WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИМОГ ЕРГОНОМІКИ НАВЧАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М. П. ДРАГОМАНОВА

ВОВКОТРУБ ВІКТОР ПАВЛОВИЧ

УДК 53(07) + 372.853

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ

РЕАЛІЗАЦІЇ ВИМОГ ЕРГОНОМІКИ

НАВЧАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

13.00.02 – теорія і методика навчання фізики

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора педагогічних наук

Київ – 2007 Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України Науковий консультант: Академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор ГОНЧАРЕНКО Семен Устинович, інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, головний науковий співробітник;

член-кореспондент АПН України,

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор МАРТИНЮК Михайло Тадейович Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ректор;

доктор педагогічних наук, професор БУРЯК Володимир Костянтинович, Криворізький державний педагогічний університет, ректор;

доктор фізико-математичних наук, професор ГІРЖОН Василь Васильович, Запорізький Національний університет, завідувач кафедри фізичного матеріалознавства Тернопільський національний педагогічний

Провідна установа:

університет імені Володимира Гнатюка, кафедра фізики та методики її викладання, Міністерство освіти і науки України, м. Тернопіль.

Захист відбудеться 16 травня 2007 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.06 в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.

Автореферат розісланий “_4_” квітня 2007 року.

Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Є. В. Коршак

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Національна доктрина розвитку освіти в Україні визначає систему концептуальних ідей та поглядів на стратегію і основні напрями прискореного, випереджального інноваційного її розвитку, створення умов для розвитку, самоствердження та самореалізації особистості протягом життя. Серед пріоритетних напрямків державної політики є й такі:

- запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій;

- забезпечення та зміцнення матеріально-технічної бази освіти;

- створення індустрії сучасних засобів навчання, що відповідають світовому науково-технічному рівню і є важливою передумовою реалізації ефективних досягнень стратегії цілей освіти.

Отже сучасний навчально-виховний процес має базуватись на вмінні створення творчої атмосфери навчальних занять, посильних для кожного студента і учня без перевантажень, стресів і невпевненості.

У вирішенні поставлених перед освітою важливих комплексних завдань навчання і розвитку підростаючого покоління фізика посідає одне з провідних місць. Вона сприяє формуванню у молоді сучасних наукових уявлень про навколишній світ і наукову картину світу, формує і розвиває науковий стиль мислення, розкриває тісний зв’язок науки з життям, суттєво поліпшує практичну спрямованість навчання.

Загальновизнано, що на підвищення наукового рівня змісту та методики вивчення шкільного курсу фізики впливає значущість експериментального характеру пізнання, що підтверджується історичним розвитком людини, розв’язанням питань спочатку практичною діяльністю і лише згодом діяльністю теоретичного характеру. Домагаються цього виконанням навчального експерименту, проведенням екскурсій або шляхом спостережень. Таким чином навчальний процес з фізики базується на практичній експериментальній основі. Шкільний фізичний експеримент є обов’язковим елементом процесу навчання і одночасно невід’ємною складовою методики навчання фізики як наукової дисципліни.

Все це потребує постійного реформування змісту і методів організації природничо-математичної освіти взагалі і фізичної зокрема, відповідно до концептуальної основи навчання фізики – формування особистості, що живе і працює в світі техніки і складних технологій, а не лише носія певної суми знань.

Для цього фахівцями галузі теорії і методики навчання фізики створено і виведено на визнаний передовий рівень надійний фундамент становлення і розвитку фізичної освіти.

Без перебільшення можна нині назвати революційним процес автоматизації і комп’ютеризації будь-яких сфер діяльності людини, зокрема, і навчально-виховного процесу у навчальних закладах будь-якого типу. Досягнення в галузі мікроелектроніки, використання лазерної техніки тощо знаходять своє застосування і при розробці, проектуванні та виготовленні засобів навчання. Стрімко розвиваються інформаційні технології навчання, перетворюючись на самостійну методичну систему.

