WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«науковому доробку І.Г. Єременка // Дидактичні та соціальнопсихологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. Науково-методичний збірник. – Випуск 4. – К. : Знання, ...»

Корекційна педагогіка і психологія

науковому доробку І.Г. Єременка // Дидактичні та соціальнопсихологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі.

Науково-методичний збірник. – Випуск 4. – К. : Знання, 2004.

10. Серце, віддане людям [Текст] : (Про вченого-дефектолога

І.Г.Єременка) / Несен Г., Дробот Л. // Освіта. – 2001. – № 25 (2–9

травня). – С. 10.

11. Дефектологічний словник: навчальний посібник / за редакцією

В.І. Бондаря, В.М. Синьова. – К.: "МП Леся", 2011. – 528 с.

12. Мерсіянова Г.М. Проблема вивчення дитини з порушенням розумового розвитку в працях І.Г. Єременка // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. Науково-методичний збірник. – Випуск 4. – К.: Знання, 2004.

The study analysed the pedagogical concept of the famous Ukrainian scientist of oligophrenopedagogics Ivan Gavrilovich Eremenko in terms of modern defectological science.

Keywords: national education system, teacher ideas, oligophrenopedagogics, pedagogical heritage of I.G. Eremenko.

Отримано 28.2.2012 УДК 376.- 056.36.016:62/64 О.В. Чеботарьова

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ

ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ

У статті розглянуто проблему удосконалення програмнометодичного забезпечення змісту спеціальної дошкільної освіти дітей із розумовою відсталістю. Охарактеризовано структуру комплексів програмно-методичного забезпечення змісту навчання та виховання у спеціальних дошкільних закладах.

Ключові слова: дошкільне виховання, розумово відсталі діти, комплекс програмно-методичного забезпечення.

В статье рассмотрено проблему усовершенствования программнометодического обеспечения содержания специального дошкольного © Чеботарьова О.В.

К-ПНУ імені Івана Огієнка, факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології образования детей с умственной отсталостью. Охарактеризована структура комплексов программно-методического обеспечения содержания обучения и воспитание в специальных дошкольных учреждениях.

Ключевые слова: дошкольное воспитание, умственно отсталые дети, комплекс программно-методического обеспечения.

Зміни, що відбуваються в національній системі дошкільної освіти, знайшли своє відображення у відповідних законодавчих документах Законі України “Про дошкільну освіту”, Базовому компоненті дошкільної освіти, Державній базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі". Вони визначають основні тенденції розвитку дошкільної освіти, відповідність змін, що відбуваються, світовим тенденціям; розкривають організаційно-змістові характеристики оновлення дошкільної освіти на сучасному етапі;

окреслюють існуючі проблеми та шляхи їх розв’язання.

Вказані зміни у системі дошкільної освіти призвели до необхідності реформування та модернізація змісту навчання та виховання у спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливостями психофізичного розвитку, зокрема, – розумовою відсталістю.

Тому, одним із важливих завдань лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України у процесі виконання наукової теми "Науково-методичне забезпечення навчання розумово відсталих дітей різних вікових груп" було розробка Комплексу програмно-методичного забезпечення "Зміст корекційно-спрямованого навчання і виховання розумово відсталих дітей в спеціальних дошкільних закладах".

У процесі роботи над науково-методичним забезпеченням змісту дошкільного навчання та виховання дітей з розумовою відсталістю:

здійснено аналіз психолого-педагогічних досліджень та вивчено освітню практику з метою визначення науково-методичних засад навчання та виховання дошкільників з розумовою відсталістю;

проаналізовано сучасний стан програмно-методичного забезпечення дошкільного навчання та виховання розумово відсталих дітей;

здійснено аналіз досліджень особливостей психофізичного розвитку розумово відсталих дітей дошкільного віку, проаналізовано досвід корекційно-розвивального навчання розумово відсталих дітей дошкільного віку в країнах ближнього та дальнього зарубіжжя.

