WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 21 |

«І. В. Житар, Т. П. Матвійчук УКРАЇНСЬКА МОВА СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ Навчально-практичний посібник Київ 2009 Навчально-практичний посібник Київ Видавництво ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

І. В. Житар,

Т. П. Матвійчук

УКРАЇНСЬКА МОВА

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ

Навчально-практичний

посібник

Київ 2009

Навчально-практичний

посібник

Київ

Видавництво Національного авіаційного університету

«НАУ-друк»

УДК 81’367(075.8)

ББК Ш141.14-932.

22

Ж 74

Тиражувати без офіційного дозволу НАУ забороняється

Рецензенти:

Н. В. Векуа, канд. філол. наук, викладач (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова) Г.О. Денискіна, канд. філол. наук, викладач (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова) О.П. Пилипенко, учитель-методист (Ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова м. Києва) Затверджено на засіданні науково-методично-редакційної ради Інституту доуніверситетської підготовки Національного авіаційного університету (протокол № 6 від 11.06.2009 р.) Житар І.В.

Ж 74 Українська мова: Синтаксис і пунктуація простого речення:

навч.-практ. посіб. / І. В. Житар, Т.П.Матвійчук. — 2-ге вид., стер. — К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. –– 148 с.

ІSВN 978-966-598-570-9 У посібнику подано теоретичний матеріал, вправи і завдання з синтаксису і пунктуації простого речення. Зміст посібника відповідає програмі середньої загальноосвітньої школи та програмі підготовчих курсів з української мови. Подані вправи охоплюють основні орфограми і пунктограми та призначені для інтенсивного повторення навчального матеріалу і закріплення навичок грамотного письма українською мовою.

Для слухачів підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки.

УДК 81’367(075.8) ББК Ш141.14-932.22 © Житар І. В., Матвійчук Т. П., 2007—2009 ІSВN 978-966-598-570-9 © НАУ, 2009

ЕРЕДМОВА

Шановний Абітурієнте!

Цей рік чи не найвирішальніший у твоєму житті, адже ти закінчуєш школу і сподіваєшся продовжити своє навчання в омріяному вищому навчальному закладі. Але для цього потрібно подолати бар’єр – вступний іспит до університету. Альтернативою вступному випробуванню є підготовчі курси Інституту доуніверситетської підготовки Національного авіаційного університету, що дають змогу стати студентом на підставі двох успішно виконаних модульних контрольних робіт ще до закінчення школи. Один із предметів обраного вами напряму навчання –– українська мова. Національна, державна, офіційна, рідна... але чи добре знана? Результати минулорічного незалежного оцінювання вражають: найгірші результати випускників саме з української мови. Така ситуація виникла через низку певних обставин, однак основною причиною, на нашу думку, є несерйозне сприйняття учнями рідної мови, мовляв, «навіщо вчити українську, ми й так її знаємо». А відтак наполегливо вчаться іноземні мови, а українська переходить до розряду побічної, другорядної.

З огляду на це ми пропонуємо вам посібник, що допоможе надолужити згаяне у вивченні української мови, систематизувати та узагальнити набуті знання, виявити прогалини й усунути їх. Структура посібника передбачає теоретичне опрацювання матеріалу, бо, як свідчить досвід, найпоширенішою причиною помилок є незнання правил. Практичний блок допоможе застосувати правила до конкретної мовної одиниці, забезпечити зв’язок теорії з практикою.

Блок самоперевірки дасть змогу кожному самостійно визначити власний рівень навчальних досягнень, швидко й ефективно узагальнити засвоєний матеріал. У кінці посібника вміщена контрольна робота з елементами тестування. Блок диктантів має на меті виявити рівень сформованості ваших умінь і навичок пунктуаційної грамотності.

Оволодіння літературною українською мовою –– процес складний і тривалий. Але ґрунтовні знання –– це, безсумнівно, запорука вашого успіху на шляху до поставленої мети –– здобуття вищої освіти для повної самореалізації та входження до майбутньої української еліти, яка приведе нашу країну до добробуту і процвітання.

Бажаємо вам успіху! Творіть! Дерзайте! Перемагайте!

1 ПОНЯТТЯ ПРО РЕЧЕННЯ. КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕНЬ. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

Речення складаються із слів і словосполучень. Проте самі словосполучення ще не є реченнями. Для цього слова і словосполучення треба граматично оформити й надати їм статусу речення, яке б несло повідомлення про навколишню дійсність.

