WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 613 ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА ОСНОВІ ЕКСПРЕС ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ Пашинський П.П., Щербак І.М. Харківський національний ...»

УДК 613

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ

МОЛОДІ НА ОСНОВІ ЕКСПРЕС ОЦІНКИ

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ

Пашинський П.П., Щербак І.М.

Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С. Сковороди

За допомогою експрес методу проведено аналіз соматичного здоров’я

студенток 1-го курсу Харківського національного педагогічного університету імені Г.С Сковороди віком 17-19 років.

Безпосередньо вимірювали: вагозростовий індекс (індекс Кетле), індекс Робінсона у спокої, силовий індекс та індекс витривалості.

У роботі визначили кількісно (в умовних одиницях – балах) загальний рівень здоров’я, що дало змогу знайти оптимальні співвідношення між основними антропометричними показниками, виявити порушення функціональності окремих систем і зниження адаптаційних можливостей.

Ключові слова: експрес-метод оцінки здоров’я, антропометричні вимірювання, рівень здоров’я.

Determination of health level of students’ youth on a base of express-evaluation of functional condition of organism. – Pashinsky P.P., Shcherbak I. N. – analysis of somatic health of the first year students of the Kharkov National pedagogical University named after G. S. Skovoroda aged 17–19 years old was carried out with the help of new express-method. Weight-to-height index (Cetle index), robinson index at no load, power index and index of endurance have been determined directly. General health level was evaluated numerically (in conditional units – marks), which gave the possibility to find the optimal ratio between basic anthropometric indices and to reveal disorders in functionality of certain systems as well as reduction of adaptation possibilities.

Key words: express-method of health evaluation, anthropometric measurement, health level.

ВСТУП У наш час загальновизнаною цінністю світова спільнота вважає індивідуальне і суспільне здоров’я. Здоров’я нації розглядається як показник цивілізованості держави, що відображає соціально-економічне положення суспільства.

Рівень фізичного розвитку у певному віці є одним із найбільш об’єктивних та чутливих показників стану здоров’я [2].

За даними вибіркових досліджень 36,4% учнів загальноосвітніх шкіл України мають низький рівень фізичного здоров’я, 33,5% – ниПашинський П.П., Щербак і.М., 2010 Пашинський П.П., Щербак і.М.

жче середнього, 22,6% – середній і лише 6,7% – вище середнього, а 0,8% – високий; у віці 16-19 років рівень здоров’я низький і нижче середнього мають більше 60 % молодих людей [2].

Проблема оцінки поточного стану індивідуального здоров’я і його контроль мають важливе значення для людини. Високий темп життя, інформаційні перевантаження і дефіцит часу призводять до різноманітних відхилень у нормальній діяльності систем організму.

Антропометрія дозволяє дати кількісну характеристику фізичного розвитку і здійснити його моніторинг. Найбільш серйозні захворювання часто діагностуються саме після встановлення негативних антропометричних змін в учнів. Цим обумовлюється увага педагогічних працівників різних спеціальностей до антропометричних методів досліджень у рамках оздоровчих педагогічних технологій.

Окрім загальної оцінки рівня фізичного здоров’я, експрес-методика дає можливість описати кожний показник та індекс, виявити “слабкі місця” організму студента, дати індивідуальні рекомендації щодо реабілітаційно-оздоровчих заходів.

Мета роботи – визначення вихідного рівня здоров’я на основі аналізу функціонального стану організму студенток 17-19 років.

Задача полягає в тому, щоб при оцінці змін окремих показників, що характеризують тільки частину загальної функції, скласти уявлення про діяльність всього організму і внутрішні взаємозв’язки.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

У експерименті взяли участь 372 студентки 1-го курсу ХНПУ імені Г.С. Сковороди, віком 17-19 років.

Робота проводилася з використанням простих вимірювальних приладів: терези, ростомір, тонометр, спірометр, секундомір за стандартною методикою [1; 3].

Усі вимірювання проводили в першій половині дня натщесерце або через 2-3 години після прийняття їжі.

Безпосередньо вимірювали: вагозростовий індекс (індекс Кетле), індекс Робінсона у спокої, силовий індекс та індекс витривалості [4]. Їх сума характеризує рівень соматичного здоров’я і дозволяє дати прогноз фізичної працездатності.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Результати проведених вимірювань свідчать, що рівень соматичного здоров’я жінок більш, ніж в половині випадків (51%) був нижче середнього (рис. 1).

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди БіолоГія та валеолоГія, 2010, вип. 12 Найнижчі результати були одержані при оцінці силового індексу та індексу витривалості.

Між станом здоров’я і хвороби виділяють перехідний, так би мовити третій стан, який характеризується «неповним» здоров’ям. Це передпатологічний стан, при якому регуляція психічних та фізичних функцій менш досконала, що вже характерно для хворобливого стану. Цей передпатологічний період супроводжується виникненням неприємних суб’єктивних відчуттів: роздратування, головні болі, слабкість, потемніння в очах при різних змінах положення тулуба, втрата апетиту, озноб, низька працездатність, задишка при помірному фізичному навантаженні, неприємні відчуття в ділянці серця тощо. Об’єктивно можуть бути зареєстровані тенденція до тахікардії, нестійкий рівень АТ, похолодання кінцівок тощо.

