WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 37.013.42:371.3 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ У ВНЗ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ М. Є. ЧАЙКОВСЬКИЙ Сучасна стратегія інноваційної політики у ...»

УДК 37.013.42:371.3

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ

РОБОТИ У ВНЗ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

М. Є. ЧАЙКОВСЬКИЙ

Сучасна стратегія інноваційної політики у сфері освіти базується на створенні моделей

раціональної взаємодії суб’єктів навчального процесу, спрямованих на об’єктивну самооцінку,

максимальне розкриття потенційних можливостей, розвиток духовних якостей і самореалізацію

молоді, що навчається. Тому проблема моделювання соціально-педагогічної роботи в закладах освіти різного рівня є актуальною, особливо це стосується вищих навчальних закладів інклюзивної орієнтації (ВНЗ), які проходять складний шлях трансформації інтегрованого навчання в інклюзивне.

Поняття «Модель» відображає в простому, зменшеному вигляді структуру, властивості, взаємозв’язки окремих елементів досліджуваного об’єкта і полегшує отримання інформації про нього [1, с. 111].

Педагогічні моделі серед існуючих моделей у різних галузях знань посідають особливе місце, відображаючи закономірні зв’язки і складні взаємовідносини в галузі освіти і виховання. В педагогічному розумінні модель означає «систему об’єктів чи знаків, яка відтворює суттєві властивості оригіналу, здатна заміщувати його так, що її визначення дає нову інформацію про цей об’єкт»

[2, с. 86]. Така позиція відкриває можливість генерувати в педагогічній моделі нові знання на основі теоретичного аналізу дослідженого матеріалу [3, 4].

Як відомо, структурну основу інноваційних моделей у педагогіці становить освітній простір, який за визначенням фахівців є автономним середовищем, в якому відбуваються динамічні процеси конструювання оптимальних методів організації навчального процесу і забезпечення гармонійного розвитку учнів.

Теоретичне дослідження проблем здобуття вищої освіти молоддю з особливими потребами показало, що в існуючих моделях соціально-педагогічної роботи університетів розвинутих країн світу передбачені необхідні умови для навчання студентів з обмеженими можливостями, функціонування спеціальних підрозділів для роботи з абітурієнтами і студентами-інвалідами із застосуванням різних спеціальних технологій і методів навчально-виховного процесу і досягнення у молоді з особливими потребами позитивних успіхів нарівні зі здоровими студентами [5, 6].

Останнім часом дещо робиться щодо впровадження інклюзивного навчання в окремих ВНЗ України, які полягають у створенні архітектурної безбар’єрності зовнішнього і внутрішнього простору ВНЗ, максимальній компенсації труднощів сприйняття навчального матеріалу студентами з особливими потребами з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей, здійсненні методичного і дидактичного забезпечення навчального процесу, спеціальному обладнанні навчальних аудиторій, використанні індивідуальних технічних засобів навчання, інформаційних та комп’ютерних технологій.

До основних перевагінклюзивної університетської освіти відносять адаптацію і інтеграцію в суспільство, спілкування зі здоровими студентами на одному рівні, повноцінну освіту, формування власного соціального статусу, виховання небайдужості і розуміння з боку здорових студентів, розуміння суспільством проблем інвалідності [7].

Запорукою успіхів при розробці моделей соціальної підтримки молоді з особливими потребами вважають «…створення інноваційного освітньо-реабілітаційного, корекційно-розвиваючого середовища, яке системно поєднує в собі медичні, психологічні, педагогічні та соціальні аспекти, сприяє саморегуляції поведінки, самореабілітації, розвитку та саморозвитку особистості» [8, с. 126].

В процесі проведених досліджень встановлено ряд труднощів у вирішенні питань здобуття вищої освіти молоддю з особливими потребами. Серед них відмічають неготовність до продовження навчання у ВНЗ після отримання середньої освіти в спеціальній школі чи за індивідуальною програмою навчання на дому. Це пов’язано із суттєвою невідповідністю спеціальних навчальних програм стандартним програмам ЗОШ та вимогам до вступу у ВНЗ. Труднощі пов’язані також із низьким рівнем соціалізованості та непідготовленістю абітурієнтів з особливими потребами до співпраці зі здоровими однолітками. З іншого боку, далеко не завжди у ВНЗ створені умови для навчання студентів з особливими потребами та наявні необхідні технічні засоби навчання і кадровий потенціал, готовий виконувати незвичні і складні функції інтегрованого та інклюзивного навчання.

