WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ ДОБРИВ ТА ОБРОБКИ НАСІННЯ АЗОТФІКСУЮЧИМИ МІКРООРГАНІЗМАМИ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ПОЛІССІ УКРАЇНИ ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

КОЖУХАР ТЕТЯНА ВЯЧЕСЛАВІВНА

УДК 631.11”324”:631.461.5:631.8

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ ДОБРИВ ТА ОБРОБКИ НАСІННЯ

АЗОТФІКСУЮЧИМИ МІКРООРГАНІЗМАМИ

У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ПОЛІССІ УКРАЇНИ

06.01.09 – рослинництво

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук КИЇВ – 2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України Науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, член - кореспондент НААН України, професор Танчик Семен Петрович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, директор НДІ агротехнологій та якості продукції рослинництва доктор сільськогосподарських наук, професор

Офіційні опоненти:

Саблук Василь Трохимович, Інститут цукрових буряків НААН України, завідувач лабораторії захисту рослин від шкідників та хвороб кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Свидинюк Іван Миколайович, Національний науковий центр “Інститут землеробства НААН України”, завідувач лабораторії зернових колосових культур і кукурудзи Захист відбудеться "23" червня 2010 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.10 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за адресою: 03041, м. Київ–41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус №3, ауд. 65 З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: 03041, м. Київ–41, вул.

Героїв Оборони, 13, навчальний корпус №4, к. 28 Автореферат розісланий "13" травня 2010 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради В.М. Рожко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Завдання галузі рослинництва – забезпечення населення якісними продуктами харчування, тваринництво – кормами, а промисловість –сировиною. Пшениця озима – головна продовольча та стратегічна культура України. Її посівні площі (7-8 млн га) становлять половину загальної площі зернових і посідають перше місце за поширенням та біомасою зерна, що становить близько 70% загальних валових зборів (О.О. Созінов, 1996;

О.І. Зінченко, 2001; Г.П. Жемела, 2003; В.В. Шелепов, 2004; С.П. Танчик, 2008).

Гарантом отримання високих урожаїв є добрива, особливо азотні (А.П. Лісовал, 2002; М.М. Городній, 2004). Альтернативним джерелом екологічно безпечного біологічного азоту є ґрунтові мікроорганізми, здатні до його фіксації з атмосфери (В.П. Патика та ін., 2003). За рахунок мікроорганізмів підтримується родючість ґрунтів. Вони позитивно впливають на врожайність і якість продукції, не мають шкідливого впливу на довкілля (В.П. Патика, 2004; В.В. Волкогон, 2007).

Актуальність теми зумовлена необхідністю вдосконалення технології вирощування пшениці озимої за рахунок використання біопрепаратів нового покоління на основі азотфіксуючих мікроорганізмів з метою підвищення урожайності і покращення якості зерна та насіння; встановлення впливу технології вирощування цієї культури та умов зберігання зерна на показники його якості з урахуванням економічної та енергетичної доцільності.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи є складовою частиною досліджень кафедри геоінформаційних систем і технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України, виконаних за державною програмою „Наукове обґрунтування можливості прогнозу продуктивності зернових культур на основі даних дистанційного зондування Землі”, номер державної реєстрації 0106U004240.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у підвищенні урожайності та покращенні якості зерна і насіння пшениці озимої м‘якої шляхом удосконалення технології її вирощування із залученням економічно вигідних та екологічно безпечних заходів, а також у встановленні залежності якості зерна і насіння від умов зберігання.

Для реалізації мети вирішувались такі завдання:

- удосконалити технологію вирощування пшениці озимої м’якої з метою підвищення її урожайності, покращення якості зерна і насіння за рахунок застосування інокуляції насіння біопрепаратами на основі азотфіксуючих мікроорганізмів;

- встановити оптимальне удобрення пшениці озимої за поєднання з передпосівною інокуляцією насіння біопрепаратами на основі азотфіксуючих мікроорганізмів, за якого досягається найвища економічна та енергетична доцільність;

- встановити вплив інокуляції насіння біопрепаратами на основі азотфіксуючих мікроорганізмів на врожайність і якість зерна та насіння пшениці озимої м‘якої;

- дослідити зміни якості зерна та насіння за різних умов зберігання;

- обрахувати економічну і енергетичну ефективність застосування рекомендацій щодо вирощування пшениці озимої і зберіганні зерна та насіння.

Об’єкт дослідження – процеси формування врожайності і якості зерна та насіння пшениці озимої м'якої залежно від удобрення та інокуляції насіння азотфіксуючими мікроорганізмами, зміни показників якості за різних умов зберігання.

Предмет дослідження – сорти пшениці озимої м’якої Поліська 90 та Подолянка, норми та строки внесення мінеральних добрив, передпосівна інокуляція насіння біопрепаратами на основі азотфіксуючих мікроорганізмів, урожайність і якість зерна і насіння, умови і терміни їхнього зберігання.

