WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 378.013:371.15:63-057.4 Вишомирська Н.А. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ АГРОНОМІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВНЗ У статті ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 378.013:371.15:63-057.4

Вишомирська Н.А.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ

ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ АГРОНОМІВ

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВНЗ

У статті спроектовано технологічну модель професійної адаптації майбутніх

фахівців-агрономів під час навчання у ВНЗ. Здійснено теоретичний аналіз ключових

компонентів запропонованої моделі.

Ключові слова: технологічна модель, професійна адаптація, професійні знання, уміння і навички, професійна мотивація, професійна освіта, аграрний навчальний заклад.

Постанова проблеми в загальному вигляді. Вища професійна освіта на сьогодні залишається найважливішим компонентом системи підготовки кадрів. Тому й проблеми, пов’язані з професійною підготовкою фахівців для різних галузей виробництва, у тому числі й аграрного сектору, постійно цікавлять представників психолого-педагогічної науки. Метою педагогічного моделювання є відображення системи перетворювальної роботи по підвищенню рівня професійної адаптації студентів-аграріїв у процесі навчання у ВНЗ. Об’єктом моделювання виступає процес професійної підготовки студентів-аграріїв; предметом моделювання – технологія професійної адаптації студентів-аграріїв у процесі їх професійної підготовки. [6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі процес моделювання розглядають як категорію теорії пізнання, сутність якого полягає у побудові моделі (уявної або матеріалізованої), що відображає об’єкт дослідження та дозволяє отримати про нього нову інформацію.

Аналіз наукових робіт Є.О. Лодатко [4], О.П. Мещанінова [5], А.А. Остапенко [7], В.А. Ясвіна [8] та інших дозволяє виділити ряд обов’язкових характеристик педагогічного моделювання.

Мета статті – створення технологічної моделі професійної адаптації студентів-аграріїв у процесі навчання у ВНЗ та характеристика її основних компонентів.

Виклад основного матеріалу. Під технологічною моделлю професійної адаптації студентів-аграріїв у процесі навчання у ВНЗ розуміється послідовний алгоритм процесу професійної адаптації студентів-аграріїв з позиції можливих умов, напрямів, форм, методів його оптимізації, оцінки очікуваних результатів.

Спроектована технологічна модель складається з п’яти взаємозумовлених компонентів:

дидактичного, цільового, змістового, процесуального і результативного. У технологічній моделі професійної адаптації студентів-аграріїв у процесі навчання у ВНЗ розглядається обґрунтована система закономірностей як дидактичний компонент, що обумовлює сутність, зміст, особливості, завдання, принципи, форми і методи формування професійної адаптації майбутніх аграріїв. До основних принципів формування професійної адаптації студентів належать: соціальна обумовленість процесу професійної підготовки майбутніх аграріїв (як запит суспільства на професійно адаптованих фахівців аграрної сфери, відповідність освітніх цілей та методів потребам суспільства і держави, врахування трансформаційних змін суспільства);

науковість (як відображення у освітньому процесі вищої школи сучасних надбань аграрної та психологопедагогічної науки; різносторонній характер процесу навчання); професійна спрямованість навчання (як реалізація діалектичного зв’язку між навчанням та діяльністю); свідомості, активності та самостійності (як відображення суб’єкт-суб’єктної моделі навчальної взаємодії) та інші дидактичні принципи. У дидактичному компоненті моделі визначено процес формування професійної адаптації студентів-аграріїв як цілісну, організовану, систематичну, неперервну діяльність викладачів з формування у майбутніх фахівців професійної спрямованості (системи мотивів, цілей і потреб), професійних знань, умінь і навичок, а також розвитку професійної самосвідомості, особистісного адаптаційного потенціалу студентів для забезпечення успішної подальшої професійної адаптації на місці роботи. Це відображено у цільовому компоненті нашої моделі.

