WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 349.2 Г.О. Спіцина ПРАВО ІНОЗЕМНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА ПРАЦЮ Анотація. У статті розглянуто право на працю іноземців та осіб без громадянства за діючим трудовим законодавством ...»

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету

52 імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 19, 2012 р.

УДК 349.2

Г.О. Спіцина

ПРАВО ІНОЗЕМНИХ ПРАЦІВНИКІВ

НА ПРАЦЮ

Анотація. У статті розглянуто право на працю іноземців та осіб без громадянства за

діючим трудовим законодавством України та міжнародними документами, визначені особливості правового регулювання праці іноземних працівників в України.

Ключові слова: право на працю, право на зайнятість, іноземець та особа без громадянства, міжнародні стандарти праці.

Аннотация. В статье рассмотрено право на труд иностранцев и лиц без гражданства в соответствии с действующим трудовым законодательством Украины и международными документами, определены особенности правового регулирования труда иностранных работников в Украине.

Ключевые слова: право на труд, право на занятость, иностранец и лицо без гражданства, международные стандарты труда.

Abstract: In the article, the labour rights of the foreigners and the stateless persons according with the labour legislation of Ukraine and the international documents, defined the specialities of the legal regulation of the labour of the foreign workers in Ukraine.

Key words: the labour rights, the employment rights, the foreigner and the stateless persons, the international labour standards.

Правове регулювання трудових та тісно пов’язаних з ними відносин базується на комплексі міжнародних стандартів праці та положень діючого трудового законодавства України. Такий підхід дозволяє розробити концептуальні засади створення державної системи забезпечення й додержання права на працю ринкового типу.

Порівнюючи величезну кількість наукових розробок, які присвячені питанням розвитку сучасного трудового права України та його відповідності міжнародним стандартам, у тому числі і тих, що стосуються прав на працю іноземців та осіб без громадянства в Україні, зовсім незначна частка становить питання правового механізму реалізації права на працю працюючих іноземців в Україні [1, с. 38; 2, с. 241; 3, с. 235].

Дослідженнями питань удосконалення трудового законодавства з точки зору наближення до міжнародних норм у сфері праці займалися науковці: К.Гусов, С.Іванов, В.Жернаков, Г.Чанишева, О. Ярошенко та інші.

З’ясуванням окремих питань реалізації положень міжнародних договорів у внутрішньому законодавстві займалися науковці у галузі міжнародного приватного права, міжнародного права та теорії прав людини:

Е.Аметистов, А.С.Довгерт, А.Н.Бірюков, В.Опришко, П.Рабінович та інші.

Особливості правового регулювання праці іноземців в Україні є предметом досліджень таких вчених, як: І.Я. Кисельов, В.В. Глазирін, Г.С. Скачкова, Б.А. Асріян, А.С. Коротаєв, Н.Б. Болотіна, Н.М. Хуторян, П.Д. Пилипенко, О. Заржицьк

–  –  –

Актуальність дослідження питання права на працю іноземних працівників в Україні обумовлена внесенням істотніх змін до діючого законодавства України з питань правового статусу іноземців та осіб без громадянства, зайнятості працею та їх працевлаштування напередодні прийняття нового Трудового кодексу України.

Право на працю – одне з фундаментальних прав людини, закріплене міжнародноправовими актами, Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами і визнане усіма державами світу. Це право належить до групи соціально-економічних прав і в загальному сенсі відображає потребу людини створювати і здобувати джерела існування для себе і своєї сім’ї, реалізовувати свій творчий потенціал, виражати свою особистість.

Право на працю проголошено Загальною декларацією прав людини (ООН, 1948 р.), Міжнародним Пактом про економічні, соціальні та культурні права (ООН, 1966 р.), Конвенціями і Рекомендаціями Міжнародної організації праці (МОП). На європейському рівні право на працю встановлено Європейською соціальноє хартією (Рада Європи, 1961 р., переглянута у 1996 р.). Окремі положення щодо трудових прав закріплені в Європейській конвенції про захист прав людини та основних свобод (Рада Європи, 1950 р.), ратифікованій Україною.