Мета дослідження – розробити модель соціально-педагогічної роботи у ВНЗ інклюзивної орієнтації.

Завдання: визначити основні напрями діяльності учасників навчально-виховного процесу;

обґрунтувати технології і методи соціально-педагогічної роботи у відповідності до потреб інклюзивного навчання.

Виходячи з того, що об’єктом нашого дослідження є процес інклюзії молоді з особливими потребами у відкритий освітній простір, а в якості досліджуваного явища ми обрали зміст, форми, методи, закономірності, тенденції та основні напрями соціально-педагогічної роботи в закладах освіти інклюзивної орієнтації, проведене нами моделювання соціально-педагогічної роботи побудоване на відтворенні існуючих досягнень у цій сфері і спрямоване на встановлення нових структурно-логічних зв’язків та взаємодію педагогічного колективу, адміністрації закладу освіти, допоміжного персоналу, здорових учнів/студентів та навколишнього соціального середовища для досягнення оптимальної соціалізації і здобуття якісної освіти молоддю з обмеженими можливостями. Це вимагало необхідних змін політики і філософії навчально-виховного процесу, наповнення існуючих моделей супроводу навчання студентів з особливими потребами новими ідеями, методами і технологіями соціальнопедагогічної роботи відповідно до вимог інклюзивного навчання. Ми узагальнили досвід інтегрованого та інклюзивного навчання студентів з особливими потребами і створили «Модель соціальнопедагогічної роботи у ВНЗ інклюзивної орієнтації» (Рис.), відтворивши в ній важливі і необхідні для інклюзії положення «Вітчизняної моделі системи супроводу навчання студентів з особливими потребами» [9, с. 79] і доповнивши комплексом організаційних, методичних і технологічних заходів соціально-педагогічної роботи.

Згідно з «Моделлю…» особливість соціально-педагогічної роботи у ВНЗ інклюзивної орієнтації полягає у підготовці всього колективу закладу освіти до роботи в умовах інклюзії, зміні ставлення до студентів з особливими потребами, їхньому сприйнятті як рівноправних членів колективу, здатних ефективно самореалізуватись. Вирішення проблем інклюзії передбачає тісне соціальне партнерство з органами влади, регіональною соціальною інфраструктурою, громадськими і благодійними організаціями.

В «Моделі…» передбачено використання технологій і методів соціально-педагогічної роботи, спрямованих на формування і підвищення інклюзивної компетентності викладачів ВНЗ із досягненням уміння діагностувати труднощі у навчанні студентів з особливими потребами та визначення шляхів їх подолання, здійснювати індивідуальне планування навчально-виховного процесу, володіти методикою партнерсько-персональних стосунків у навчально-виховному процесі, оцінювати динаміку успіхів у навчанні і рівнів соціалізованості студентів, прогнозувати кінцевий рівень професійного зростання (бакалавр, спеціаліст) в обраній спеціальності.

Визначена необхідність участі всього колективу в структурних змінах навчального закладу, пов’язаних із упровадженням інклюзивного навчання та формування готовності колективу до надання студентам послуг у задоволенні їх соціально-освітніх потреб переважно на волонтерських засадах.

Передбачено забезпечити безперешкодний доступ до навчання у ВНЗ абітурієнтів з особливими потребами шляхом їхньої попередньої кваліфікованої професійної орієнтації, підготовки до вступу у ВНЗ; подолання нерішучості в здійсненні наміру здобуття вищої освіти шляхом використання тривалих міжособистісних позанавчальних контактів учнів і студентів з особливими потребами, організації днів відкритих дверей, відвідування студентами маломобільних учнів на дому.

Здійснюється модифікація навчальних планів у відповідності з індивідуальними потребами студентів із наданням переваги партнерсько-персональним стосункам студентів і викладачів в навчальновиховному процесі. Використовуються наявні можливості залучення студентів з особливими потребами до активної участі у всіх сферах діяльності колективу (участь у наукових дослідженнях, спортивно-масових заходах, культурно-розважальних програмах, студентському самоврядуванні).

Дані літератури і власний досвід роботи зі студентами з особливими потребами дозволяють дійти таких висновків.