Цільовий компонент технологічної моделі професійної адаптації студентів-аграріїв у процесі навчання у ВНЗ визначає сукупність цілей і завдань упровадження технології у процес професійної підготовки майбутніх аграріїв. Основою визначення цілей виступає соціальне замовлення як базовий принцип освітніх систем, що відображає необхідність дотримання у процесі освіти вимог держави та суспільства, а також відповідність освітній політиці. Ціль професійної підготовки у процесі навчання у ВНЗ визначається нами як прогнозований результат навчання й виховання студентів-аграріїв; ідеальна модель випускника ВНЗ, що вимагає свідомої, цілеспрямованої, системної діяльності усіх суб’єктів освітнього простору. О.Ю. Єфремов [1] класифікує цілі освіти на головні, загальні, предметно-специфічні та часткові Результативний Цільовий компонент компонент

–  –  –

Рис. 1. Технологічна модель професійної адаптації студентів-аграріїв у процесі навчання у ВНЗ Головною метою навчання у ВНЗ є професійна підготовка студентів-аграріїв до якісного виконання їх службових обов’язків. Загальні цілі визначаються аграрною спеціальністю та навчальними дисциплінами, що викладаються у процесі професійної підготовки. Предметно-специфічні цілі навчання пов’язані з окремими характеристиками, якими повинен оволодіти студент після вивчення певного предмету (курсу, дисципліни). Часткові цілі стосуються окремих напрямків підготовки студентів. На нашу думку, така система цілей професійної підготовки є взаємозумовленою: головна ціль реалізується через систему часткових цілей і навпаки. Технологічна модель професійної адаптації студентів-аграріїв у процесі навчання у ВНЗ передбачає упровадження у процес професійної освіти студентів-аграріїв формування високого рівня професійної адаптованості студентів-аграріїв як часткову ціль; однак її досягнення сприятиме реалізації головної цілі професійної підготовки майбутніх аграріїв та відповідатиме соціальному замовленню.

Представлена мета реалізується шляхом покрокового виконання завдань: формування професійної спрямованості майбутніх аграріїв; формування професійних знань, умінь і навичок; розвиток особистісного адаптаційного потенціалу студентів-аграріїв; розвиток професійної самосвідомості майбутніх фахівців аграрної сфери. Таким чином, спроектована система цілей та завдань визначає вибір засобів, методів, форм організації процесу навчання, скерованого на оволодіння студентами високого рівня професійної адаптації, що відображено у результативному компоненті технологічної моделі.

Змістовий компонент моделі також визначається сукупністю цілей та завдань та відображає комплекс знань, умінь, навичок та особистісних рис, якими повинні оволодіти студенти у процесі професійної підготовки. У змісті освіти майбутніх фахівців аграрної сфери нами умовно виділено три базові аспекти: 1) професійні знання, уміння і навички; 2) професійно-важливі якості особистості; 3) професійна мотивація та рефлексія; їхнє зростання у процесі реалізації формувального етапу педагогічного експерименту дозволить визначити ефективність запропонованої технології. Змістовий компонент моделі взаємопов’язаний з цільовим та результативним, оскільки визначає досягнення кінцевого результату – високого рівня професійної адаптованості студентів-аграріїв як відображення реалізованої у процесі експерименту цілі та завдань. Професійні знання є результатом процесу професійної підготовки студентіваграріїв, що відображаються у свідомості майбутніх фахівців як уявлення, поняття, судження, гіпотези, теорії, концепції, принципи, закони, закономірності, тощо. Якісними показниками засвоєння професійних знань визначаються глибина, гнучкість, стійкість, практичність. Успішна професійна адаптація аграріїв вимагає від них вищих рівнів сформованості знань, що в свою чергу, визначається застосовуваними у освітньому процесі формами і методами професійної підготовки.

Сукупність представлених змістів професійної підготовки майбутніх аграріїв відображається у стандартах освіти (зокрема ОКХ та ОПП спеціальностей). Якість їх засвоєння першочергово залежить від комплексу раціональних форм і методів освітнього процесу вищої аграрної школи, які відображені у процесуальному компоненті технологічної моделі.

Існують різні підходи до класифікації форм і методів навчання (за джерелами інформації Е.І. Перовського, за позиціями функціонування педагогічної системи Ю.К. Бабинського), однак у даному дослідженні при спрямованості навчально-виховного процесу на формування високого рівня професійної адаптації студентів-аграріїв, в основу технологічної моделі покладено комплекс практичних (у т.ч.

