WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Полтава, 2011 УДК 796.071.42:613-053.6 О. О. СВИРИДЕНКО Полтавський національний педагогічний ...»

ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Полтава, 2011

УДК 796.071.42:613-053.6

О. О. СВИРИДЕНКО

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Полтава

МОДЕЛЬ РОБОТИ ТРЕНЕРА-ВИКЛАДАЧА

З ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

ПІДЛІТКІВ У ДЮСШ

Стаття присвячена актуальній проблемі сучасної педагогічної теорії і практики

– вихованню здорового способу життя підлітків у ДЮСШ. Основним результатом проведеної роботи є розробка моделі роботи тренера-викладача з виховання здорового способу життя підлітків у ДЮСШ.

Ключові слова: тренер-викладач, здоровий спосіб життя, здоров’я, підлітки, дитячо-юнацька спортивна школа.

Постановка проблеми. Таємниця педагогічної майстерності полягає в пізнанні особливостей педагогічного процесу, у вмінні його побудувати й призвести до дії. Оволодіння педагогічною майстерністю посильне для кожного педагога, якщо він працює над собою, тобто основою його формування є педагогічний досвід.

Педагогічна майстерність тренера-викладача – синтез психолого-педагогічного мислення, професійно-педагогічних знань, навичок та умінь, емоційно-вольових засобів, що взаємодіють з якостями особистості, дозволяють їй успішно вирішувати навчально-виховні завдання [1, с. 53; 5, с.8]. А одним з головних завдань у роботі тренера-викладача є виховання у своїх учнів звички вести здоровий спосіб життя як сукупності форм і методів повсякденної діяльності, заснованої на нормах, цінностях, сенсі діяльності, що змінює адаптивні можливості організму, впливає на виховання особистісних якостей учнів.

Аналіз досліджень і публікацій. Педагогічну майстерність тренера-викладача як комплекс знань, умінь та навичок, необхідних для продуктивного вирішення педагогічних завдань, педагогічний досвід досліджували вчені А. Деркач, А. Ісаєв, О. Комендант, А. Якимов та інші.

Формулювання цілей статті. Розробити модель роботи тренера-викладача з виховання здорового способу життя підлітків у дитячо-юнацькій спортивній школі (ДЮСШ).

Виклад основного матеріалу. Удосконалення педагогічної майстерності тренера-викладача відбувалося на основі спеціально розробленої моделі роботи тренера-викладача з виховання здорового способу життя підлітків у ДЮСШ. Модель розглядається як об’єкт пізнання і як засіб педагогічної організації виховання здорового способу життя. Визначаючи умови та структуру виховання здорового способу життя підлітків у ДЮСШ, ми використали такі методи педагогічного дослідження: теоретичний аналіз джерельної бази, педагогічне спостереження за навчально-виховним процесом у ДЮСШ, анкетування, опитування тренерів-викладачів та вчителів загальноосвітніх шкіл, батьків, дітей. На основі цих методів ми виокремили структурні компоненти моделі роботи тренера-викладача з виховання здорового способу життя підлітків у ДЮСШ: мотиваційно-ціннісний, змістовногностичний, процесуально-виконавський, які вимагають наукового обґрунтування (мал. 1).

Мотиваційно-ціннісний компонент виховання здорового способу життя підлітків у ДЮСШ формує усвідомленість, цілеспрямованість, захопленість, орієнтує підлітків на оволодіння знаннями й уміннями до вищевказаної діяльності, вироISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Полтава, 2011 бляє позитивну спрямованість до роботи з тренером-викладачем. Основою мотивів діяльності людини є її різноманітні потреби. Внаслідок усвідомлення й переживання потреб первинних і вторинних у людини виникає певне ставлення до дії, завдяки яким ці потреби задовольняються [2, с.217].

Змістовно-гностичний компонент виховання здорового способу життя підлітків у ДЮСШ сприяє свідомому засвоєнню професійно-важливих знань, понять здорового способу життя, форм організації виховання методів виховання і навчання, які використовує наставник під час роботи з підлітками; формуванню здатності до саморозвитку, відповідальності; розвитку інтелектуальних, спортивних, організаторських здібностей. Змістовно-гностичний компонент спільно з мотиваційноціннісним сприяє реалізації процесуально-виконавського компоненту виховання здорового способу життя підлітків у ДЮСШ.