Методи дослідження: загальнонаукові (гіпотеза, спостереження, аналогія, узагальнення); спеціальні (польовий, лабораторний). Проведено статистичну обробку та порівняльно-розрахунковий аналіз одержаних результатів.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше у Правобережному Поліссі України відпрацьована технологія вирощування пшениці озимої м’якої із передпосівною інокуляцією насіння біопрепаратом на основі азотфіксуючих мікроорганізмів Azotobacter chrоococcum і Entеrobacter за внесення мінеральних добрив у нормі N60P60K60 та проведення підживлення у фазі кущіння N30, з отриманням зерна і насіння, призначеного на довготривале зберігання.

Застосування цієї технології вирощування забезпечувало врожайність зерна пшениці озимої сорту Подолянка на дерново-підзолистих ґрунтах в середньому за три роки досліджень – 4,7-4,8 т/га, а сорту Поліська 90 – 4,6-4,7 т/га. Визначено умови зберігання зерна і насіння пшениці озимої м’якої, які характеризуються стабільністю показників якості і є економічно вигідними.

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні рекомендацій щодо: вирощування пшениці озимої м’якої в умовах Правобережного Полісся України із залученням до технології вирощування інокуляції насіння азотфіксуючими мікроорганізмами за оптимальних норм мінеральних добрив задля підвищення врожайності зерна ІІ-ІІІ класів якості;

зберігання зерна та насіння. Виробнича перевірка проведена на Бородянській сортодослідній станції площею 100 га з економічним ефектом 7882 грн/га.

Особистий внесок здобувача полягає в узагальненні і аналізі наукових досліджень вітчизняних та закордонних вчених за темою роботи. Здобувач брала участь у розробленні програми досліджень, самостійно провела польові та лабораторні експерименти, узагальнила результати досліджень, сформулювала висновки та рекомендації виробництву. Багаторічний польовий дослід і аналіз отриманих результатів проведено за консультативної допомоги науковців відділу симбіотичної азотфіксації Інституту фізіології рослин і генетики НАН України на полях Бородянської сортодослідної станції Українського інституту експертизи сортів рослин, яким ми висловлюємо щиру подяку.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень обговорювались на сумісних засіданнях кафедр рослинництва, землеробства та гербології, технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б. В. Лесика (2006-2010 рр.). Матеріали дисертації представлено та обговорено на конференціях науково-педагогічних працівників, наукових співробітників і аспірантів НУБіП України (м. Київ, 2007, 2008, 2010), IV з’їзді Українського товариства фізіологів рослин (м. Київ, 2009), міжнародній конференції «Актуальні проблеми ботаніки та екології» (м. Кременець, 2009).

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 9 наукових праць, 4 з яких – у фахових виданнях, затверджених ВАК України і 2 тези доповідей.

Структура і обсяг роботи. Дисертацію викладено на 221 сторінці комп’ютерного тексту, включаючи вступ, 6 розділів, висновки, рекомендації виробництву, додатки, список використаних джерел. У роботі наведено 27 таблиць, 14 рисунків. Список літератури налічує 293 найменувань, з них 38 – латиницею.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ ТА

ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ (огляд літератури) У розділі узагальнено та проаналізовано наукові досягнення вітчизняних і зарубіжних авторів із наступних питань: роль технології вирощування в реалізації біологічного потенціалу пшениці озимої (J. Archer, 1981; М.В. Зубець, 2004;

М.М. Городній, 2006; І.М. Свидинюк, 2007; О.Ф. Смаглій, 2007; В.Т. Саблук, 2008), які зазначають важливість норм та строків удобрення для врожайності цієї культури; дія біологічних препаратів на основі азотфіксуючих мікроорганізмів (M.Y. Palarpwar, 1983; R.M. Boddey, 1986; О.В. Шерстобоєва, 1997; В.П. Патика, 2004; A. Salantur, 2006; В.В. Волкогон, 2007; О.В. Кириченко, 2009), які фіксують азот атмосфери, продукують амінокислоти, ріст-активуючі сполуки, речовини антибіотичної природи, сприяють розвитку у ризосфері рослин екологічно корисної мікрофлори, що дозволяє підвищити врожайність культури і якість її зерна; вплив умов вирощування, зберігання на показники якості зерна і насіння (Г.П. Жемела, 2003; В.В. Шелепов, 2004; R. Sewa, J. Nisha, 2005;

С.М. Каленська, 2005; К.Р. Хосни, 2006; С.П. Танчик, 2008), що можуть забезпечувати поліпшення посівних, фізичних і технологічних властивостей.

ПРОГРАМА, УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ґрунтово-кліматичні умови. Експериментальну частину досліджень проведено на базі Бородянської сортодослідної станції (с.м.т. Бородянка Київської області) Українського інституту експертизи сортів рослин протягом 2005-2008 рр.

