонукав нас до вивчення різноманітних наукових та науково-популярних джерел (А. Антоненко, Л. Березовчук, С. Берто, А. Брагинський, Т. Бутковський, С. Бушуєва, Є. Бичков, І. Василіна, Т. Воробйова, Д. Громов, Г. Ерісман, П. Єрмішев, В. Кадишев, О. Козлов, Дж. Коллієр, Ж. Кокто, Н. Кончаловська, Є. Кузнєцов, М. Мангушев, Т. Нателла, І. Нєстьєв, Е. Петров, Т. Секрідов, Г. Скороходов, Н. Смирнова, Р. Тарабореллі, А. Чернов, К. Шульженко та ін.).

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 19 (254), Ч. ІІІ, 2012 Звісно, всебічний аналіз історії, теорії та практики естрадного співу як актуальної проблеми виконавського музикознавства характеризується певними об’єктивними передумовами.

По-перше, вітчизняне музикознавство традиційно орієнтовано на вивчення жанрів та напрямків академічної музики. Втім сучасна естрадна музика – складний конгломерат жанрів, виконавських стилів та напрямків. Однак критерії, запозичені з академічної музики, виявляються непридатними для аналізу феноменів музичного естрадного мистецтва.

По-друге, й вокальна педагогіка естрадного співу належить до мало розробленої галузі професійного навчання. Професійна підготовка естрадних вокалістів має свої особливості, що нині утворюють певну проблему, яку можна визначити як „розрив” теорії та практики в сфері естрадного вокального мистецтва.

Саме тому актуальність досліджень в сучасній педагогічній науці та практиці націлена на вивчення специфіки вокального виконавства в системі естрадного мистецтва і є своєчасною особливо сьогодні, коли інтерес спеціалістів-практиків до естрадного мистецтва постійно зростає.

Однак ґрунтовний аналіз науково-методичної літератури, присвяченої вокальному мистецтву, естради, виявив вкрай недостатній рівень висвітлення існуючих у сучасній практиці проблем та суперечностей.

Варто зазначити, мета теорії естрадного співу на сучасному етапі розвитку музичного мистецтва естради – це створення загальнонаукового базису, на фундаменті якого формується система виховання фахівців естрадного вокального виконавства. Вищезазначене наочно підкреслює актуальність проблематики формування вокальної майстерності майбутнього естрадного співака у процесі фахової підготовки.

Професійна майстерність естрадного співака передбачає здатність співака до „одухотворення”, „емоційного оживлення” пісні, сповнення її культурно-духовним та індивідуально-особистісним змістом. Відсутність емоційної зумовленості виконання веде до втрати ціннісного значення авторської програми, до беззмістовності художніх образів, власне, до руйнування яскравості та самобутності художньої інтерпретації. Аналіз сучасних наукових позицій показав, що формування професійної майстерності естрадного співака є однією з вагомих актуальних проблем мистецтва педагогіки. Зокрема, врахування емоційно-естетичних чинників осягнення музичного мистецтва й опора на них в навчальновиховному процесі є необхідною умовою впливу на формування особистості естрадного співака, суттєвою формою збагачення художньонтерпретаційних умінь вокаліста.

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що музичне мистецтво, а, особливо, популярна естрадна музика, володіючи величезним виховним потенціалом, може сприяти зближенню людей і зменшувати бар’єри між поколіннями та субкультурами.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 19 (254), Ч. ІІІ, 2012

Подальшого дослідження потребують особливості впливу на слухачів сценічних образів естрадних співаків, формування професійної майстерності естрадних співаків та професійна підготовка естрадного співака як засіб виховання гармонійної особистості.

Список використаної літератури

1. Концепція Державної програми розвитку культури і мистецтва на 2009-20013. 2. Кононенко П. П. Українознавство : конспект лекцій / П. П. Кононенко, А. Ю. Пономаренко. – К. : МАУП, 2005. – 392 с.

3. Вишневський О. У пошуках основ духовності / О. Вишневський // Рідна школа. – 2002. – № 9, 10. – С. 21 – 30. 4. Бабіч Д. Р. Специфіка підготовки артистів естрадних ансамблів у вузах культури і мистецтв/ Д. Р. Бабіч // Культурна політика в Україні у контексті світових трансформаційних процесів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : ДАКККіМ, 2001. – С. 183 – 185. 5. Кабалевский Д. В.

