WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 349.3 (477) В.В. Вєннікова ПРОБЛЕМИ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ Анотація. У статті висвітлено питання ролі суду в механізмі розгляду ...»

-- [ Страница 1 ] --

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету

122 імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 19, 2012 р.

УДК 349.3 (477)

В.В. Вєннікова

ПРОБЛЕМИ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ

СПОРІВ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО

ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ

Анотація. У статті висвітлено питання ролі суду в механізмі розгляду та вирішення спорів, які виникають у сфері соціального забезпечення, проведено аналіз ключових проблем даних процесуальних відносин та здійснено пошук шляхів їх подолання.

Ключові слова: спори у сфері соціального забезпечення, судовий розгляд, процесуальні відносини, соціальні суди.

Аннотация. В статье освещены вопросы роли суда в механизме рассмотрения и разрешения споров, возникающих в сфере социального обеспечения, проведен анализ ключевых проблем данных процессуальных отношений и осуществлен поиск путей их преодоления.

Ключевые слова: споры в сфере социального обеспечения, судебное разбирательство, процессуальные отношения, социальные суды.

Abstract. The article highlights the issue of the role of the court in the mechanism for the consideration and resolution of disputes in the field of social security, an analysis of the key problems these procedural relations and carried out to find ways to overcome them.

Key words: disputes in social welfare, trial, procedural relations, social courts.

© Вєннікова В.В., 2012.

В.В. Вєннікова 123 У разі порушення свого права на соціальне забезпечення кожна особа має право на захист з боку держави, зокрема і з використанням засобів, за допомогою яких припиняються порушення прав людини, усуваються перепони для їх реалізації, відновлюються порушені права (юридичні засоби захисту прав людини). В системі права соціального забезпечення найбільшу роль серед них відіграють адміністративні та судові форми захисту. Тривалий час громадяни захищали їх лише в адміністративному порядку. Загальні правові засади оскарження в адміністративному (тобто позасудовому) порядку передбачено Законом України «Про звернення громадян» (ст. ст. 4, 16 Закону) [2]. Його слід розуміти як встановлений законами України та підзаконними актами порядок захисту порушених рішеннями, діями або бездіяльністю органів виконавчої влади прав, свобод та законних інтересів осіб, який здійснюється шляхом подання скарг – письмових або усних на особистому прийомі

– і передбачає обов’язок визначених посадових осіб реагувати і приймати рішення по суті поставлених питань у встановлені строки. Конституція України (ст. 125) [1] заклала новий фундамент у цій сфері: можливість захищати суб’єктивне право на соціальне забезпечення як в адміністративному, так і в судовому порядку.

Метою даної статтіє комплексне дослідження ролі суду при вирішенні спорів у сфері соціального забезпечення з урахуванням існуючих наукових поглядів, аналіз наявних на сьогодні проблем та вироблення на цій основі власних висновків та пропозицій.

Проведені органами державної судової адміністрації узагальнення та дані судової статистики [5] переконливо свідчать, що останніми роками спостерігається тенденція зростання кількості звернень осіб до судових органів з метою захисту своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів у сфері соціального забезпечення. Разом з тим існують проблеми недостатньої правової поінформованість громадян, наявності численних процедурних прогалин, зокрема на стадії звернення рішення суду до виконання, та відсутності комплексного наукового дослідження даної проблематики. Таким чином, питання проведення науковотеоретичного вивчення ролі суду при вирішенні спорів у сфері соціального забезпечення та пошуку шляхів вдосконалення цієї процедури є актуальними для сьогодення і мають теоретичне й практичне значення.

Зазначені питання частково висвітлювались у працях видатних українських та російських вчених, зокрема: В.С. Андреєва, К.С. Батигіна, Н.Б. Болотіної, В.Я. Бурака, Н.А. Вігдорчика, Т.З. Герасиміва, М.Л. Захарова, Р.І. Іванової, А.В. Карцхія, О.Є. Мачульської, Л.І. Лазор, П.Д. Пилипенка, В.А. Рудик, С.М. Прилипка, С.М. Синчук, І.М. Сироти, Н.М. Стаховської, Б.І. Сташківа, В.К. Субботенко, Є.Г. Тучкової, Я.М. Фогеля, М.Ю. Федорової, О.Г. Чутчевої, В.Ш. Шайхатдінова та ін.

