WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«У статті розглядаються проблеми формування готовності майбутнього учителя до попередження та розв’язання конфліктних ситуацій в учнівському середовищі у процесі фахової ...»

Л.. Порохня

УДК 371.13

Л. А. Порохня

УЧНІВСЬКИЙ КОЛЕКТИВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА

УЧНІВСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

© Порохня Л. А., 2015

http://orcid.org/0000-0002-8360-4453

У статті розглядаються проблеми формування готовності майбутнього

учителя до попередження та розв’язання конфліктних ситуацій в учнівському

середовищі у процесі фахової підготовки. Проаналізовано основні

характеристики поняття «учнівський колектив» як складової учнівського середовища та їх значення для формування готовності майбутнього учителя до попередження та розв’язання конфліктних ситуацій в учнівському середовищі. Зроблений висновок про те, що «учнівський колектив» виступає елементом «учнівського середовища», який розкриває його внутрішню структуру.

Ключові слова: «учнівський колектив», «учнівське середовище», «формування», «готовність», «діяльність», «конфліктні ситуації», «майбутній учитель».

Порохня Л. А. Ученический коллектив как важная часть ученической среды.

В статье рассматриваются проблемы формирования готовности будущего учителя к предупреждению и разрешению конфликтных ситуаций в ученической среде в процессе профессиональной подготовки.

Проанализированы основные характеристики понятия «ученический коллектив» как составляющей ученической среды и их значение для формирования готовности будущего учителя к предупреждению и разрешению конфликтных ситуаций в ученической среде. Сделан вывод о том, что «ученический коллектив» выступает элементом «ученической среды», который раскрывает его внутреннюю структуру.

Ключевые слова: «ученический коллектив», «ученическая среда», «формирование», «готовность», «деятельность», «конфликтные ситуации», «будущий учитель».

Porohnya L. The Student team as an important component of the student’s environment The Student team is a kind of the society model, which is characterized by peculiar public relations and by the atmosphere of human values. The object and the subject of training and education in the student team are students, and the central figure in this process is the teacher. The main type of activity of students within the Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2015. – Вип. – № 48 student team is studying. The Student team’s activities are pointed to each member of the team, to the education of every person and of all the students at the same time, to the preparing them for joint activities. Thus, the process of training and education is impossible without interpersonal interaction in the "student-student" system as the student team is characterized by a homogeneous age structure that provides common interests, mutual understandingand the relative psychological compatibility. The student team constitutes a social microenvironment for the individual student.

The teacher organizes the interaction between the student team and the student’s environment, adjusting the collective perception processes of this environment, its influence on the environment, and the environmental influence on the student team’s value orientations.

The willingness of teachers to the prevention and the resolution of conflicts among students involves the perception of the student team as an internal component of the student's environment by the future teacher.

The article is pointed to the problem of the formation of readiness of teachers to the prevention and the resolution of conflicts among students during the training.

The basic characteristics of the concept of the "student team" as the part of students' environment and their implications for the training of the future teachers for the prevention and the resolution of conflicts among students were studying. It was concluded that the "student team" is a part of the "student environment", which reveals its internal structure.

Key words: "student team", " student environment ", "formation", "readiness", "activity", "conflicts", "future teacher".

Постановка проблеми. Сьогодні загальноосвітня школа переживає складний етап еволюції, який відбиває економічні та соціокультурні процеси в житті українського суспільства. Будучи складовою частиною соціального організму, вона забезпечує освітньо-виховний процес і реальну інтеграцію різних суб'єктів виховання, які в процесі міжособистісного спілкування можуть вступати в конфліктні відносини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Педагогічні дослідження останніх років були спрямовані на виявлення загальнотеоретичних положень про учнівський колектив (I. Болдирєв, І. Іванов, Я. Коломінський, В. Куракін, А. Лутошкін, А. Макаренко, А. Петровський, Ю. Сокольников, В. Сухомлинський, Л. Уманський та ін. ), на пошук найбільш ефективних форм організації, методів згуртування і формування виховних колективів (Т. Коннікова, Л. Новікова, М. Віноградова, А. Мудрик, О. Богданова, І. Первін та ін.), на розробку принципів і методів стимулювання колективної діяльності (Л. Гордін, М. Шульц та ін.), розвиток виховних функцій колективу та самоврядування в ньому Л.. Порохня (В. Коротов та ін.), розробку педагогічної організації діяльності колективу (Е. Кузнецова, Н. Щуркова та ін.).

Однак, не зважаючи на теоретичний і емпіричний матеріал недостатньо приділено уваги розробленості проблеми виявлення взаємозв’язку понять «учнівське середовище» та «учнівський колектив», що проявляється у наявності труднощів, з якими стикаються вчителі під час попередження та розв’язання конфліктних ситуацій в учнівському середовищі.

