WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки Л. А. Закреницька – здобувач, старший викладач УДК 811.373 кафедри іноземних мов Хмельницької ...»

-- [ Страница 1 ] --

Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки

Л. А. Закреницька – здобувач, старший викладач

УДК 811.373

кафедри іноземних мов Хмельницької гуманітарнопедагогічної академії

Фахові тексти в їх жанрових різновидах як сфера функціонування англійських

термінів християнського богослов’я

Роботу виконано на кафедрі іноземних мов ХГПА

У статті зроблено спробу проаналізувати сфери функціонування англійських термінів християнського

богослов’я. Виокремлено та здійснено опис фахових текстів різних жанрів за характером фахової інформації, функціональною спрямованістю та прагматичною настановою автора.

Ключові слова: фахова мова, фаховий текст, жанр, термін.

Закреницкая Л. А. Специальные тексты в их жанровых видах как сфера функционирования английских терминов христианского богословия. В статье анализируются сферы функционирования английских терминов христианского богословия. Выделены и описаны специальные тексты разных жанров с учетом характера представленной информации, функциональной направленности и прагматической цели автора.

Ключевые слова: язык для специальных целей, специальные тексты, жанр, термин.

Zakrenytska L. A. Special Texts in their Genre Variety as a Field of Functioning of English Christian Theology Terms. The article deals with the issue of functioning of English Christian theology terms. Special texts of different genres, regarding the character of given information, their functional direction and pragmatic intention of the author, have been singled out and analyzed.

Key words: language for special purpose, special texts, genre, term.

Постановка наукової проблеми та її значення. Постійне зростання ролі духовного аспекту в життєдіяльності сучасного суспільства загалом й окремої людини зокрема є соціальною основою для усвідомлення носіями мови особливої ролі терміна як основної інформаційно-комунікативної одиниці, що функціонує у фахових текстах і забезпечує процеси галузевої комунікації, збереження та передачу інформації. Християнсько-богословські тексти все більшою мірою стають об’єктом наукового дослідження як суб’єктами фахової діяльності, так і тими, хто виявляє інтерес до цієї галузі знань.

Аналіз останніх досліджень. Особливості функціонування термінів у фахових текстах на матеріалі різних мов досліджувались у працях В. М. Лейчика, О. В. Суперанської, Т. Р. Кияка, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк, Л. М. Полюги, Л. О. Симоненко та інших науковців. У вітчизняній англістиці виконано дослідження англомовної проповіді як специфічного виду мовленнєвого акту (І. В. Рудік), на матеріалі англомовних словників та газетних текстів – біблеїзмів із Євангелія від Матвія (О. М. Набока).

Поза увагою лінгвістів дотепер є проблема функціонування англійських термінів християнського богослов’я в різножанрових фахових текстах.

Метою статті є дослідження фахових текстів християнського богослов’я як сфери функціонування галузевих термінів. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 1) визначити жанрову належність відібраних текстів; 2) виявити характерні властивості кожного жанрового різновиду тексту; 3) дослідити особливості мовної репрезентації фахових текстів за жанром.

Матеріалом дослідження слугували різножанрові тексти християнського богослов’я загальним обсягом 105000 повнозначних слововживань.

Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів дослідження. Функціонування фахової мови, під якою розуміємо “сукупність всіх мовних засобів, які застосовуються в професійно замкнутій сфері комунікації з метою забезпечення порозуміння між людьми, які працюють у цій сфері”, забезпечується винятково чітко встановленою термінологією [1, 138].