Музыка и музыкальное воспитание / Д. В. Кабалевский. – М. : Знание, 1984. – 64 с.

Самарська К. Ю. Проблема формування духовної особистості засобами естрадного мистецтва У статті автор уточнює поняття естрадний співак та духовність особистості і формує цілісний образ естрадного співака. Особливий акцент автор робить на аналізі наукової спадщини з обраної проблеми у педагогічній, культурологічній, методичній, психологічній та інших галузях наукового пошуку.

Ключові слова: естрадний співак, професійна майстерність, специфіка вокального мистецтва, духовна особистість.

Самарская Е. Ю. Проблема формирования духовной личности средствами эстрадного искусства В статье автор уточняет понятие эстрадный певец и духовность личности и формирует целостный образ эстрадного певца. Особенный акцент автор делает на анализе научного наследия по избранной проблеме в педагогической, культурологической, методической, психологической и других отраслях научного поиска.

Ключевые слова: эстрадный певец, профессиональное мастерство, специфика вокального искусства, духовная личность.

Samarskaya E. Problem of forming of spiritual personality facilities of vaudeville art In the article an author specifies a concept crooner and spirituality of personality and forms integral appearance of crooner. An author does the special accent on the analysis of scientific legacy on select issue in pedagogical one, methodical, psychological and other industries of scientific search.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 19 (254), Ч. ІІІ, 2012 Key words: pop singer, professional skill, specific features of vocality, spiritual personality Стаття надійшла до редакції 21.07.2012 р.

Прийнято до друку 31.08.2012 р.

УДК 378.011.3:811–051 М. А. Сперанська-Скарга

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТУВАННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ

МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНОПЕДАГОГІЧНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Питання підвищення продуктивності та ефективності вищої освіти пов’язані наразі з наявністю значущих протиріч, які існують між необхідністю кардинальних змін у підходах до підготовки кваліфікованих фахівців та недостатнім врахуванням учителями сучасних новітніх потреб суспільства та неспроможністю відповідати вимогам часу, а також відставанням навчальних закладів від запитів соціуму щодо формування гнучкої й усебічно розвиненої особистості майбутнього фахівця.

Питання підготовки фахівця нового типу, здатного до успішної професійної асиміляції й соціалізації та водночас до самоствердження як неповторної індивідуальності, є ключовими в роботах вітчизняних і зарубіжних науковців. Багато хто з них висловлює необхідність дослідити такий феномен, як міжособистісне пізнання, що є інструментом оптимізації процесу визначення та визнання людиною інших людей. Необхідний гуманістичний контекст надає згаданому процесу повноти й точності. Разом з тим, відзначимо неможливість досягти ефективності докладених зусиль у міжособистісному пізнанні за відсутності сформованих навичок соціальної перцепції та іміджування.

Саме формування власного іміджу, уміння інтерпретувати повідомлення, пізнавати людину є тим завданням, яке необхідно вирішувати під час підготовки фахівців у галузі педагогіки. Зазначені протиріччя та особливості суспільної свідомості спрямовують сучасні дослідження в бік розгляду специфічного використання терміна „імідж” у педагогічному контексті.

Теоретико-методологічні засади дослідження іміджу представлено в роботах В. Ділмана, П. Гуревича, О. Перелигіної, Ю. Палехи, А. Панасюка, Г. Почепцова, А. Холода, В. Шепеля, Г. Щокіна та ін.

Експертно-прикладний характер досліджень феномену іміджу розкрито в роботах таких зарубіжних авторів, як П. Берд, Л. Браун, Д. Карнегі,Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Шановні науковці, викладачі, наукові співробітники, аспіранти, пошукувачі! Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, навчальнонауковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва, кафедра педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту запрошує Вас взяти участь у роботі...»

«УДК 378. 013 (147) Н. Г. Тарарак ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У СТУДЕНТІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація. Формування ціннісних орієнтацій у студентів як педагогічна проблема \\ Тарарак Н. Г. Запропонована стаття висвітлює поняття «ціннісні орієнтації» в педагогічній площині як механізм індивідуальної взаємодії учасників навчально-виховного процесу, а саме як результат двобічної спрямованості ціннісних систем викладача і студентів в процесі їхньої педагогічної взаємодії. Ключові слова:...»

«Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету 92 імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 17, 2011 р. А.М. Цапенко ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА У РАЗІ СКАСУВАННЯ ДОПУСКУ ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ Анотація. У статті аналізується одна із підстав припинення трудового договору, а саме – скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на працівника обов’язків вимагає допуску до державної таємниці. Розглядається питання віднесення вказаної підстави до незалежних...»