Постановка завдання. Мета дослідження: виявити основні характеристики поняття «учнівський колектив» як складової учнівського середовища та їх значення для формування готовності майбутнього учителя до попередження та розв’язання конфліктних ситуацій в учнівському середовищі.

Виклад основного матеріалу.

Динамічні характеристики колективу розглядалися О. Каменською, А. Деркачем, А. Суховим, Т. Івановою та В. Івановим тощо.

Кількісні харатеристики малих груп, такі як згуртованість, експансивність, конформність, ціннісно-орієнтаційна єдність, референтність, були відображені в дослідженнях В. Агєєва, М. Єнікеєва, С. Богрецова, Я. Коломинського, В. Козубовського, В. Семиченко, М. Обозова та інших.

Особливості розвитку учнівських колективів розкриті в працях В. Чікер, Л. Почебут, Н. Шевандріна, І. Фрідмана та інших.

Детальний аналіз педагогічних та соціально-психологічних уявлень про природу колективу, що склалися в руслі різних теоретичних орієнтацій, до числа основних ознак учнівського колективу дозволяє віднести такі:

1) включеність особистостей шкільного віку в широкий соціальний контекст, систему суспільних навчальних відносин, що визначають можливість виникнення, зміст і межі існування учнівського колективу та задають (прямо або опосередковано) моделі, норми або правила міжособистісної і колективної поведінки (Г. Андрєєва, Р. Кричевський та ін.);

2) наявність у членів учнівського колективу вагомої підстави (причини) спільно перебувати в ньому, що відповідає інтересам усіх його учасників і сприятливої реалізації потреб кожного, а саме реалізація навчально-виховного процесу в межах шкільного навчання ( Є. Дубовська, А. Залужський);

3) подібність мети у членів учнівського колективу, що виражається через спільні враження і переживання (Н. Хорошко, Н. Шевандрин);

Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2015. – Вип. – № 48

4) тривалість існування, достатня для виникнення не тільки специфічної мови і каналів внутрішньоколективних комунікацій, але і колективних історій (традицій, спогадів, ритуалів) і культури (уявлень, цінностей, символів), що своєрідно впливає на особливості сприймання світу членами учнівського колективу (В. Бехтерєв, Р. Немов);

5)поділ і диференціація функціональних ролей (позицій) між членами учнівського колективу, зумовлені характером спільних цілей і завдань, умов і засобів їхньої реалізації, складом і схильностями осіб, що утворюють учнівський колектив, що припускає кооперативну взаємозалежність учасників та комплементарність колективних відносин (Т. Ньюк, М. Шериф);

6) усвідомлення учнями своєї належності до учнівського колективу, виникнення на цій основі почуття «Ми» («Свої») і «Вони» («Чужі») з тенденцією переоцінювати переваги перших і недоліки інших, особливо в ситуації конфлікту (К. Левін, А. Макаренко);

7) визнання учнівського колективу з його соціальним оточенням зумовлене участю у процесі міжгрупової диференціації, що сприяє становленню і відокремленню окремих суспільних об’єднань і дозволяє розрізняти їх у складній структурі соціального цілого й ідентифікувати їх представників на основі поділених співтовариством критеріїв, які б схематичні й упереджені вони не були (П. Блонський, А. Донцов, Я. Коломенський та ін.).

Зазначені ознаки учнівського колективу дозволяють виокремити специфіку міжособистісних зв’язків, характерних для членів учнівського колективу, а саме:

1) наявність загальної мети або завдань, реалізація яких дозволяє задовольнити значущі індивідуальні навчально-виховні потреби та інтереси учнів;

2) регулярні і тривалі контакти віч-на-віч, на мінімальній дистанції, без посередників;

3) участь у загальній системі розподілу функцій і ролей у класному колективі, що припускає по-різному виражену взаємозалежність учнів, що виявляється як у кінцевому результаті спільної активності, так і в його процесі;

4) розподіл загальних норм і правил поводження в учнівському колективі, що сприяє консолідації внутрішньоколективної активності і координації дій стосовно учнівського середовища;

5) наявність стабільних емоційних відносин.

Л.. Порохня Зважаючи на результати наукового пошуку педагогів можемо навести порівняльну характеристику понять «учнівський колектив» та «учнівське середовище» у вигляді таблиці.

–  –  –

Таким чином, наведені в таблиці суттєві ознаки понять «учнівське середовище» та «учнівський колектив» дозволяють стверджувати, що учнівське середовище ширше за поняття учнівський колектив, оскільки учнівське середовище складається з багатьох учнівських колективів, що виступають його внутрішньою складовою.