самостійних) завдань, систему виробничих практик та включення науково-дослідницьких завдань у процес професійної підготовки; тому в основу класифікації покладені відповідні точки відліку (за І.Я. Лернером,

М.Н. Скаткіним):

– за спрямованістю професійної підготовки майбутніх аграріїв: теоретичні та практичні форми;

– за місцем проведення занять: аудиторні та польові форми;

– за характером діяльності студентів по оволодінню змістом професійної підготовки: інформаційнорецептивні; репродуктивні; евристичні та дослідницькі методи навчання.

Охарактеризуємо види занять, що відповідають представленим методам роботи. Ділова навчальна гра є дидактичним засобом розвитку творчого професійного мислення, яке проявляється в здатності аналізувати виробничі ситуації, ставити і обґрунтовано розв’язувати професійні задачі. Розробляючи ділову гру варто максимально реально змоделювати професійну діяльність у аграрній сфері залежно від профілю навчання [3]. Використання у процесі професійної підготовки ділових ігор створює умови для оволодіння майбутніми аграріями вмінь визначати стратегію і тактику професійної діяльності в різних ситуаціях, переводити теоретичні знання у площину практичних напрацювань і дій, сприяють формуванню пізнавальної активності, самостійності, саморозвитку особистості учасників; дозволяють усвідомити перспективні тенденції розвитку аграрної сфери. Роль таких функцій зростає при врахуванні стрімкого розвитку і новітніх досягнень та технологій у аграрній сфері, коли теоретичні знання, набуті у ВНЗ, стрімко застарівають і при професійній адаптації більшого значення набувають гнучкість мислення фахівця, здатність до самоосвіти, тощо.

Перевагами упровадження у процес професійної підготовки майбутніх агрономів тренінгових видів діяльності уважаємо такі особливості тренінгу як інтерактивність, обмін наявним досвідом, спрямованість на засвоєння навичок психологічної адаптованості.

Для розвитку мотиваційного і оцінного компонентів професійної адаптації доцільно використовувати такі види роботи, як: написання есе "Перспективи професійного розвитку", укладання портфоліо, створення проекту саморозвитку, вироблення стратегій його втілення, програвання варіантів вирішення проблем, що виникають у процесі професійного розвитку, орієнтація на різну часову перспективу, взаємооцінка, взаємоаналіз, самодіагностика, рефлексія афоризмів та висловлювань видатних людей [2].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Для прикладу, алгоритм рефлексії студентами афоризмів та висловлювань видатних людей (за

Н.В. Кічук) [2] може бути таким:

– визначте актуальність представленого висловлювання для професійного й особистісного розвитку фахівця;

– висловіть своє ставлення до запропонованої цитати, підберіть інші (схожі або відмінні) за змістом;

– розкрийте вплив цієї ідеї на формування ваших власних цінностей, переконань, мотивів, цілей;

– розмістіть запропоновані цінності в ієрархічному порядку й обґрунтуйте власну позицію.

При написанні студентами есе "Перспективи професійного розвитку" доцільно запропонувати їм такий алгоритм: визначте ваші найвищі досягнення у фаховому розвитку; охарактеризуйте фактори, що максимально сприяють майбутній професійній адаптації; обґрунтуйте власні риси, розвиток яких потребує першочергової уваги для професійного самовдосконалення; розробіть систему дій для досягнення професійних цілей; визначте часові межі ваших дій та очікувані результати.

Особливе місце у системі професійної підготовки майбутніх агрономів посідають практики.

Структура практик майбутніх агрономів визначається освітньо-кваліфікаційними характеристиками та нормативно-правовими документами і положеннями ВНЗ, зокрема її становлять: ознайомча-агрономічна практика; навчальні практики з: ботаніки, тракторів і автомобілів, ґрунтознавства, сільськогосподарських машин, агрохімії, сільськогосподарської меліорації, зберігання сільськогосподарської продукції, плодівництва, овочівництва, рослинництва, землеробства, кормовиробництва, селекції та насінництва, сільськогосподарської екології, сільськогосподарської фітопатології; виробнича практика; навчальнодослідна/науково-дослідна практика. Увесь комплекс практик спрямований на формування у студентівагрономів практичних умінь здійснення професійної діяльності; однак поза увагою педагогів залишається значення практики для особистісної самореалізації та професійної адаптованості майбутніх фахівців.