Р е ч е н н я м називається інтонаційно і граматично оформлена одиниця мовного спілкування, що виражає закінчену думку.

Речення відрізняється від інших мовних одиниць такими ознаками:

1) воно є одиницею спілкування;

2) за допомогою речення формується і передається думка;

3) речення граматично оформлене у закінчену цілість (за допомогою закінчень і службових слів);

4) воно інтонаційно оформлене у цілісну синтаксичну одиницю;

5) речення має модально-часовий план, тобто предикативність.

Предикативність властива всім реченням. Завдяки їй словосполучення стає реченням. Предикативність завжди вказує на відношення повідомлюваного до дійсності, що виражається формами способу, часу тощо (повідомлюване мислиться як реальне у теперішньому, минулому чи майбутньому часі або ж як нереальне –– бажане, можливе, спонукання до дії), і на відношення між двома компонентами речення (підметом і присудком) –– предикативні відношення. В односкладних реченнях предикативні відношення граматично не виражаються, бо вони не пов’язані з одним головним членом, тобто мають лише часткове вираження. Тільки у двоскладних реченнях спостерігаємо повне охоплення предикативних відношень ядра речення. Велике значення має порядок слів і логічний наголос.

Порядок слів у реченні буває прямим і зворотним. При прямому порядку слів підмет завжди стоїть перед присудком, узгоджене означення, виражене прикметником, дієприкметником, займенником, порядковим числівником, – перед означуваним словом. Неузгоджене означення ставиться після означуваного іменника, крім означення, вираженого займенниками його, її. Додаток при прямому порядку ставиться після слова, яке ним керує. В односкладних безособових реченнях порядок переважно препозитивний. Обставини можуть займати будь-яке місце в реченні. Наприклад: І тільки Слово береже в основі безсмертя української душі (Б. Олійник).

Зворотний порядок слів (інверсія) протилежний прямому. Його часто використовують у художньому стилі для надання мові більшої урочистості, виразності: Край дороги ромашки ласкаві усміхаються ніжно мені (Г. Донець).

Велике значення для увиразнення висловлювання має логічний (смисловий) наголос. Інтонаційна виразність мовлення може підкреслити, посилити творчий задум автора або спотворити його. Щоб підсилити смислову роль слова, його інтонаційно виділяють у вимові речення.

Класифікуючи прості речення враховують, такі ознаки: 1) мету висловлювання; 2) емоційне забарвлення; 3) будову речення.

За метою висловлювання речення поділяються на розповідні, питальні та спонукальні.

До розповідних належать речення, в яких щось повідомляється, констатується якийсь факт. Наприклад: Синє небо над зеленим гаєм рідний край вітає з добрим урожаєм (В. Сосюра).

Питальні речення використовують для того, щоб спонукати співбесідника дати відповідь на поставлене запитання.

Наприклад:

Чи довіку ж, браття, будемо мовчати? (П. Куліш).

До спонукальних належать речення, які містять наказ, спонукання до дії, а також пораду, дозвіл, застереження, прохання. У кінці спонукального речення, залежно від інтонації, ставиться знак оклику або крапка: Прощай, моя люба, прощай, моя мила! Подай мені руку твою! Прийми ж ти, голубко моя сизокрила, останнюю сповідь мою (Олена Пчілка).

Розповідні, питальні та спонукальні речення можуть вимовлятися спокійним тоном. Тоді в кінці розповідних і спонукальних речень ставиться крапка, а в питальних –– знак питання. Якщо розповідні, питальні чи спонукальні речення вимовляються з сильним почуттям, то вони стають ще й окличними. У кінці окличних речень ставимо знак оклику. Наприклад: Весна! Весна на Україні! (М. Рильський);

Годі! Не хочу про таке! Не говори! Не говори нічого! (Леся Українка);

А, власне, що я винна і кому?! (Л. Костенко).

За структурою речення поділяються на прості і складні.

Прості речення мають у своєму складі одну граматичну основу.

Наприклад: Опівночі айстри в саду розцвіли (Олександр Олесь).

Складні речення містять дві і більше граматичних основ, що становлять одне смислове і граматичне ціле. Наприклад: Шумить по-іншому той сад, і квіти пахнуть по-новому (В. Сосюра).

