WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«YOUNG SPORT SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2014. V.2. P. 63-68 УКРАЇНИ. 2014. Т.2. С. 63-68 УДК 796.011.3 – 057.874 ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ...»

-- [ Страница 1 ] --

YOUNG SPORT SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА

OF UKRAINE. 2014. V.2. P. 63-68 УКРАЇНИ. 2014. Т.2. С. 63-68

УДК 796.011.3 – 057.874

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ

ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

У ФІЗИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ШКОЛЯРІВ

Тетяна КОЖЕДУБ

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту Анотація. У статті розкрито інноваційні підходи щодо підвищення фізичної підготовленості учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Ми запропонували використання активних методів навчання для підвищення інтересу дітей до занять фізичною культурою. Представлено результати наукових досліджень фахівців, які займалися проблемою фізичної підготовки школярів різних вікових груп. Їх аналіз показує необхідність наукової розробки інноваційних підходів, які сприяють підвищенню інтересу учнів до занять фізичною культурою і спортом. Одним із таких підходів є використання активних методів навчання під час уроку фізичної культури для підвищення фізичної підготовки школярів.

Ключові слова: інноваційні підходи, фізична підготовка, урок фізичної культури, школярі.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні наукова проблема дослідження здоров’я молодого покоління пов’язана, передусім, із вивченням тенденцій щодо зниження рівня здоров’я дітей і підлітків нашої країни. Усе це зумовлює необхідність пошуку та розроблення нових сучасних підходів до проведення динамічних спостережень за станом здоров’я дитячого та підліткового населення адекватних вимогам сьогодення. Актуальність цієї проблеми є також важливою з огляду на недостатність висвітлення її у вітчизняних наукових джерелах інформації [1, 3, 7].

Особливо багато уваги цій проблемі надається в роботах провідних науковців. У роботах Г.Л. Апанасенком [1], Л.П. Долженко [5], А.Г. Комкова [6], досліджуються фактори, які формують здоров’я дитини, а саме: екологія, режим дня, організація фізичного виховання.

У шкільному віці фізичне виховання спрямоване на досягнення високого рівня фізичного здоров’я.

Виникає питання, за яких обставин людина починає займатися фізичними вправами. Це питання досліджує багато вчених [8, 9].

У літературі визначають також причини, які заважають займатися фізичною культурою.

На думку спеціалістів, знання цих причин допоможе зробити раціональну стратегію подолання таких перешкод: нестача часу, відсутність знань, відсутність засобів тренування.

Необхідна умова формування мотивації – одержання інформації. Можна припустити, що, маючи певне знання (інформацію) про фізичну культуру і спорт, можливо змінити чи сформувати у школярів позитивне ставлення до фізкультурно-спортивних занять.

Одним зі шляхів підвищення інтересу до занять фізичною культурою є пошук раціональних підходів у фізичному вихованні й оздоровленні школярів з урахуванням їх мотивації.

Для підвищення ефективності навчально-виховного процесу необхідно шукати нові шляхи вдосконалення системи фізичного виховання.

У практиці фізичного виховання школярів достатньо широкої популярності набули різні інноваційні педагогічні технології: ігрові (К. Огниста, 2004; Н.Е. Щуркова, 2005), суб’єкт-суб’єктної взаємодії (Н.В. Пешкова, 2003), система інтегрованих уроків фізичної культури (Н.В. Москаленко, 2009), з використанням аеробних технологій (Г.В. Глоба, 2007) та ін.

Але, незважаючи на таку велику кількість програм, ще недостатньо уваги приділено використанню шляхів формування мотивації до занять фізичною культурою в системі теоретичних уроків.

Тому актуальним є визначення факторів, які сприяють формуванню мотивації школярів до занять фізичною культурою.

Дослідження проводилося згідно зі Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011–2015рр. за темою «Науково-теоретичні основи інноваційКожедуб Т., 2014 64 Тетяна КОЖЕДУБ них технологій у фізичному вихованні різних груп населення» (номер Державної реєстрації 0111U001169).

Мета – науково обґрунтувати використання інтерактивних технологій для формування мотивації школярів до занять фізичною культурою.

Методи дослідження: аналіз наукової та методичної літератури, педагогічне тестування, методи математичної статистики.

