WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«А.М. Цапенко ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА У РАЗІ СКАСУВАННЯ ДОПУСКУ ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ Анотація. У статті аналізується одна із підстав припинення трудового договору, а саме – ...»

-- [ Страница 1 ] --

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету

92 імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 17, 2011 р.

А.М. Цапенко

ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА У РАЗІ

СКАСУВАННЯ ДОПУСКУ ДО

ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ

Анотація. У статті аналізується одна із підстав припинення трудового договору, а саме – скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на працівника обов’язків вимагає допуску до державної таємниці. Розглядається питання віднесення вказаної підстави до незалежних від волі сторін трудового договору підстав, що припиняють трудові відносини. Як результат запропоновано пропозиції щодо вдосконалення трудового законодавства України. Висловлюється власний погляд на вказане питання.

Ключові слова: державна таємниця, припинення трудових відносин, трудовий договір.

Аннотация. В статье анализируются одно из оснований прекращения трудового договора, а именно – отмена допуска к государственной тайне, если выполнение возложенных на работника обязанностей требует допуска к государственной тайне. Рассматривается вопрос отнесения указанного основания к независимым от воли сторон трудового договора основаниям, которые прекращают трудовые отношения. Как результат сделаны предложения по усовершенствованию трудового законодательства Украины. Высказывается собственный взгляд на указаний вопрос.

Ключевые слова: государственная тайна, прекращение трудовых отношений, трудовой договор.

Abstract. In the article analyzed one of grounds of stopping of labor contract, namely is abolition of admitting to the state secret, if implementation of the duties laid on a worker requires admitting to the state secret. The question of taking of the indicated founding is examined to independent of will of parties of labor contract to the grounds that stop labor relations. As a result done suggestion on the improvement of labor legislation of Ukraine. An own look speaks out to pointing question.

Key words: state secret, stopping of labor relations, labor contract.

© Цапенко А.М., 2011.

А.М. Цапенко 93 Завданням дослідження є аналіз питання відносно того, кому належить ініціатива припинення трудового договору з працівником у разі скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на працівника обов’язків вимагає такого допуску. Питання волевиявлення осіб на припинення трудових правовідносин є багатогранним та потребує детального вивчення у кожному конкретному випадку.

Відповідно до п. 2 ст. 40 КЗпП України, у разі скасування допуску до державної таємниці трудовий договір припиняється за ініціативою роботодавця, але існують підстави не погодитись з цим, тому така позиція потребує наукового переосмислення враховуючи оновлення трудового законодавства України.

Праця окремих службовців передбачає, що при виконанні трудової функції їм може бути довірена державна таємниця. Доступ до державної таємниці надається дієздатним громадянам України, яким він необхідний за умовами службової, виробничої, наукової та науково-дослідної діяльності або навчання.

Рішення про надання громадянинові допуску до державної таємниці приймається керівником відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації не пізніше ніж через п’ять днів після отримання позитивного висновку органу Служби безпеки України (СБУ) та облікової картки.

Рішення про надання громадянинові допуску до державної таємниці оформлюється у формі наказу або письмового розпорядження. Надання допуску передбачає можливість роботи працівника із секретною інформацією та його письмове зобов’язання про нерозголошення.

Допуск до державної таємниці може бути скасовано, якщо органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією отримано достовірні документальні відомості про наявність обставин для скасування наданого громадянинові допуску.

Скасування наданого допуску до державної таємниці можливе у разі:

а) виникнення або виявлення обставин, передбачених ст. 23 Закону України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. № 3855-ХІІ [1, 1994 р., № 16, ст. 93], зокрема, наявності у громадянина судимості за тяжкі злочини, не погашеної чи не знятої у встановленому порядку; наявності у громадянина психічних захворювань, які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці; повідомлення громадянином під час оформлення допуску недостовірних відомостей про себе; невиконання громадянином обов’язків щодо збереження державної таємниці, яка йому довірена або довірялася раніше та ін.;

б) після припинення громадянином діяльності, у зв’язку з якою йому було надано допуск;

в) втрати громадянства України;

г) визнання громадянина недієздатним.

Допуск до державної таємниці скасовується органом, уповноваженими приймати рішення про його надання, тобто органом СБУ. Повідомлення про скасування громадянину допуску до державної таємниці орган СБУ надсилає до державного Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету 94 імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 17, 2011 р.

органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, де такий громадянин провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею.

Відповідно до пункту 23 Положення «Про порядок надання, переоформлення та скасування громадянам допуску до державної таємниці», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1601, висновок органу СБУ про скасування громадянину допуску до державної таємниці є обов’язковим до виконання посадовими особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, де такий громадянин працює.