Міжнародні акти визначають зміст права людини на працю як можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується (стаття 6 Міжнародного Пакту про економічні, соціальні та культурні права). Європейська соціальна хартія проголошує, що «кожен повинен мати можливість заробляти собі на життя шляхом вільного вибору професії та занять»

[5].

Стаття 43 Конституції України встановлює, що кожен має право на працю, яке включає можливість заробляти собі на життя працею, яку вільно обирає або на яку вільно погоджується. Таким чином, Конституція України визначила зміст права на працю відповідно до міжнародних стандартів та свобода праці є одним із принципів трудового права України. Однак, у статті 43 Конституції України передбачено, що для громадян, які бажають працювати, держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних вимог. Зі змісту ч. 2 статті 43 Конституції нашої держави випливає, що держава забезпечує зазначені гарантії лише громадянам України, тоді як загальне право на працю проголошено для кожного (ч. 1 статті 43). Зауважимо, що це положення не відповідає Європейській соціальній хартії, яка вимагає забезпечення від держави усіх прав у сфері праці для кожної людини [6].

Як зазначав Р.З. Лівшиць, право на працю має основоположний, фундаментальний характер, з нього випливають усі інші трудові права [7, с.139]. Окрім права на працю в міжнародних актах і конституціях відповідних держав встановлюється Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету 54 імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 19, 2012 р.

певна система трудових прав, цей перелік не є вичерпним і має тенденцію до постійного збільшення.

Кодекс законів про працю України (надалі, КЗпП) регулює відповідно до статті 1 «трудові відносини всіх працівників». Зміст «права на працю» законодавець розкриває у статті 2 КЗпП України, в якій під основними трудовими правами працівників розуміється одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, – включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, що забезпечується державою.

У той же час слід зауважити, що в існуючій редакції КЗпП України законодавець приділив недостатньо уваги трудовим відносинам іноземних громадян та осіб без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, та трудовим відносинам громадян України, які працюють за її межами [8].

Згідно зі статтею 8 КЗпП та статтею 52 Закону України «Про міжнародне приватне право» до трудових відносин застосовується право держави, у якій виконується робота, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України [9].

Отже, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, – за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України (ч. 1 статті 26 Конституції України).

Зазначимо, що відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» обсяг прав та свобод іноземців та осіб без громадянства залежить безпосередньо від підстав для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України: іноземці та особи без громадянства, що емігрували в Україну на постійне місце проживання; іноземці та особи без громадянства, яких визнано біженцями в Україні або яким надано притулок в Україні;

іноземці та особи без громадянства, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні; іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування; іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги; іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи у філіях або представництвах іноземних банків; іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації; іноземці та особи без громадянства, які до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно проживали на території України і після прийняття рішення про припинення громадянства України залишилися постійно проживати на її території (стаття 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства») [10].

Особливість у регулюваннях трудових відносин іноземців та осіб без громадянства, які працюють в Україні, полягає в тому, що зазначені відносини не Г.О. Спіцина 55 регулюються правом України, якщо: іноземці та особи без громадянства працюють у складі дипломатичних представництв іноземних держав або представництв міжнародних організацій в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором; іноземці та особи без громадянства за межами України уклали з іноземними роботодавцями – фізичними та юридичними особами трудові договори про виконання роботи в Україні, якщо інше не передбачено договорами чи міжнародними договорами України (стаття 54 Закону України «Про міжнародне приватне право»).

Таким чином, за діючим законодавством України іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцями, яким надано притулок в Україні, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, яким надано тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на еміграцію в Україну, мають право на зайнятість на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.

КЗпП України встановлює низку гарантій забезпечення права на працю та працевлаштування, а прийнятий 05.07.2012 року Закон України «Про зайнятість населення» (набирає чинності з 01.01.2013 року) визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття. Відповідно до статті 3 зазначеного Закону кожен має право на вільно обрану зайнятість й примушування до праці у будь-якій формі забороняється [11].