Аналіз результатів досліджень та їх обговорення. Вплив фізичного виховання у школі на формування мотивації школярів до занять фізичною культурою і спортом – це один із напрямків сучасної концепції фізичного виховання. Він спрямований на те, щоб досягти більш високих результатів фізичної підготовленості на основі реалізації принципово нових підходів, технологій, засобів, де головним є формування зацікавленого ставлення до процесу самовдосконалення, створення умов для оволодіння засобами поліпшення рівня життя. Головне завдання – осмислена, цілеспрямована, відповідна до індивідуальних особливостей кожного активна рухова діяльність.

З цього виникає потреба акцентувати увагу на елементах, які сприяють формуванню у школярів правильного ставлення до себе, свого тіла, потребово-мотиваційної сфери, усвідомленого зміцнення здоров’я, дотримання здорового способу життя, фізичного удосконалення.

Нині в системі освіти поширено реалізуються такі педагогічні технології: особистісно орієнтоване, розвивальне, диференційоване, інтегроване навчання, відкриті школи, школи індивідуального стилю навчання, різнорівневе навчання та ін. [2, 4, 10, 11, 14].

Для сучасного суспільства впровадження інноваційних технологій в освіту має не стільки теоретичне, скільки практичне значення, оскільки в умовах глобалізації воно стосується його історичного розвитку та перспектив, які пов’язані з так званими «високими технологіями».

Іновацiйнi педагогiчнi технології, підпорядкованi конкретнiй метi, дають позитивний результат при спiльнiй роботi педагогiв та учнів (студентiв), спрямованi на впровадження нововведень у змiст, методи, форми та засоби навчально-виховної роботи.

На наш погляд, найбільш адаптованим до сфери фізичної культури є інтерактивне навчання.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної активності, що має на меті створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність, сприяють розвиткові комунікативних умінь і навичок учнів, їхньої пізнавальної діяльності, установленню емоційних контактів між учасниками навчально-виховного процесу. Крім того, методично правильне використання інтерактивних методів дає змогу викладачеві створити умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою інтелектуальну спроможність, що робить урок продуктивним, дає можливість висловити думки кожному учневі, відповідаючи по черзі на поставлені запитання [13].

Інтерактивне навчання передбачає використання активних методів навчання, а саме:

- аналіз конкретних ситуацій

- уведення в досліджувану проблему;

- визначення завдання;

- групова робота над ситуацією;

- групова дискусія;

- підсумкова бесіда.

Ми сформулювали основні вимоги до уроку фізичної культури з використанням інтерактивних методів навчання:

особистість учня – головна в організації освітнього процесу;

орієнтація на процес навчання оволодіння руховими уміннями та навичками з фізичної культури;

орієнтація на особистісні досягнення учнів з фізичної підготовленості;

сприяння створенню емоційного фону уроку фізичної культури;

чітке формулювання освітніх, виховних і оздоровчих завдань уроку фізичної культури;

Ефективність використання інформаційних технологій… раціональна єдність словесних, наочних і практичних методів навчання;

використання активних методів навчання;

зв’язок з раніше вивченим, досвідом, набутим учнем із предмета «фізична культура»;

формування самостійності й ініціативності здобувати знання і вміння застосовувати їх на практиці;

поглиблення міжпредметних зв'язків.

Ми застосовувались методи, які спрямовані на стимуляцію взаємодії учнів у групових формах занять та орієнтовані на власну активність учнів під час динамічного навчального процесу.

Заняття проходили за чітко визначеною структурою тренінгу, яка представлена на рис. 1.

–  –  –

Рис.1. Структура тренінгу проведення уроку з фізичної культури під час навчання за інноваційною технологією Дослідження фізичного розвитку хлопців 10–11 років проводилося у ЗНЗ № 13 та № 33 м. Дніпропетровська. Експериментальна група займалася за експериментальною методикою, яку ми запропонували, контрольна група займалася за загальноприйнятою програмою.

Ми провели опитування до та після експерименту: «Чи займаються діти фізичною культурою чи спортом у вільний час?». Опитування показало, що до експерименту лише 5% дітей займалися в різних спортивних секціях. Після експерименту, 65% дітей почали займатися фізичною культурою у вільний час. Це зумовлено формуванням в учнів теоретичних знань з фізичної культури, свідомого ставлення до свого здоров’я та формуванням стійкої мотивації.

