WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 502.75+504.062.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ ФОРМ КОНСОРЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕННЯХ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ КРИВБАСУ В.В. Качинська Криворізький державний ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 502.75+504.062.2

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ ФОРМ КОНСОРЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ЗЕЛЕНИХ

НАСАДЖЕННЯХ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ КРИВБАСУ

В.В. Качинська

Криворізький державний педагогічний університет

Обращено внимание на потребность изучения консортивных связей на уровне консорционных

экосистем индустриального региона. Установлено, что незначительные и опосредствованные типы связей

являются следствием упрощения структурно-функциональной организации консорций, которая обусловлена уровнем и типом индустриальной нагрузки и физико-химическими характеристиками почвенно-подстилочного яруса.

Консорционная екосистема, структурная организация, наземная мезофауна, подстилка ВСТУП Раціональне використання зелених насаджень за умов індустріальних регіонів повинно базуватися на відомостях про функціонально значимі зв’язки на рівні елементарних функціональних одиниць – консорційних екосистем [2]. Так, незначні та опосередковані типи трофічних, топічних, фабричних, форичних зв’язків розглядаються як можливий наслідок спрощення структурно-функціональної організації консорцій, що проявляється у збідненні видового складу, зменшенні біорізноманіття на рівнях часткової участі таксономічних, морфоекологічних та трофічних груп організмів, порушенні співвідношення між різними морфоекологічними та трофічними групами організмів.

Незважаючи на більшість отриманих результатів консортологічні роботи [1, 3, 9–12] присвячені переважно висвітленню консорційних зв’язків окремих компонентів консорцій за умов відсутності техногенного навантаження.

Метою роботи є аналіз деяких консорційних зв’язків у насадженнях в'яза гладенького (Ulmus laevis Pall.) і тополі чорної (Populus nigra L.) за умов промислових ділянок Кривбасу.

УМОВИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Об’єктом дослідження були консорції Ulmus laevis Pall. і Populus nigra L. на території промислових ділянок 5-ти основних гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК) Кривбасу: ділянка 1

– територія дробильно-сортувальної фабрики ВАТ „Інгулецький ГЗК”. Ґрунти техногенні седиментаційно-акумулятивні (реліктові) технолесівовані. Трав’янистий покрив представлений Poa compressa L., Sonchus oleraceus L., Convolvulus arvensis L., Dactylis glomerata L., Achillea nobilis L. Проективне покриття 80–90 %; ділянка 2 – ВАТ „Південний ГЗК” на території дробильно-сортувальної фабрики. Ґрунти техногенні седиментаційні змішано-багаточленні примітивні несформовані. Трав’янистий покрив представлений Elytrigia repens L., Роа compressa L., Achillea submillifolia L., Mellilotus albus L., Taraxacum officinalis L.. Проективне покриття до 65 %; ділянка 3 – території цеху блюмінгу гірничо-металургійного комбінату ВАТ „АрселорМітал Кривий Ріг”. Ґрунти рістоземи з бітумозними та карбонатними включеннями, на оскальпованому чорноземі звичайному в якому відмічаються процеси вторинного засолення; ділянка 4 – територія мартенівського цеху гірничо-металургійного комбінату ВАТ „АрселорМітал Кривий Ріг”. Ґрунти техногенні седиментаційно-акумулятивні шлаково-графітовані примітивні розвинуті карбонатні пилуваті. Трав’яниста рослинність представлена Elytrigia repens L., Galinsoga parviflora Cav., Diplotaxis muralis L., Phragmites australis Cav. Проективне покриття близько 35 %; ділянка 5 – територія теплосилового цеху ВАТ „Північний ГЗК”. Ґрунти примітивні з реліктовим (техногеннопохованим) горизонтом із вторинним осолонцюванням. Пило-газове забруднення, ущільнення ґрунтів. Рослинний покрив утворюють Elytrigia repens L., Melilotus albus Medik., Lactuca tatarica L.

Проективне покриття сягає 40 %; ділянка 6 – території дробильно-сортувальної фабрики ВАТ „Центральний ГЗК”. Ґрунти техногенні седиментаційні примітивні з фрагментарним ґрунтоутворенням. В якості контролю було закладено пробну ділянку на території Криворізького ботанічного саду НАН України.

Для аналізу типів зв’язків у консорціях визначали топічні, фабричні, форичні і трофічні зв’язки між детермінантами консорцій і різними групами консортів деструкційного та гетеротрофного блоків; між підстилкою, як середовища існування детермінантів консорцій та консортами, між різними групами консортів.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Розглянемо деякі приклади консорційних зв’язків між різними функціональними групами консортів і детермінантами консорцій та середовищем їх існування (грунтово-підстилковий ярус консорцій), а також між собою.

