WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 355.23:339.19 Андрій Васильович БАЛЕНДР, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри перекладу Національної академії Державної прикордонної служби України імені ...»

-- [ Страница 1 ] --

ПЕДАГОГIЧНI НАУКИ

УДК 355.23:339.19

Андрій Васильович БАЛЕНДР,

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри перекладу

Національної академії Державної прикордонної служби України

імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

Тетяна Володимирівна ВАКОЛЮК,

кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри

англійської мови Національної академії Державної прикордонної

служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький Олена Анатоліївна ВОЙТЮК, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПРИКОРДОННИКІВ

КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ПИТАНЬ

ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЖЕРТВ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ У статті проаналізовано сучасний досвід підготовки прикордонників країн Європейського Союзу з питань ідентифікації жертв торгівлі людьми.

Ключові слова: прикордонники, боротьба з торгівлею людьми, підготовка персоналу, країни Європейського Союзу.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Попередження та боротьба з торгівлею людьми продовжують посідати ключові позиції у політичній діяльності Європейського Союзу (ЄС). Активність ЄС у цій галузі – частина глобальної програми, спрямованої проти торгівлі © Балендр А. В., Ваколюк Т. В., Войтюк О. А.

№ 1(74)

ПЕДАГОГIЧНI НАУКИ

людьми, як було зазначено в багатьох політичних і юридичних документах, стратегіях і планах дій. Саме тому прикордонні відомства держав-членів ЄС та Агенція FRONTEX (Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн-членів Європейського Союзу) отримали важливе завдання щодо боротьби з торгівлею людьми, а саме – необхідність проведення спеціальної підготовки для прикордонників у цій сфері.

Прикордонник повинен володіти спеціальними навичками для ефективного запобігання та боротьби з торгівлею людьми. Професійна підготовка повинна формувати практичні навички прикордонників відповідно до обсягу їх роботи, зосереджувати їх увагу на важливості усвідомлення проблеми торгівлі людьми, а також ідентифікації та проведенні інтерв’ювання потенційних жертв і злочинців. Під час виконання своїх обов’язків прикордонники керуються положеннями про основні права жертв торгівлі людьми та приділяють основну увагу найбільш вразливим категоріям осіб [4].

Мета статті – висвітлити особливості професійної підготовки фахівців у сфері охорони кордонів Європейського Союзу з питань ідентифікації жертв торгівлі людьми для підвищення ефективності професійної підготовки персоналу Держприкордонслужби України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Зміни у змісті та характері охорони кордонів ЄС висунули нові вимоги до змісту та якості підготовки прикордонників. Здійснюється пошук з проблем підвищення професіоналізму та адекватної підготовки прикордонника.

Як показав аналіз літературних джерел, проблема підготовки фахівців правоохоронних органів ЄС з питань боротьби з торгівлею людьми ще не була предметом спеціальних педагогічних досліджень, але постійно привертала увагу вітчизняних та зарубіжних дослідників: М. Васильєва, А. Орлеан, Н. Ничкало, А. Бруновскіс, М. Доттрідж, М. Майо, Р. Сертіс та ін.

Наші розвідки засвідчили, що в контексті порівняльних досліджень, ґрунтовного аналізу сучасної професійної підготовки прикорЗБІРНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ

ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАУКОВИХ ПРАЦЬ СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ПЕДАГОГIЧНI НАУКИ

донників країн ЄС з питань ідентифікації жертв торгівлі людьми, на основі якого можливо було б сформулювати рекомендації щодо модернізації вітчизняної системи підготовки фахівців з охорони кордону, практично не існує. Ці обставини спонукали нас до вибору теми поданої статті.

Виклад основного матеріалу дослідження. У 2008 році підрозділ FRONTEX з оцінки ризиків розробив проект підготовки прикордонників з питань боротьби з торгівлею людьми та обґрунтував необхідність розвивати та поширювати підготовку для представників органів прикордонного контролю щодо виявлення випадків торгівлі людьми, як жертв, так і торговців, та гарантувати, що підготовка буде включати проведення практичних занять із залученням широкого кола прикордонників, які беруть практичну участь у здійсненні прикордонного контролю.