:,

-, Мал. 1. Модель роботи тренера-викладача з виховання здорового способу життя підлітків у ДЮСШ ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Полтава, 2011 Процесуально-виконавський компонент виховання здорового способу життя підлітків у ДЮСШ спрямований на практичну діяльність тренера-викладача з підлітками, вироблення функціональних умінь та навичок взаємодії наставника з вихованцями, необхідних для цілісного здійснення навчально-виховного процесу у ДЮСШ та виховання здорового способу життя; на усвідомленість вихованцями способів виконання дій, правильність, послідовність та самостійність, розуміння та словесне оформлення.

Враховуючи особливості виховання здорового способу життя підлітків у ДЮСШ, ми умовно виділяємо такі етапи організації дослідження з точки зору групи тренерів-викладачів, які брали в ньому участь як виконавці й експерти: початковий, основний, завершальний.

На початковому етапі тренером-викладачем проводиться спортивний відбір та адаптація підлітків у спортивній школі, знайомство з традиціями та вимогами навчально-виховного процесу, формування позитивної мотивації підлітків, що сприяє інтересу, потребам, забезпечення розвитку готовності до набуття відповідних знань та умінь. Основний етап передбачає оволодіння під керівництвом тренера-викладача теоретичними, методичними знаннями та оперування ними.

На завершальному етапі передбачається використання учнями під керівництвом тренера-викладача набутих знань і умінь на практиці, формування системи цінностей щодо збереження свого здоров’я та значущих мотивацій щодо власного життя.

На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури, спостережень за виховною роботою тренера-викладача, навчально-виховною діяльністю підлітків у процесі експертних оцінок були визначені основні критерії і показники, які відображають суттєві характеристики вихованості здорового способу життя й рівні, які диференціюються на високий, середній та низький залежно від прояву сукупності показників.

Зміст критеріїв розкривається у відповідних показниках.

Розглянемо критерії вихованості здорового способу життя підлітків у ДЮСШ: когнітивний критерій вихованості здорового способу життя підлітків у ДЮСШ передбачає засвоєння підлітками знань про здоровий спосіб життя (показниками цього критерію є:

знання про зміст вимог до здорового способу життя; загальні знання про фізичну культуру і спорт); діяльнісний критерій вихованості здорового способу життя підлітків у ДЮСШ у частині активної і продуктивної участі у спільному вихованні здорового способу життя є системою цілей, потреб, мотивів (показниками критерію є: рівень спортивних досягнень; рівень розвитку головних показників фізичного стану; сформованість навичок здорового способу життя); особистісний критерій вихованості здорового способу життя підлітків у ДЮСШ є індивідуалізованою системою вимог до розвинутого рівня якостей особистості, необхідних для реалізації здорового способу життя впродовж тривалого періоду (показниками критерію є: якості, пов’язані зі ставленням до навчання і спортивного тренування;

якості, що характеризують загальний стиль поведінки і діяльності; якості фізичної підготовленості інтелекту і креативності).

З урахуванням схарактеризованих критеріїв та показників визначено рівні вихованості здорового способу життя підлітків у ДЮСШ: високий, середній, низький. Високий рівень характеризується стійким інтересом до засвоєння знань про здоровий спосіб життя, обізнаністю з сутністю процесу виховання здорового способу життя. Середній рівень передбачає ситуативність як в усвідомлені підлітками необхідності в здоровому способі життя, так і у виявленні інтересу до зазначеної діяльності. Низький рівень характеризується неусвідомленням необхідності здоISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Полтава, 2011 рового способу життя, що веде до відсутності позитивної мотивації діяльності, неволодінням знаннями.

Тренер-викладач у своїй виховній роботі повинен враховувати критерії, показники та рівні вихованості здорового способу життя підлітків у ДЮСШ, а також ряд вимог, які сприяють створенню відповідних педагогічних умов (створення оздоровчого середовища в ДЮСШ, удосконалення педагогічної майстерності тренеравикладача, формування згуртованого дитячого колективу, виховання моральновольових якостей підлітків під час навчання в ДЮСШ, формування дисциплінованості в колективі, розробку та впровадження навчально-методичного комплексу, спрямованого на виховання здорового способу життя підлітків у ДЮСШ) для впровадження моделі роботи тренера-викладача з виховання здорового способу життя підлітків у ДЮСШ.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Отже, нами представлено стислий опис теоретичної моделі роботи тренера-викладача з виховання здорового способу життя підлітків у ДЮСШ. Створена модель буде ефективною при дотриманні раціональних педагогічних умов виховання здорового способу життя підлітків як сукупності організаційних і навчально-виховних положень, що забезпечують ефективну діяльність тренера-викладача під час виховання здорового способу життя підлітків у дитячо-юнацьких спортивних школах.