Якщо граматична основа складається з одного або двох головних членів, то речення відповідно діляться на односкладні і двоскладні.

Односкладні речення мають лише один головний член, який не підказується ні текстом, ні питанням. Наприклад: На подвір’ї було пусто (О. Гончар); Дюни, валуни (О. Гончар).

Двоскладні речення мають підмет і присудок (або вони легко встановлюються з контексту). Наприклад: І все ждало. Тиша стояла якась неспокійна. Світле безмежжя здавалось крихким (О. Гончар).

Другорядні члени речення, які групуються навколо підмета, становлять групу підмета. Присудок із залежними словами становить групу присудка.

Речення, яке складається лише з головних членів (підмета і присудка), називається непоширеним. Наприклад: Весна ішла (Олександр Олесь). Односкладні речення також бувають непоширеними:

Осінь (В. Сосюра).

Поширеними називають речення, в яких є другорядні члени: В думках Нечуйвітрові чомусь зринає почуте сьогодні від студента біля вогнища про той звичай далеких островитян (О. Гончар); Скупа природа. Суворий край (О. Гончар).

Речення бувають повними і неповними.

Повними називають такі прості речення, у яких наявні всі члени даної структури речення. Наприклад: Густий запах пізніх гречок повівав з поля (М. Коцюбинський).

Неповними називають речення, у яких будь-який пропущений член можна визначити з контексту або ситуації. Наприклад: Із хмарини –– теплий дощик (Д. Павличко).

Якщо речення містить ускладнювальні компоненти (однорідні члени речення, відокремлені члени речення, конструкції, граматично не зв’язані з членами речення –– вигуки, звертання, словаречення, вставні і вставлені конструкції), то воно є ускладненим: І тераса, і сад, і сходи повні передвечірнього, ніжно-солодкого духу бузку, нагрітого сонцем (В. Винниченко), якщо ж немає –– неускладненим: По осінньому небу повільно пливуть сірі хмари (О. Гончар).

2 РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У КІНЦІ РЕЧЕННЯ

Розділові знаки кінця речення членують текст на речення. До їх складу входять крапка, знак оклику, знак питання і три крапки. Крапка є розділовим знаком, що відображає найбільшу паузу в усному мовленні, решту знаків розрізняють інтонаційно.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


К р а п к а с т а в и т ь с я у кінці розповідного чи спонукального речення, якщо воно вимовлене без окличної чи питальної інтонації: Усе в нас від нього, від хліба. А втім, і самі ми, кожен із нас, –– дитина своїх батьків, свого народу й хліба (В. Яворівський). Сюди ж належать і неповні речення: Шторм шаленіє. Викручує, гне, шматує дамбу (О. Гончар).

Крапка є розділовим знаком, що відображає найбільшу паузу в усному мовленні.

З н а к о к л и к у с т а в и т ь с я:

1. У кінці розповідних, питальних, спонукальних речень, що вимовляються з окличною інтонацією: Ромашка –– це так ясно і зрозуміло всім! (Є. Шморгун); Як зберегти оцю красу, нерідко отак ненароком і бездумно понищену?! (І. Вихованець); В океані рідного народу відкривай духовні острови! (В. Симоненко).

2. У кінці окличних речень, що починаються експресивними словами хвала, слава, ганьба, як, який, що то за та ін.: Що то за ранок у степу! (О. Кониський); Хвала тому, хто людям у приполі несе слова, подібні хлібу й солі, і співи, гідні слави сіяча! (М. Рильський).

З н а к п и т а н н я с т а в и т ь с я:

1. У кінці питального речення, що вимовляється з питальною інтонацією: Ви чули легенду про щастя? (М. Золотницький).

2. У кінці риторичного питального речення: Нащо мені чорні брови, нащо карі очі, нащо літа молодії, веселі дівочі? (Т. Шевченко).

Т р и к р а п к и с т а в л я т ь с я з метою створення ефекту перервності, змінності ситуацій, картин, подій, а також для оформлення незакінченої думки: Полісся… Ясноводі озера... Спокійні в погоду і грізні в бурю гаї... (М. Олійник); А шкода, бо є у хлопця «щось», були б з нього люди, якби… (Р. Федорів).

