WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 32 |

«ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ: ПРАКТИКУМ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Каравела» 2005 УДК ...»

-- [ Страница 1 ] --

В.В. Волошина, Л.В. Долинська,

С.О. Ставицька, О.В.Темрук

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ:

ПРАКТИКУМ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ «Каравела» 2005

УДК 159.9 (076.5) Гриф надано

ББК 08 я73 Міністерством освіти та науки України

(лист № 14/18.2-1061 від 16.05.2005 р.) В14

Рецензенти:

Чепелева Н. В. — доктор психологічних наук, професор, заст. директора інституту психології АПУ ім. Г. С. Костюка Приходько Юх. О. - доктор психологічних наук, професор педагогіки і психології НПУ ім. М.П. Драгоманова Туриніна О. Л. — кандидат психологічних наук, професор кафедри психології МАУП В.В. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук

В14 Загальна психологія: Практикум: Навч. посібн. — К.:

Каравела, 2005. - 280 с.

ISBN 966-8019-48-2 Практикум призначений для ґрунтовного оволодіння навчальним курсом «Загальна психологія», який читається на факультетах педагогічних університетів, інститутів, коледжів;

інститутів та факультетів післядипломної освіти, що включають спеціальність «Психологія», «Практична психологія», «Соціальна педагогіка» тощо.

У навчально-тематичний план курсу за рішенням навчальних закладів можуть бути внесені зміни у відповідності до навчальних планів.

Практикум підготовлений проф. Л.В. Долинською, доц. С.О. Ставицькою, доц. В.В. Волошиною, викл. О.В. Темрук.

УДК 159.9 (076.5) ББК 08я73 © В.В. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В.Темрук, 2005 ISBN 966-8019-48-2 © Видавництво «Каравела», 2005

ПРОГРАМА КУРСУ

«Загальна психологія»

Пояснювальна записка У сучасному світі, який увійшов у III тисячоліття, розвиток України визначається в загальному контексті європейської інтеграції. Інтеграційний процес полягає, перш за все, у впровадженні європейських норм і стандартів освіти.

Сучасні загальноцивілізаційні тенденції розвитку чинять системоутворюючий вплив на реформування системи освіти України, що передбачає, зокрема, перехід до динамічної ступеневої системи підготовки фахівців. Цей перехід дасть змогу задовільнити можливості особистості у здобутті певного освітнього та кваліфікаційного рівня за бажаним напрямом відповідно до її здібностей, а також забезпечить мобільність на ринку праці.

Базовим курсом для вивчення всіх психолого-педагогічних дисциплін є загальна психологія. Метою курсу є створення загальнотеоретичної бази (оволодіння загальнопсихологічним інструментарієм) для успішного вивчення подальших теоретичних, практичних і прикладних навчальних курсів психолого-педагогічного циклу. Завданням курсу «Загальна психологія» є озброння студентів-майбутніх учителів такими здобутками сучасної психологічної науки, які б сприяли їх професійному становленню, а також самоактуалізації та самореалізації майбутнього педагога, практичного психолога.

Програма підготовлена відповідно до навчального плану і складається з трьох модулів. Кожний модуль поділений на окремі теми, які розкривають зміст курсу.

Вивчення курсу передбачає засвоєння студентами наступних знань:

— етапи становлення психології як окремої науки;

— дослідницькі методи загальної психології;

— психічні процеси, стани і властивості людини;

— характеристики людської особистості та їхній прояв у різних видах діяльності;

— індивідуально-психологічні якості та властивості особистості.

На основі цих знань у студентів повинні бути сформовані наступні уміння:

— вільно та осмислено використовувати термінологічний апарат загальної психології;

— застосовувати у практичній психолого-педагогічній діяльності основні методи дослідження загальної психології (спостереження, опитування й експеримент);

— уміти визначати (діагностувати) характеристики та особливості прояву різних психічних процесів, станів і властивостей людини (учнів) залежно від ситуації та обставин;

— розрізняти індивідуально-психологічні якості та властивості, а також характеристики людської особистості (зокрема учнів) у цілому, з метою найефективнішої взаємодії в різних видах діяльності.