Корекційна педагогіка і психологія

Експериментальне дослідження здійснювалось на базі спеціальних дошкільних закладів для дітей з розумовою відсталістю міст Києва, Білої Церкви, Харкова, Сум, Макіївки та ін.

На початковому етапі дослідження за ініціативи лабораторії олігофренопедагогіки було проведено науково-методичні семінари, круглі столи із залученням практиків з різних регіонів України з метою обговорення та визначення проблем, пропозицій щодо вирішення завдань програмно-методичного забезпечення дошкільної ланки освіти розумово відсталих дітей.

На основі теоретико-методологічного аналізу було обґрунтовано необхідність удосконалення змісту дошкільного виховання з урахуванням особливостей психічного розвитку розумово відсталих дітей, зміни застарілої парадигми, яка забезпечує пасивне виживання, засвоєння готових знань на активну, свідому діяльність особистості.

Ключовою позицією оновлення змісту спеціальної дошкільної освіти стало створення умов для системного розвитку можливостей розумово відсталої дитини з метою збагачення її соціального досвіду Отже, до основних науково-методичних підходів створення Комплексу програмно-методичного забезпечення для дітей з розумовою відсталістю віднесено:

визнання своєрідності та унікальності періоду дошкільного • дитинства, його особливої ролі в становленні особистості;

відмова від надмірної інтелектуалізації, регламентації та • інтенсифікації життя дитини;

створення сприятливих умов для пізнавальної активності • дітей;

посилення уваги корекційно-розвивальному впливу на • особистість у процесі провідних видів діяльності;

врахування наступності в діяльності дошкільної та • початкової шкільної ланок освіти;

посилення педагогічної просвіти батьків дітей щодо • особливостей навчання та виховання їхніх дітей та залучення їх до співпраці.

Визначені науково-методичні підходи навчання та виховання розумово відсталих дошкільників сприятимуть успішній соціалізації дітей, оптимальному психофізичний розвитку в цілому.

Аналіз педагогічного досвіду свідчить, що розумово відсталі діти, як правило, безпорадні в самообслуговуванні (не вміють одягатися, роздягатися, користуватися туалетом, мити руки, вмиватися, їсти тощо), не розуміють елементарні словесні інструкції педагога, у них несформовані передумови ігрової, предметно-практичної, продуктивної, елементарної трудової діяльності. Предметні дії, К-ПНУ імені Івана Огієнка, факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології сенсорний розвиток у розумово відсталих дошкільників характеризуються значною недосконалістю, цей процес відбувається досить складно. Разом з тим, опанування провідними в цьому віці видами діяльності має важливе значення для пізнавального та особистісного розвитку дитини, для успішної підготовки до шкільного навчання. Діти не вміють взаємодіяти, спілкуватися з дорослими, однолітками, у них не розвинене зв’язне мовлення. Порушення мовлення у дітей з розумовою відсталістю має системний характер, оскільки розповсюджується на усі її функції: комунікативну, пізнавальну, регулюючу. Усі пізнавальні процеси, важливі для подальшого розвитку дитини, знаходяться на низькому рівні. Вказані прогалини розвитку пояснюються відсутністю ранньої корекційнопедагогічної допомоги фахівців, надмірною опікою дитини у сім’ї, недосконалою організацією навчально-виховної роботи у спеціальних дошкільних закладах.

Отже, змістовий компонент корекційно-розвивального навчання дітей у спеціальному дошкільному закладі було оновлено з урахуванням реалізації гуманістичної, особистісно-зорієнтованої парадигми спеціальної освіти.

В результаті науково-теоретичного аналізу проблеми було визначено зміст дошкільного навчання та виховання в спеціальних дошкільних закладах для розумово відсталих дітей, який реалізовано у розроблених навчально-корекційних програмах для дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю: "Фізичне виховання та основи здоров’я", "Формування соціальних навичок", "Ігрова діяльність", "Сенсорне виховання", "Ознайомлення з навколишнім", "Формування елементарних математичних уявлень", "Мовленнєвий розвиток", "Трудове виховання", "Образотворча діяльність", "Конструювання", "Музичне виховання та ритміка".