Щодо зайнятості іноземців та осіб без громадянства, зазначимо, що до зайнятого населення не належать іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні і зайнятість яких пов’язана із забезпеченням діяльності іноземних посольств і місій або виконанням своїх професійних чи трудових обов’язків перед роботодавцем – нерезидентом.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Отже, підприємства, установи та організації мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на строк до одного року, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Забезпечення прав іноземних працівників на працю має загальнодержавне значення, оскільки уповноважені на нормотворчу діяльність органи держави повинні керуватися при прийнятті нового Трудового кодексу України потребами та інтересами людини, встановлювати ефективний механізм захисту трудових прав, а норми Трудового кодексу повинні бути спрямовані на адаптацію трудового законодавства України до Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, до Європейської соціальної хартії, рекомендації Міжнародної організації праці та міжнародних конвенцій [12, с. 24–27].

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету 56 імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 19, 2012 р.

У процесі підготовки до прийняття Трудового кодексу України необхідно використати досвід Міжнародної організації праці, законодавства країн Європейського Союзу щодо забезпечення гармонізації законодавства України про працю з міжнародними документами; забезпечити додержання положень статті 24 Конституції України щодо недискримінації працівників з ознак статі, раси та інших обставин; визначити сферу дії трудового законодавства та межі його поширення на відносини за участю іноземних працівників і іноземних роботодавців; визначити основні засади і механізми реалізації передбачених Конституцією України трудових прав і гарантій іноземних працівників;

створення належних умов праці та забезпечення захисту інтересів працівниківноземних громадян або осіб без громадянства і роботодавців в умовах ринкової економіки.

Література

1. Обущенко О.М. Щодо проблем реформування трудового законодавства // Актуальні проблеми трудового права в сучасних умовах ринкової економіки: матеріали наук.-практ.конф.

/ за ред. В.С. Венедиктова. – Х., 2003. – С.38; 2. Циганчук Н.А. Проблеми розвитку трудового права перехідного періоду // Право України: теорія і практика. – 2002. – №2. – С.241; 3. Кельман Л. Суб’єкти трудових правовідносин: проблемні питання // Право України. – 2011. – №2. – С. 235; 4. Грекова М. Визначення поняття та ознак міжнародних трудових стандартів // Право України. – 2008. – №4. – С. 50; 5. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. – К.: Вікар, 2003. – С. 33; 6. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141; 7. Иванов С.А., Лившиц Р.З.

Личность в советском трудовом праве. – М., 1982. – С.139; 8. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII // ВВР УРСР. – №50. – Ст. 21; 9. Закон України «Про міжнародне приватне право» // ВВР України, 2005, № 32. – Ст. 422; 10. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» ВВР, 212, №19-20. – Ст. 179. 11. Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012р., № 5067-VI; 12. Хара В. Реформування трудових відносин за проектом Трудового кодексу України // Право України. – 2009. – №3. – С. 24–27.Похожие работы:

«and not to have followed the company's emergency procedures, Costa Crociere said in a statement. Capt Francesco Schettino is suspected of manslaughter, but denies wrongdoing.Tasks for independent and individual work: 1) Read and analyze the information of the text.2) Search for the same type of information, using the web-sites:www.cruisejunkie.com/events.html; www.globalsecurity.org/./accidents.htm; www.rjw.co.uk/./accidents./overseas-acci. 3) Present the reports about an accident at sea....»

«УДК 37.013.42 О.І.Рассказова ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНОСТІ УЧНІВ ЯК НАПРЯМ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У статті обґрунтовано значення та розкрито сутність соціальнопедагогічної діагностики соціальності учнів в умовах інклюзивної освіти, представлено відповідний методичний інструментарій. Ключові слова: соціальність учнів, соціально-педагогічна діагностика, інклюзивна освіта, матриця оцінки соціальності учнів. В статье обоснованно значение и раскрыта сущность...»

«Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету 92 імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 17, 2011 р. А.М. Цапенко ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА У РАЗІ СКАСУВАННЯ ДОПУСКУ ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ Анотація. У статті аналізується одна із підстав припинення трудового договору, а саме – скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на працівника обов’язків вимагає допуску до державної таємниці. Розглядається питання віднесення вказаної підстави до незалежних...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ВОВКОТРУБ ВІКТОР ПАВЛОВИЧ УДК 53(07) + 372.853 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИМОГ ЕРГОНОМІКИ НАВЧАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України Науковий...»