Загальною вимогою й перевіркою ефективності засвоєних знань, сформованих умінь і навичок є результативність їх застосування в процесі власного навчання, в ході психолого-педагогічної практики та майбутньої професійної діяльності.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Модуль І. ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ Тема 1. Предмет, завдання та розвиток психології

- Предмет психології як науки. Структура, завдання та стан сучасної психології. Структура психологічних явищ. Значення психологічних знань для навчання і виховання дітей.

- Місце психології в системі наук. Диференціація психології на окремі наукові галузі.

- Основні етапи історії психології: школи, концепції, напрями у психології. Історія психологічної думки в Україні.

- Природа психічного з точки зору категорії відображення. Мозок і психіка: принципи і загальні механізми зв'язку. Функції психічного та їх представлення (локалізація) в головному мозку.

Основні поняття: психологія, загальна психологія, соціальна психологія, вікова психологія, педагогічна психологія, практична психологія, психодіагностика, психокорекція, психічні процеси, психічні стани, психічні властивості, інтроспективна психологія, асоціативна психологія, аналітична психологія, когнітивна психологія, гуманістична психологія, психоаналіз, біхевіоризм, гештальтпсихологія, мозок, відображення, психіка, рефлекс, безумовні рефлекси, інстинкт, умовні рефлекси, рефлекторна дуга, адаптація.

Плани семінарських занять Заняття 1

1. Класифікація основних проблем і наук про людину.

2. Психологія в системі наук.

3. Становлення психології як науки про сутність і закономірності розвитку психіки; завдання психології.

4. Основні галузі психології.

5. Основні форми прояву психіки та їхній взаємозв'язок (психічні процеси, стани, властивості).

Заняття 2

1. Природничонаукові основи психології: анатомічний субстрат психіки; рефлекторна природа психічного відображення;

функції психіки та їх представлення в головному мозку.

2. Відображальна і регулятивна функція психіки. Механізми саморегуляції поведінки. Істотні ознаки соціального відображення.

3. Генетичні основи психіки і поведінки.

8 Зміст програми Теми доповідей і рефератів

1. Основні етапи становлення та розвитку психології.

2. Розвиток психології в СРСР та в Україні.

3. Значення психологічних знань для педагогічної теорії і практики.

Питання для самостійного опрацювання

1. Зв'язок сучасної педагогічної практики з проблемами і питаннями, що розробляються в різних галузях психологічної науки.

2. Еволюція умовно-рефлекторного розуміння психіки від І. П. Павлова до сучасних психологічних концепцій:

- модель концептуальної рефлекторної дуги за Є. М. Соколовим;

- психофізіологічна поведінкова теорія К. Халла;

- модель функціональної системи за П. К. Анохіним;

- функціональні блоки мозку за А. Р. Лурією.

3. Роль кори головного мозку і підкоркових структур в управлінні психічними процесами і станами.

4. Проблема біологічного і соціального в розвитку психіки і поведінки людини.

5. Основні генотипно обумовлені психологічні і поведінкові характеристики людини.

6. Основні етапи еволюції людини у зв'язку з її психічним, соціальним і культурним розвитком.

Рекомендована література:2, 10, 12, 15, 17, 18, 19,29,46,47,55,58,60,61,62, 69, 71, 75, 76,85, 98, 124, 126, 128, 148, 150, 160, 189,203,218.

Тема 2. Розвиток психіки у філогенезі.

Поява та розвиток свідомості

- Проблеми антропогенезу та розвиток форм відображення у живій і неживій природі.

- Розвиток психіки у філогенезі: стадії та рівні розвитку форм психічного відображення за О. М. Леонтьєвим і К. Е. Фабрі.

- Сутність відмінностей психіки людей від психіки тварин. Психіка і свідомість.

- Суспільно-історичний характер свідомості. Розвиток свідомості та її структура. Свідоме і несвідоме в психічній діяльності людини.

Основні поняття: подразливість, тропізми, чутливість, інстинкт, научіння, свідомість, самосвідомість, несвідоме, ментальність, онтогенез, філогенез.