На даному етапі співробітниками лабораторії олігофренопедагогіки було розроблено Комплекси програмно-методичного забезпечення "Ознайомлення з навколишнім" (Блеч Г.О.), "Формування ігрової діяльності" (Гладченко І.В.), "Трудове виховання" (Чеботарьова О.В.) "Сенсорне виховання" (Трикоз С.В.), які складаються з відповідних програм, методичних рекомендацій та дидактичних матеріалів до програмно-методичного забезпечення.

Зазначимо, що всі програми розроблено за новою структурою, яка передбачає основні три колонки:

зміст навчання та виховання;

орієнтовні показники розвитку дитини на кінець навчального року;

спрямованість корекційно-розвивальної роботи.

Корекційна педагогіка і психологія

Зміст Комплексів програмно-методичного забезпечення розроблено з урахуванням особливостей інтелектуального, мовленнєвого та фізичного розвитку дошкільника, а також з урахуванням психічних, вікових особливостей розвитку, характеру провідного виду діяльності дошкільників з розумовою відсталістю.

Теоретичним підґрунтям для розробки змісту програмнометодичного забезпечення є положення, розроблені Л.С. Виготським, П.Я. Гальперіним, В.В. Давидовим, Д.Б. Ельконіним та ін. про сензитивні вікові періоди, про співвідношення корекції та розвитку, про актуальний та потенційний рівень розвитку дитини, про роль дошкільного віку в процесі соціалізації та ін.

У програмно-методичних комплексах враховано основні дидактичні засади дошкільної олігофренопедагогіки (О.А. Катаєва, О.А. Стребелєва), структуру порушення розумово відсталої дитини, де на перший план виступають розлади інтелектуальної діяльності і виникаючі на цьому фоні вторинні відхилення, які виявляються в недорозвиненні емоційно-вольової сфери, фізичній слабкості, порушенні поведінці.

Зміст матеріалу враховує загальні та спеціальні принципи виховання та навчання, зокрема науковості, системності, доступності, концентричності, повторюваності, індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та вихованні.

Отже, у розроблених Комплексах з ігрової діяльності, сенсорного виховання, ознайомлення з навколишнім, трудового виховання, що складаються з програм, методичних рекомендацій та дидактичних матеріалів, представлено інноваційний зміст та сучасні психологопедагогічні технології колекційного навчання та виховання дітей з розумовою відсталістю, що базуються на особистісно орієнтованому підході до дитини.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Методичні рекомендації Комплексу висвітлюють структуру та завдання розділів навчання та виховання, зокрема особливості розвитку дітей з інтелектуальною недостатністю, основні методичні підходи, а також методи та прийоми роботи з розумово відсталими дітьми 3-7 років на протязі чотирьох років навчання; організацію корекційного навчання та виховання з окреслених провідних видів діяльності, основні напрямки роботи педагога, список використаної літератури.

Дидактичні матеріали містять розробки занять, корекційнорозвивальні завдання, опис рекомендованих дидактичних ігор, вправи різного рівня складності, які стимулюють пізнавальну діяльність, розвивають сприймання, мислення, пам'ять, мовлення, дрібну та загальну моторику, в цілому всі пізнавальні процеси дітей з розумовою відсталістю.

Так, наприклад, корекційно-розвивальні завдання з формування навичок ручної праці (Комплекс програмно-методичного забезпечення К-ПНУ імені Івана Огієнка, факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології "Трудове виховання" для дошкільників з розумовою відсталістю) мають певну структуру: опис послідовності виконання завдання та інструкційну картку, цікаві віршики та загадки, підібрані до заданого об’єкту праці.

Мал. 1. Зразки завдань дидактичних матеріалів з художньої праці.

Врахування педагогами-вихователями особливостей організації основних видів та форм провідних видів діяльності дітей сприятиме пізнавальному, емоційно-вольовому та особистісному розвитку дошкільників з розумовою відсталістю; пробуджуватиме в них інтерес та потребу в продуктивній діяльності, сприяnbvt успішній їх адаптації та соціалізації у суспільство.