Для визначення ефективності запропонованої методики ми використовували метод педагогічного тестування.

Застосування педагогічного тестування при визначенні ефективності використання інтерактивних технологій дає змогу вдосконалювати методику, розробляти індивідуальні програми занять, а також за величиною і спрямованістю зрушень у фізичній підготовленості, коригувати педагогічний процес.

Для визначення фізичної підготовленості дітей ми використали такі тести:

- біг 30 м (с);

- згинання і розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів);

- стрибок у довжину з місця (см);

- човниковий біг 4 9 м (с);

- піднімання тулуба в сід за 30 сек. (кількість разів);

- нахил тулуба вперед з положення сидячи (см).

У табл. 1 представлено результати дослідження фізичної підготовленості хлопців 10–11 років до та після експерименту.

66 Тетяна КОЖЕДУБ

–  –  –

0,001 0,05 0,05 0,05 0,05

–  –  –

0,05 0,05 0,05 0,05

–  –  –

Аналіз показників фізичної підготовленості школярів показав (див. табл. 1), що в експериментальній групі після експерименту деякі показники мають статистично значущі (р0,05;

р0,001) зміни порівняно з показниками контрольної групи. Так, наприклад, при тестуванні силових здібностей у вправі «піднімання тулуба в сід за 30 с» школярі ЕГ після експерименту показали достовірно вищі результати (р0,05). До експерименту показник становив 9,75 ± 1,07 разу, а після експерименту – 17,16 ± 1,6 разу. Також значущі відмінності до та після експерименту спостерігаються в тесті на спритність у вправі «човниковий біг 49 м» (р0,001).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Спостерігається достовірне збільшення результатів у тестах на силу (р0,05), спритність (р0,001) та швидкість (р0,001). У вправі «згинання і розгинання рук в упорі лежачи» до експерименту показали результат 4,62 ± 0,64 разу, після експерименту – 9,04 ± 0,69 разу. У вправах «нахил тулуба вперед із положення сидячи», «стрибок у довжину з місця» та «піднімання тулуба в сід за 1 хв.» також спостерігається тенденція до поліпшення результатів.

У контрольній групі також можна простежити тенденцію до підвищення результатів у тестуванні фізичної підготовленості, але статистично значущих змін не відбувається.

Наприклад, оцінюючи фізичну підготовленість школярів ЕГ у тесті «піднімання тулуба у сід » за 1 хв, можна зробити висновок, що майже всі школярі до експерименту мали низький рівень компетентності. По закінченню експерименту показники ЕГ мали достовірне поліпшення результатів. Оцінюючи показники в тесті біг 30 м, до експерименту результати відповідали низькому рівню компетентності, а після експерименту – достатньому.

Таким чином, можна зробити висновок, що технологія інтерактивного навчання сприяє формуванню мотивації до занять фізичною культурою і підвищенню рівня фізичної підготовленості.

У КГ значних змін не відбулося, але можна побачити тенденцію до підвищення кількості школярів, які виконують вправи на вищі оцінки та зменшення кількості школярів, які отримують низькі бали. Найліпше це прослідковується у вправі «стрибок у довжину з місця». У інших вправах бали залишилися майже на тому ж рівні, що і до експерименту.

Висновок. Зазначене вище дає змогу стверджувати, що урок з фізичної культури за інтерактивними технологіями сприяє підвищенню мотивації до занять фізичною культурою і спортом, що призводить до зростання рівня фізичної підготовленості.

Список літератури

1. Апанасенко Г. Рівень здоров’я і фізіологічні резерви організму // Г. Апанасенко, Л. Долженко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 1. – С. 17 – 21.

2. Бех І. Д. Особистісно орієнтоване виховання : наук-метод. посіб / Іван Дмитрович Бех. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.

3. Булатова М. Здоров’я і фізична підготовленість населення України / М. Булатова, О. Литвин // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2004. – № 1. – С. 3 – 9.

4. Глазирін І. Д. Основи диференційованого фізичного виховання / І. Д. Глазирін. – Черкаси : Відлуння-плюс, 2003. – 352 с.