Даний навчальний курс спрямований на усвідомлення прикордонниками проблеми торгівлі людьми, покращення здатності осіб, які здійснюють прикордонний контроль, ідентифікувати потенційних жертв торгівлі людьми, а також підозрюваних торговців.

У даній статті буде розглянуто ключове питання, а саме – підготовка прикордонників з питань ідентифікації торговців людьми та їх (потенційних) жертв. Індикатори для виявлення торговців та потенційних жертв і практичні приклади з життя допоможуть прикордонникам попереджувати дані злочини на ранніх стадіях.

Під час проведення даного навчального курсу прикордонників навчать деяких корисних методик (використання індикаторів, опитування під час контролю на першій лінії) для ефективного виявлення (потенційних) жертв торгівлі людьми.

Спочатку тренер повинен організувати відкрите обговорення та впевнитись, що в усіх учасників однакове бачення та картина ситуації.

Також важливо побачити, як (інстинктивно) відреагують учасники та який вплив ці ситуації мають на їхню щоденну роботу. Питання повинні викликати почуття обов’язку в прикордонників, вони також мають усвідомити, що це входить до їхніх “повноважень”. Важливим є факт, що кожен із них може відіграти важливу роль, а також те, що № 1(74)

ПЕДАГОГIЧНI НАУКИ

існують юридичні інструменти, які допоможуть прикордонникам у їх діяльності. Мета та експлуатація є основною відмінністю між торгівлею та контрабандою людей. Торгівля різними людьми може відбуватись за різних причин і до кожного випадку потрібний індивідуальний підхід.

Запобігання та боротьба з торгівлею людьми потребують попередньої ідентифікації (потенційних) жертв та торговців. Директива ЄС про торгівлю вимагає “щоб держави-члени вжили необхідних заходів, для того щоб встановити відповідні механізми для проведення попередньої ідентифікації жертв”[1].

Роль прикордонників на першій лінії контролю щодо ідентифікації торговців людьми та їх жертв є дуже важливою для ефективного запобігання Європейським Союзом торгівлі людьми та боротьби з нею. Ключем до ефективної попередньої ідентифікації є розуміння дій, які включає у себе торгівля і як їх можна інтерпретувати на кордоні. Саме тому прикордонники першої лінії контролю повинні бути ознайомлені з тим, як “Вербування, транспортування, передача, переховування чи одержання людей, включаючи обмін чи передачу контролю над цими людьми” відбувається в регіоні, де вони здійснюють свою діяльність [1].

У навчальному курсі викладено низку індикаторів, для того щоб допомогти прикордонникам першої лінії контролю ідентифікувати торговців. Після цього вони повинні бути пристосовані до національних та місцевих умов, в яких здійснюють свою діяльність прикордонники. Прикордонники на першій лінії контролю також повинні бути знайомі з індикаторами засобів, які використовують торговці та їх помічники, а саме: використання “погрози чи використання сили або інших форм примусу, викрадення, шахрайство, обман, у випадках зловживання владою або вразливістю особи, у випадку отримання або надання певних переваг або оплати для отримання згоди особи, яка контролює іншу особу” [2]. Оскільки метою торгівлі є експлуатація, усе це впливає на жертву та її/його поведінку на кордоні й відповіді, які вона чи він можуть дати прикордонникам. У даному курсі прикордонники також навчаться працювати з потенційними жертвами ЗБІРНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ

ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАУКОВИХ ПРАЦЬ СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ПЕДАГОГIЧНI НАУКИ

торгівлі, а саме – задавати швидкі питання під час контролю на першій лінії та долати комунікативні бар’єри. Також представлені основні принципи, які потрібно застосовувати, стикаючись з потенційними жертвами торгівлі. Важливим є той факт, що деякі потенційні жертви можуть також бути жертвами сексуального та гендерного насильства, ґвалтування чи тортур. На їхні відповіді може впливати їх досвід жорстокого з ними поводження, насильства і травм.

Загальною метою ідентифікації жертви є гарантія того, що вжито відповідних заходів для допомоги потенційній жертві та забезпечення захисту їх прав. Перш за все потрібно вилучити потенційних жертв з їхньої ситуації експлуатації, щоб їм більше не могли завдати фізичної чи психологічної шкоди. Також необхідно вжити необхідних заходів щодо забезпечення безпеки, щоб унеможливити подальші ризики. На прикордонників також можуть впливати різноманітні загрози.