Модуль І. Вступ до психології 9 Плани семінарських занять Заняття 1

1. Матеріалістичне й ідеалістичне розуміння сутності та походження психіки.

2. Нервова система, її виникнення, вдосконалення та роль у розвитку форм відображення у філогенезі.

3. Механізми відображувальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки.

4. Відмінності психіки людини від психіки тварин.

Заняття 2

1. Суспільно-історичний характер свідомості. Культурно-історична парадигма Л. С. Виготського.

2. Свідомість та її структура. Свідоме і несвідоме в психічній діяльності людини.

3. Роль знакових систем, предметів матеріальної і духовної культури у розвитку вищих психічних функцій людини.

(Колоквіум: Історія розвитку вищих психічних функцій / Выготский Л. С.Психология. -М.:ЗКСМ0,Пресс,2000. - С. 511 — 755; С. 828-891 Теми доповідей і рефератів

1. Тлумачення поняття свідомості та самосвідомості у провідних психологічних теоріях.

2. Змінені стани свідомості: медитація, гіпноз, вплив наркотичних препаратів та ін. Можливі механізми їх пояснення.

Питання для самостійного опрацювання 1. «Мова» і спілкування тварин.

2. Мова і її вплив на формування пізнавальних процесів дитини.

3. Еволюційні передумови виникнення людської психіки

4. Спільна трудова діяльність як головний чинник формування свідомої людської психіки.

5. Елементарні і вищі психічні функції у людини. Інтелект людини.

6. Види та особливості інтелектуальної поведінки тварин.

7. Співвідношення між інстинктом, рефлексом і розумом.

8. Поняття свідомості, самосвідомості та ментальності.

Рекомендована література: 7,8,9, 17, 18,19,29,31,44,46,47,69,98, 118,128, 154, 162, 168,204,209,215.

2 Загальна психологія 10 Зміст програми Тема 3. Методи загальної психології

- Теоретико-методологічні основи психологічної науки: методологія, принципи, методи дослідження. Основні етапи психологічного дослідження.

- Характеристика конкретних методик психологічного дослідження: організаційні (порівняльний, лонгітюдний, комплексний); інтерпретаційні (генетичний, структурний); методи кількісної та якісної обробки даних (методи математичної, статистики); емпіричні методи (основні та допоміжні, експериментальні і неексперементальні, діагностичні).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Основні поняття:методологія, принцип, метод, методика, метод поперечних зрізів, лонгітюдний метод, спостереження, експеримент, лабораторний експеримент, природний експеримент, моделювання, методи опитування; тест, надійність, валідність, стандартизація; об'єкт дослідження, предмет дослідження, гіпотеза, відбір, вибірка, впорядкування даних, діапазон розподілу, дисперсія, варіанса, мода, медіана, середнє арифметичне.

План семінарсько-практичних занять Питання до семінарського заняття

1. Проблеми методу дослідження в психології.

2. Основні етапи психологічного дослідження.

3. Метод спостереження та його види.

4. Методи опитування.

5. Діагностичні методи: тест та його види.

6. Експеримент, види експерименту.

Практична частина заняття

1. Підготувати і провести опитування (анкетування) на тему:

«Чому Ви обрали для навчання педагогічний вуз?»

2. За результатами анкетування провести бесіду, зробити обробку та інтерпретацію одержаних даних.

Питання для самостійного опрацювання

1. Особливості застосування методу анамнезу у психології.

2. Характеристика методу експертних оцінок у загальній психології.

3. Моделювання як метод психологічного дослідження та його види.

4. Особливості використання методу самоспостереження та самозвіту.

5. Характеристика методу контент-аналізу Рекомендована література: 9, 17, 18, 19,29,46,47,48,60,69, 70, 71,75, 76,77, 78,80,86,87,88,91, 117, 130, 131, 141, 142, 147, 154, 177,207 _____ 11 Модуль II. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

а) пізнавальна сфера людини Тема 1. Відчуття

- Поняття про відчуття: відчуття як первинна форма орієнтування організму в довкіллі.

- Фізіологічна основа відчуттів: органи чуття, аналізатори, рецептори. Адекватні і неадекватні подразники.