Громадянин, у свою чергу, має право оскаржити скасування йому допуску до держаної таємниці в порядку, встановленому законом України.

Відповідно до абзацу 5 ст. 26 Закону України «Про державну таємницю», громадянина, якому скасовано допуск до державної таємниці, якщо виконання трудових чи службових обов’язків вимагає доступу до державної таємниці, а переміщення на інше робоче місце чи іншу посаду неможливе, може бути в передбаченому законодавством порядку переведено на іншу роботу або службу, не пов’язану з державною таємницею, а у разі неможливості такого переведення – звільнено.

У зв’язку з тим, що у цьому разі працівник підлягає обов’язковому звільненню (у разі неможливості переведення його на іншу роботу, не пов’язану з державною таємницею), зазначену норму можна вважати імперативною, тобто такою, що виражає категоричне розпорядження держави, чітко позначає дії і не допускає жодних відхилень від вичерпного переліку прав і обов’язків суб’єктів. Інакше кажучи, імперативні норми прямо наказують правила поведінки.

Але відповідно до п. 2 ст. 40 КЗпП України трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у разі скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає допуску до державної таємниці. При цьому в трудовій книжці робиться запис саме цієї підстави – «Скасування допуску до державної таємниці».

Виходячи зі змісту цієї норми, власник або уповноважений ним орган має право розірвати трудовий договір за вказаною підставою, але він не зобов’язаний це робити, оскільки таку норму КЗпП України можна вважати диспозитивною, тобто такою, в якій держава наказує варіант поведінки, що дозволяє сторонам регульованих відносин самим визначати права й обов’язки в окремих випадках. Інакше кажучи, диспозитивні норми надають свободу обрання поведінки.

Отже, існує явна суперечність норм чинного законодавства України, викликана недосконалістю п. 2 ст. 40 КЗпП України, яким, крім розглянутої підстави припинення трудових відносин, а саме – скасування допуску до державної таємниці, додатково передбачено ще дві підстави: виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи.

У тих випадках, коли працівник не підвищує свою кваліфікацію, не освоює нові технології, комп’ютерну техніку і внаслідок цього не здатний виконувати покладені А.М. Цапенко 95 на нього обов’язки на належному рівні, можна порушувати питання про його невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі. Слід підкреслити, що розірвання трудового договору за такою підставою буде правомірним, якщо працівникові створені нормальні умови для роботи.

Причиною визнання невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі може бути також стан його здоров’я, у результаті чого працездатність працівника знижується, що перешкоджає якісному виконанню роботи. Невідповідність працівника виконуваній роботі повинна підтверджуватися об’єктивними фактичними даними (актами про випуск браку, довідками про невиконання норм виробітку тощо).

Згідно з п. 21 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 1992 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» [с. 2, 2008 р., № 29, с. 279] за цією підставою можуть бути звільнені працівники тільки у тому разі, якщо будуть встановлені фактичні дані, які підтверджують, що внаслідок недостатньої кваліфікації або втрати здоров’я (стійкого зниження працездатності) працівник не може належним чином виконувати покладені на нього обов’язки, або виконання їх протипоказане за станом його здоров’я, або є несприятливим для членів трудового колективу чи громадян, яких він обслуговує, і неможливо переведення працівника за його згодою на іншу роботу. Стаття 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 р. № 875-ХІІ, забороняє розривати трудовий договір за мотивами інвалідності, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан здоров’я інваліда, що перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує його здоров’ю, безпеці інших осіб, або коли продовження трудової діяльності може призвести до погіршення здоров’я інваліда [с. 3, 1991 р., № 21, с. 252].

Невідповідність працівника виконуваній роботі доводить роботодавець.

Звільнення за п. 2 ст. 40 КЗпП України можливе, якщо працівника не можна перевести за його згодою на іншу роботу на тому самому підприємстві.

У разі, якщо працівник проходить періодичну атестацію, то його невідповідність унаслідок недостатньої кваліфікації може бути встановлена атестаційною комісією, про що вона надає відповідний висновок.

Порядок проведення атестації регулюється законодавством України. Так, державні службовці органів виконавчої влади підлягають атестації на підставі Положення «Про порядок проведення атестації службовців державних органів виконавчої влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1922 [4, 2001 р., № 1, т. 1, с. 123, ст. 27]. Атестації також підлягають посадові особи Державної податкової служби України (ст. 15 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» [3, 1991 р., № 6, с. 37]). На підставі ст. 9 Закону України «Про судову експертизу» передбачається атестація судових експертів [1, 1994 р., № 28, с. 232], що провадиться відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 9 серпня 2005 р. № 86/5 «Про експертно-кваліфікаційні комісії і атестацію судових експертів» [4, 2005 р., № 33, с. 150, ст. 1996].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету 96 імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 17, 2011 р.