Висока культура писемного мовлення передбачає віртуозне володіння й повним репертуаром розділових знаків кінця речення. Невміння послуговуватися ними, «глухота» до них буває через:

• недостатнє проникнення у зміст писемного мовлення, виразником чого є розділовий знак;

• невміння читати розділові знаки, розуміти їх зміст;

• брак емоційного відгуку на фразу, текст;

• брак чутливості до інтонації, яка виражає закладений у реченні зміст, а звідси й невміння виразно читати взагалі.

Вправа 1. Прочитайте речення з потрібною інтонацією.

Поясніть змістові та емоційно-експресивні значення розділових знаків кінця речення.

1. Ах, я забула спитати: у вас тоді все закінчилося благополучно?

Я так зрозуміла, що ви помітили якогось злочинця і … (П. Загребельний). 2. Дістати зброю! –– тихо звелів Коснячкович. –– Ворота!!! (В. Шевчук). 3. Коли уже Крим забалакає суржиком? Хай татарським! Коли Львів знов з’єднається з Віднем? Коли свисне рак? Коли Андрухович підпишеться Пушиком? Понесло. Риторика, друже, небезпечна вельми (В. Неборак). 4. Але з’являються люди з іншої парафії, люди, які розуміють не лише призначення поезії, а й своє місце і своє призначення в цій поезії… Варто назвати хоча б одне прізвище… (В. Неборак). 5. Ти не прийшла в вечірній час… Без тебе день вмирав сьогодні, без тебе захід смутно гас і сонце сходило в безодні… Ти не прийшла в вечірній час (Олександр Олесь).

6. –– Як він виглядає? –– Високий, одягнутий в… гарно… –– Скільки йому років? –– Років двадцять п’ять… Може, трохи більше… Або менше… (В. Неборак).

*Вправа 2. Перепишіть. Розставте розділові знаки кінця речення.

1. Назривав їх трошки Це волошки Зорі Ниточки тоненькі –– мрії весняні Правда любо жити Дуже Дуже Дуже (В. Чумак). 2. Курс на тополю іржаву Тримайся, стара хато (І. Драч). 3. Молодьож Не має совісті По ногах старій товчеться (О. Ірванець). 4. Ой ти, дівчино, з горіха зерня, чом твоє серденько – колюче терня (І. Франко). 5. Хай би тебе муха вбрикнула (Нар. тв.). 6. Боже, які тумани. 7. Бійся Бога, Іване (І. Малкович). 8. Ідуть мовчазно ковалі, і в хлопця руки в мозолі Він, може, теж коваль (А. Малишко). 9. Чудове місто Миргород Яких тільки тут будівель немає (М. Гоголь). 10. Чую ваш голос простий і ласкавий, предки безсмертні мої: праця людини –– окраса і слава, праця людини –– безсмертя її (В. Симоненко).

*Вправа 3. Прочитайте текст уголос, стежачи за інтонацією. Оформіть текст орфографічно та пунктуаційно.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 21 |
Похожие работы:

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 18 (277), Ч. ІІ, 2013 Datsenko A.S. Vocal Chamber Ensemble (Historical Aspects) The author draws the attention of the students and teachers of singing to the genre of chamber vocal ensemble and performance. In modern teaching and musicological publications there are a lot of academic researches on the subject of solo and choral singing, as opposed to researches on vocal chamber ensemble music. Chamber Vocal Ensemble is an integral part of music culture. It has...»

«Педагогічні науки КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ НИМИ СЛУЖБОВИХ ЗАВДАНЬ З ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УДК 355.23:159.9.07 С. В. Чернова Значне зростання обсягу завдань, що вирішує Державна прикордонна служба України (ДПСУ), призводить до ускладнення процесів управління оперативно-службовою діяльністю, суттєво змінює характер діяльності керівного складу органів охорони державного кордону, відділів прикордонної служби і вимагає...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 15 (250), Ч. ІІ, 2012 УДК 378.018.43 С. О. Переяславська ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ДИДАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Ефективність процесу підготовки майбутніх учителів інформатики багато в чому залежить від форм подання дидактичного матеріалу. Найбільш ефективним є різноманітне подання інформації за допомогою тексту, графіки, звуку, відео, що створюють багатокомпонентне інформаційне середовище мультимедіа. Це сприяє зростанню...»