Суд відіграє особливу роль у суспільстві та державі. Сьогодні багато суддівпрактиків та науковців-теоретиків, зокрема І.Є. Марочкін, справедливо відзначають, що він може вирішувати долю окремої людини, а може – змінити напрям розвитку всієї держави. Зараз до органів судової влади прикута увага всього суспільства. До діяльності суду висувається багато претензій, а іноді висловлюються й прямі звинувачення, констатується низький рівень довіри населення [13, 14].

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету 124 імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 19, 2012 р.

Слід зазначити, що судова влада в Україні здійснюється за допомогою конституційного, цивільного, адміністративного, господарського і кримінального судочинства. Конституція України проголошує, що: «права і свободи людини і громадянина захищаються судом» (ч. 1 ст. 55), судовий захист гарантується кожному (ч. 2 ст. 55) [1]. Це означає, що право на такий захист належить кожній фізичній особі, в тому числі і недієздатній, яка може захищати свої права в суді через представника (зокрема адвоката) або батьків, опікунів, іншого законного представника. Громадянин вправі без будь-яких обмежень оскаржити до суду дії або бездіяльність органів та посадових осіб, внаслідок яких порушені його права і свободи, створено перешкоди для їх здійснення, на нього покладено який-небудь обов’язок або громадянина незаконно притягнуто до якої-небудь відповідальності.

Це можна зробити безпосередньо до суду чи після розгляду справи вищим органом або посадовою особою (наприклад, після розгляду начальником районного управління пенсійного фонду скарги на дії підлеглого йому спеціаліста з призначення пенсій або розгляду тієї ж скарги обласним управлінням пенсійного фонду).

Судовий розгляд спорів у сфері соціального забезпечення здійснюється трьома видами провадження: позовним, наказним та окремим. Стаття 15 ЦПК до позовного провадження відносить справи у спорах про право, які виникають із цивільних, житлових, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства. Наказне провадження цивільного судочинства є спрощеною процедурою розгляду лише певних категорій цивільних справ (ст. 96 ЦПК), яка має забезпечити прискорення цивільного судочинства, що не завжди можливо при розгалуженій системі формальних вимог і процедур позовного провадження. Щодо окремого провадження, то відповідно до ст. 234 ЦПК воно визначається як вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав, або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав, а також у справах, що виникають з адміністративних правовідносин [3, с. 38–39].

Судовий порядок захисту права на соціальне забезпечення передбачено або як першу інстанцію, або ж як наслідок негативного результату розгляду даного питання в адміністративному порядку. У суді можна оскаржити будь-які рішення та дії органів соціального захисту населення та пенсійного фонду: рішення про відмову у призначенні певного виду соціального забезпечення; про обсяг забезпечення (розмір пенсії, субсидії тощо); про відмову зарахування того чи іншого періоду трудової діяльності до трудового стажу, який дає підстави на пенсію тощо.

В окремому провадженні у судовому порядку встановлюються необхідні для призначення соціальної виплати юридичні факти; вони встановлюються в суді лише за умови, якщо чинним законодавством не передбачається інший порядок їх підтвердження.

На сьогоднішній день у пересічних громадян виникає плутанина з вибором суду, до якого слід звертатися за вирішенням того чи іншого соціального спору.

В.В. Вєннікова 125 Згідно з чинним законодавством, спори, що виникають з приводу пенсійних відносин, вирішуються за правилами адміністративного або цивільного судочинства залежно від виду пенсійного забезпечення.