Конкретні строки, графік проведення атестації затверджуються керівником підприємства, установи, організації за узгодженням із відповідним профспілковим комітетом, про що доводять до відома працівників, які повинні бути атестовані.

Атестаційна комісія, як правило, створюється за наказом керівника підприємства.

Висновки атестаційної комісії про ділові якості працівника не є обов’язковими для власника або уповноваженого ним органу, тобто мають рекомендаційний характер і підлягають оцінюванню в сукупності з іншими об’єктивними даними, що свідчать про недостатню кваліфікацію працівника. Якщо працівник визнаний таким, що не відповідає займаній посаді, роботодавець має право звільнити його на підставі п. 2 ст. 40 КЗпП України не пізніше двох місяців із дня атестації. Після закінчення цього строку звільнення працівника з посади за результатами даної атестації не допускаються.

Що стосується невідповідності працівника за станом здоров’я, то вона повинна бути підтверджена медичним висновком. Особливо це стосується працівників, що проходять обов’язковий медичний огляд (працівники харчових блоків, лікувальнопрофілактичних установ, працівники, які працюють зі шкідливими та тяжкими умовами праці, тощо).

Відмова працівника від переведення його на більш легку роботу, якої він відповідно до медичного висновку потребував за станом здоров’я, не є підставою для його звільнення. Роботодавець у такому разі може розірвати трудовий договір із працівником лише за виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, який перешкоджає продовженню роботи, якщо наявні передбачені законодавством умови.

Таким чином, звільнення працівників за зазначеними підставами (виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи) ґрунтуються на відповідних висновках уповноважених осіб (експертів, комісії), але такі висновки мають для роботодавця не обов’язковий, а лише рекомендаційний характер. Власник або уповноважений ним орган самостійно вирішує питання про звільнення працівника, тобто припинення трудових відносин у цьому разі залежить від волі сторони трудового договору.

Тобто, п. 2 ст.

40 КЗпП, яка є диспозитивною нормою, містить три підстави розірвання трудового договору за ініціативою власника, а саме:

1) виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, яка перешкоджає продовженню даної роботи;

2) виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, який перешкоджає продовженню даної роботи;

3) виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі в разі скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає допуску до державної таємниці.

Але, враховуючи викладене, включення такої підстави звільнення, як скасування допуску до державної таємниці, до вказаної норми є необґрунтованим, оскільки О.Ф. Загоруйко 97 звільнення працівника в цьому разі не залежить від волі роботодавця. Як вже зазначалось, ініціатива у такому випадку належить органу СБУ, який має право робить обґрунтовані висновки відносно скасування допуску громадянина до державної таємниці ї направляти їх у вигляді повідомлення до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, де той працює. Тому така підстава звільнення працівника повинна знаходитися в імперативній нормі, оскільки у разі неможливості переведення громадянина на інше місце роботи, де не потрібен допуск до державної таємниці, такий працівник повинен бути обов’язково звільнений і воля сторін трудового договору на його припинення у такому випадку відсутня.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 351.851:681.518 ДОСВІД СІНГАПУРУ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ Ватковська М. Г. Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, проректор, к.філос.н. Проводиться аналіз стану розвитку електронного урядування у сфері освіти Сінгапуру. Увага акцентується на особливостях надання освітніх послуг, їх тематичній спрямованості. Наголошується на тому, що рівень розвитку електронного урядування Сінгапуру в цілому та сфери освіти зокрема, перебуває...»

«УДК 37.013.73(410) ЛІБЕРАЛЬНІ ОСВІТНІ РЕФОРМИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ Катерина Стеценко Київ Автор детально розглядає основні реформи в системі освіти Великобританії кінця XX століття, звертаючи увагу на їх причини, цілі та результати; аналізується доцільність актуалізації позитивних зрушень освітніх процесів Об’єднаного Королівства в контексті філософії освіти України. Ключові слова: освіта, навчання, освітні реформи, лібералізм, освіта...»

«УДК 378 В. М. Базурін, асистент (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка) u-3700@ukr.net РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У статті визначені основні елементи дослідницької діяльності майбутніх учителів математики й фізики у процесі вивчення системного програмного забезпечення, зокрема, операційної системи, файлового менеджера і архіваторів. У статті розглядаються...»