Список використаної літератури

1. Барчуков И. С. Физическая культура : учеб. пособие для вузов / И. С. Барчуков. – М. :

ЮНИТИ, 2003. – 256 с.

2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997.

– 376 c.

3. Деркач А. А. Педагогическое мастерство тренера : монография / А. А. Деркач, А. А. Исаев [предисл. М. В. Кузьминой, А. Ц. Пуни, А. В. Тарасова]. – М. : Физкультура и спорт, 1981. – 375 с.

4. Комендант А. Г. Педагогическое мастерство преподавателя физической культуры и тренера / А. Г. Комендант, С. А. Комендант // Мир образования – образование в мире. – 2004. – № 1.

– С. 153–159.

5. Новикова Л. И. Педагогика детского коллектива: Вопросы теории / Л. И. Новикова. – М. :

Педагогика, 1978. – Т. 1. – 142 с.

6. Реан А. А. Социальная педагогическая психология / А. А. Реан, Я. Л. Коломинский. – СПб.

: Питер, 2000. – 416 с.

7. Якимов А. М. Основы тренерского майстерства: учеб. пособ. для вузов физической культуры / А. М. Якимов. – М. : Терра-спорт, 2003. – 176 с.

Е.О. Свириденко Полтавский национальний педагогический университет имени В.Г. Короленко, Полтава

МОДЕЛЬ РАБОТЫ ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ВОСПИТАНИЮ ЗДОРОВОГО

СПОСОБА ЖИЗНИ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ

Статья посвящена актуальной проблеме современной педагогической теории и практики – воспитанию здорового образа жизни подростков в ДЮСШ. Основным результатом проведенной работы является разработка модели работы тренера-преподавателя по воспитанию здорового образа жизни подростков в ДЮСШ.

Ключевые слова: тренер-преподаватель, здоровый образ жизни, здоровье, подростки, детско-юношеская спортивная школа.

ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Полтава, 2011

О.О. Svyrydenkо Poltava National Pedagogical University named after V.G. Korolenko, Poltava

THE MODEL OF TEACHER-TRAINER’S WORK ON UP-BRINGING HEALTHY WAY OF

LIFE IN CHILDREN-YOUTH SPORTING SCHOOLS

Тhe article is devoted to the vital problem of the modern pedagogical theory and practice – up-bringing of teenagers’ healthy way of life. The result of the executed work is the development of the model of teacher-trainer’s work on teenagers’ healthy way of life up-bringing in CYSS.

Key words: trainer-teacher, healthy way of life, health, teenagers, children-youth sporting school.Похожие работы:

«УДК 378147:811.111+316.733 В. О. Калінін, кандидат педагогічних наук, в.о. доцента (Житомирський державний університет імені Івана Франка) СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАДАЧІ ЯК ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У представленій статті розглядаються можливості соціокультурних педагогічних задач як інноваційних технологій формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в ЗНЗ. Автором пропонується технологічна...»

«УДК 37.013.73(410) ЛІБЕРАЛЬНІ ОСВІТНІ РЕФОРМИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ Катерина Стеценко Київ Автор детально розглядає основні реформи в системі освіти Великобританії кінця XX століття, звертаючи увагу на їх причини, цілі та результати; аналізується доцільність актуалізації позитивних зрушень освітніх процесів Об’єднаного Королівства в контексті філософії освіти України. Ключові слова: освіта, навчання, освітні реформи, лібералізм, освіта...»

«Педагогічні науки МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ФАХОВО-ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ УДК 378.1:34 О. С. Федорчук Поняття фахово-інформатична компетентність правознавця – це інтегративна особистісна характеристика, складне індивідуально-психологічне утворення, яке поєднує ціннісні орієнтації, мотивацію, досвід діяльності, особистісні якості, професійні теоретичні знання, знання інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) та практичні інформатичні...»