- Класифікація та види відчуттів: дистантні (зорові, слухові, нюхові), контактні (смакові, больові, тактильні); екстероцептивні; інтероцептивні (органічні відчуття); пропріоцептивні (кінестетичні, статичні).

- Загальні закономірності відчуттів: пороги чутливості, адаптація, взаємодія відчуттів, сенсибілізація, синестезія, контраст, індукція.

- Властивості відчуттів: якість, інтенсивність, тривалість, просторова локалізація.

- Розвиток відчуттів у дітей.

Основні поняття: відчуття, аналізатор, рецептор, верхній абсолютний поріг чутливості, нижній абсолютний поріг чутливості, адаптація, закон Вебера-Фехнера, сенсибілізація, синестезія, контраст, індукція.

План семінарського заняття

1. Поняття про відчуття. Значення відчуттів у житті людини, їх походження.

2. Фізіологічні основи відчуттів. Фізичні властивості середовища, які породжують відчуття різної модальності.

3. Класифікація та види відчуттів і їхня характеристика.

4. Закономірності та властивості відчуттів.

Теми доповідей і рефератів

1. Паранормальні явища: можливі механізми та природа їх прояву.

Питання для самостійного опрацювання

1. Зв'язок відчуттів з властивостями зовнішнього і внутрішнього середовища організму.

2. Психофізіологічні механізми формування відчуттів.

3. Зміна чутливості аналізаторів та її причини.

Рекомендована література:5, 6, 17, 18, 19, 29, 44, 46, 47, 65, 69, 96, 102, 109, 115, 130, 141, 142, 154, 178,201.

2* 12 Зміст програми Тема 2. Сприймання

- Поняття про сприймання. Природа сприймання. Взаємозв'язки аналізаторів у процесі сприймання. Фізіологічні основи сприймання.

- Роль моторних компонентів у сприйманні. Сприймання як дія

- Загальні властивості та індивідуальні особливості сприймання (предметність, цілісність, структурність, контактність, осмисленість, категоріальність, вибірковість, аперцепція, динамічний стереотип, установка). Ілюзії, галюцинації та їх причини.

- Класифікація і види сприймання: за провідним аналізатором (зорові, слухові, нюхові, смакові, дотикові, статичні, кінестетичні); за формами існування матерії (простору, руху, часу).

- Мимовільне та довільне сприймання. Спостереження як форма довільного сприймання.

Основні поняття: сприймання, сприйняття, перцепція, аперцепція, спостереження, предметність, цілісність, структурність, контактність, осмисленість, категоріальність, вибірковість, динамічний стереотип, установка, ілюзії, галюцинації.

План семінарсько-практичних занять

1. Питання до семінарського заняття

1. Поняття про сприймання, його фізіологічна основа.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 32 |
Похожие работы:

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 57. Філософські науки УДК 101:37 Є. А. Пінчук, доктор філософських наук, провідний науковий співробітник (Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України) РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ Статтю присвячено філософському аналізові реалізації настанов Болонського процесу в аспекті регіонального вузу. Підкреслюється важливість автономності та академічної свободи кожного окремого університету....»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 15 (250), Ч. ІІ, 2012 УДК 378.018.43 С. О. Переяславська ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ДИДАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Ефективність процесу підготовки майбутніх учителів інформатики багато в чому залежить від форм подання дидактичного матеріалу. Найбільш ефективним є різноманітне подання інформації за допомогою тексту, графіки, звуку, відео, що створюють багатокомпонентне інформаційне середовище мультимедіа. Це сприяє зростанню...»

«УДК: 159.9 © Застело А.О., 2012 р. А.О. Застело Класичний приватний, університет, м. Запоріжжя ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНООСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ Стаття присвячена психологічним проблемам сучасного освітнього середовища. Розглянуто дистанційну освіту як сучасну форму інформаційно-освітнього простору. Вивчено проблеми психологічного забезпечення її організації та функціонування. Ключові слова: середовище, простір, інформаційно-освітнє середовище, освітнє...»