5. Долженко Л. П. Физическая подготовленность и функциональные особенности студентов с различным уровнем физического здоров’я : дис. … канд. наук по физическому воспитанию и спорту : 24.00.02 / Долженко Людмила Павловна. – К., 2006. – 220 с.

6. Комков А. Г. Особенности физической активности школьников различных стран / Комков А. Г. // Современный олимпийский спорт и спорт для всех: тез. докл. – 2007. – Т. 1. – С. 533 – 536.

7. Круцевич Т. Експрес-контроль фізичної підготовленості дітей та підлітків в умовах фізкультурно – оздоровчих занять / Тетяна Круцевич // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 1. – С. 64 – 69.

8. Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: навч. посібник / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня. – К. : Олімпійська література, 2010. – 248 с.

68 Тетяна КОЖЕДУБ

9. Митчик О. П. Індивідуалізація фізичного виховання підлітків у загальноосвітній школі : автореф. дис.... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / О. П. Митчик. – Л., 2002. – 20 с.

10. Москаленко Н. Педагогічні інновації у фізичному вихованні / Наталія Москаленко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2009. – № 1. – С. 19 – 22.

11. Осмоловская И. М. Организация дифференцированного обучения в современной общеобразовательной школе / И. М. Осмоловская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Московского психолого-социального института ; Воронеж : Модэк, 2005. – 216 с. – (Серия «Библиотека педагога-практика»).

12. Прокопова Л. И. Двигательная активность детей младшего школьного возраста / Л. И. Прокопова // Физическое воспитание и спорт в системе образования как фактор физического и духовного оздоровления нации. – 2009. – Т. 3, ч.2. – С. 243 – 246.

13. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. /Т. І. Туркот. – К. : Кондор, 2011. – 628 с.

14. Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе / Ираида Сергеевна Якиманская. – М. : Сентябрь, 1996. – 96 с.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВPages:   || 2 |
Похожие работы:

«Міжнародна Благодійна Організація «Ромський жіночий фонд «Чіріклі» ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОЯВІВ КСЕНОФОБІЇ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Практичний посібник для державних службовців та працівників правоохоронних органів Київ, 2009 Ця публікація є результатом проекту «Вивчення прав людини та боротьба з дискримінацією», який був реалізований у 2008-2009 рр Міжнародною благодійною організаціїю «Ромський жіночий фонд «Чіріклі» при підтримці Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні та Посольства...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна VIІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів Хімічні Каразінські читання – 2015 (ХКЧ’15) Тези доповідей 20–22 квітня 2015 року Харків Рекомендовано до друку рішенням вченої ради хімічного факультету (протокол № 3 від 17.03.2015). Представлені тези доповідей за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень, виконаних студентами та аспірантами вищих навчальних закладів і...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія журн. 2009. Вип. 32. С. 177–182 Ser. Journ. 2009. Is. 32. P. 177–182 УДК 007:304:070 ІДЕЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ІВАНА ФРАНКА ВІД СОЦІАЛІСТИЧНИХ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ІДЕАЛІВ (ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ АСПЕКТ) Галина Синичич1 Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Генерала Чупринки, 49, 79044, Львів, Україна, е-mail: journft@franko.lviv.ua Проаналізовано поетапну трансформацію суспільно-політичних поглядів Івана Франка в...»

«отметить, что пейоративные значения зооморфизмов в английском и в украинском языках преобладают. Как указывалось, закрепление ассоциативных признаков в значении зоонима – процесс культурно-национальный. Часто он не подчиняется логике здравого смысла. Из многочисленных и разнообразных ассоциаций, устанавливаемых индивидуально-речевыми актами образного сопоставления, язык закрепляет лишь незначительную их долю. Эти ассоциации подвергаются тщательному отбору в соответствии с нравами и обычаями...»

«ДЖЕРЕЛА ТА ДОНОРИ УДК 634.23:631.523 В.В. ЯРУШНИКОВ8 Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва НААН вул. Ілліча 7, сел. Опитне, Артемівський р-н, Донецька обл., 84571, Україна Е-mail: aospisnaan@yandex.ru ВИДІЛЕННЯ ЗРАЗКІВ ГЕНОФОНДУ З ЦІННИМИ ОЗНАКАМИ З КОЛЕКЦІЇ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ВИШНІ НА АРТЕМІВСЬКІЙ ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ РОЗСАДНИЦТВА В статті представлені результати роботи з колекцією генетичних ресурсів вишні на Артемівській дослідній станції розсадництва Інституту...»