Маючи справу з потенційними жертвами торгівлі, прикордонник повинен перш за все пам’ятати, що жертви торгівлі – жертви злочину, вони не злочинці. Хоча не в усіх країнах є всеохоплюючі закони по боротьбі з торгівлею людьми, які окремо криміналізують торгівлю людьми. Фактично в кожній країні є закони, які можна використовувати з метою проведення розслідування та переслідування у судовому порядку у випадку злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми. Торгівля людьми – порушення прав людини, яке може викликати необхідність у спеціальному захисті, включаючи необхідність у міжнародному захисті (тобто надання притулку) [3].

Для того щоб ідентифікувати потенційних жертв торгівлі людьми, прикордонники повинні пам’ятати про такі принципи:

існує відмінність між торгівлею людьми та контрабандою нелегальних мігрантів;

торгівля означає процес або перебіг подій і часто починається з вербування чи примушення та закінчується наміром експлуатувати або фактичною експлуатацією людини;

торгівля людьми – також порушення прав людини. Принцип не видворення, якщо людина є біженцем чи потребує міжнародного захисту;

№ 1(74)

ПЕДАГОГIЧНI НАУКИ

людьми можна торгувати всередині країні (внутрішня торгівля) або поза її межами (міжнародна торгівля);

різні стандарти щодо дорослих та дітей;

жертвами торгівлі є також жінки, діти та чоловіки.

Існують причини, через які люди, якими торгують, можуть не ідентифікувати себе як жертв торгівлі людьми та/або не звертаються за допомогою: вони можуть навіть не знати, що їм можуть допомогти. Можливо, їх фізично утримують або охороняють. Вони можуть боятись помсти собі, своїм сім’ям або їм може бути соромно, ніяково або вони можуть думати, що якимось чином несуть відповідальність за власну експлуатацію.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Прикордонник на першій лінії контролю повинен проводити процес виявлення відповідно до основних принципів та заходів безпеки.

Якщо прикордонник виявить потенційну жертву торгівлі людьми, він чи вона повинні направити дану особу на другу лінію контролю, де буде проведено попереднє або ретельне інтерв’ювання.

Тренеру слід знати, що індикатори будуть відрізнятись у просторі та часі. Він повинен включити та виділити місцеві та фактичні індикатори, які стосуються учасників.

Індикатор це сигнал, який повинен привернути увагу прикордонника, це також підказка, ознака, яка вказує на наявність чи відсутність умови, у даному випадку факт, що одна чи більше осіб могли бути залучені до торгівлі людьми. Взагалі, індикатори – це те, як би виглядала жертва у підручнику. У реальності ж рідко можна побачити жертву, описану як у підручнику, вона може діяти навіть навпаки, у результаті досвіду жертви чи способу, яким її супроводжували. Наприклад, замість того, щоб виглядати заляканою та замкнутою, вона може поводитись агресивно.

Більше індикаторів означає більшу впевненість, але, як правило, це буде лише одна ознака чи особливість, яка приверне увагу досвідченого прикордонника і в подальшому приведе до розслідування.

Загальні індикатори для ідентифікації (потенційної) жертви:

уникає контакту з контролюючими органами (рухається не у загальному пасажирському потоці, шукає місця, де немає камер спостереження і т. д.);

ЗБІРНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ

ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАУКОВИХ ПРАЦЬ СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ПЕДАГОГIЧНI НАУКИ

прибуває у складі групи, але під час прикордонного контролю діє самостійно;

вдає, що не знає іншу особу, рухаючись окремими коридорами;

акцентуйована поведінка (наприклад, надзвичайно покірна, самовпевнена, з дуже гострою реакцією і т. д.);

діє надзвичайно пасивно, особливо якщо окремо від лідера групи/ посередника, без групової взаємодії;

виявляє ознаки “підлеглості”, діючи так, ніби він/вона були проінструктовані кимось ще, дозволяючи іншим говорити від їхнього імені, діючи за чиїмись вербальними або невербальними знаками і т. д.;

відчутна нервовість, уникання зорового контакту;

виявляє страх;

невідповідність мови тіла або флірт з прикордонником.