Напрямки гуманізації і гуманітаризації, комп’ютерне і модульне навчання спрямовані на створення творчої атмосфери навчальних занять, на ввічливе ставлення до особистості кожного учня, на організацію цікавих занять, посильних для кожного учня, де створюється “ситуація успіху”, запобігаються перевантаження, стреси, невпевненості.

Вагомий науково-теоретичний і практичний інтерес мають дослідження Л.І.Анциферова, О.Ф.

Кабардіна, Ю.К. Бабанського, Б.Ю. Миргородського, Є.В. Коршака, О.В. Сергєєва, В.А. Бурова, Н.М.

Шахмаєва, С.У. Гончаренка, М.І.Шута, С.П. Величка, О.І. Бугайова, А.Т. Глазунова, Д.І. Костюкевича і інших, в чиїх працях відмічається, що успіхи нової української школи безпосередньо залежать від розв’язання ряду дидактичних проблем, зокрема, розвитку сучасного навчального фізичного експерименту.

Проте разом з визнанням досягнень доводиться констатувати і зворотні процеси – погіршення ефективності навчально-виховного процесу, яке виражається в зниженні інтересу учнів до навчання, низьким загальним рівнем сформованості основ фізичних знань, вмінь і навичок, погіршенням стану здоров’я дітей, психічними розладами, викликаними неспроможністю оволодіння достатніми вміннями ефективно і грамотно використовувати сучасні засоби, непорозуміння з тим чи іншим теоретичним матеріалом.

В працях С.О. Скидана, О.С.Сергєєва, В.К.Буряка, В.Ф.Савченка, Д.Я.Костюкевича В.П. Зінченко, А.Г. Молибога, В.М. Муніпова, В.М. Наумчика, А.А. Крилова, і інших відмічено, що розв’язання як дидактичних так і переважної більшості інших проблем навчально-виховного процесу відносяться до ергономіки, зокрема, до педагогічної ергономіки – напрямку в сучасній педагогіці, без врахування якого неможлива реалізація нових педагогічних концепцій.

На початковому етапі свого розвитку ергономіка носила коректувальний характер, даючи ергономічну оцінку будь-якій визначеній системі “людина – машина - середовище” і розв’язувала задачі оптимального поєднання психофізіологічних можливостей людини й конструкційних особливостей техніки в процесі експлуатації останньої. Нині вона виконує задачі проективної ергономіки. Тут розуміється багатофакторне, комплексне і цілісне вивчення трудової діяльності людини. Для цього були скоординовані зусилля вчених з різних галузей науки і діяльності: психологів, гігієністів, медиків, конструкторів, дизайнерів і ін. Ними виробляються інтегральні критерії оптимальності, на основі якої проектується ефективна система “людина-машина-середовище”, що забезпечує високу продуктивність, точність, надійність системи, відповідність анатомо-фізіологічним можливостям людини, мінімальні напруження і втому, позитивні і емоційні впливи на неї.

За виробничою ергономікою визначено, що комплексність – це використання різних методів і досягнень окремих наук для розв’язання специфічних проблем, які не розв’язуються жодною наукою окремо. З часом, як показали дослідження, такий синтез досягнень суспільних, природничих і технічних наук не лише корисний для підвищення надійності, економічності і безпеки у виробництві, а й сприяє досягненню вагоміших соціальних результатів – збереженню здоров’я людей і розвитку особистості в процесі трудової діяльності. Останнє суттєво стосується і педагогічної праці, що й визначає актуальність та перспективність ергономічного підходу до організації навчально-виховного процесу. З ергономіки виділений новий напрямок – педагогічна ергономіка.