«the point of emission ammonia concentration decreases in the air: 20 m – 2,5 (in summer) and 1,5 times (in winter), 100 m – 27 and 25 times respectively. The annual average actual concentration of ammonia exceeds the maximum allowable concentration in 26 times (the distance from the point of emission – 100 m) and hydrogen sulfide concentration – in 11 times. Conclusions. The results of our researches show that the level of air pollution in the zone of a livestock complex is high on indicators...»

«Володимир Кравченко (Харків) ДВОЛИКИЙ ГОГОЛЬ-ЯНОВСЬКИЙ Bojanowska Edyta M. Nikolai Gogol. Between Ukrainian and Russian Nationalism. — Cambridge, MA, London, England: Harvard University Press, 2007. — 448 p. * Здавалося б, про Гоголя вже написано чимало різноманітних наукових і художніх творів, проте інтерпретатори його життя та творчості ніколи не втомлюються знаходити в них щось нове. Його тексти зберігають дивовижну властивість відкриватися для читача новими гранями й зберігати безпосередню...»

«О браз отворча паліт ра ченко. Він одягнений у кожух та смушеву шапку, його погляд спрямовано майже прямо перед собою. Освітлене згори обличчя написано у світлій теплій гамі, вбрання зображено у темних, насичених брунатно-коричневих відтінках, і його чіткі обриси ніби вкриває густий морок. Останні живописні автопортрети Тараса Григоровича Шевченка близькі за колористичним і просторовопластичним рішенням до автопортретів Рембрандта, але присутній в них драматизм і трагізм, на противагу...»

«Захист і карантин рослин. 2008. Вип.54. C. 292–299. УДК 630.4 В. Л. Мєшкова, доктор сільськогосподарських наук Український науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького ЛІСОВА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО Розглянуто основні аспекти вивчення лісових комах і вплив лісогосподарської діяльності на їх поширеність і шкодочинність. Акцентується увага на необхідність урахування здобутків лісової ентомології при розробці нормативних документів щодо...»

«ISSN 2222-551Х. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2013. № 2 (6) УДК 821.161.2 В.П. САЄНКО, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Одеського національного університету імені І.І. Мечникова ПОЕТИКА ДРАМИ «НАРОДНИЙ МАЛАХІЙ» МИКОЛИ КУЛІША Проаналізовано національні й інтертекстуальні символи у системі поетики пророчої п’єси «Народний Малахій» Миколи Куліша. Ключові слова: іменна, кольорова, кабалістична символіка;...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 2 (18), 2012 УДК 37.037 Леся Галаманжук, Геннадій Єдинак Стан вивчення проблеми, пов’язаної із забезпеченням оздоровчої спрямованості занять фізичними вправами дошкільників та учнів початкової школи Львівський державний університет фізичної культури (м. Львів) Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень. Важливим для успішного розв’язання завдань фізичного виховання в...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 71. 2009 157 Другим числовим параметром може бути коефіцієнт k з рівняння апроксимованої прямої спектральної щільності. Зокрема для траси №1 (Ворохта) коефіцієнт k становить -23,196, для траси №2 (Івано-Франківськ) k дорівнює -31,342. Отже, більша міра пересіченості рельєфу і відповідно складність траси для лижних перегонів №1 у смт. Ворохта у порівнянні з трасою №2 в м. Івано-Франківську підтверджується числовими параметрами. Приведену методику...»

«YOUNG SPORT SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2013. V.3. P. 271-275 УКРАЇНИ. 2013. Т.3. С. 271-275 УДК 615.825:616.858 ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ З РУХОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПРИ ХВОРОБІ ПАРКІНСОНА Наталія ВОЛЬЄВА, Андрій ВОВКАНИЧ Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У цій статті подано інформацію про основні рухові порушення в осіб похилого віку з ідеопатичною формою паркінсонізму та особливості їх прояву залежно від тривалості захворювання. Представлено...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»