Оскільки «учнівське середовище» – це категорія обмежена за місцем, то і учнівський колектив як його складова є фактором безпосередньо утвореним соціальним середовищем учня, яке сприяє розвиткові особистості дитини.

Вчитель має пам’ятати, що учнівський колектив – це оточення, де реалізуються норми освітнього та шкільного середовища, здійснюється процес особистісного самоствердження кожного учня. Водночас учнівський колектив – це середовище, котре стимулює індивідуальний розвиток учня, особливо організована форма колективного об'єднання усіх учнів на основі навчальної діяльності.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Наведене вище дозволяє виділити особливості впливу учнівського колективу на особистість учня:

учнівський колектив – відкрита соціальна система, яка залучає особистість учня до ідейних, моральних, естетичних та інших цінностей, характерних для суспільства в цілому;

учнівський колектив виконує виховну та корегувальну функції стосовно особистості;

Л.. Порохня

учнівський колектив зберігає свою цілісність не тільки завдяки існуванню загальної мети, але й завдяки наявності учителя, що забезпечує погодженість дій.

Отже, учнівський колектив складає суб’єктну основу учнівського середовища. Таким чином, учнівський колектив виступає середовищем формування особистості учня, формою залучення особистості учня до соціальних умов життя і праці, до спілкування в соціальній сфері.

Разом з тим учнівський колектив є і відносно самостійним феноменом педагогічної дійсності, функціонує і розвивається не тільки завдяки впливу вчителя, а й через внутрішні процеси саморегуляції, самоорганізації, самоврядування, що властиві будь-якій дитячій спільноті [3].

І. Іванов акцентує увагу на колективній діяльність, що сприяє формуванню ділових стосунків (взаємозалежності, відповідальності, контролю, взаємодопомоги, керівництва, підлеглості, вимогливості, дружби, товариськості, симпатії) [1].

Р. Немов зазначав, що чим міцніша організаційно-ділова структура колективу, тим кращі умови для створення у ньому високоморальної атмосфери, що сприяє формуванню моральної сутності особистості учня, його морально-естетичного ставлення до світу й самого себе. Колективістські стосунки сприяють формуванню гуманістичних якостей особистості, колективістської свідомості[4].

Учнівський колектив, на думку В. Кабуш, виступає ефективним педагогічним засобом впливу не тільки на особистість учня, а й групу учнів.

Завдяки цьому відбувається коригування й регулювання їх поведінки та діяльності. Сформована в колективі громадська думка є дієвим інструментом педагогічного впливу, сила якого залежить від рівня розвитку учнівського коллективу[2].

Висновки. Отже, виховний потенціал учнівського колективу майбутній вчитель може використовувати для попередження та розв’язання конфліктних ситуацій в учнівському середовищі, якщо спрямовуватиме свою діяльність на залучення учнів до системи безконфліктних суспільних відносин, набуття ними досвіду таких відносин; на акумуляцію учнівським колективом основних рис та вимог сучасного суспільства, передачу практичного досвіду ефективних способів та методів попередження та розв’язання конфліктних ситуацій.

Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2015. – Вип. – № 48 Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на конкретизацію шляхів формування готовності майбутнього учителя до попередження та розв’язання конфліктних ситуацій в учнівському середовищі.

–  –  –

1. Иванов И. П. Воспитывать коллективистов / И. П. Иванов. – М. :

Знание, 1984. – 123 с.

2. Кабуш В. Т. Открытые воспитательные системы, проблемы и пути решения / В. Т. Кабуш. – Минск : АЄРО, 2005. – 87 с.

3. Каменская Е. Н. Ученическое самоуправление в общеобразовательном учреждении / Е. Н. Каменская. – М. :Педагогика, 2008. – 112 с.

4. Немов Р. С., Кирпичник А. Г. Путь к коллективу / Р. С. Немов, А. Г. Кирпичник. – М. :Педагогика, 1998. – 134 с.Похожие работы:

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЗАВДАННЯ ІІІ (міського) ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ПРАВОЗНАВСТВА 2012-2013 навчальний рік 9 клас (варіант відповіді зі І. Тестові завдання на вибір трьох правильних відповідей сполученням цифр) 1. Основними ознаками права є:1. Схвалення і охорона державою (її органами); 2. Громадський осуд у разі порушення; 3. Існування в письмовій формі; 4. Система норм; 5. Закріплені виключно в свідомості людини А...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 48. Педагогічні науки УДК 371.2 (09) О. В. Вознюк, кандидат педагогічних наук, доцент (Житомирський військовий інститут Національного авіаційного університету) ПОБУДОВА ІНТЕГРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У статті обговорюється парадигмальна криза сучасної освіти; ставиться проблема побудови інтегральної педагогічної парадигми; обґрунтовується концептуальний підхід до її побудови, який визначає стратегії і засоби її...»

«Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2015. – Вип. – № 47 УДК 371.7:376.1(038) О. Ю. Ажиппо РОЛЬ І МІСЦЕ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У ФОРМУВАННІ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ © Ажиппо О. Ю., 2015 http://orcid.org/0000-0001-7489-7605 У статті сформульовано місію сучасного фізичного виховання, яка зумовлена особливістю сучасного життя підростаючого покоління – малорухливістю внаслідок широкого використання інформаційних технологій. Узагальнено дані про стан фізичної...»

«УДК 378 В. М. Базурін, асистент (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка) u-3700@ukr.net РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У статті визначені основні елементи дослідницької діяльності майбутніх учителів математики й фізики у процесі вивчення системного програмного забезпечення, зокрема, операційної системи, файлового менеджера і архіваторів. У статті розглядаються...»

«Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2015. – Вип. – № 47 УДК 37.033 + 372.4 Н. М. Смолянюк ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ © Смолянюк Н. М., 2015 orcid.org/0000-0003-3524-581X У даній статті, на основі аналізу педагогічних джерел висвітлено основні тенденції розвитку природничої освіти у початковій школі у кінці ХХ століття та з’ясовано, що упродовж досліджуваного етапу набули розвитку різноманітні питання організації...»

«В.В. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В.Темрук ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ: ПРАКТИКУМ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Каравела» 2005 УДК 159.9 (076.5) Гриф надано ББК 08 я73 Міністерством освіти та науки України (лист № 14/18.2-1061 від 16.05.2005 р.) В14 Рецензенти: Чепелева Н. В. — доктор психологічних наук, професор, заст. директора інституту психології АПУ ім. Г. С. Костюка Приходько Юх. О. доктор...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА Ювковецька Юлія Олександрівна УДК 008. 42:778.3 СОЦІОКУЛЬТУРНА ЕВОЛЮЦІЯ РЕКЛАМИ ХХ СТОЛІТТЯ 09.00.04 – філософська антропологія і філософія культури Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі реклами та дизайну Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і...»

«Міністерство освіти і науки України Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ VI Міжнародної науково-практичної конференції „Україна-Китай: діалог культур” та Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні тенденції сходознавства” (26-27 квітня 2016, 28-29 квітня 2016, м. Полтава-Старобільськ) Старобільськ ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” УДК 008(477)(510) ББК 71.045 З-41 Рецензенти: – доктор філологічних наук, професор Дмитренко В.І....»

«УДК 371.3:378.147 ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНО-ГУМАНІСТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В. Н. БАГРІЙ Професійна підготовка сьогодні проходить важливий етап, важливе становлення, тож існує необхідність у висококваліфікованих працівниках та інтенсифікації діяльності фахівців даної сфери. Становлення професії соціального педагога не позбавлене помилок і протиріч. Питання змісту діяльності професій соціальної сфери є найбільш новим та складним. Реальна й перспективна галузь...»

«УДК 378147:811.111+316.733 В. О. Калінін, кандидат педагогічних наук, в.о. доцента (Житомирський державний університет імені Івана Франка) СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАДАЧІ ЯК ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У представленій статті розглядаються можливості соціокультурних педагогічних задач як інноваційних технологій формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в ЗНЗ. Автором пропонується технологічна...»

«УДК 37.013. 42:06.011:061.213 ПОЛІЩУК Юрій Йосипович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимимра Гнатюка ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ДО РОБОТИ З ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОМАНІЇ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У статті аналізується проблема профілактики вживання наркогенних речовин підлітками. Особлива увага приділена визначенню місця і ролі молодіжних громадських об’єднань у системі профілактики...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 52. Педагогічні науки УДК 372.84 Г. В. Грибан, кандидат педагогічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) РОЛЬ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ У статті розкривається значення міжпредметних зв’язків у вивченні мови та літератури як засобу підвищення ефективності викладання названих предметів. Розглядаються взаємозв’язки мови та літератури як важливий фактор формування...»

«ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. 2012. Випуск 9 УДК 167.1+37.014 А. САМОДРИН Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Кременчуцький інститут ПЕДАГОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ УКРАЇНИ Стаття торкається проблеми досконалості сучасної педагогіки й при цьому прагне досягти межі можливого в трансформації освітнього середовища, його здатності забезпечувати соціальну свідомість в умовах нинішньої кризи й тих змін, що зумовили посилення діалогу Людини і Природи на засадах...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»