У деструкційному блоці консорцій основним компонентом блоку первинних деструкторів фіто- і мортмаси є наземна мезофауна, що через специфіку свого місцеіснування (грунтовопідстилковий ярус у межах фітогенного поля консорції) зазнає прямого та опосередкованого впливу техногенного навантаження, а тому може бути індикатором стану детермінантів консорцій [7]. Так, в умовах промислових ділянок відмічаються трофічні зв’язки між безхребетними консортами. Зокрема, встановлені трофічні зв’язки між хижаками ентомофагами Coccinulla quatuordecimpustulata L. і Calosoma inquisitor L. та видами ризофагів Blaps halophila F., Opatrum sabulosum L., Cetonia aurata L., Letrus apterus Laxm., Agriotes sputator L., Melanotus crassicollis Er., Pirrhocoris apterus L. Простежуються трофічні зв’язки між представниками родини Histeridae (види Hister quadrimaculatus L.), які є активними хижаками для личинок зоофільних мух ряду Diptera.

Така незначна кількість зв’язків може бути пояснена спрощеною структурною організацією наземної мезофауни із незначним видовим складом ряду Coleoрterа, на що вказуть результати наших досліджень [7]. Так, колеоптерокомплекс консорцій є збідненим (ряд Coleoptera види Opatrum sabulosum L., Silpha obscura L., Calathus fuscipes L., C.melanocephalus L., Pseudophonus rufipes Deg., Lethrus apterus Laxm., Hister quadrimaculatus L., Amara luсida Duft., A. equestrіs Duft., A. similata Gill., Pentodon idiota Hbst., Cetonia aurata L., Coccinulla quatuordecimpustulata L., C.

septempunctata L., Gonocephalum pusillum F., Dorcadion holocericeum Kryn., D. caucasicum Kust., Cleonus piger Scop., Melanotus crassicollis Er., Pentodon idiota Hbst., Valgus hemipterus L., Blaps halophila F.-W., Alosimus chalybeus Taysch., Cneorrhinus albinus Boh., Dorcus parallelopipedus L., Dermestes laniarius L., D. lardarius L., Miltotrogus aeguinostialis Hbst., Crypticus quisquilius Pk., Agriotes sputator L., Zabrus tenebrioides Gz., Z. spinipes F., Calosoma auropunctatum Hbst., C.

inquisitor L., Onthophagus taurus Schreb., O.coenobita Hbst., Aphodius immundes Creutz., Cneorrhinus albinus Boh., Omias mollinnus Boh., Sphenophorus striatopunctata Gz., Gastroidea palygoni L., Clytra laeviuscula Ratz., Cantharis oculata Gebl.).

При розгляді консортивних зв’язків компонентів деструкційного блоку та грунтовопідстилкового ярусу консорцій, як середовища існування детермінантів, слід відмітити, що за умов промислових ділянок відбувається формування потужного рівня підстилки та збільшення величин фракцій повністю і частково розкладеного опаду та гілок [6]. Так, максимальна середня потужність підстилки у консорціях зафіксована на території промислової ділянки блюмінгу ВАТ „АрселорМітал Кривий Ріг” – 10–150,97 і 9–120,56 см відповідно, тоді як мінімальна у консорціях контрольної ділянки – 5–60,24 і 3–50,42 см відповідно. За результатами аналізу фракційного складу підстилки у консорціях за умов техногенезу спостерігається збільшення величин фракцій повністю і частково розкладеного опаду та гілок. Так, у підстилці консорцій Ulmus вказані фракції становлять від 29,4 до 83,1 кг/м2, від 41,1 до 62,6 кг/м2, від 50,8 до 90,5 кг/м2 відповідно. У консорціях Populus – від 17 до 77 кг/м2, від 16,2 до 87,9 кг/м2, від 38,1 до 73 кг/м2 відповідно. Тоді як у підстилці консорцій Ulmus laevis контрольної ділянки їх вміст становить лише 9,2; 19,4; 4,4 кг/м2 відповідно, у підстилці консорцій Populus – 5,5; 4,2; 2 кг/м2 відповідно.