Використання в практиці роботи спеціальних дошкільних закладів розроблених Комплексів програмно-методичного забезпечення дошкільного навчання та виховання розумово відсталих дітей дозволить суттєво посилити корекційне спрямування навчальновиховного процесу, зосередити педагогічну увагу на особистості дитини як об’єкті процесу виховання.

Список використаних джерел

1. Шинкаренко В.І. Українське дошкілля: сьогодення й перспективи розвитку/В.І. Шинкаренко// Дошкільне виховання. -2008. -№1.– С. 8-16.

2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Дошкільне виховання, 1999.- 63с.

3. Програма виховання та навчання розумово відсталих дітей дошкільного віку. – К.: ТОВ „ЛДЛ”, 2000. – 120 с.

2. Психологічні умови ефективності дошкільного навчання дітей з обмеженими можливостями здоров’я / [за наук. ред.

В.В. Тарасун].– К.: ПП „Актуальна освіта” - 2005.- 286 с. з іл.

Корекційна педагогіка і психологія

3. Синьов В.М., Матвєєва М.П., Хохліна О.П. Психологія розумово відсталої дитини: Підручник. – К.:Знання, 2008.- 359с.

In the article the problem of improving program and methodology of the special education preschool children with mental retardation are exposed.

The structure of the complexes of methodical program training are exposed.

Keywords: preschool upbringing, mentally retarded preschool children, complex of methodical program training.

–  –  –

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДЛІТКІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ У науковій статті представлено дослідження аналізу особливостей комунікативної діяльності підлітків з розумовою відсталістю.

Ключові слова: комунікативна діяльність, комунікативні потреби, підлітки з розумовою відсталістю.

В научной статье представлено исследование анализа особенностей коммуникативной деятельности подростков с умственной отсталостью.

Ключевые слова: коммуникативная деятельность, коммуникативные потребности, подростки с умственной отсталостью.

Порушення комунікативної діяльність у дітей з інтелектуальною недостатністю обумовлені низькою мотивацією та призводять до їх соціальної дезадаптації як у колективі, так і поза ним. Вони виявляються неспроможними самостійно увійти в сферу соціальних стосунків та оволодіти навичками міжособистісної взаємодії, що призводить до погіршення їх психологічного стану.

У спеціальній психології проблема формування та розвитку мотиваційної сфери, зокрема мотивації спілкування розумово відсталих дітей та підлітків, висвітлена в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема Г.М. Андрєєва, Е.Д. Бреус, © Якуба А.М.Похожие работы:

«Інститут проблем виховання НАПН України МУРОМЕЦЬ ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА УДК 374.091:159.942.3-053.6 ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ ГОТОВНОСТІ ДО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 13.00.07 – теорія і методика виховання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті проблем виховання НАПН України. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Федорченко Тетяна...»

«ВИВЧАЄМО ДОСВІД УДК 378.147 + 371.233 О. П. ЮЗИК ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЇ З МЕТОЮ ДУХОВНОПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДІ Розкривається проблема відродження духовних цінностей в процесі становлення особистості. Розглядаються питання підготовки і проведення навчальних і позанавчальних екскурсій та їх значення у духовно-професійному розвитку особистості. Ключові слова: навчальна екскурсія, позанавчальна екскурсія, діти з обмеженими можливостями, інклюзивне навчання, духовність, професійне...»

«УДК 37.013.42:613 ПОЛІЩУК Віра Аркадіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІЗ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ШКОЛЯРІВ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ У статті актуалізовано проблему доцільності спрямування соціально-педагогічної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів на формування здорового способу життя школярів:...»