«УДК 378 В. М. Базурін, асистент (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка) u-3700@ukr.net РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У статті визначені основні елементи дослідницької діяльності майбутніх учителів математики й фізики у процесі вивчення системного програмного забезпечення, зокрема, операційної системи, файлового менеджера і архіваторів. У статті розглядаються...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 58. Філологічні науки УДК 82.0:312.1:2 І. Д. Драч, аспірант (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) МАСОВА ТА ЕЛІТАРНА ЛІТЕРАТУРА: МЕЖІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМІНІВ У дослідженні порушено питання теорій та критеріїв елітарності в літературі, а також наголошено на проблематичності розмежування елітарної та масової літератури в діахронічному зрізі. Доведено актуальність терміна літературний елітаризм,...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 59. Педагогічні науки УДК 371.147:811 Т. М. Колодько, кандидат педагогічних наук, доцент (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) kolodko_@mail.ru ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У статті показано різні аспекти педагогічного спілкування, а саме: фактори, функції, рівні, види, структура, умови та засоби спілкування. Розкрито актуальність проблеми спілкування, яка набуває особливого...»

«УДК 37.013.73(410) ЛІБЕРАЛЬНІ ОСВІТНІ РЕФОРМИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ Катерина Стеценко Київ Автор детально розглядає основні реформи в системі освіти Великобританії кінця XX століття, звертаючи увагу на їх причини, цілі та результати; аналізується доцільність актуалізації позитивних зрушень освітніх процесів Об’єднаного Королівства в контексті філософії освіти України. Ключові слова: освіта, навчання, освітні реформи, лібералізм, освіта...»

«Педагогічні науки ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗРОБКИ ТЕСТІВ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ТА ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ УДК 355.232.1;378.147;37.018 С. І. Дяков Світовий педагогічний досвід констатує постійно зростаючу роль застосування у вищих навчальних закладах тестових форм контролю й оцінювання знань слухачів та студентів. Останнім часом значна увага приділяється цьому питанню і в українській вищій (у тому числі військовій) школі. Про це свідчить велика...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 13 (272), Ч. І, 2013 ОСВІТА ВЧИТЕЛЯ УДК 377. 8. 011. 3 051 О. М. Андрєєва ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕДКОЛЕДЖУ Актуальність проблеми формування професійного іміджу вчителя зумовлена одвічною роллю вчителя в розвитку суспільства, незалежно від форм державності країни, її цивілізаційного рівня тощо. Підтвердженням цього є задекларована в державних документах цінність Учителя як провідника прогресивних ідей людства,...»

«УДК 378.013 (076.5) д. пед. н., проф. Вітвицька С.С. (ЖДУ імені Івана Франка) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ОСВІТИ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У статті проаналізовано підходи до визначення понять „мислення”, „творче мислення”, „саморозвиток”, „самореалізація”, „інноваційна діяльність”, „інформаційнокомунікаційні технології”, „інформаційна культура”; висвітлено досвід підготовки магістрів освіти до самореалізації в інноваційній...»

«УДК 811.161.2:81'373.46 А. В. Дедухно, аспірант (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка) ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКЗЕРСИТИВНИХ ПЕРФОРМАТИВНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ У статті досліджено екзерситивні мовленнєві акти. Насамперед, приділено увагу їх класифікації, підґрунтям якої слугують семантичні, синтаксичні і прагматичні чинники, описано прагматичні умови успішності їх уживання в мовленні та визначено пресупозиції. Аналіз ведеться на основі виокремлення...»

«УДК 378.147:355.232 Л. В. Олійник, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (Національний університет оборони України) МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ УЧІННЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ В статті розглядаються механізми підвищення ефективності учіння засобами активізації мотивації досягнення у майбутніх магістрів військового університету. Визначено теоретичну основу педагогічних аспектів мотивації учіння. Розглянуті поняття мотиву,...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 18 (277), Ч. ІІ, 2013 Datsenko A.S. Vocal Chamber Ensemble (Historical Aspects) The author draws the attention of the students and teachers of singing to the genre of chamber vocal ensemble and performance. In modern teaching and musicological publications there are a lot of academic researches on the subject of solo and choral singing, as opposed to researches on vocal chamber ensemble music. Chamber Vocal Ensemble is an integral part of music culture. It has...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»