Функціонування англійської термінології християнського богослов’я спостерігаємо у двох сферах:

фіксації і функціонування. У сфері фіксації, яка представлена лексикографічними або, за термінологією В. М. Лейчика, текстами, що фіксують терміни [2, 146], зокрема тлумачними термінологічними словниками, енциклопедіями та довідниками, термінологічними стандартами, збірниками рекомендованих термінів тощо, терміни існують в ідеальних умовах і можуть задовольняти основні вимоги до них. Не менш важливою, а, можливо, й основною сферою використання термінів, на думку © Закреницька Л. А., 2011

РОЗДІЛ ІІ. Термінознавство. 6 (ч. 2), 2011

В. П. Даниленко, є сфера функціонування [3, 38–39], яка ґрунтується на текстах, що використовують, та текстах, котрі породжують терміни. З-поміж текстів першого виду виокремлюємо такі, що реалізовують різні жанри – оглядові статті, спеціальну наукову літературу, науково-популярні тексти, тексти ЗМІ тощо, у яких реалізуються вже відомі реципієнту терміни. Стосовно текстів, які породжують терміни, важливо зауважити, що їх автори вводять нові терміни у процесі формулювання та викладення нових теорій, концепцій або винаходів, терміни народжуються разом з ідеями та поняттями [2, 147].

Найважливішим принципом сучасного термінознавства, на думку В. М. Лейчика, можна вважати принцип первинності сфери функціонування терміна (тексти, які створюють терміни, і які використовують терміни) і вторинності сфери фіксації (тексти, які фіксують терміни) [2, 148]. Відмінність між реалізацією термінів у сферах фіксації і функціонування, а також можливість їх глибшого вивчення та виявлення нових закономірностей їх використання саме через дослідження термінів у мовленні (усному або писемному) зумовлює, на наш погляд, перспективність текстового аналізу терміна. Однак обидві сфери існування термінів певною мірою взаємопов’язані і, на наш погляд, забезпечують цілісність картини термінології конкретної галузі знань зокрема та її фахової мови загалом.

Відповідно до запропонованої Т. Р. Кияком ієрархічної системи фахових мов та їх класів у межах загальнонаціональної мови [1, 138], фахову мову християнського богослов’я можна вважати підвидом субмови релігії, яка “є безпосередньою дійсністю релігійної думки в її знаково-символічних формах, тобто у вигляді сукупності усних і писемних релігійних текстів, а також мовленнєвооперативних дій з ними” [4, 89]. Характеризуючи мову релігії як напівштучну мову, Д. В. Пивоваров водночас вважає її універсальною, оскільки вона виявляє ознаки безмежної асоціативності і надзвичайної продуктивності [4, 89].

Фахова мова християнського богослов’я як підвид мови релігії актуалізується у текстах різних жанрів. Стильовими різновидами або жанрами текстів християнського богослов’я, услід за Н. Д. Бабич, вважаємо: жанр канонічної богословської літератури, жанр тлумачної богословської літератури, жанр популярної богословської літератури, жанр богослужбово-методичний, жанр науково-богословської літератури, жанр навчально-богословської літератури, жанр молитви, жанр проповіді [5, 85]. З метою вивчення особливостей функціонування англійських термінів християнського богослов’я у фахових текстах різних жанрів було обрано і проаналізовано перекладені англійською мовою праці отців церкви Іренея Ліонського “The Demonstration of the Apostolic Preaching” та Орігена Олександрійського “On prayer” як приклад жанру богословської тлумачної літератури. У першому тексті, який написаний у формі листа до Маркіана, однак вважається настановою для всієї пастви, автор розкриває основні питання християнського вчення. Інший текст є класичним зразком праць отців церкви, характерною рисою яких є висвітлення одного з аспектів християнської віри, зокрема молитви. Тексти жанру тлумачної літератури значною мірою опираються на канонічні богословські тексти Біблії. Їх автори цитують і тлумачать відповідно до конкретної біблійної ситуації, а паралелі із сучасним життям наводять загально, начебто безвідносно до конкретної людини. Ці тексти рясніють термінами біблійного походження або вжитку, оскільки аргументують проблеми, порушені Святим Писанням. Так, Іреней, визначаючи ставлення Бога Отця до людини, посилається на

Послання апостола Павла до Римлян:

“…To them that believe he is as Father… but they who now reject His goodness shall know his power in judgment, according to that which the blessed apostle says: "Not knowing that the goodness of God leads you to repentance; but according to your hardened and impenitent heart you treasured up wrath in the day of wrath and of the revelation of the righteous judgment of God…” [6, 76–77]; а Оріген, використовуючи Послання апостола Павла до Тимофія, oкрім інших аспектів молитви вірних, окреслює необхідні умови для її успішного виконання:

He who prays must lift up holy hands, forgiving everyone who has wronged him, with the passion of anger banished from his soul and in wrath with none. …he must while at prayer forget for the time everything outside prayer – surely a state of supreme blessedness! As Paul teaches in the first Epistle to Timothy when he says: “I desire, therefore, that men pray in every place lifting up holy hands without anger

Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки

and disputations. And further, a woman ought, most of all at prayer, to preserve simplicity and decency in soul and body…” [7, 15–16].