Результативний компонент представленої у дослідженні технологічної моделі визначає очікувані результати; він заснований на визначеній "системі координат" – точок відліку отриманих результатів:

критеріїв, показників і рівнів професійної адаптації студентів-аграріїв. Очікуваним результатом упровадження запропонованої технології – зростання рівня професійної адаптованості студентів-аграріїв у процесі навчання у ВНЗ. Передбачається, що впровадження представленої системи педагогічної роботи у процес професійної підготовки майбутніх аграріїв сприятиме усвідомленню ними значущості професії, інтеріоризації професійних та соціальних цінностей, формуванню відповідального ставлення до навчання та подальшої роботи, поглибленню професійних знань, умінь і навичок, розвитку професійно значущих якостей.

Висновок. Таким чином, нами схарактеризована технологічна модель професійної адаптації студентів-аграріїв у процесі навчання у ВНЗ як система взаємопов’язаних компонентів: цільового, змістового, процесуального, дидактичного і результативного. Спроектована у моделі технологія базується на комплексі педагогічних умов адаптації майбутніх агрономів до професійної діяльності у процесі навчання.

Використані джерела 1. Єфремов О. Ю. Военная педагогика: Учебник для вузов. // Под ред. О.Ю. Ефремова – СПб.: Питер, 2008.

– 640 с.

2. Кічук Н. В. Компетентність саморозвитку фахівця: педагогічні засади формування у вищій школі / Н.В.

Кічук. – Ізмаїл: ІДГУ, 2007. – 236 с.

3. Кузьменка О. А Формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів. Навчальнометодичний посібник / За заг. ред. О.А. Кузьменка. – К.: Логос, 2001. – 96 с.

4. Лодатко Є. О. Моделювання педагогічних систем і процесів: монографія / Є. О. Лодатко. – Слов'янськ:

СДПУ, 2010. – 148 с.

5. Мещанінова О. П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: монографія / О. П Мещанінов. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 460 с.

6. Омельченко С. О. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків: монографія / С. О. Омельченко. – Луганськ: Альма-матер, 2007. – 352 с.

7. Остапенко А. А. Моделирование многомерной педагогической реальности: теория и технологии / А. А.

Остапенко. – М.: Народное образование, 2005. – 384 с.

8. Ясвіна В. А Образовательная среда: от моделирования к проектированию – 2-е изд., испр. и доп. / В. А.

Ясвин. – М.: Смысл, 2001. – 366 с.

Vyshomirska N.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 18 (277), Ч. ІІ, 2013 Drepina O. The Creative Contact in the Process of the Activity of the Music-Performative Collective as Means of Activization of Aesthetic Self-Education of Students The article considers the problem of aesthetic self-education of the studentic youth in the collective music-performative activity. The author proves the importance of formation of aesthetic abilities for teachers to be in the process of self-realization by meanses of music...»

«ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. 2012. Випуск 9 УДК 167.1+37.014 А. САМОДРИН Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Кременчуцький інститут ПЕДАГОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ УКРАЇНИ Стаття торкається проблеми досконалості сучасної педагогіки й при цьому прагне досягти межі можливого в трансформації освітнього середовища, його здатності забезпечувати соціальну свідомість в умовах нинішньої кризи й тих змін, що зумовили посилення діалогу Людини і Природи на засадах...»

«УДК 811.161.2:81'373.46 А. В. Дедухно, аспірант (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка) ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКЗЕРСИТИВНИХ ПЕРФОРМАТИВНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ У статті досліджено екзерситивні мовленнєві акти. Насамперед, приділено увагу їх класифікації, підґрунтям якої слугують семантичні, синтаксичні і прагматичні чинники, описано прагматичні умови успішності їх уживання в мовленні та визначено пресупозиції. Аналіз ведеться на основі виокремлення...»

«ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УДК 321. 107 В.О. Бабіна, аспірант Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, 65020, Україна ІМІДЖ ПОЛІТИЧНОГО АКТОРА ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ Досліджуються імідж політичного актора як складова процесу політичної реклами, основні теоретичні підходи до формування політичного іміджу. Відзначено функції іміджу політичного актора як комунікативної складової реклами. Ключові слова: політична...»