Проте цей процес ще не досяг рівня для належного вирішення визначених задач. Особливо варто відмітити, що в процесі трансформації виробничої ергономіки в педагогічну відбувається надмірне відхилення від цілей, предмету і основного об’єкту виробничої ергономіки – вилучення з системи “людина – техніка – середовище” елементу техніка. Для ергономічної системи навчального фізичного експерименту цей невід’ємний елемент характерний специфічними і порівняно складнішими властивостями, характеристиками і параметрами, значною мірою не відповідними традиційно визначеним ергономічним вимогам.

Це актуально для діяльності вчителів і викладачів фізики і, відповідно, учнів та студентів в процесі навчання фізики, для яких вагома частина навчально-виховного процесу пов’язана з навчальним експериментом – спілкуванням з обладнанням, приладами, технічними і іншими матеріальними засобами. Вагомим внеском до розв’язання таких проблем є дисертаційне дослідження В.М.Наумчика, де розв’язуються завдання реалізації фундаментальних ергономічних вимог до лекційного демонстраційного експерименту у вищій школі. Для загальноосвітньої школи проблеми ергономізації потребують вагомих досліджень, зокрема, щодо визначення фундаментальних ергономічних вимог до системи шкільного фізичного експерименту.

Особливість і специфічність проблем визначається рядом аспектів і чинників:

- в першу чергу розв’язання задач ергономізації навчального експерименту можливе лише за умов комплексного підходу, першочерговими складовими якого є дидактичні принципи;

- разом з наявністю спільних властивостей і особливостей у взаємодіях людини з технікою на виробництві і побуті з однієї сторони, та в процесі навчального експериментування – з другої існують ряд відмінностей і специфічних особливостей, властивих різним видам і змісту навчального фізичного експерименту, як ефективно діючої і динамічної педагогічної системи, яка охоплює діяльність учня, вчителя, об’єкт вивчення, метод дослідження та навчальні, технічні і наукові засоби;

- властивостями, характеристиками і іншими ознаками різниться обладнання, що визначене для виконання різних видів експерименту;

- потребує вивчення механізм дії екстремальних факторів, пов’язаних з впливом зовнішніх умов та непередбачених ситуацій на діяльність учнів і вчителя, виникнення в них тих чи інших праксичних станів;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- інтенсифікація навчального процесу немислима без впровадження новітніх засобів навчання, без грамотної експлуатації будь-яких технічних засобів навчання і навчального обладнання;

- залишаються актуальними в теоретичному плані методи діагностики якості сучасних технічних засобів і обладнання. Не повною мірою враховується комплексне впровадження останніх досягнень в галузі приладобудування і вимог педагогічної ергономіки до проектування і виготовлення нових навчальних приладів, призначених для закладів освіти, які за параметрами мають відповідати нормам педагогічної ергономіки, дидактичним принципам та нормам групових показників виробничої ергономіки;

- принципово важливим залишається питання загально технічної підготовки людини до діяльності в світі техніки і складних технологій. Зміст шкільного курсу фізики для будь-якого профілю має забезпечувати випускникам цілісні уявлення про фізичні основи будови, дії і використання побутової техніки, зокрема, електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ). Це в свою чергу потребує цілеспрямованого удосконалення і впровадження норм і принципів як виробничої, так і педагогічної ергономіки до процесу підготовки педагогічних кадрів.

Значний обсяг багатоаспектних, специфічних проблем і задач ергономізації системи навчального фізичного експерименту визначив напрямок і тему дисертаційного дослідження “Теоретичні та методичні основи реалізації вимог ергономіки навчального фізичного експерименту”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Визначений напрямок є складовим програми наукового напрямку дослідження кафедри методики фізики Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова “Приведення змісту, методів, форм і засобів підготовки учителів до вимог суспільства”.

Тема дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (протокол №8 від 30 березня 2000 р.) та узгоджена в Раді з координації наукових досліджень в галузі педагогіки і психології в Україні (протокол №5 від 20.06.2000 р.).

Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес з фізики в аспекті впливу на його результати і ефективність реалізації вимог ергономіки системи шкільного фізичного експерименту.