Рис. Модель соціально-педагогічної роботи у ВНЗ інклюзивної орієнтації

В структурно-логічному моделюванні соціально-педагогічної роботи у ВНЗ інклюзивної орієнтації доцільно визначити такі напрями діяльності:

підготовка педагогічних працівників і всього колективу до проведення інклюзивного навчання з досягненням високого рівня спеціальної (інклюзивної) компетентності учасників інклюзії;

заходи з підвищення доступу до навчання у ВНЗ молоді з особливими потребами (робота з абітурієнтами, пристосування навчального середовища до індивідуальних потреб студентів);

індивідуальне планування навчально-виховного процесу з наданням максимальної самостійності студенту у подоланні існуючих труднощів у навчанні; формуванням партнерськоперсональних стосунків у навчально-виховному процесі, сприянням розвитку творчої активності студентів та участі в різних сферах громадської діяльності.

Наслідком соціально-педагогічної роботи за визначеними напрямами можна очікувати здобуття молоддю з особливими потребами якісної вищої освіти та досягнення максимально можливого рівня соціалізованості.

Список використаної літератури:

1. Горский Д. И. Краткий словарь по логике / Д. И. Горский, А. А. Ивин, А. Л. Никифоров; Под ред.

Д. П. Горского. – М. : Просвещение, 1991. – 208 с.

2. Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь : для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – М. : Изд. центр «Академия», 2000. – 176 с.

3. Савченко С. В. Науково-теоретичні засади соціалізації студентської молоді в позанавчальній діяльності в умовах регіонального освітнього простору : дис. доктора пед. наук : 13.00.05 / С. В. Савченко. – Луганськ, 2004. – 455 с.

4. Безпалько О. В. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді : дис. доктора пед. наук : 13.00.05 / О. В. Безпалько, 2007. – 537 с.

5. Ярская-Смирнова Е. Р. Доступность высшего образования для инвалидов [Электронный ресурс] /

Е. Р. Ярская-Смирнова, П. В. Романов. – Режим доступа :

http:// paralife.narod. ru/ 1sociology/politika _invalidnosti_2006/04_dostupnost.htm.

6. Политика в сфере высшего образования инвалидов / Е. Р. Ярская-Смирнова, П. В. Романов, Д. В. Зайцев, А. К. Наберушкина // Журнал исследований социальной политики. – 2004. – Т.2. – №1. – С.91-114

7. Фудорова О. М. Особи з обмеженими можливостями на ринку університетських освітніх послуг України [Електронний ресурс] / О. М. Фудорова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtpsa/2008/articles/Fudor.pdf

8. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка : схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. [для студ. вищ. навч.

закл.] / О. В. Безпалько. – К. : «Центр учбової літератури», 2009. – 208 с.

9. Таланчук П. М. Супровід навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі : навч.-метод. посіб. / П. М. Таланчук, К. О. Кольченко, Г. Ф. Нікуліна. – К. : Соцінформ, 2004. – 128 с.Похожие работы:

«УДК 378.013:371.15:63-057.4 Вишомирська Н.А. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ АГРОНОМІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВНЗ У статті спроектовано технологічну модель професійної адаптації майбутніх фахівців-агрономів під час навчання у ВНЗ. Здійснено теоретичний аналіз ключових компонентів запропонованої моделі. Ключові слова: технологічна модель, професійна адаптація, професійні знання, уміння і навички, професійна мотивація, професійна освіта, аграрний...»

«Педагогічні науки МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ФАХОВО-ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ УДК 378.1:34 О. С. Федорчук Поняття фахово-інформатична компетентність правознавця – це інтегративна особистісна характеристика, складне індивідуально-психологічне утворення, яке поєднує ціннісні орієнтації, мотивацію, досвід діяльності, особистісні якості, професійні теоретичні знання, знання інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) та практичні інформатичні...»

«Міністерство освіти і науки України Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ VI Міжнародної науково-практичної конференції „Україна-Китай: діалог культур” та Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні тенденції сходознавства” (26-27 квітня 2016, 28-29 квітня 2016, м. Полтава-Старобільськ) Старобільськ ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” УДК 008(477)(510) ББК 71.045 З-41 Рецензенти: – доктор філологічних наук, професор Дмитренко В.І....»

