WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 321. 107 В.О. Бабіна, аспірант Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, 65020, Україна ...»

-- [ Страница 1 ] --

ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 321. 107

В.О. Бабіна, аспірант

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського

вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, 65020, Україна

ІМІДЖ ПОЛІТИЧНОГО АКТОРА ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ

Досліджуються імідж політичного актора як складова процесу політичної реклами,

основні теоретичні підходи до формування політичного іміджу. Відзначено функції іміджу

політичного актора як комунікативної складової реклами.

Ключові слова: політична реклама, імідж політичного актора, політична комунікація, комунікативні технології, політична діяльність.

Актуальність дослідження процесу формування іміджу політичного актора, як однієї із важливих складових політичної реклами, обумовлена практичною значимістю комунікативних технологій у сучасному політичному просторі. Комунікативні технології, серед яких слід відзначити політичну рекламу, пропаганду та PR активно використовуються політичними акторами у період виборчих кампаній, а також у міжвиборчий період з метою отримання підтримки окремих соціальних груп та суспільства в цілому.

У сучасних умовах імідж політичного актора як складова політичної реклами виступає у ролі посередника у процесі комунікативної взаємодії влади, політичних акторов та суспільства. У процесі розвитку індустріального суспільства тренди формування іміджу політичного лідера поступово відійшли від міфологізованих уявлень та героїзації, що обумовлено секуляризацією, демократизацією та раціоналізацією суспільних відносин.

В індустріальну та постіндустріальну добу імідж політичних акторів досліджувався з позицій відповідних теорій лідерства.

Трансформація уявлень щодо іміджу політичних акторів пов'язується із наступними теоріями:

– «теорія рис», одним із джерел якої виступає наукова візія М. Вебера щодо феномену харизматичного лідерства. Представники цього підходу наголошують на важливості особистих якостей та психологічних чинників політичного актора;

– «ситуаційна теорія», що пов'язує діяльність політичного актора із відповідною ситуацією.

Тобто, імідж політичного актора повинен відповідати часу, місцю та обставинам політичного життя суспільства;

– «особистісно-ситуаційна теорія» у якій поєднуються основні положення попередніх теорій та пояснюється, що формування іміджу політичного актора відбувається як процес взаємодії індивідуальних та ситуаційних причин;

– «теорія послідовників», яка наголошує на зв'язку політичного актора з його належністю до певної групи. Вважається, що діяльність актора обумовлена психологією та запитами його послідовників;

– «гуманістичні теорії лідерства» стверджують, що політичний актор повинен наділити повноваженнями членів організації та залучити їх до прийняття рішень;

– «теорії обміну» інтерпретують політичну взаємодію між лідером тапослідовниками у формі взаємовигідного обміну.

У посткомуністичних суспільствах активізується напрямок «інституційної» реклами, яка спрямовується на рекламування колективних політичних акторів – партій, інститутів влади, державної політики в цілому. Одним із завдань сучасної держави виступає формування та підтримка у суспільній свідомості певної «картини світу», здійснення символічного панування. Останнє проявляється у владі нав'язувати категорії мислення, «права на номінацію» (П. Бурдьє) за допомогою символічних матриць, що визначають історичний ракурс символізації інформаційно-комунікативних обмінів таких, як міф, релігія, ідеологія, політична рекламістика (О. Соловйов).

Такі тренди суспільного розвитку знаходять відображення у науковому дискурсі. Так, концептуалізація політичної діяльності у науковому дискурсі може відбуватись за допомогою поняття «нормативно-символічна сфера». На думку російського дослідника О. Соловйова, нормативносимволічна сфера виступає частиною символічного універсуму, а нормативно-символічні конструкції «формують всі компоненти владарювання та організації політичного простору і, перш за все, систему прийняття рішень, від якої багато в чому залежить визначення цілей держави і перспектів політичного розвитку» [1, с. 9].

В умовах демократичного політичного режиму загострюється конкурентна боротьба між політичними акторами, зростає потреба у формуванні позитивного іміджу політичних акторів, що сприяє розвитку ринку політичної реклами. Сфера політичної рекламістики напряму залежить від процесів Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 145/2014. Серія: Політологія. — Севастополь, 2014.

ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 201 демократизації та маркетизації політичного простору, а також від інформаційних технологій, становлення інформаційного суспільства, електронної демократії.

Процес формування політичного іміджу як складової політичної реклами досліджувався з позицій соціальної та політичної психології, соціологічної науки, економічної теорії. Дослідженням іміджу як складової політичної реклами присвячено грунтовні роботи зарубіжних та вітчизняних авторів, серед яких слід відзначити В. Бебика, М. Варій, М. Головатого, А. Грехова, А. Єрмолаєва, І. Лукомську, Г. Почепцова, З. Тимошенко та ін.