Предметом дослідження на різних етапах виступали:

а) суть і зміст ергономічного підходу до розробки, організації і проведення навчального фізичного експерименту в загальноосвітній школі;

б) обсяг і зміст системи навчального експерименту відповідно до задач фізичної освіти та норм ергономічних групових показників;

в) ергономічний підхід до проектування, виготовлення, модернізації і удосконалення матеріальних засобів для навчального фізичного експерименту;

г) ергономічні чинники методичного забезпечення реалізації системи навчального фізичного експерименту.

В дослідженні розв’язується педагогічна проблема визначення норм групових ергономічних показників процесу організації і виконання навчального фізичного експерименту на уроках і позаурочній роботі, визначення оптимальних шляхів забезпечення ергономічності навчального обладнання і засобів навчання та змісту навчального експерименту.

Основна мета дослідження – полягає у встановленні розвитку ознак, закономірностей і властивостей ергономізації навчально-виховного процесу та її впливу на розвиток навчального фізичного експерименту в аспекті забезпечення ефективного навчання фізики, посилення ролі загальнонаукових експериментальних методів дослідження та сучасних фізичних наукових досягнень.

Концепція. Ергономізація шкільного навчального фізичного експерименту є однією з основних складових організації і управління навчально-виховним процесом з фізики у загальноосвітній школі.

Його ефективність безпосередньо залежить від розв’язання ряду проблем, як традиційно дидактичних, так і тих, що стосуються педагогічної і виробничої ергономіки. Виходячи з цього, ми розглядаємо потребу в переорієнтації і розширенні об’єктів дослідження педагогічної ергономіки.

Основна ідея – ергономізація навчально-виховного процесу з фізики покликана сприяти створенню ефективних, безпечних і комфортних умов для діяльності вчителя і учнів у процесі організації і виконанні всіх видів шкільного фізичного експерименту в плані забезпечення високої якості навчання, розвитку творчих здібностей учнів, створення передумов для гармонійного, всебічного розвитку особистості.

Загальна гіпотеза дослідження ґрунтується на припущеннях, що реалізація ергономічних норм і вимог в навчально-виховному процесі може підвищити ефективність і якість фізичної освіти випускників загальноосвітніх закладів, зберігши їхнє здоров’я, сприяти гармонічному розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу.

Загальна гіпотеза конкретизується в робочих гіпотезах:Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«УДК 355.13 Тирон О.М. ВИКОРИСТАННЯ ФЛЕШ-КАРТОК ЯК МНЕМОНІЧНИЙ ПРИЙОМ Автор описує роботу науковців КДАВТ над проектом «Розробка навчального комплексу з англійської мови для моряків». Одним з елементів навчального комплексу є книга ресурсних матеріалів у вигляді набору флеш-карток різного типу. Враховуючи особливості роботи механізмів пам’яті, автор дає психолого-педагогічне обгрунтування доцільності використання флеш-карток. Докладно описана структура посібника з ресурсним матеріалом...»