«УДК: 159.9 © Застело А.О., 2012 р. А.О. Застело Класичний приватний, університет, м. Запоріжжя ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНООСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ Стаття присвячена психологічним проблемам сучасного освітнього середовища. Розглянуто дистанційну освіту як сучасну форму інформаційно-освітнього простору. Вивчено проблеми психологічного забезпечення її організації та функціонування. Ключові слова: середовище, простір, інформаційно-освітнє середовище, освітнє...»

«УДК 378.147:355.232 Л. В. Олійник, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (Національний університет оборони України) МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ УЧІННЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ В статті розглядаються механізми підвищення ефективності учіння засобами активізації мотивації досягнення у майбутніх магістрів військового університету. Визначено теоретичну основу педагогічних аспектів мотивації учіння. Розглянуті поняття мотиву,...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 59. Педагогічні науки УДК 371.147:811 Т. М. Колодько, кандидат педагогічних наук, доцент (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) kolodko_@mail.ru ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У статті показано різні аспекти педагогічного спілкування, а саме: фактори, функції, рівні, види, структура, умови та засоби спілкування. Розкрито актуальність проблеми спілкування, яка набуває особливого...»

«УДК 101+004]:378.14 Зінченко Н.О.ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ПРИ ВИВЧЕННІ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Полтава У статті аналізується проблема впровадження та використання інноваційних технологій у вищій школі в процесі вивчення гуманітарних дисциплін, структура та аналіз класифікації навчання. Ключові слова: інновація, інноваційні технології, навчання, технологія, освітня технологія Сучасний світ характеризується...»

«ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. 2012. Випуск 9 УДК 167.1+37.014 А. САМОДРИН Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Кременчуцький інститут ПЕДАГОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ УКРАЇНИ Стаття торкається проблеми досконалості сучасної педагогіки й при цьому прагне досягти межі можливого в трансформації освітнього середовища, його здатності забезпечувати соціальну свідомість в умовах нинішньої кризи й тих змін, що зумовили посилення діалогу Людини і Природи на засадах...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 57. Філософські науки УДК 101:37 Є. А. Пінчук, доктор філософських наук, провідний науковий співробітник (Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України) РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ Статтю присвячено філософському аналізові реалізації настанов Болонського процесу в аспекті регіонального вузу. Підкреслюється важливість автономності та академічної свободи кожного окремого університету....»

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЗАВДАННЯ ІІІ (міського) ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ПРАВОЗНАВСТВА 2012-2013 навчальний рік 9 клас (варіант відповіді зі І. Тестові завдання на вибір трьох правильних відповідей сполученням цифр) 1. Основними ознаками права є:1. Схвалення і охорона державою (її органами); 2. Громадський осуд у разі порушення; 3. Існування в письмовій формі; 4. Система норм; 5. Закріплені виключно в свідомості людини А...»

«УДК 378.013:371.15:63-057.4 Вишомирська Н.А. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ АГРОНОМІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВНЗ У статті спроектовано технологічну модель професійної адаптації майбутніх фахівців-агрономів під час навчання у ВНЗ. Здійснено теоретичний аналіз ключових компонентів запропонованої моделі. Ключові слова: технологічна модель, професійна адаптація, професійні знання, уміння і навички, професійна мотивація, професійна освіта, аграрний...»

«Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки Л. А. Закреницька – здобувач, старший викладач УДК 811.373 кафедри іноземних мов Хмельницької гуманітарнопедагогічної академії Фахові тексти в їх жанрових різновидах як сфера функціонування англійських термінів християнського богослов’я Роботу виконано на кафедрі іноземних мов ХГПА У статті зроблено спробу проаналізувати сфери функціонування англійських термінів християнського богослов’я. Виокремлено та здійснено опис...»

«Бондаренко Т.В. ПОРАДИ О.А. ЗАХАРЕНКА У СУЧАСНОМУ ВИМІРІ У статті проаналізовано педагогічні здобутки О.А Захаренка, узагальнено досвід відомого педагога, а також обґрунтовано авторські ідеї відповідно до актуальних питань сучасності. В статье проанализированы педагогические достижения О.А Захаренко, обобщен опыт известного педагога, а также обоснованны авторские идеи, в соответствии с актуальными вопросами современности. Pedagogical achievements of O.A Zakharenko are analysed in the article,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»