Якщо спір виник у рамках державного загальнообов’язкового пенсійного забезпечення (наприклад, особі неправильно нарахували пенсію або відмовили у її призначенні) чи інших видів соціального забезпечення, що надаються державою чи органами місцевого самоврядування (наприклад адресна допомога малозабезпеченим сім’ям ), слід звертатись з адміністративним позовом до місцевого загального суду як адміністративного суду за зареєстрованим місцем проживання (перебування, знаходження) позивача або за місцезнаходження відповідача (ч. 1 ст. 18, ч. 2 ст. 19 КАС) відповідно до правил адміністративного судочинства. Якщо особа не проживає в Україні, позов слід подати за місцезнаходженням відповідача. Це стосується усіх спорів з приводу нарахування, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг, оскільки 25 грудня 2008 року Верховна Рада України внесла зміни до ст. 18 Кодексу адміністративного судочинства (набули чинності з 14 січня 2009 року), тим самим віднісши розгляд даних адміністративних спорів до юрисдикції районних судів.

Позови, що виникають з недержавного пенсійного забезпечення чи інших відносин соціального характеру з невладними суб’єктами (наприклад, з підприємством, що забезпечує інвалідів протезами та ортопедичним взуттям), подаються до місцевого загального суду за зареєстрованим місцем проживання (перебування) чи місцезнаходженням відповідача за правилами цивільного судочинства (ч. 1 ст. 109 ЦПК) [4; с. 23–24].

Узагальнення практики судів м. Харкова та Харківської області свідчить, що серед розглянутих впродовж 2011 року адміністративних справ, найбільша кількість пов’язана з нарахуванням та виплатою соціальних платежів дітям війни та особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи [5].

Приймаючи до уваги, що відповідно до ч. 2 ст. 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі [1], суди не можуть відмовляти фізичним або юридичним особам у прийнятті до судового розгляду заяв і звернень. Вони не можуть відмовити в судовому захисті прав і свобод людини і громадянина, у прийнятті скарг на рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб на підставах, не передбачених Конституцією або законом. При цьому треба мати на увазі, що коло прав і свобод людини і громадянина, закріплених Конституцією, не є вичерпним. Про це наголошує й Пленум Верховного Суду, зазначивши, що з урахуванням конституційного положення про здійснення правосуддя в Україні виключно судами, юрисдикція яких поширюється на всі правовідносини, що виникають в державі, суд не вправі відмовити особі в прийнятті позовної заяви лише Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету 126 імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 19, 2012 р.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


з тієї підстави, що її вимоги можуть бути розглянуті в передбаченому законом досудовому порядку [6]. Однак, на нашу думку, це не означає доцільності відмови від адміністративного розгляду спорів з питань соціального забезпечення. Наявність розгалуженої системи органів з розгляду соціальних спорів сприятиме їх більш повному і всебічному розгляду, забезпечить можливість оперативного реагування на факти порушення прав особи на соціальне забезпечення.

Останнім часом у вітчизняній правовій літературі, зокрема у працях таких науковців, як Д.О. Єрмоленко, Н.М. Стаховська, В.А. Рудик, з’являються обґрунтування необхідності створення соціальних судів [7, 8, 9], через велику кількість як соціальних справ у судах, так і самих нормативних актів, що врегульовують ці питання, розібратися в яких дуже важко. Так, наприклад, тільки пенсійне забезпечення регулюється понад 28 законами України, а саме: «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування», «Про державну службу», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус народного депутата України», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» тощо. У зв’язку з цим у суддів при розгляді справ, які стосуються соціальних прав громадян, виникають певні складнощі, що призводить до прийняття різними судами за аналогічними справами різних за змістом рішень.

Указані пропозиції щодо створення соціальних судів, на наш погляд, не позбавлені сенсу, вони можуть розвинути конституційний принцип побудови судової системи за спеціалізацією. Такі суди діють у багатьох економічно розвинутих державах і підтвердили свою практичну ефективність.

Як пише дослідник Д.О. Єрмоленко, дуже цікавим з цього приводу є досвід ФРН, де соціальні суди вже давно стали важливою складовою частиною соціальної держави. Соціальні суди в ФРН здійснюють судочинство у соціальних справах. Вони розглядають публічно-правові спори з питань, пов’язаних із соціальним страхуванням, виплатою допомоги безробітним і тим, «які повернулися на батьківщину”, наданням безкоштовної або пільгової медичної допомоги тощо.