Як приклад жанру навчально-богословської літератури використано посібник для богословських навчальних закладів Christian Theology, автором якого є доктор філософії та професор богослов’я Мілард Єріксон. У цьому жанровому різновиді тексту використовуються результати досліджень багатьох учених у галузі екзегетики, а сам текст адресований аудиторії, що спеціалізується за фахом або має певний рівень фахової підготовки. Проведений аналіз свідчить про високу ступінь науковості досліджуваного тексту, в якому детально викладено теоретичні засади та зміст науки християнського богослов’я з урахуванням досягнень новочасних розвідок у цій галузі. Особливістю текстів цього жанру є використання термінів, які позначають поняття, що з’явились у результаті науково-богословської діяльності фахівців, зокрема нових методів і підходів до вивчення та тлумачення основних догматів християнського вчення, залучення наукового досвіду інших дисциплін, таких як філологія, психологія, філософія, етика тощо, на кшталт: We understand in more complete detail the greatness of God, we comprehend more fully the image of God in man, when we attend to general revelation. This should be considered a supplement, not a substitute for, a special revelation [8, 173].

Значна кількість термінів, використаних в аналізованому навчально-богословському тексті, утворені в XIX–XXI ст., які, з огляду на вік галузі знань, можна умовно вважати неологізмами в термінології християнського богослов’я. Наприклад: We shall regard redaction criticism as an attempt to move beyond the findings of literary, source, form, and tradition criticism, using the insights gathered from them [8, 95]. The discipline that came to be known as redaction criticism developed and flowered following World War II [8, 96].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Функціонування термінів у сфері літургії або богослужіння зафіксовано в текстах богослужбово-методичного жанру, який представлений низкою богослужбових книг. Прикладом для нашого аналізу слугували тексти богослужбової книги Англо-католицької літургійної традиції The Book of Divine Worship, яка містить календар церковного року, лекціонарій, інструкції та порядок проведення різних за призначенням літургійних відправ. Детально проаналізовано тексти обряду Євхаристії та пропрія (розділи меси, текст яких змінюється залежно від церковного свята). Богослужбові літургійні тексти вирізняються піднесеним, урочистим колоритом звернень до Бога, оскільки ґрунтуються на хвалі та молитвах священнослужителів та вірних. Характерною ознакою для цього жанру є часті уточнювальні звертання до однієї особи Трійці, на кшталт: O Lord God, heavenly King, God the Father Almighty. O Lord, the only-begotten Son, Jesus Christ; O Lord God, Lamb of God, Son of the Father [9, 285].

Тексти жанру науково-богословської літератури представлені періодичним фаховим виданням Theology Today, де опубліковано статті сучасних теологів, присвячені класичним і новочасним проблемам християнського богослов’я і спрямовані на кваліфікованого читача, тобто фахівця з питань теорії та практики християнського богослов’я. У текстах широко використовують вірші з Біблії, цитують та коментують інші богословські праці, наводять приклади та тлумачать грецько- та латиномовні варіанти термінів. Наприклад, Paul is here using a very specific word to identify the secret of our life which is “hidden with Christ in God” (Col 3:3): z, the eternal, uncreated life that originates in God alone [10, 298].

Тексти жанру популярної богословської літератури представлені періодичним виданням Christianity, що видається у Великобританії, і адресований до широкого кола християн і тих, хто цікавиться питаннями християнства, має прагматичну мету. Примірники журналу містять статті, що розповідають про різні аспекти християнського життя почасти на прикладах конкретних людей, листи читачів у відповідь на опублікований матеріал, новини про події в християнському світі та рекламу [11]. Такі тексти не потребують спеціальних знань для їх розуміння, оскільки в них значною мірою обмежено використання власне термінів.