Рис. 1. Дані експрес-оцінки функціонального стану організму, % У третьому стані знаходяться більше половини всієї популяції людей. Якщо хвороби тривають дні, тижні, місяці, то третій стан може зберігатися роками і навіть все життя.

Такий стан характерний для тих, хто веде малорухомий спосіб життя, неправильно харчується, вживає алкоголь, у періоди статевого дозрівання, старості. У школярів та студентів до третього стану також призводять розумова втома, перенапруження, хронічна інтоксикація, процес адаптації.

Коли ж захисні можливості виявляться недостатніми, виникає біль, який свідчить про порушення життєдіяльності організму під впливом надзвичайних подразників, що обмежують її пристосування до зовнішнього середовища та знижують працездатність.

Кількість жінок, що знаходяться в стані «передхвороби», яке характеризується зниженням адаптаційних можливостей і виснаженням «запасу» здоров’я, складає за даними експрес-оцінки 6 % (низький рівень здоров’я) Не перевищувала 2 % чисельність студенток із високим рівнем здоров’я і рівнем вище середнього.

Пашинський П.П., Щербак і.М.

Отримані дані, на наш погляд, є закономірними, якщо врахувати, що лише 6-8% дорослого населення регулярно займаються фізичною культурою, а за даними Українського інституту соціальних досліджень третина опитаних респондентів 15-28 років практично «захистили» своє життя від будь-яких фізичних навантажень [2].

Фахівці вважають, що близько 75% хвороб у дорослих є наслідком способу життя в дитячі та молоді роки. Серед осіб, які віднесені до І групи (низький рівень здоров’я), у найближчі 8-10 років помирає через захворювання кожен 3-й; до ІІ (рівень здоров’я - нижче середнього) – кожен 5-й; до ІІІ (середній рівень)– кожен 10-й. У Іv та v групах (рівень здоров’я високий та вище середнього) вірогідність смерті різко знижується –до 1-2 із 1000 [1].

Таблиця 1 Експрес-оцінка функціонального стану організму жінок (за проф. Г.Л. Апанасенком)

–  –  –

Таким чином, система експрес оцінки дозволяє кількісно (в умовних одиницях – балах) визначити загальний рівень здоров’я, знайти оптимальні співвідношення між основними антропометричними показниками, виявити порушення функціональності окремих систем і зниження адаптаційних можливостей.

Клінічні та антропометричні показники, отримані інструментальними і лабораторними методами у спокої, дозволяють судити тільки про функціональні можливості організму. Використовування разом з ними найпростіших функціональних проб, дозволяє визначити також і функціональні здібності, що дає змогу судити про загальну фізичну підготовленість і стан здоров’я в цілому.

Використана методика є цілком доступною для педагога та не потребує серйозного фінансування, що дає можливість своєчасно відреагувати на відхилення у стані здоров’я.

Індивідуальні параметри фізичного здоров’я визначені в результаті експрес аналізу, дозволяють розробити власну програму фізичних тренувань з метою корекції і відновлення здоров’я.

Література

1. Апанасенко Г.Л., Попова Л.О. Медицинская валеология. – К.: Здоровье, 1998.

2. Вакуленко О., Жаліло Л., Комарова Н., В Левін Р., Солоненко І. Стан здоров’я дітей і молоді України// http://www.health.gov.ua/publ/conf.nsf

3. Валеологія: навчальний посібник в 2 ч./ Бобріцька В.І., Гринькова М.В. та інш., ч 2.- Полтава: Скайтек, 2000. З. С. 298

4. Субота Н.П., Коц С.М. Валеологія. Лабораторно-практичні заняття з валеології. Навчальний посібник. Харків: ХНПУ, 2005. – 168 с.

Определение уровня здоровья студенческой молодежи на основе экспрессоценки функционального состояния организма. Пашинский П.П., Щербак И.Н. – С помощью экспресс-метода проведен анализ соматического здоровья студенток 1-го курса Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды в возрасте 17-19 лет. Непосредственно измеряли: весоростовой индекс (индекс Кетле), индекс Робинсона в покое, силовой индекс и индекс выносливости.

В работе определяли количественно (в условных единицах - баллах) общий уровень здоровья, что дало возможность найти оптимальные соотношения между основными антропометрическими показателями, выявить нарушение функциональности отдельных систем и снижение адаптационных возможностей.