Особливості формування іміджу лідера в сучасному українському суспільстві, як актуальної та важливої проблеми політичної теорії та практики, має багато складових: від аналізу іміджу політичних акторів у широкому контексті демократизації, формування громадської думки до дослідження політичних технологій (передусім, рекламних) та загальнонаціональних та регіональних виборчих кампаній.

У числі досліджень політичного іміджу слід відзначити роботи таких авторів, як В. Бугрим, О. Вознесенська, Д. Видрін, В. Горбатенко, В. Грищенко, А. Гуцал, Т. Джига, О. Заярна, О. Зернецька, В. Королько, Л. Кочубей, Л. Климанська, В. Лісничий, Н. Лютко, С. Наумкіна, Д. Наріжний, В. Полянська, О. Радченко, І. Стариков, Т. Смирнова, Н. Хома, О. Чечель, І. Шовкун, М. Школяр, І. Шкурат, С. Юрченко та ін.

У сучасних умовах феномен політичного іміджу неможливо розглядати поза сферою політичної рекламістики. Дослідники політичного іміджу говорять про імідж стосовно не лише лідера (окремого політика), а і політичної сили (партії, групи, руху, об'єднання), окремих політичних інститутів та посадових осіб (парламенту, президента, уряду, прем'єр-міністра та ін.), іміджу країни на міжнародній арені.

У процесі формування іміджу політична реклама виступає:

– однією із сфер рекламної діяльності (звідси дискусії щодо можливості рекламування політичних акторів як певного товару на політичному ринку);

– інформаційним повідомленням, що спонукає індивідів до конкретної дії, з бажаним і програмованим результатом;

– платним та цілеспрямованим зверненням до масової аудиторії за допомогою мас-медіа;

– комунікативним засобом встановлення зв'язку між політичними акторами та масовою аудиторією.

У сучасних політичних умовах реклама виступає комплексом маркетингових комунікацій, що характеризуються різномаїттям форм та методів рекламування. Мета політичної реклами полягає у створенні іміджу політичного актора (колективного та індивідуального) з використанням мас-медіа для впливу на масову аудиторію. Імідж як складова політичної реклами характеризується певною суперечливістю: з одного боку, політик повинен бути таким, як і його виборці (бути одним із них). З іншого боку, виборці обирають лідера, бо за певними параметрами він має відрізнятися від загалу.

Політичні актори, які презентуються суспільству за допомогою політичної реклами мають іміджевий, символічний вимір. В політичній рекламі символи виступають засобом візуалізації політичного іміджу.

У політичній рекламі «імідж» постає в якості образу актора для зовнішнього середовища, що цілеспрямовано формується у масовій свідомості. Імідж справляє значний вплив (як раціональний так і емоційно-психологічний) на цільову аудиторію з метою політичного рекламування актора. Специфіка політичного іміджу, як складного соціального явища, визначається характеристиками політичної діяльності, сприйняттям політичної реальності та ставленням до політичних акторів з боку суспільних груп.

Слід зазначити, що імідж сьогодні виступає одним із центральних понять не лише у політиці, а й у бізнесі, культурі, менеджменті, журналістиці, медицині, туризмі тощо.

У політичному іміджі виокремлюються три головні складові: портретна (має відношення до індивідуальних якостей політичного актора), професійна (компетентність актора, його ділові якості), соціальна (турбота про виборців, спрямованість діяльності політика на задоволення інтересів широких суспільних груп).

Імідж, з яким діє політик під час виборчої кампанії і завдяки якому він повинен перемогти, має назву «стратегічний образ». Відзначають наступні особливості стратегічного образу:

– регіональна обумовленість стратегічного образу;

– часова обумовленість образу;

– стратегічний образ має психологічний аспект – він пов'язаний з мінливістю потреб виборців.

Вони знаходяться у відносній динаміці, особливо сильно міняючись в державах з нестабільною політичною обстановкою;

– стратегічний образ обумовлений демографічним фактором;

– стратегічний образ залежить від етнопсихологічного фактора;

Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 145/2014. Серія: Політологія. — Севастополь, 2014.

ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

– ситуативні фактори також впливають на стратегічний образ [2, с. 206].

У процесі формування іміджу як складової політичної реклами важливу роль відіграє його комунікативна складова. Політичний актор працює у комунікативному полі, а у процесі взаємодії політика і суспільства значну роль відіграє символічний світ. Громадяни формують уявлення про політичного актора не лише на підставі безпосередніх контактів (як за звичайного знайомства), а і на основі символічних уявлень, опосередкованих мас-медіа. Велике значення, навіть домінування символічного підходу у розумінні політичного іміджу, пояснюється тим, що потужні технологічні новації утворили можливість для мас-медіа формувати символьний простір, який починає впливати на реальний світ. В умовах медіатизації епіцентр політичного життя переміщується у символічний простір, який формується мас-медіа.