Із підстилкою топічними зв’язками пов’язані представники родини Curculionidae (види Omias mollinnus Boh.), які використовують її як середовище свого існування. Трофічні зв’язки спостерігаються між злаковою рослинністю і зерноїдними птахами Emberiza citronella та Columba livia. Трофічними зв’язками із детермінантами консорцій та трав’яною рослинністю пов’язані види ризофагів: Blaps halophila F., Opatrum sabulosum L., Cetonia aurata L., Letrus apterus Laxm., Agriotes sputator L., Melanotus crassicollis Er., Pirrhocoris apterus L. Трофічні зв’язки простежуються і між злаково-бобовою рослинністю, яка є харчовою базою для представників родини Cerambycidae (види Dorcadion caucasicum Kust.), а також між Polygonum aviculare L. та представниками родини Chrysomelidae (види Gastroidea palygoni L).

При проведенні аналізу консортивних зв’язків слід враховувати і залежність розвитку вторинних деструкторів (мікроорганізми), як важливого компонента деструкційного блоку від рівня і типу індустріального навантаження та фізико-хімічних характеристик підстилковогрунтового ярусу. За нашими дослідженнями [4, 8], проведений аналіз розвитку мікробіологічного комплексу в підстилці та грунті консорцій свідчить про тісну сполученість мікокомплексів із кислотністю. Так, значення рН фракцій детриту у підстилці обох консорцій промислових ділянок коливається від 1,2 до 2,1 і від 1,6 до 2,6 відповідно, контрольної ділянки – 3,6 і 3,9.

Найбільші значення рН фракцій детриту характерні для консорцій Ulmus і Populus промислових ділянок блюмінгу ВАТ „АрселорМітал Кривий Ріг” – 1,2 і 1,6, найменші значення – у консорціях Ulmus і Populus контрольної ділянки (3,6 і 3,9). При цьому максимальний розвиток мікроміцетів у підстилці та грунті відмічено у консорціях Populus на території промислової ділянки блюмінгу ВАТ „АрселорМітал Кривий Ріг” від 3·104 до 6·105 кл/г та у консорціях Ulmus від 3·105 до 6,2·105 кл/г, мінімальні значення – для підстилки та ґрунту обох консорцій контрольної ділянки – від 1·102 до 2·102 кл/г і від 1·102 до 2·103 кл/г.

Структурна організація угрупувань птахів, як важливих компонентів гетеротрофного блоку консорцій, характеризується незначною участю видів. Так, у складі консорцій Ulmus зафіксовано 32 види, що відносяться до 6 рядів та 15 родин, у складі консорцій Populus – 26 видів, що відносяться до 6 рядів та 14 родин. У складі консорцій Ulmus та Populus відмічено наступні види птахів: боривітер звичайний (Falco tinnunculus Linnaeus, 1758), садова горлиця (Streptopelia decaocto Frivaldszky, 1838), вухата сова (Asio otus Linnaeus, 1758), чорний серпокрилець (Apus apus Linnaeus, 1758), крутиголовка (Jynx torquilla Linnaeus, 1758), сирійський дятел (Dendrocopos syriacus Ehrenberg, 1833), малий дятел (Dendrocopos minor Linnaeus, 1758), міська ластівка (Hirundo urbica Linnaeus, 1758), вивільга (Oriolus oriolus Linnaeus, 1758), звичайний шпак (Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758), сойка (Garrulus glandarius Linnaeus, 1758), сорока (Pica pica Linnaeus, 1758), грак (Corvus frugilegus Linnaeus, 1758), ворона сіра (Corvus cornix Linnaeus, 1758), чорноголова кропив`янка (Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758), білошия мухоловка (Ficedula albicollis Temminck, 1815), чорна горихвістка (Phoenicurus ochruros S.G.Gmelin, 1774), співочий дрізд (Turdus philomelos C.L.Brehm, 1831), ремез (Remiz pendulinus Linnaeus, 1758), блакитна синиця (Parus caeruleus Linnaeus, 1758), велика синиця (Parus major Linnaeus, 1758), хатній горобець (Passer domesticus Linnaeus, 1758), польовий горобець (Passer montanus Linnaeus, 1758), зяблик (Fringilla coelebs Linnaeus, 1758), зеленяк (Chloris chloris Linnaeus, 1758), щиглик (Carduelis carduelis Linnaeus, 1758), коноплянка (Acanthius cannabina Linnaeus, 1758), костогриз (Coccothraustes coccothraustes Linnaeus, 1758), звичайна вівсянка (Emberiza citrinella Linnaeus, 1758), яструб малий (Accipiter nisus Linnaeus, 1758) сільська ластівка (Hirundo rustica Linnaeus, 1758), сизий голуб (Columba livia Gmelin, 1789).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