«УДК 37.013.42 ШЕРЕМЕТ Алла Михайлівна, директор Хмельницького державного закладу «Центр матері і дитини» ЗМІСТОВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ МАТЕРІ ТА ДИТИНИ Стаття присвячена висвітленню сутності функціонування центрів матері і дитини, ознайомленню із організацією діяльності фахівців цих закладів. Ключові слова: соціальний центр матері і дитини, соціальний педагог. Материнство і дитинство належать до тих соціальних феноменів, які дуже тісно взаємопов’язані й чутливі до всіх...»

«УДК 378 В. М. Базурін, асистент (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка) u-3700@ukr.net РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У статті визначені основні елементи дослідницької діяльності майбутніх учителів математики й фізики у процесі вивчення системного програмного забезпечення, зокрема, операційної системи, файлового менеджера і архіваторів. У статті розглядаються...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ ІНСТИТУТ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТЕХНОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра технологічної освіти ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ (металообробка) Умань 2014 УДК 62(072) ББК 34.5р30 Т 38 Рецензенти: Гедзик А.М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Мелентьєв О.Б. – кандидат...»

«ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Полтава, 2011 УДК 796.071.42:613-053.6 О. О. СВИРИДЕНКО Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Полтава МОДЕЛЬ РОБОТИ ТРЕНЕРА-ВИКЛАДАЧА З ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ У ДЮСШ Стаття присвячена актуальній проблемі сучасної педагогічної теорії і практики – вихованню здорового способу життя підлітків у ДЮСШ. Основним результатом проведеної роботи є розробка моделі роботи...»

«Міністерство освіти і науки України Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ VI Міжнародної науково-практичної конференції „Україна-Китай: діалог культур” та Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні тенденції сходознавства” (26-27 квітня 2016, 28-29 квітня 2016, м. Полтава-Старобільськ) Старобільськ ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” УДК 008(477)(510) ББК 71.045 З-41 Рецензенти: – доктор філологічних наук, професор Дмитренко В.І....»

«К-ПНУ імені Івана Огієнка, факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології 7. Шпак В.П. Реабілітаційна педагогіка: Навчальний посібник. – Полтава: АСМІ, 2006. – 328 с. The article reviews the main trends of social rehabilitation of children with mental and physical disabilities, substance and content of effective rehabilitation activities in social work practice. Keywords: social rehabilitation, social rehabilitation process complex problems, rehabilitation program, children with...»

«Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2015. – Вип. – № 47 УДК 37.033 + 372.4 Н. М. Смолянюк ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ © Смолянюк Н. М., 2015 orcid.org/0000-0003-3524-581X У даній статті, на основі аналізу педагогічних джерел висвітлено основні тенденції розвитку природничої освіти у початковій школі у кінці ХХ століття та з’ясовано, що упродовж досліджуваного етапу набули розвитку різноманітні питання організації...»

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЗАВДАННЯ ІІІ (міського) ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ПРАВОЗНАВСТВА 2012-2013 навчальний рік 9 клас (варіант відповіді зі І. Тестові завдання на вибір трьох правильних відповідей сполученням цифр) 1. Основними ознаками права є:1. Схвалення і охорона державою (її органами); 2. Громадський осуд у разі порушення; 3. Існування в письмовій формі; 4. Система норм; 5. Закріплені виключно в свідомості людини А...»

«Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки Л. А. Закреницька – здобувач, старший викладач УДК 811.373 кафедри іноземних мов Хмельницької гуманітарнопедагогічної академії Фахові тексти в їх жанрових різновидах як сфера функціонування англійських термінів християнського богослов’я Роботу виконано на кафедрі іноземних мов ХГПА У статті зроблено спробу проаналізувати сфери функціонування англійських термінів християнського богослов’я. Виокремлено та здійснено опис...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. І, 2012 деятельность учителя и ученика и развивает способности субъекта этой деятельности – ученика. Ключевые слова: диалоговые технологии, коммуникативная среда, учебно-воспитательный процесс, диалоговое обучение. Pidborskiy Yu. G. Application of dialog technologies in to educational-educate process The article is devoted dialog technologies by which carried out educational-educate process at modern school. In it their varieties, elements and...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»