Індикатори у зовнішньому вигляді:

шрами та синці як ознаки наруги чи нападу, ознаки ймовірного зловживання наркотичними речовинами (законними та незаконними);

одяг та всі особисті речі не відповідають економічному становищу особи;

вік, стать, одяг, багаж та взагалі пункти, які відповідають профілю (потенційної) жертви торгівлі людьми відповідного виду торгівлі (трудова експлуатація, сексуальна експлуатація і т. д.).

Інші індикатори:

не володіє або не контролює свої особисті проїзні документи чи інші допоміжні документи (паспорт, білети, гроші, запрошення і т. д.);

пред’являє підроблені документи або використовує фальшиві ідентифікаційні документи (частіше при посередництві);

є докази ритуальних методів контролю, чаклунства, Інтернет-романів, грумінгу;

обмежений, незвичайний чи не зареєстрований багаж або багаж зареєстрований для іншого місця призначення (як обманний маневр);

сімейні відносини здаються неправдивими (наприклад, невідповідність віку, велика кількість дітей, які народились за короткий період часу тощо);

№ 1(74)

ПЕДАГОГIЧНI НАУКИ

не в змозі назвати особисті дані (дата народження/вік);

не в змозі назвати місце проживання/домівки, роботи чи інших відповідних адрес;

повна відсутність або обмежена обізнаність щодо причин поїздки, практичних питань підготовки до поїздки та перебування;

важкі або критичні відносини вдома.

Під час роботи з дитиною її інтереси повинні бути основним орінтиром для прикордонників. Усі дії прикордонника повинні бути основані на принципах захисту та поваги до прав людини, що визначено в Конвенції ООН з захисту прав дитини. Необхідно враховувати ступінь розвитку, вік та стать дитини. Усіх дітей віком до 18 років потрібно розглядати відповідно до їхніх специфічних потреб та уразливості [5].

Прикордонник повинен застосовувати підхід без ознак ворожості – звертати увагу на тон, мову тіла та розміри дитини. Збір інформації для попередньої ідентифікації потенційної дитини-жертви торгівлі не є допитом. Мову під час спілкування з дитиною потрібно пристосовувати до віку дитини. Належну увагу потрібно приділяти статі дитини, навіть коли ставляться швидкі запитання.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 378.013 (076.5) д. пед. н., проф. Вітвицька С.С. (ЖДУ імені Івана Франка) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ОСВІТИ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У статті проаналізовано підходи до визначення понять „мислення”, „творче мислення”, „саморозвиток”, „самореалізація”, „інноваційна діяльність”, „інформаційнокомунікаційні технології”, „інформаційна культура”; висвітлено досвід підготовки магістрів освіти до самореалізації в інноваційній...»

«педагогiчнi науки УДк 371. 132 о. В. фігУРа, кандидат педагогічних наук, начальник кафедри особистої безпеки факультету охорони та захисту державного кордону Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький оПтиміЗація ДіялЬНості НаУкоВоПеДагогіЧНого склаДУ В коНтексті фіЗиЧНої ПіДготоВки маЙБУтНіХ офіцеРіВ-ПРикоРДоННикіВ Статтю присвячено характеристиці деяких підходів до оптимізації діяльності науково-педагогічного складу в контексті...»

«Корекційна педагогіка і психологія науковому доробку І.Г. Єременка // Дидактичні та соціальнопсихологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. Науково-методичний збірник. – Випуск 4. – К. : Знання, 2004.10. Серце, віддане людям [Текст] : (Про вченого-дефектолога І.Г.Єременка) / Несен Г., Дробот Л. // Освіта. – 2001. – № 25 (2–9 травня). – С. 10.11. Дефектологічний словник: навчальний посібник / за редакцією В.І. Бондаря, В.М. Синьова. – К.: МП Леся, 2011. – 528 с. 12. Мерсіянова Г.М....»

«Міністерство освіти і науки України Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ VI Міжнародної науково-практичної конференції „Україна-Китай: діалог культур” та Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні тенденції сходознавства” (26-27 квітня 2016, 28-29 квітня 2016, м. Полтава-Старобільськ) Старобільськ ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” УДК 008(477)(510) ББК 71.045 З-41 Рецензенти: – доктор філологічних наук, професор Дмитренко В.І....»

«ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. 2012. Випуск 9 УДК 167.1+37.014 А. САМОДРИН Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Кременчуцький інститут ПЕДАГОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ УКРАЇНИ Стаття торкається проблеми досконалості сучасної педагогіки й при цьому прагне досягти межі можливого в трансформації освітнього середовища, його здатності забезпечувати соціальну свідомість в умовах нинішньої кризи й тих змін, що зумовили посилення діалогу Людини і Природи на засадах...»

«Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2016. – Вип. 52 УДК 371.133:159.924.7 Т. О. Довженко ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДOШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО РОБОТИ З СІМ’ЄЮ © Довженко Т. О., 2016 http://orcid.org/0000-0003-1384-511Х http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.47913 У статті розкривається проблема постійної взаємодії дошкільного навчального закладу з родиною дитини. Аналіз науково-педагогічної літератури дозволив узагальнити різні підходи до співпраці сім’ї з...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 18 (277), Ч. ІІ, 2013 Drepina O. The Creative Contact in the Process of the Activity of the Music-Performative Collective as Means of Activization of Aesthetic Self-Education of Students The article considers the problem of aesthetic self-education of the studentic youth in the collective music-performative activity. The author proves the importance of formation of aesthetic abilities for teachers to be in the process of self-realization by meanses of music...»

«А.О. Полянський 47 А.О. Полянський ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРОФЕСІЙНИХ СПОРТСМЕНІВ В УКРАЇНІ Анотація. Стаття присвячена дослідженню окремих питань правового регулювання праці професійних спортсменів в Україні. На підставі проведеного аналізу чинного законодавства та наукової літератури надаються пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства. Ключові слова: спорт, професійний спортсмен, трудовий договір. Аннотация. Статья посвящена исследованию отдельных вопросов правового...»

«Психологічні науки УДК 159.922:316.77 Дмитро Олександрович Олешко, ад’юнкт кафедри кримінального права Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ ЯК ПОКАЗНИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ БАР’ЄРОСТІЙКОСТІ З ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ОФІЦЕРА-ПРИКОРДОННИКА У статті наведено й узагальнено результати емпіричного дослідження, завдяки яким підтвердилося авторське припущення про те, що локус контролю має...»

«УДК 101+004]:378.14 Зінченко Н.О.ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ПРИ ВИВЧЕННІ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Полтава У статті аналізується проблема впровадження та використання інноваційних технологій у вищій школі в процесі вивчення гуманітарних дисциплін, структура та аналіз класифікації навчання. Ключові слова: інновація, інноваційні технології, навчання, технологія, освітня технологія Сучасний світ характеризується...»

«УДК: 159.922.6:938.3 © Бабатина С.І., 2012 р. С.І. Бабатіна Національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків СТРУКТУРА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ОСОБИСТІСНО-РЕГУЛЯТОРНИХ ТА ТЕМПОРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА У статті розглядаються результати дослідження структури взаємозв’язків між особистісно-регуляторними та темпоральними характеристиками. Виявлено, що темпоральні властивості особистості є незалежними характеристиками особистості. Розроблено структурну модель...»

«Корекційна та соціальна педагогіка і психологія більш товариськими, діти навчилися домовлятися між собою. Це проявляється і в їх поведінці, і в мовленні. Список використаних джерел 1. Бондар В. І. Освіта дітей з особливими потребами: пошуки та перспективи / В. І. Бондар // Сучасні тенденції розвитку спеціальної освіти (Українськ-Канадський досвід): матеріали Міжнар. конф., 25-26 травня 2004 р. [За ред В. І. Бондаря, Р. Петришина]. – К., 2004. – С. 3-12.2. Виготський Л.С. Основні проблеми...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 59. Педагогічні науки УДК 371.147:811 Т. М. Колодько, кандидат педагогічних наук, доцент (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) kolodko_@mail.ru ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У статті показано різні аспекти педагогічного спілкування, а саме: фактори, функції, рівні, види, структура, умови та засоби спілкування. Розкрито актуальність проблеми спілкування, яка набуває особливого...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»