При цьому форичні і фабричні зв'язки між детермінантами консорцій та птахами є опосередкованими і нечисленними [5]. Вони проявляються переважно лише у використанні птахами рослинного матеріалу для побудови гнізд. Так, із Ulmus фабричними зв’язками пов'язаний Falco tinnunculus, Apus apus, Jynx torquilla, Dendrocopos syriacus, Corvus frugilegus, які використовують для побудови своїх гнізд мілкі гілки. Фабричні зв’язки спостерігалися у Populus nigra із Apus apus і Remiz pendulinus, які для побудови гнізд використовують пух. Топічними зв’язками із обома детермінантами пов’язані наступні види: Falco tinnunculus, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos minor, Parus caeruleus, Pica pica, Corvus cornix, Parus major, Ficedula albicollis, Remiz pendulinus, Sturnus vulgaris, Jynx torquilla. Гнізда Remiz pendulinus відмічено у консорціях Populus, а гнізда Corvus cornix і Pica pica відмічено у консорціях Ulmus.

Опосередкованими топічними зв’язками через підстилку та грунт пов’язані такі види птахів як Chloris chloris та Fringilla coelebs, для яких характерним є живлення в підстилці, та Emberiza citronella, гнізда якої знаходили на землі. Трофічні зв’язки спостерігаються між хребетними та безхребетними консортами у консорціях. Зокрема, Sturnus vulgaris, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos minor харчуються личинками родин Chrysomelidae, Curculionidae, Cerambycidae. Bufo viridis та Lacеrta agіlіs живляться представниками родин Carabidae, Elateridae, Tenebrionidae.

Трофічні зв’язки спостерігалися між птахами Corvus corax та наземними хребетними звичайна миша (Mus musculus L.), білозубка мала (Crocіdura suaveоlens L.), ропуха (Bufo viridis L.), ящірка прудка (Lacеrta agіlіs L.).

У перспективі – подальше поглиблене дослідження консортивних зв’язків у зелених насадженнях урботехногенних територій.

ВИСНОВКИ

Незначні та опосередковані типи консорційних зв’язків у насадженнях Ulmus laevis та Populus nigra за умов промислових ділянок Кривбасу є наслідком спрощення їх структурнофункціональної організації. Структурно-функціональна організація консорцій обумовлена рівнем і типом індустріального навантаження та фізико-хімічними характеристиками грунтовопідстилкового ярусу.

Встановлені типи консорційних зв’язків можуть бути використані при пізнанні структурнофункціональної організації екосистем та розробки шляхів раціонального використання та управління їх розвитком на рівні консорційних екосистем індустріального регіону.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Голобородько К.К. Консортивні зв’язки синявців плакорних трав’янистих біогеоценозів степового Придніпров’я: дис….канд. біол. наук.: 03.00.16. – Дніпропетровськ, 2005. – 172 с.

2. Голубець М.А. Екосистемологія. – Львов: Полли, 2000. – 316 с.

3. Ивашов А.В. Консортивные связи зеленой дубовой листовертки: теоретические и прикладне аспекты: дис….док. биол. наук.: 03.00.16. – Симферополь, 2001. – 367 с.

4. Качинська В.В Деякі особливісті організації мікробоценозів у консорціях Ulmus і Populus промислових ділянок Кривбасу // Молодь і поступ біології: збірник тез VІ народної наукової конференції студентів та аспірантів (21–24 вересня 2010 року, м. Львів): в 2-х томах. –Т. 1.

– Львів, 2009. – С. 116–117.

5. Качинська В.В, Коцюруба В.В. До структури консорцій зелених насаджень ландшафтнотехногенних систем Кривбасу // Проблеми фундаментальної і прикладної геології та раціонального природокористування: Матеріали IV науково-практичної конференції. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. – С. 283–285.

6. Качинська В.В. Морфологічна характеристика підстилки у консорціях родів Ulmus і Populus в умовах промислових ділянок Кривбасу // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК: 342.25.378.1 АКМЕОЛОГІЧНИЙ ВЕКТОР УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МУНІЦІПАЛЬНОЇ ОСВІТІ Денисенко Т. В. Донецька спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів № 33, директор, “Відмінник освіти і науки України ” У статті розкривається зміст одного з елементів модернізації управлінської діяльності акмеологічного вектору управлінської діяльності, спрямованість якого полягає в тому, щоб допомогти вчителю відбутися в житті, професії, родині, бачити наслідки своєї роботи, які...»

«Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету 52 імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 19, 2012 р. УДК 349.2 Г.О. Спіцина ПРАВО ІНОЗЕМНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА ПРАЦЮ Анотація. У статті розглянуто право на працю іноземців та осіб без громадянства за діючим трудовим законодавством України та міжнародними документами, визначені особливості правового регулювання праці іноземних працівників в України. Ключові слова: право на працю, право на зайнятість, іноземець та особа без...»