Висновки. Отже, аналіз англомовних різножанрових текстів християнського богослов’я свідчить, що вони різняться за характером фахової інформації, яку презентують, за функціональною спрямованістю, що позначається на зверненні до адресата з неоднаковою фаховою компетенцією, а також за прагматичною настановою автора, яка полягає у змінюванні або формуванні погляду реципієнта на предмет, збільшенні обсягу вже відомої реципієнту інформації, викладі засад науки, настанові порядку богослужбових відправ, утвердженні християнського світогляду в практичному

РОЗДІЛ ІІ. Термінознавство. 6 (ч. 2), 2011

вимірі щоденного життя. Специфіка кожного жанру виявляється також через особливості термінологічної репрезентації тексту.

Перспективи подальшого дослідження. Аналізовані тексти використовують різні мовностилістичні засоби, що викликають певний інтерес для наукових розвідок, однак предметом нашого подальшого дослідження є вивчення вияву парадигматичних відношень між англійськими християнсько-богословськими термінами у визначених жанрових різновидах фахових текстів.

Література

1. Кияк Т. Р. Фахові мови як новий напрям лінгвістичного дослідження / Тарас Кияк // Укр. наук. зб.

“Іноземна філологія” / відп. ред. А. Й. Пославська. – Л. : Львів. нац ун-т ім. Івана Франка, 2009. – Вип. 121. – С. 138–141.

2. Лейчик В. М. Предмет, методы и структура / В. М. Лейчик. – Изд. 4-е. – М. : Книж. дом “ЛИБРОКОМ”, 2009. – 256 с.

3. Даниленко В. П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания / В. П. Даниленко. – М. :

Наука, 1977. – 246 с.

4. Пивоваров Д. В. Язык религии / Д. В. Пивоваров // Религиоведение. – 2007. – № 2. – Ч. 1. – С. 88–98.

5. Бабич Н. Д. Богословський стиль української мови в контексті стилістичної науки : зб. наук.-дидакт. пр. / Надія Бабич. – Чернівці : Вид. дім “Букрек”, 2009. – 216 с.

6. St. Irenaeus. The Proof of the Apostolic Preaching // Ancient Christian Writers (Author Joseph P. Smith). – CA : Paulist Press, 1978. – P. 45–110.

7. Origen. Оn Prayer / Origen. – Режим доступу : http://www.ccel.org/ccel/origen/prayer.toc.html

8. Erickson M. J. Christian Theology. 2nd Edition / M. J. Erickson. – Grand Rapids : Baker, 1998. – 1354 p.

9. The Book of Divine Worship. – Mt. Poconto, PA : Newman House Press, 2003. – 974 p.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 19 (254), Ч. І, 2012 Grytzuk E. S. The way of realization of professional trend in the process of mathematical training of students of engineer specialties The article deals with the research of the ways of improvement of professional trend of mathematical training of engineer specialties’ students; the consistency of mathematical training is proposed; the stages of forming of professionally orienting mathematical skills of engineer specialties’ students are...»

«ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УДК 321. 107 В.О. Бабіна, аспірант Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, 65020, Україна ІМІДЖ ПОЛІТИЧНОГО АКТОРА ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ Досліджуються імідж політичного актора як складова процесу політичної реклами, основні теоретичні підходи до формування політичного іміджу. Відзначено функції іміджу політичного актора як комунікативної складової реклами. Ключові слова: політична...»