«Педагогічні науки МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ФАХОВО-ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ УДК 378.1:34 О. С. Федорчук Поняття фахово-інформатична компетентність правознавця – це інтегративна особистісна характеристика, складне індивідуально-психологічне утворення, яке поєднує ціннісні орієнтації, мотивацію, досвід діяльності, особистісні якості, професійні теоретичні знання, знання інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) та практичні інформатичні...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 16 (251), 2012 УДК [37. 013. 42 : 364 – 787. 3] : 217 В. І. Степаненко СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРОФІЛАКТИКИ АСОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ РЕЛІГІЙНИХ КУЛЬТІВ НА ПІДЛІТКІВ У СОЦІАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ За даними офіційної статистики в Україні з кожним роком збільшується мережа релігійних організацій. Зростання організаційної структури супроводжується масштабним залученням до релігійного життя громадян нашої держави. За показниками приналежності до релігійних віросповідань...»

«УДК 378.013 (076.5) д. пед. н., проф. Вітвицька С.С. (ЖДУ імені Івана Франка) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ОСВІТИ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У статті проаналізовано підходи до визначення понять „мислення”, „творче мислення”, „саморозвиток”, „самореалізація”, „інноваційна діяльність”, „інформаційнокомунікаційні технології”, „інформаційна культура”; висвітлено досвід підготовки магістрів освіти до самореалізації в інноваційній...»

«УДК 378.147:355.232 Л. В. Олійник, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (Національний університет оборони України) МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ УЧІННЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ В статті розглядаються механізми підвищення ефективності учіння засобами активізації мотивації досягнення у майбутніх магістрів військового університету. Визначено теоретичну основу педагогічних аспектів мотивації учіння. Розглянуті поняття мотиву,...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 13 (272), Ч. І, 2013 ОСВІТА ВЧИТЕЛЯ УДК 377. 8. 011. 3 051 О. М. Андрєєва ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕДКОЛЕДЖУ Актуальність проблеми формування професійного іміджу вчителя зумовлена одвічною роллю вчителя в розвитку суспільства, незалежно від форм державності країни, її цивілізаційного рівня тощо. Підтвердженням цього є задекларована в державних документах цінність Учителя як провідника прогресивних ідей людства,...»

«УДК: 159.9 © Застело А.О., 2012 р. А.О. Застело Класичний приватний, університет, м. Запоріжжя ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНООСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ Стаття присвячена психологічним проблемам сучасного освітнього середовища. Розглянуто дистанційну освіту як сучасну форму інформаційно-освітнього простору. Вивчено проблеми психологічного забезпечення її організації та функціонування. Ключові слова: середовище, простір, інформаційно-освітнє середовище, освітнє...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 56. Педагогічні науки УДК 37.026:004.032.6(045) С. М. Денисенко, аспірант (Національний авіаційний університет) ДИДАКТИЧНІ ФУНКЦІЇ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У статті здійснено обґрунтування основних дидактичних функцій інтерфейсу користувача сучасних засобів навчання. Реалізація окреслених функцій покликана сприяти максимальній ефективності опосередкованого комп’ютером навчання. Було виявлено, що інтерфейс...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 19 (254), Ч. І, 2012 Grytzuk E. S. The way of realization of professional trend in the process of mathematical training of students of engineer specialties The article deals with the research of the ways of improvement of professional trend of mathematical training of engineer specialties’ students; the consistency of mathematical training is proposed; the stages of forming of professionally orienting mathematical skills of engineer specialties’ students are...»

«УДК 355.13 Тирон О.М. ВИКОРИСТАННЯ ФЛЕШ-КАРТОК ЯК МНЕМОНІЧНИЙ ПРИЙОМ Автор описує роботу науковців КДАВТ над проектом «Розробка навчального комплексу з англійської мови для моряків». Одним з елементів навчального комплексу є книга ресурсних матеріалів у вигляді набору флеш-карток різного типу. Враховуючи особливості роботи механізмів пам’яті, автор дає психолого-педагогічне обгрунтування доцільності використання флеш-карток. Докладно описана структура посібника з ресурсним матеріалом...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»