«УДК 37.013.42 ШЕРЕМЕТ Алла Михайлівна, директор Хмельницького державного закладу «Центр матері і дитини» ЗМІСТОВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ МАТЕРІ ТА ДИТИНИ Стаття присвячена висвітленню сутності функціонування центрів матері і дитини, ознайомленню із організацією діяльності фахівців цих закладів. Ключові слова: соціальний центр матері і дитини, соціальний педагог. Материнство і дитинство належать до тих соціальних феноменів, які дуже тісно взаємопов’язані й чутливі до всіх...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 59. Педагогічні науки УДК 371.147:811 Т. М. Колодько, кандидат педагогічних наук, доцент (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) kolodko_@mail.ru ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У статті показано різні аспекти педагогічного спілкування, а саме: фактори, функції, рівні, види, структура, умови та засоби спілкування. Розкрито актуальність проблеми спілкування, яка набуває особливого...»

«Збірник наукових праць. Частина 2, 2014 УДК 371.134+372.4 Олена Ярошинська, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини СТУПІНЬ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ Актуальність розробки теоретико-методичних засад проектування освітнього середовища...»

«Педагогічні науки ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗРОБКИ ТЕСТІВ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ТА ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ УДК 355.232.1;378.147;37.018 С. І. Дяков Світовий педагогічний досвід констатує постійно зростаючу роль застосування у вищих навчальних закладах тестових форм контролю й оцінювання знань слухачів та студентів. Останнім часом значна увага приділяється цьому питанню і в українській вищій (у тому числі військовій) школі. Про це свідчить велика...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 57. Філософські науки УДК 101:37 Є. А. Пінчук, доктор філософських наук, провідний науковий співробітник (Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України) РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ Статтю присвячено філософському аналізові реалізації настанов Болонського процесу в аспекті регіонального вузу. Підкреслюється важливість автономності та академічної свободи кожного окремого університету....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Шановні науковці, викладачі, наукові співробітники, аспіранти, пошукувачі! Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, навчальнонауковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва, кафедра педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту запрошує Вас взяти участь у роботі...»

«УДК 159.947.5:378 МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ПСИХОЛОГІВ Т. В. ЛІСОВА М. В. ДЕРКАЧ Останнім часом проблема професійної соціалізації особистості все частіше привертає увагу науковців, і серед усіх актуальних аспектів вивчення професійної свідомості фахівців залишається аспект мотиваційних детермінант професіоналізації особистості. Поясненням такої наукової ситуації дослідження проблеми слугує системо-утворюючий методологічний статус мотиваційної сфери фахівця...»

«УДК: 159.9 © Застело А.О., 2012 р. А.О. Застело Класичний приватний, університет, м. Запоріжжя ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНООСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ Стаття присвячена психологічним проблемам сучасного освітнього середовища. Розглянуто дистанційну освіту як сучасну форму інформаційно-освітнього простору. Вивчено проблеми психологічного забезпечення її організації та функціонування. Ключові слова: середовище, простір, інформаційно-освітнє середовище, освітнє...»

«ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Полтава, 2011 УДК 796.071.42:613-053.6 О. О. СВИРИДЕНКО Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Полтава МОДЕЛЬ РОБОТИ ТРЕНЕРА-ВИКЛАДАЧА З ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ У ДЮСШ Стаття присвячена актуальній проблемі сучасної педагогічної теорії і практики – вихованню здорового способу життя підлітків у ДЮСШ. Основним результатом проведеної роботи є розробка моделі роботи...»

«Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2015. – Вип. – № 47 УДК 371.7:376.1(038) О. Ю. Ажиппо РОЛЬ І МІСЦЕ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У ФОРМУВАННІ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ © Ажиппо О. Ю., 2015 http://orcid.org/0000-0001-7489-7605 У статті сформульовано місію сучасного фізичного виховання, яка зумовлена особливістю сучасного життя підростаючого покоління – малорухливістю внаслідок широкого використання інформаційних технологій. Узагальнено дані про стан фізичної...»

«ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УДК 321. 107 В.О. Бабіна, аспірант Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, 65020, Україна ІМІДЖ ПОЛІТИЧНОГО АКТОРА ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ Досліджуються імідж політичного актора як складова процесу політичної реклами, основні теоретичні підходи до формування політичного іміджу. Відзначено функції іміджу політичного актора як комунікативної складової реклами. Ключові слова: політична...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»