«УДК 355.13 Тирон О.М. ВИКОРИСТАННЯ ФЛЕШ-КАРТОК ЯК МНЕМОНІЧНИЙ ПРИЙОМ Автор описує роботу науковців КДАВТ над проектом «Розробка навчального комплексу з англійської мови для моряків». Одним з елементів навчального комплексу є книга ресурсних матеріалів у вигляді набору флеш-карток різного типу. Враховуючи особливості роботи механізмів пам’яті, автор дає психолого-педагогічне обгрунтування доцільності використання флеш-карток. Докладно описана структура посібника з ресурсним матеріалом...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 19 (254), Ч. І, 2012 Grytzuk E. S. The way of realization of professional trend in the process of mathematical training of students of engineer specialties The article deals with the research of the ways of improvement of professional trend of mathematical training of engineer specialties’ students; the consistency of mathematical training is proposed; the stages of forming of professionally orienting mathematical skills of engineer specialties’ students are...»

«Психологічні науки УДК 159.922:316.77 Дмитро Олександрович Олешко, ад’юнкт кафедри кримінального права Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ ЯК ПОКАЗНИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ БАР’ЄРОСТІЙКОСТІ З ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ОФІЦЕРА-ПРИКОРДОННИКА У статті наведено й узагальнено результати емпіричного дослідження, завдяки яким підтвердилося авторське припущення про те, що локус контролю має...»

«Педагогічні науки КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ НИМИ СЛУЖБОВИХ ЗАВДАНЬ З ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УДК 355.23:159.9.07 С. В. Чернова Значне зростання обсягу завдань, що вирішує Державна прикордонна служба України (ДПСУ), призводить до ускладнення процесів управління оперативно-службовою діяльністю, суттєво змінює характер діяльності керівного складу органів охорони державного кордону, відділів прикордонної служби і вимагає...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 49. Педагогічні науки УДК 371.14 Н. В. Устинова, кандидат педагогічних наук, доцент (Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У статті визначено організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу вчителя в післядипломний період, розкрито особливості їх утворення на трьох рівнях...»

«УДК 378 В. М. Базурін, асистент (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка) u-3700@ukr.net РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У статті визначені основні елементи дослідницької діяльності майбутніх учителів математики й фізики у процесі вивчення системного програмного забезпечення, зокрема, операційної системи, файлового менеджера і архіваторів. У статті розглядаються...»

«УДК: 159.922.6:938.3 © Бабатина С.І., 2012 р. С.І. Бабатіна Національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків СТРУКТУРА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ОСОБИСТІСНО-РЕГУЛЯТОРНИХ ТА ТЕМПОРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА У статті розглядаються результати дослідження структури взаємозв’язків між особистісно-регуляторними та темпоральними характеристиками. Виявлено, що темпоральні властивості особистості є незалежними характеристиками особистості. Розроблено структурну модель...»

«and not to have followed the company's emergency procedures, Costa Crociere said in a statement. Capt Francesco Schettino is suspected of manslaughter, but denies wrongdoing.Tasks for independent and individual work: 1) Read and analyze the information of the text.2) Search for the same type of information, using the web-sites:www.cruisejunkie.com/events.html; www.globalsecurity.org/./accidents.htm; www.rjw.co.uk/./accidents./overseas-acci. 3) Present the reports about an accident at sea....»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 56. Педагогічні науки УДК 37.026:004.032.6(045) С. М. Денисенко, аспірант (Національний авіаційний університет) ДИДАКТИЧНІ ФУНКЦІЇ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У статті здійснено обґрунтування основних дидактичних функцій інтерфейсу користувача сучасних засобів навчання. Реалізація окреслених функцій покликана сприяти максимальній ефективності опосередкованого комп’ютером навчання. Було виявлено, що інтерфейс...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 59. Педагогічні науки УДК 371.147:811 Т. М. Колодько, кандидат педагогічних наук, доцент (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) kolodko_@mail.ru ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У статті показано різні аспекти педагогічного спілкування, а саме: фактори, функції, рівні, види, структура, умови та засоби спілкування. Розкрито актуальність проблеми спілкування, яка набуває особливого...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»