«Інститут проблем виховання НАПН України МУРОМЕЦЬ ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА УДК 374.091:159.942.3-053.6 ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ ГОТОВНОСТІ ДО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 13.00.07 – теорія і методика виховання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті проблем виховання НАПН України. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Федорченко Тетяна...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 48. Педагогічні науки УДК 371.2 (09) О. В. Вознюк, кандидат педагогічних наук, доцент (Житомирський військовий інститут Національного авіаційного університету) ПОБУДОВА ІНТЕГРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У статті обговорюється парадигмальна криза сучасної освіти; ставиться проблема побудови інтегральної педагогічної парадигми; обґрунтовується концептуальний підхід до її побудови, який визначає стратегії і засоби її...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ ІНСТИТУТ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТЕХНОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра технологічної освіти ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ (металообробка) Умань 2014 УДК 62(072) ББК 34.5р30 Т 38 Рецензенти: Гедзик А.М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Мелентьєв О.Б. – кандидат...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 18 (277), Ч. ІІ, 2013 Drepina O. The Creative Contact in the Process of the Activity of the Music-Performative Collective as Means of Activization of Aesthetic Self-Education of Students The article considers the problem of aesthetic self-education of the studentic youth in the collective music-performative activity. The author proves the importance of formation of aesthetic abilities for teachers to be in the process of self-realization by meanses of music...»

«ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. 2012. Випуск 9 УДК 167.1+37.014 А. САМОДРИН Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Кременчуцький інститут ПЕДАГОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ УКРАЇНИ Стаття торкається проблеми досконалості сучасної педагогіки й при цьому прагне досягти межі можливого в трансформації освітнього середовища, його здатності забезпечувати соціальну свідомість в умовах нинішньої кризи й тих змін, що зумовили посилення діалогу Людини і Природи на засадах...»

«99 16. Cohen B. Short-range corrections for migrant bird tracks on search radars // Cohen B., Williams T.C. / J. Field Ornith. – 1980. – Vol. 51. – P. 248-253.17. Krijgsveld K.L. Baseline studies North Sea wind farms: fluxes, flight paths and altitudes of flying birds 2003Krijgsveld K.L, Lensink R., Schekkerman H. Netherlands: Bureau Waardenburg bv, Culemborg, 2005.– P. 22-34.18. van Gasteren H. Kwantificering van vogelbewegingen langs de kust bij IJmuiden: een radarstudie / van Gasteren H.,...»

«УДК 378 В. М. Базурін, асистент (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка) u-3700@ukr.net РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У статті визначені основні елементи дослідницької діяльності майбутніх учителів математики й фізики у процесі вивчення системного програмного забезпечення, зокрема, операційної системи, файлового менеджера і архіваторів. У статті розглядаються...»

«ВИВЧАЄМО ДОСВІД УДК 378.147 + 371.233 О. П. ЮЗИК ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЇ З МЕТОЮ ДУХОВНОПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДІ Розкривається проблема відродження духовних цінностей в процесі становлення особистості. Розглядаються питання підготовки і проведення навчальних і позанавчальних екскурсій та їх значення у духовно-професійному розвитку особистості. Ключові слова: навчальна екскурсія, позанавчальна екскурсія, діти з обмеженими можливостями, інклюзивне навчання, духовність, професійне...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 15 (250), Ч. ІІ, 2012 УДК 378.018.43 С. О. Переяславська ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ДИДАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Ефективність процесу підготовки майбутніх учителів інформатики багато в чому залежить від форм подання дидактичного матеріалу. Найбільш ефективним є різноманітне подання інформації за допомогою тексту, графіки, звуку, відео, що створюють багатокомпонентне інформаційне середовище мультимедіа. Це сприяє зростанню...»

«Педагогічні науки ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗРОБКИ ТЕСТІВ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ТА ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ УДК 355.232.1;378.147;37.018 С. І. Дяков Світовий педагогічний досвід констатує постійно зростаючу роль застосування у вищих навчальних закладах тестових форм контролю й оцінювання знань слухачів та студентів. Останнім часом значна увага приділяється цьому питанню і в українській вищій (у тому числі військовій) школі. Про це свідчить велика...»

«Психологічні науки РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИКЛАДАЧАМ ЩОДО СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В ІНТЕГРОВАНІЙ ГРУПІ УДК 159.922.761: 378 М. В. Деркач У процесі навчання студенти з обмеженими можливостями стикаються із суттєвими проблемами, які пов’язані з навчанням. Вони відчувають себе ізольовано, зневірюються у власних силах, їм властиві підвищена тривожність, роздратованість, емоційні розлади тощо. Це визначає необхідність створення особливих умов для підготовки цієї групи...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»