Таким чином, система соціальних судів ФРН налічує три рівні: суд у соціальних справах (палати), який діє як суд першої інстанції; земельний суд у соціальних справах (сенати) займається розглядом апеляцій; федеральний суд у трудових справах (великий сенат і сенати) в м. Кассель, який має право змінити або відмінити рішення будь-якого соціального суду. Як показує практика, значення діяльності системи соціальних судів у ФРН для захисту соціальних прав громадян важко переоцінити [9, с. 137–138].

Щодо вітчизняних реалій, то вважаємо, що такі спеціалізовані суди доцільно створювати на рівні не нижче області (суди першої інстанції). Про їх створення на рівні районів не може бути й мови, бо це призведе до значного зростання штатів, а через економічну ситуацію, що склалася, Україна ще довго не матиме можливості виділяти значні кошти на реформування судової влади, особливо на розширення штатної чисельності різних судів. У крайньому випадку може йтися про створення міжрайонних спеціалізованих судів першої інстанції. На їх розгляд передаватимуться не всі, а окремі категорії справ (родова підсудність).

В.В. Вєннікова 127 Погоджуємось також з думкою Н.М. Стаховської про те, що в ході проведення судової реформи, поряд із спеціалізацією судів, слід запровадити більш вузьку спеціалізацію самих суддів за різними правовими галузями, зокрема, з права соціального забезпечення. Оскільки для кваліфікованого розгляду і винесення правильного та об’єктивного рішення по суті спорів, що виникають з соціальнозабезпечувальних матеріальних і процедурних правовідносин, суддя повинен бути не лише кваліфікованим спеціалістом у галузі права соціального забезпечення, а й повинен мати чітке уявлення і практичні навички стосовно економіко-фінансового механізму призначення (обчислення) і надання громадянам окремих видів матеріального забезпечення та соціального обслуговування, щоб мати змогу самостійно оцінити правильність і відповідність законодавству будь-яких рішень, дій відповідних органів у галузі соціального забезпечення, які оскаржуються громадянами до суду [8; с. 13]. На нашу думку, підготовка таких суддів повинна здійснюватися на відповідних курсах в територіальних органах Державної судової адміністрації або ще раніше – під час навчання у ВНЗ.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Психологічні науки УДК 159.922:316.77 Дмитро Олександрович Олешко, ад’юнкт кафедри кримінального права Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ ЯК ПОКАЗНИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ БАР’ЄРОСТІЙКОСТІ З ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ОФІЦЕРА-ПРИКОРДОННИКА У статті наведено й узагальнено результати емпіричного дослідження, завдяки яким підтвердилося авторське припущення про те, що локус контролю має...»

«ВИВЧАЄМО ДОСВІД УДК 378.147 + 371.233 О. П. ЮЗИК ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЇ З МЕТОЮ ДУХОВНОПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДІ Розкривається проблема відродження духовних цінностей в процесі становлення особистості. Розглядаються питання підготовки і проведення навчальних і позанавчальних екскурсій та їх значення у духовно-професійному розвитку особистості. Ключові слова: навчальна екскурсія, позанавчальна екскурсія, діти з обмеженими можливостями, інклюзивне навчання, духовність, професійне...»

«УДК 378.013:371.15:63-057.4 Вишомирська Н.А. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ АГРОНОМІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВНЗ У статті спроектовано технологічну модель професійної адаптації майбутніх фахівців-агрономів під час навчання у ВНЗ. Здійснено теоретичний аналіз ключових компонентів запропонованої моделі. Ключові слова: технологічна модель, професійна адаптація, професійні знання, уміння і навички, професійна мотивація, професійна освіта, аграрний...»

«99 16. Cohen B. Short-range corrections for migrant bird tracks on search radars // Cohen B., Williams T.C. / J. Field Ornith. – 1980. – Vol. 51. – P. 248-253.17. Krijgsveld K.L. Baseline studies North Sea wind farms: fluxes, flight paths and altitudes of flying birds 2003Krijgsveld K.L, Lensink R., Schekkerman H. Netherlands: Bureau Waardenburg bv, Culemborg, 2005.– P. 22-34.18. van Gasteren H. Kwantificering van vogelbewegingen langs de kust bij IJmuiden: een radarstudie / van Gasteren H.,...»