«Психологічні науки РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИКЛАДАЧАМ ЩОДО СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В ІНТЕГРОВАНІЙ ГРУПІ УДК 159.922.761: 378 М. В. Деркач У процесі навчання студенти з обмеженими можливостями стикаються із суттєвими проблемами, які пов’язані з навчанням. Вони відчувають себе ізольовано, зневірюються у власних силах, їм властиві підвищена тривожність, роздратованість, емоційні розлади тощо. Це визначає необхідність створення особливих умов для підготовки цієї групи...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 3 (262), 2013 УДК 378.011.3-051.091.33:81’243 О. І. Єфремова ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Постановка проблеми. Основним складником навчальної діяльності є виявлення у кожного учня/студента мотивації до вивчення іноземної мови та культури, управління його мотивацією з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Традиційна теоретична та практична професійна підготовка майбутніх викладачів...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 18 (277), Ч. ІІ, 2013 Datsenko A.S. Vocal Chamber Ensemble (Historical Aspects) The author draws the attention of the students and teachers of singing to the genre of chamber vocal ensemble and performance. In modern teaching and musicological publications there are a lot of academic researches on the subject of solo and choral singing, as opposed to researches on vocal chamber ensemble music. Chamber Vocal Ensemble is an integral part of music culture. It has...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 56. Педагогічні науки УДК 37.026:004.032.6(045) С. М. Денисенко, аспірант (Національний авіаційний університет) ДИДАКТИЧНІ ФУНКЦІЇ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У статті здійснено обґрунтування основних дидактичних функцій інтерфейсу користувача сучасних засобів навчання. Реалізація окреслених функцій покликана сприяти максимальній ефективності опосередкованого комп’ютером навчання. Було виявлено, що інтерфейс...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 59. Педагогічні науки УДК 371.147:811 Т. М. Колодько, кандидат педагогічних наук, доцент (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) kolodko_@mail.ru ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У статті показано різні аспекти педагогічного спілкування, а саме: фактори, функції, рівні, види, структура, умови та засоби спілкування. Розкрито актуальність проблеми спілкування, яка набуває особливого...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 18 (277), Ч. ІІ, 2013 Drepina O. The Creative Contact in the Process of the Activity of the Music-Performative Collective as Means of Activization of Aesthetic Self-Education of Students The article considers the problem of aesthetic self-education of the studentic youth in the collective music-performative activity. The author proves the importance of formation of aesthetic abilities for teachers to be in the process of self-realization by meanses of music...»

«Педагогічні науки ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗРОБКИ ТЕСТІВ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ТА ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ УДК 355.232.1;378.147;37.018 С. І. Дяков Світовий педагогічний досвід констатує постійно зростаючу роль застосування у вищих навчальних закладах тестових форм контролю й оцінювання знань слухачів та студентів. Останнім часом значна увага приділяється цьому питанню і в українській вищій (у тому числі військовій) школі. Про це свідчить велика...»

«Педагогічні науки МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ФАХОВО-ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ УДК 378.1:34 О. С. Федорчук Поняття фахово-інформатична компетентність правознавця – це інтегративна особистісна характеристика, складне індивідуально-психологічне утворення, яке поєднує ціннісні орієнтації, мотивацію, досвід діяльності, особистісні якості, професійні теоретичні знання, знання інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) та практичні інформатичні...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 13 (272), Ч. І, 2013 ОСВІТА ВЧИТЕЛЯ УДК 377. 8. 011. 3 051 О. М. Андрєєва ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕДКОЛЕДЖУ Актуальність проблеми формування професійного іміджу вчителя зумовлена одвічною роллю вчителя в розвитку суспільства, незалежно від форм державності країни, її цивілізаційного рівня тощо. Підтвердженням цього є задекларована в державних документах цінність Учителя як провідника прогресивних ідей людства,...»

«УДК 811.161.2:81'373.46 А. В. Дедухно, аспірант (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка) ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКЗЕРСИТИВНИХ ПЕРФОРМАТИВНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ У статті досліджено екзерситивні мовленнєві акти. Насамперед, приділено увагу їх класифікації, підґрунтям якої слугують семантичні, синтаксичні і прагматичні чинники, описано прагматичні умови успішності їх уживання в мовленні та визначено пресупозиції. Аналіз ведеться на основі виокремлення...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 49. Педагогічні науки УДК 371.14 Н. В. Устинова, кандидат педагогічних наук, доцент (Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У статті визначено організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу вчителя в післядипломний період, розкрито особливості їх утворення на трьох рівнях...»

«УДК 378.147:355.232 Л. В. Олійник, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (Національний університет оборони України) МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ УЧІННЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ В статті розглядаються механізми підвищення ефективності учіння засобами активізації мотивації досягнення у майбутніх магістрів військового університету. Визначено теоретичну основу педагогічних аспектів мотивації учіння. Розглянуті поняття мотиву,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»