Можна виділити наступні характеристики іміджу політичного актора як складової політичної реклами.

По-перше, штучність іміджу, який відрізняється від реально існуючого образу політика спрямованістю на досягнення певних політичних цілей у межах визначеної цільової аудиторії.

Відмінність іміджу від образу полягає у тому, що імідж створюється цілеспрямовано та усвідомлено сприймається масовою аудиторією, а образ може існувати природно. У той момент, коли з'являється потреба у корекції образу, можна говорити про початок процесу формування іміджу.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


По-друге, вплив на масову аудиторію за посередництвом реклами у мас-медіа. Слід відзначити, що засоби формування іміджу відрізняються у преси, телебачення, радіомовлення та мережі Інтернет.

По-третє, інертність іміджу, яка обумовлена специфікою функціонування громадської думки та неможливістю подолання вже сформованих стереотипів у масовій свідомості.

По-четверте, реалістичність та яскравість іміджу, яка досягається за допомогою реклами у масмедіа.

Виходячи з вищенаведених характеристик, можна стверджувати, що імідж не повинен містити багато параметрів, він має бути простим, доступним для сприйняття масовою аудиторію.

Варто відзначити, що при формуванні іміджу політичного актора важливу роль відіграють не лише раціональні, а й ірраціональні чинники. Імідж як складова політичної реклами звертається до масової свідомості, поєднує психологічну та соціальну складову, має символічну природу.

Структура політичного іміджу як складової політичної реклами складається із таких компонентів, як індивідуальні характеристики політичного актора (психологічні, фізичні особливості, індивідуальний стиль та ін.), соціальні характеристики (статус політичного актора, відносини із різними суспільними групами та ін.), символічні характеристики (ідеологічні та ціннісні орієнтації політичних акторів).

Імідж політичного актора як складової політичної реклами пов'язується із політичними ідеологіями та реальними політичними інтересами груп та спільнот, економічними та соціальними проблемами.

У процесі політичного рекламування імідж виступає як цілісний образ, який складається із компонентів, що спрямовані на різні аудиторії та включають чотири фрагмента: «мораль і надійність», «ділові якості», «лідер-мати», «лідер-батько» (О. Єгорова-Гантман).

Імідж як складова політичної реклами виступає засобом контрастного позиціювання політичного актора та виконує наступні функції:

інформаційну – імідж несе відповідну інформацію для масової аудиторії;

– символічну – імідж стає символом відповідних індивідуальних та групових потреб;

– номінативну, тобто імідж виділяє політичного актора, позиціонує та позначає актора у

– політичному просторі;

комунікативну – імідж спрямований на отримання «відповіді» аудиторії у вигляді політичної

– дії (електорального вибору, інших форм політичної участі;

естетичну – імідж повинен зробити образ політика для публіки шляхетним, відповідати

– певним естетичним вимогам;

формування картини світу політичного.

– Можна виділити наступні типи іміджу політичних акторів як складової політичної реклами. Поперше, за статусом політичного актора (тут можна визначити імідж політичного діяча, політичного лідера, керівника, імідж партії, руху, держави). По-друге, за етапом створення (політичний імідж як складова рекламної кампанії може бути початковим, поточним, та остаточним). По-третє, за механізмом формування і поширення виділяють штучний імідж та стихійний образ). По-четверте, позитивний і негативний імідж. По-п'яте, за соціально-демографічними характеристиками (чоловічий – жіночий, молодіжний – зрілий та ін.) Імідж політичного актора виступає складовою рекламної кампанії, він представляє собою процес комунікації, у якому відповідь реціпієнта полягає у реакції на рекламну продукцію. На сучасному етапі розвитку політичної взаємодії феномен іміджу виступає у якості «лідера для публіки», імідж політичного Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 145/2014. Серія: Політологія. — Севастополь, 2014.

ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 203 актора опосередкований системою комунікатвиних технологій, серед яких особливе місце посідає політична реклама.

Відносини між політичними акторами та громадянами формуються за допомогою мас-медіа, суспільно-політичних організацій (політичних партій, громадських об'єднань), органів державного управління та місцевого самоврядування. В якості посередника, медіатора між політичним актором та суспільством виступають маркетингові технології, такі як політична реклама.

У процесі формування іміджу політичного актора використовуються стратегії ідеального образу політика, які існують у масовій свідомості.

Політичний імідж, як складова політичної реклами формується цілеспрямовано, він покликаний на раціональному та емоційному рівнях впливати на визначену цільову аудиторію. Одна із головних функцій іміджу політичних акторів полягає у сприянні вибору громадянина, інформуванні масової аудиторії щодо діяльності політичного актора.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 49. Педагогічні науки УДК 371.14 Н. В. Устинова, кандидат педагогічних наук, доцент (Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У статті визначено організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу вчителя в післядипломний період, розкрито особливості їх утворення на трьох рівнях...»