«УДК 378147:811.111+316.733 В. О. Калінін, кандидат педагогічних наук, в.о. доцента (Житомирський державний університет імені Івана Франка) СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАДАЧІ ЯК ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У представленій статті розглядаються можливості соціокультурних педагогічних задач як інноваційних технологій формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в ЗНЗ. Автором пропонується технологічна...»

«ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Полтава, 2011 УДК 796.071.42:613-053.6 О. О. СВИРИДЕНКО Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Полтава МОДЕЛЬ РОБОТИ ТРЕНЕРА-ВИКЛАДАЧА З ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ У ДЮСШ Стаття присвячена актуальній проблемі сучасної педагогічної теорії і практики – вихованню здорового способу життя підлітків у ДЮСШ. Основним результатом проведеної роботи є розробка моделі роботи...»

«Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2016. – Вип. 52 УДК 371.133:159.924.7 Т. О. Довженко ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДOШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО РОБОТИ З СІМ’ЄЮ © Довженко Т. О., 2016 http://orcid.org/0000-0003-1384-511Х http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.47913 У статті розкривається проблема постійної взаємодії дошкільного навчального закладу з родиною дитини. Аналіз науково-педагогічної літератури дозволив узагальнити різні підходи до співпраці сім’ї з...»

«А.О. Полянський 47 А.О. Полянський ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРОФЕСІЙНИХ СПОРТСМЕНІВ В УКРАЇНІ Анотація. Стаття присвячена дослідженню окремих питань правового регулювання праці професійних спортсменів в Україні. На підставі проведеного аналізу чинного законодавства та наукової літератури надаються пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства. Ключові слова: спорт, професійний спортсмен, трудовий договір. Аннотация. Статья посвящена исследованию отдельных вопросов правового...»

«Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2015. – Вип. – № 47 УДК 37.033 + 372.4 Н. М. Смолянюк ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ © Смолянюк Н. М., 2015 orcid.org/0000-0003-3524-581X У даній статті, на основі аналізу педагогічних джерел висвітлено основні тенденції розвитку природничої освіти у початковій школі у кінці ХХ століття та з’ясовано, що упродовж досліджуваного етапу набули розвитку різноманітні питання організації...»

«УДК 37.013.42 ШЕРЕМЕТ Алла Михайлівна, директор Хмельницького державного закладу «Центр матері і дитини» ЗМІСТОВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ МАТЕРІ ТА ДИТИНИ Стаття присвячена висвітленню сутності функціонування центрів матері і дитини, ознайомленню із організацією діяльності фахівців цих закладів. Ключові слова: соціальний центр матері і дитини, соціальний педагог. Материнство і дитинство належать до тих соціальних феноменів, які дуже тісно взаємопов’язані й чутливі до всіх...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 13 (272), Ч. І, 2013 ОСВІТА ВЧИТЕЛЯ УДК 377. 8. 011. 3 051 О. М. Андрєєва ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕДКОЛЕДЖУ Актуальність проблеми формування професійного іміджу вчителя зумовлена одвічною роллю вчителя в розвитку суспільства, незалежно від форм державності країни, її цивілізаційного рівня тощо. Підтвердженням цього є задекларована в державних документах цінність Учителя як провідника прогресивних ідей людства,...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 18 (277), Ч. ІІ, 2013 Drepina O. The Creative Contact in the Process of the Activity of the Music-Performative Collective as Means of Activization of Aesthetic Self-Education of Students The article considers the problem of aesthetic self-education of the studentic youth in the collective music-performative activity. The author proves the importance of formation of aesthetic abilities for teachers to be in the process of self-realization by meanses of music...»

«Педагогічні науки ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗРОБКИ ТЕСТІВ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ТА ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ УДК 355.232.1;378.147;37.018 С. І. Дяков Світовий педагогічний досвід констатує постійно зростаючу роль застосування у вищих навчальних закладах тестових форм контролю й оцінювання знань слухачів та студентів. Останнім часом значна увага приділяється цьому питанню і в українській вищій (у тому числі військовій) школі. Про це свідчить велика...»

«І. О. Шеплякова УДК 378.011.3-051:37.013.42 І. О. Шеплякова СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У СОЦІАЛЬНОВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВНЗ © Шеплякова І. О., 2015 http://orcid.org/0000-0002-1098-3480 На основі теоретичного аналізу наукової літератури у статті обґрунтована сутність системного підходу як методологічної основи дослідження, визначення й оцінки певних суспільних явищ. Автором доводиться актуальність, можливість та необхідність...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»