«педагогiчнi науки УДк 37.02:372.881.1 л. В. цВяк, кандидат філологічних наук, доцент, начальник кафедри німецької та другої іноземної мови Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький самоДисциПліНа ПРи самостіЙНомУ ВиВЧеННі іНоЗемНої моВи У статті визначається значення самодисципліни для прогресивного оволодіння іноземною мовою та формулюються практичні рекомендації розвитку самодисципліни при вивченні іноземної мови самостійно....»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 16 (251), 2012 УДК [37. 013. 42 : 364 – 787. 3] : 217 В. І. Степаненко СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРОФІЛАКТИКИ АСОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ РЕЛІГІЙНИХ КУЛЬТІВ НА ПІДЛІТКІВ У СОЦІАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ За даними офіційної статистики в Україні з кожним роком збільшується мережа релігійних організацій. Зростання організаційної структури супроводжується масштабним залученням до релігійного життя громадян нашої держави. За показниками приналежності до релігійних віросповідань...»

«Збірник наукових праць. Частина 2, 2014 УДК 371.134+372.4 Олена Ярошинська, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини СТУПІНЬ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ Актуальність розробки теоретико-методичних засад проектування освітнього середовища...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 3 (262), 2013 УДК 378.011.3-051.091.33:81’243 О. І. Єфремова ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Постановка проблеми. Основним складником навчальної діяльності є виявлення у кожного учня/студента мотивації до вивчення іноземної мови та культури, управління його мотивацією з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Традиційна теоретична та практична професійна підготовка майбутніх викладачів...»

«Психологічні науки РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИКЛАДАЧАМ ЩОДО СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В ІНТЕГРОВАНІЙ ГРУПІ УДК 159.922.761: 378 М. В. Деркач У процесі навчання студенти з обмеженими можливостями стикаються із суттєвими проблемами, які пов’язані з навчанням. Вони відчувають себе ізольовано, зневірюються у власних силах, їм властиві підвищена тривожність, роздратованість, емоційні розлади тощо. Це визначає необхідність створення особливих умов для підготовки цієї групи...»

«УДК 37.013.73(410) ЛІБЕРАЛЬНІ ОСВІТНІ РЕФОРМИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ Катерина Стеценко Київ Автор детально розглядає основні реформи в системі освіти Великобританії кінця XX століття, звертаючи увагу на їх причини, цілі та результати; аналізується доцільність актуалізації позитивних зрушень освітніх процесів Об’єднаного Королівства в контексті філософії освіти України. Ключові слова: освіта, навчання, освітні реформи, лібералізм, освіта...»

«99 16. Cohen B. Short-range corrections for migrant bird tracks on search radars // Cohen B., Williams T.C. / J. Field Ornith. – 1980. – Vol. 51. – P. 248-253.17. Krijgsveld K.L. Baseline studies North Sea wind farms: fluxes, flight paths and altitudes of flying birds 2003Krijgsveld K.L, Lensink R., Schekkerman H. Netherlands: Bureau Waardenburg bv, Culemborg, 2005.– P. 22-34.18. van Gasteren H. Kwantificering van vogelbewegingen langs de kust bij IJmuiden: een radarstudie / van Gasteren H.,...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 59. Педагогічні науки УДК 371.147:811 Т. М. Колодько, кандидат педагогічних наук, доцент (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) kolodko_@mail.ru ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У статті показано різні аспекти педагогічного спілкування, а саме: фактори, функції, рівні, види, структура, умови та засоби спілкування. Розкрито актуальність проблеми спілкування, яка набуває особливого...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 18 (277), Ч. ІІ, 2013 Drepina O. The Creative Contact in the Process of the Activity of the Music-Performative Collective as Means of Activization of Aesthetic Self-Education of Students The article considers the problem of aesthetic self-education of the studentic youth in the collective music-performative activity. The author proves the importance of formation of aesthetic abilities for teachers to be in the process of self-realization by meanses of music...»

«ПЕДАГОГIЧНI НАУКИ УДК 355.23:339.19 Андрій Васильович БАЛЕНДР, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри перекладу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький Тетяна Володимирівна ВАКОЛЮК, кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри англійської мови Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький Олена Анатоліївна ВОЙТЮК, кандидат психологічних наук,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»