«Психологічні науки РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИКЛАДАЧАМ ЩОДО СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В ІНТЕГРОВАНІЙ ГРУПІ УДК 159.922.761: 378 М. В. Деркач У процесі навчання студенти з обмеженими можливостями стикаються із суттєвими проблемами, які пов’язані з навчанням. Вони відчувають себе ізольовано, зневірюються у власних силах, їм властиві підвищена тривожність, роздратованість, емоційні розлади тощо. Це визначає необхідність створення особливих умов для підготовки цієї групи...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 15 (250), Ч. ІІ, 2012 УДК 378.018.43 С. О. Переяславська ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ДИДАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Ефективність процесу підготовки майбутніх учителів інформатики багато в чому залежить від форм подання дидактичного матеріалу. Найбільш ефективним є різноманітне подання інформації за допомогою тексту, графіки, звуку, відео, що створюють багатокомпонентне інформаційне середовище мультимедіа. Це сприяє зростанню...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 52. Педагогічні науки УДК 372.84 Г. В. Грибан, кандидат педагогічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) РОЛЬ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ У статті розкривається значення міжпредметних зв’язків у вивченні мови та літератури як засобу підвищення ефективності викладання названих предметів. Розглядаються взаємозв’язки мови та літератури як важливий фактор формування...»

«УДК 378 В. М. Базурін, асистент (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка) u-3700@ukr.net РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У статті визначені основні елементи дослідницької діяльності майбутніх учителів математики й фізики у процесі вивчення системного програмного забезпечення, зокрема, операційної системи, файлового менеджера і архіваторів. У статті розглядаються...»

«УДК 378147:811.111+316.733 В. О. Калінін, кандидат педагогічних наук, в.о. доцента (Житомирський державний університет імені Івана Франка) СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАДАЧІ ЯК ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У представленій статті розглядаються можливості соціокультурних педагогічних задач як інноваційних технологій формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в ЗНЗ. Автором пропонується технологічна...»

«and not to have followed the company's emergency procedures, Costa Crociere said in a statement. Capt Francesco Schettino is suspected of manslaughter, but denies wrongdoing.Tasks for independent and individual work: 1) Read and analyze the information of the text.2) Search for the same type of information, using the web-sites:www.cruisejunkie.com/events.html; www.globalsecurity.org/./accidents.htm; www.rjw.co.uk/./accidents./overseas-acci. 3) Present the reports about an accident at sea....»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 18 (277), Ч. ІІ, 2013 Drepina O. The Creative Contact in the Process of the Activity of the Music-Performative Collective as Means of Activization of Aesthetic Self-Education of Students The article considers the problem of aesthetic self-education of the studentic youth in the collective music-performative activity. The author proves the importance of formation of aesthetic abilities for teachers to be in the process of self-realization by meanses of music...»

«Психологічні науки УДК 159.922:316.77 Дмитро Олександрович Олешко, ад’юнкт кафедри кримінального права Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ ЯК ПОКАЗНИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ БАР’ЄРОСТІЙКОСТІ З ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ОФІЦЕРА-ПРИКОРДОННИКА У статті наведено й узагальнено результати емпіричного дослідження, завдяки яким підтвердилося авторське припущення про те, що локус контролю має...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ВОВКОТРУБ ВІКТОР ПАВЛОВИЧ УДК 53(07) + 372.853 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИМОГ ЕРГОНОМІКИ НАВЧАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України Науковий...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 58. Філологічні науки УДК 82.0:312.1:2 І. Д. Драч, аспірант (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) МАСОВА ТА ЕЛІТАРНА ЛІТЕРАТУРА: МЕЖІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМІНІВ У дослідженні порушено питання теорій та критеріїв елітарності в літературі, а також наголошено на проблематичності розмежування елітарної та масової літератури в діахронічному зрізі. Доведено актуальність терміна літературний елітаризм,...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 57. Філософські науки УДК 101:37 Є. А. Пінчук, доктор філософських наук, провідний науковий співробітник (Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України) РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ Статтю присвячено філософському аналізові реалізації настанов Болонського процесу в аспекті регіонального вузу. Підкреслюється важливість автономності та академічної свободи кожного окремого університету....»

«Педагогічні науки ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗРОБКИ ТЕСТІВ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ТА ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ УДК 355.232.1;378.147;37.018 С. І. Дяков Світовий педагогічний досвід констатує постійно зростаючу роль застосування у вищих навчальних закладах тестових форм контролю й оцінювання знань слухачів та студентів. Останнім часом значна увага приділяється цьому питанню і в українській вищій (у тому числі військовій) школі. Про це свідчить велика...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»