Ключевые слова: экспресс-метод оценки здоровья, антропометрические измерения, уровень здоровья.Похожие работы:

«УДК 378.013 (076.5) д. пед. н., проф. Вітвицька С.С. (ЖДУ імені Івана Франка) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ОСВІТИ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У статті проаналізовано підходи до визначення понять „мислення”, „творче мислення”, „саморозвиток”, „самореалізація”, „інноваційна діяльність”, „інформаційнокомунікаційні технології”, „інформаційна культура”; висвітлено досвід підготовки магістрів освіти до самореалізації в інноваційній...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 13 (272), Ч. І, 2013 ОСВІТА ВЧИТЕЛЯ УДК 377. 8. 011. 3 051 О. М. Андрєєва ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕДКОЛЕДЖУ Актуальність проблеми формування професійного іміджу вчителя зумовлена одвічною роллю вчителя в розвитку суспільства, незалежно від форм державності країни, її цивілізаційного рівня тощо. Підтвердженням цього є задекларована в державних документах цінність Учителя як провідника прогресивних ідей людства,...»

«УДК 37.013.42:613 ПОЛІЩУК Віра Аркадіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІЗ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ШКОЛЯРІВ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ У статті актуалізовано проблему доцільності спрямування соціально-педагогічної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів на формування здорового способу життя школярів:...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 48. Педагогічні науки УДК 371.2 (09) О. В. Вознюк, кандидат педагогічних наук, доцент (Житомирський військовий інститут Національного авіаційного університету) ПОБУДОВА ІНТЕГРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У статті обговорюється парадигмальна криза сучасної освіти; ставиться проблема побудови інтегральної педагогічної парадигми; обґрунтовується концептуальний підхід до її побудови, який визначає стратегії і засоби її...»

«and not to have followed the company's emergency procedures, Costa Crociere said in a statement. Capt Francesco Schettino is suspected of manslaughter, but denies wrongdoing.Tasks for independent and individual work: 1) Read and analyze the information of the text.2) Search for the same type of information, using the web-sites:www.cruisejunkie.com/events.html; www.globalsecurity.org/./accidents.htm; www.rjw.co.uk/./accidents./overseas-acci. 3) Present the reports about an accident at sea....»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 49. Педагогічні науки УДК 371.14 Н. В. Устинова, кандидат педагогічних наук, доцент (Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У статті визначено організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу вчителя в післядипломний період, розкрито особливості їх утворення на трьох рівнях...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 57. Філософські науки УДК 101:37 Є. А. Пінчук, доктор філософських наук, провідний науковий співробітник (Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України) РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ Статтю присвячено філософському аналізові реалізації настанов Болонського процесу в аспекті регіонального вузу. Підкреслюється важливість автономності та академічної свободи кожного окремого університету....»

«УДК 351.851:681.518 ДОСВІД СІНГАПУРУ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ Ватковська М. Г. Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, проректор, к.філос.н. Проводиться аналіз стану розвитку електронного урядування у сфері освіти Сінгапуру. Увага акцентується на особливостях надання освітніх послуг, їх тематичній спрямованості. Наголошується на тому, що рівень розвитку електронного урядування Сінгапуру в цілому та сфери освіти зокрема, перебуває...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 15 (250), Ч. ІІ, 2012 УДК 378.018.43 С. О. Переяславська ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ДИДАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Ефективність процесу підготовки майбутніх учителів інформатики багато в чому залежить від форм подання дидактичного матеріалу. Найбільш ефективним є різноманітне подання інформації за допомогою тексту, графіки, звуку, відео, що створюють багатокомпонентне інформаційне середовище мультимедіа. Це сприяє зростанню...»

«УДК: 159.922.6:938.3 © Бабатина С.І., 2012 р. С.І. Бабатіна Національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків СТРУКТУРА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ОСОБИСТІСНО-РЕГУЛЯТОРНИХ ТА ТЕМПОРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА У статті розглядаються результати дослідження структури взаємозв’язків між особистісно-регуляторними та темпоральними характеристиками. Виявлено, що темпоральні властивості особистості є незалежними характеристиками особистості. Розроблено структурну модель...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. І, 2012 деятельность учителя и ученика и развивает способности субъекта этой деятельности – ученика. Ключевые слова: диалоговые технологии, коммуникативная среда, учебно-воспитательный процесс, диалоговое обучение. Pidborskiy Yu. G. Application of dialog technologies in to educational-educate process The article is devoted dialog technologies by which carried out educational-educate process at modern school. In it their varieties, elements and...»

«ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. 2012. Випуск 9 УДК 167.1+37.014 А. САМОДРИН Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Кременчуцький інститут ПЕДАГОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ УКРАЇНИ Стаття торкається проблеми досконалості сучасної педагогіки й при цьому прагне досягти межі можливого в трансформації освітнього середовища, його здатності забезпечувати соціальну свідомість в умовах нинішньої кризи й тих змін, що зумовили посилення діалогу Людини і Природи на засадах...»

«УДК 355.13 Тирон О.М. ВИКОРИСТАННЯ ФЛЕШ-КАРТОК ЯК МНЕМОНІЧНИЙ ПРИЙОМ Автор описує роботу науковців КДАВТ над проектом «Розробка навчального комплексу з англійської мови для моряків». Одним з елементів навчального комплексу є книга ресурсних матеріалів у вигляді набору флеш-карток різного типу. Враховуючи особливості роботи механізмів пам’яті, автор дає психолого-педагогічне обгрунтування доцільності використання флеш-карток. Докладно описана структура посібника з ресурсним матеріалом...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»