«В.В. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В.Темрук ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ: ПРАКТИКУМ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Каравела» 2005 УДК 159.9 (076.5) Гриф надано ББК 08 я73 Міністерством освіти та науки України (лист № 14/18.2-1061 від 16.05.2005 р.) В14 Рецензенти: Чепелева Н. В. — доктор психологічних наук, професор, заст. директора інституту психології АПУ ім. Г. С. Костюка Приходько Юх. О. доктор...»

«Психологічні науки УДК 159.922:316.77 Дмитро Олександрович Олешко, ад’юнкт кафедри кримінального права Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ ЯК ПОКАЗНИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ БАР’ЄРОСТІЙКОСТІ З ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ОФІЦЕРА-ПРИКОРДОННИКА У статті наведено й узагальнено результати емпіричного дослідження, завдяки яким підтвердилося авторське припущення про те, що локус контролю має...»

«ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УДК 321. 107 В.О. Бабіна, аспірант Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, 65020, Україна ІМІДЖ ПОЛІТИЧНОГО АКТОРА ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ Досліджуються імідж політичного актора як складова процесу політичної реклами, основні теоретичні підходи до формування політичного іміджу. Відзначено функції іміджу політичного актора як комунікативної складової реклами. Ключові слова: політична...»

«Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки Л. А. Закреницька – здобувач, старший викладач УДК 811.373 кафедри іноземних мов Хмельницької гуманітарнопедагогічної академії Фахові тексти в їх жанрових різновидах як сфера функціонування англійських термінів християнського богослов’я Роботу виконано на кафедрі іноземних мов ХГПА У статті зроблено спробу проаналізувати сфери функціонування англійських термінів християнського богослов’я. Виокремлено та здійснено опис...»

«УДК 811.161.2:81'373.46 А. В. Дедухно, аспірант (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка) ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКЗЕРСИТИВНИХ ПЕРФОРМАТИВНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ У статті досліджено екзерситивні мовленнєві акти. Насамперед, приділено увагу їх класифікації, підґрунтям якої слугують семантичні, синтаксичні і прагматичні чинники, описано прагматичні умови успішності їх уживання в мовленні та визначено пресупозиції. Аналіз ведеться на основі виокремлення...»

«Психологічні науки РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИКЛАДАЧАМ ЩОДО СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В ІНТЕГРОВАНІЙ ГРУПІ УДК 159.922.761: 378 М. В. Деркач У процесі навчання студенти з обмеженими можливостями стикаються із суттєвими проблемами, які пов’язані з навчанням. Вони відчувають себе ізольовано, зневірюються у власних силах, їм властиві підвищена тривожність, роздратованість, емоційні розлади тощо. Це визначає необхідність створення особливих умов для підготовки цієї групи...»

«ВИВЧАЄМО ДОСВІД УДК 378.147 + 371.233 О. П. ЮЗИК ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЇ З МЕТОЮ ДУХОВНОПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДІ Розкривається проблема відродження духовних цінностей в процесі становлення особистості. Розглядаються питання підготовки і проведення навчальних і позанавчальних екскурсій та їх значення у духовно-професійному розвитку особистості. Ключові слова: навчальна екскурсія, позанавчальна екскурсія, діти з обмеженими можливостями, інклюзивне навчання, духовність, професійне...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 18 (277), Ч. ІІ, 2013 Datsenko A.S. Vocal Chamber Ensemble (Historical Aspects) The author draws the attention of the students and teachers of singing to the genre of chamber vocal ensemble and performance. In modern teaching and musicological publications there are a lot of academic researches on the subject of solo and choral singing, as opposed to researches on vocal chamber ensemble music. Chamber Vocal Ensemble is an integral part of music culture. It has...»

«ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Полтава, 2011 УДК 796.071.42:613-053.6 О. О. СВИРИДЕНКО Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Полтава МОДЕЛЬ РОБОТИ ТРЕНЕРА-ВИКЛАДАЧА З ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ У ДЮСШ Стаття присвячена актуальній проблемі сучасної педагогічної теорії і практики – вихованню здорового способу життя підлітків у ДЮСШ. Основним результатом проведеної роботи є розробка моделі роботи...»

«УДК 378147:811.111+316.733 В. О. Калінін, кандидат педагогічних наук, в.о. доцента (Житомирський державний університет імені Івана Франка) СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАДАЧІ ЯК ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У представленій статті розглядаються можливості соціокультурних педагогічних задач як інноваційних технологій формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в ЗНЗ. Автором пропонується технологічна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»