«УДК 101+004]:378.14 Зінченко Н.О.ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ПРИ ВИВЧЕННІ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Полтава У статті аналізується проблема впровадження та використання інноваційних технологій у вищій школі в процесі вивчення гуманітарних дисциплін, структура та аналіз класифікації навчання. Ключові слова: інновація, інноваційні технології, навчання, технологія, освітня технологія Сучасний світ характеризується...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 56. Педагогічні науки УДК 37.026:004.032.6(045) С. М. Денисенко, аспірант (Національний авіаційний університет) ДИДАКТИЧНІ ФУНКЦІЇ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У статті здійснено обґрунтування основних дидактичних функцій інтерфейсу користувача сучасних засобів навчання. Реалізація окреслених функцій покликана сприяти максимальній ефективності опосередкованого комп’ютером навчання. Було виявлено, що інтерфейс...»

«Міністерство освіти і науки України Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ VI Міжнародної науково-практичної конференції „Україна-Китай: діалог культур” та Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні тенденції сходознавства” (26-27 квітня 2016, 28-29 квітня 2016, м. Полтава-Старобільськ) Старобільськ ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” УДК 008(477)(510) ББК 71.045 З-41 Рецензенти: – доктор філологічних наук, професор Дмитренко В.І....»

«І. О. Шеплякова УДК 378.011.3-051:37.013.42 І. О. Шеплякова СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У СОЦІАЛЬНОВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВНЗ © Шеплякова І. О., 2015 http://orcid.org/0000-0002-1098-3480 На основі теоретичного аналізу наукової літератури у статті обґрунтована сутність системного підходу як методологічної основи дослідження, визначення й оцінки певних суспільних явищ. Автором доводиться актуальність, можливість та необхідність...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 57. Філософські науки УДК 101:37 Є. А. Пінчук, доктор філософських наук, провідний науковий співробітник (Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України) РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ Статтю присвячено філософському аналізові реалізації настанов Болонського процесу в аспекті регіонального вузу. Підкреслюється важливість автономності та академічної свободи кожного окремого університету....»

«Бондаренко Т.В. ПОРАДИ О.А. ЗАХАРЕНКА У СУЧАСНОМУ ВИМІРІ У статті проаналізовано педагогічні здобутки О.А Захаренка, узагальнено досвід відомого педагога, а також обґрунтовано авторські ідеї відповідно до актуальних питань сучасності. В статье проанализированы педагогические достижения О.А Захаренко, обобщен опыт известного педагога, а также обоснованны авторские идеи, в соответствии с актуальными вопросами современности. Pedagogical achievements of O.A Zakharenko are analysed in the article,...»

«УДК 37.013.42 ШЕРЕМЕТ Алла Михайлівна, директор Хмельницького державного закладу «Центр матері і дитини» ЗМІСТОВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ МАТЕРІ ТА ДИТИНИ Стаття присвячена висвітленню сутності функціонування центрів матері і дитини, ознайомленню із організацією діяльності фахівців цих закладів. Ключові слова: соціальний центр матері і дитини, соціальний педагог. Материнство і дитинство належать до тих соціальних феноменів, які дуже тісно взаємопов’язані й чутливі до всіх...»

«УДК 355.13 Тирон О.М. ВИКОРИСТАННЯ ФЛЕШ-КАРТОК ЯК МНЕМОНІЧНИЙ ПРИЙОМ Автор описує роботу науковців КДАВТ над проектом «Розробка навчального комплексу з англійської мови для моряків». Одним з елементів навчального комплексу є книга ресурсних матеріалів у вигляді набору флеш-карток різного типу. Враховуючи особливості роботи механізмів пам’яті, автор дає психолого-педагогічне обгрунтування доцільності використання флеш-карток. Докладно описана структура посібника з ресурсним матеріалом...»

«Психологічні науки УДК 159.922:316.77 Дмитро Олександрович Олешко, ад’юнкт кафедри кримінального права Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ ЯК ПОКАЗНИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ БАР’ЄРОСТІЙКОСТІ З ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ОФІЦЕРА-ПРИКОРДОННИКА У статті наведено й узагальнено результати емпіричного дослідження, завдяки яким підтвердилося авторське припущення про те, що локус контролю має...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»