«І. О. Шеплякова УДК 378.011.3-051:37.013.42 І. О. Шеплякова СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У СОЦІАЛЬНОВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВНЗ © Шеплякова І. О., 2015 http://orcid.org/0000-0002-1098-3480 На основі теоретичного аналізу наукової літератури у статті обґрунтована сутність системного підходу як методологічної основи дослідження, визначення й оцінки певних суспільних явищ. Автором доводиться актуальність, можливість та необхідність...»

«Психологічні науки РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИКЛАДАЧАМ ЩОДО СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В ІНТЕГРОВАНІЙ ГРУПІ УДК 159.922.761: 378 М. В. Деркач У процесі навчання студенти з обмеженими можливостями стикаються із суттєвими проблемами, які пов’язані з навчанням. Вони відчувають себе ізольовано, зневірюються у власних силах, їм властиві підвищена тривожність, роздратованість, емоційні розлади тощо. Це визначає необхідність створення особливих умов для підготовки цієї групи...»

«УДК 37.013.42:371.3 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ У ВНЗ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ М. Є. ЧАЙКОВСЬКИЙ Сучасна стратегія інноваційної політики у сфері освіти базується на створенні моделей раціональної взаємодії суб’єктів навчального процесу, спрямованих на об’єктивну самооцінку, максимальне розкриття потенційних можливостей, розвиток духовних якостей і самореалізацію молоді, що навчається. Тому проблема моделювання соціально-педагогічної роботи в закладах освіти...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 56. Педагогічні науки УДК 37.026:004.032.6(045) С. М. Денисенко, аспірант (Національний авіаційний університет) ДИДАКТИЧНІ ФУНКЦІЇ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У статті здійснено обґрунтування основних дидактичних функцій інтерфейсу користувача сучасних засобів навчання. Реалізація окреслених функцій покликана сприяти максимальній ефективності опосередкованого комп’ютером навчання. Було виявлено, що інтерфейс...»

«УДК 378.147:355.232 Л. В. Олійник, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (Національний університет оборони України) МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ УЧІННЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ В статті розглядаються механізми підвищення ефективності учіння засобами активізації мотивації досягнення у майбутніх магістрів військового університету. Визначено теоретичну основу педагогічних аспектів мотивації учіння. Розглянуті поняття мотиву,...»

«УДК 351.851:681.518 ДОСВІД СІНГАПУРУ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ Ватковська М. Г. Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, проректор, к.філос.н. Проводиться аналіз стану розвитку електронного урядування у сфері освіти Сінгапуру. Увага акцентується на особливостях надання освітніх послуг, їх тематичній спрямованості. Наголошується на тому, що рівень розвитку електронного урядування Сінгапуру в цілому та сфери освіти зокрема, перебуває...»

«УДК 37.013.42:613 ПОЛІЩУК Віра Аркадіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІЗ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ШКОЛЯРІВ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ У статті актуалізовано проблему доцільності спрямування соціально-педагогічної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів на формування здорового способу життя школярів:...»

«Педагогічні науки ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗРОБКИ ТЕСТІВ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ТА ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ УДК 355.232.1;378.147;37.018 С. І. Дяков Світовий педагогічний досвід констатує постійно зростаючу роль застосування у вищих навчальних закладах тестових форм контролю й оцінювання знань слухачів та студентів. Останнім часом значна увага приділяється цьому питанню і в українській вищій (у тому числі військовій) школі. Про це свідчить велика...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 13 (272), Ч. І, 2013 ОСВІТА ВЧИТЕЛЯ УДК 377. 8. 011. 3 051 О. М. Андрєєва ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕДКОЛЕДЖУ Актуальність проблеми формування професійного іміджу вчителя зумовлена одвічною роллю вчителя в розвитку суспільства, незалежно від форм державності країни, її цивілізаційного рівня тощо. Підтвердженням цього є задекларована в державних документах цінність Учителя як провідника прогресивних ідей людства,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»