Ґрунт дослідної ділянки – дерново-підзолистий супіщаний, має такі агрохімічні й фізико-хімічні показники орного шару: вміст гумусу – 1,1-1,6%; рН сольове – 4,0-5,0; гідролітична кислотність – 1,3-4,2; сума ввібраних основ – 3,4гідролізованого азоту – 8,1-9,8; рухомого фосфору – 6,5-8,4; обмінного калію


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– 6,4-7,2 мг-екв/100г ґрунту. Забезпеченість рослин пшениці озимої на цих ґрунтах є низькою за вмістом гідролізованого азоту та обмінного калію, а за вмістом рухомого фосфору – середньою. Глибина залягання ґрунтових вод 3,5м. Агрохімічна оцінка ґрунту 21-24 бала, а еколого-агрохімічна – 19-22 бала.

Зона проведення досліджень належить до першого агрокліматичного району Правобережного Полісся України з помірно теплим та вологим кліматом. За багаторічними даними гідротермічний коефіцієнт (ГТК) у цій місцевості (с.м.т.

Бородянка) становить 1,5.

В роки досліджень ГТК значно відрізнявся від середньорічного: 2006 рік характеризувався умовами, наближеними до рідкісних:

у червні з рекордними зливовими дощами (ГТК=1,3); 2007 року мала місце нестача опадів протягом усього року та посуха у вересні, червні-липні, які істотно відрізнялись від середньорічних (ГТК=0,5); 2008 рік, не зважаючи на ГТК=1,0, відзначався умовами, наближеними до звичайних.

Схема досліду, програма і методика проведення досліджень передбачали встановлення залежності продуктивності рослин, якості зерна і насіння пшениці озимої м’якої сортів Поліська 90 та Подолянка від основного внесення мінеральних добрив, фази підживлення та інокуляції насіння азотфіксуючими мікроорганізмами; дослідження показників посівної, фізичної і технологічної якості зерна та насіння залежно від умов його зберігання (табл. 1).

Таблиця 1 Схема досліду Чинник ІІ Чинник І Азотфіксуючі Чинник ІІІ - Удобрення Сорт мікроорганізми Контроль (без удобрення) – абсолютний контроль N60P60K60 контроль (без біопрепарату) N60P60K60 + N30кущ N60P60K60 + N30труб N60P60K60 + N30колос Контроль (без удобрення) N60P60K60 П1 (на основі Поліська 90 N60P60K60 + N30кущ Azotobacter

- контроль chrоococcum) N60P60K60 + N30труб N60P60K60 + N30колос Контроль (без удобрення) П2 (штами роду N60P60K60 + N N60P60K60 30кущ Entеrobacter) N60P60K60 + N30труб N60P60K60 + N30колос Контроль (без удобрення) N60P60K60 контроль (без біопрепарату) N60P60K60 + N30кущ N60P60K60 + N30труб N60P60K60 + N30колос Контроль (без удобрення) N60P60K60 N60P60K60 + N30кущ П1 Подолянка N60P60K60 + N30труб N60P60K60 + N30колос Контроль (без удобрення) N60P60K60 П2 N60P60K60 + N30кущ N60P60K60 + N30труб N60P60K60 + N30колос Чинник IV - Умови зберігання: нерегульовані (сховище), регульовані (холодильна камера КХМ-2-6М за температури повітря +5...+10оС та відносній вологості 60-70%).

Площа посівної ділянки у досліді становила 63,8 м2, облікової – 56,6 м2.

Повторність чотириразова. Метод розміщення ділянок систематичний.

Попередником пшениці озимої були однорічні трави (суміш вівса з люпином).

Дослідження проведені з використанням сортів пшениці озимої м’якої Подолянка і Поліська 90 (стандарт). Біопрепарати, використані в досліді, створено у відділі симбіотичної азотфіксації Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

Насіння пшениці обробляли біопрепаратами згідно з рекомендаціями виробника.

П1 – біологічний препарат лектин-бактеріальної природи (із схематичним позначенням П1) на основі штаму вільноживучих азотфіксуючих ґрунтових мікроорганізмів Azotobacter chrоococcum T79 і лектину пшениці.

П2 - біологічний препарат на основі ізолятів азотфіксуючих мікроорганізмів з ризосфери ярої і озимої пшениці (схематичне позначення у досліді П2), який складається з трьох активних штамів родини Entеrobacter.

Польові дослідження передбачали: встановлення польової схожості насіння, виживання рослин протягом періоду вегетації методом підрахунку на фіксованих ділянках у двох несуміжних повтореннях; фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин, облік густоти стояння рослин, продуктивного кущення за “Методикою Державного сортовипробування сільськогосподарських культур”; визначення вмісту загального азоту в рослинах за методом К’єльдаля, оцінку забезпечення рослин азотом за приладом N-тестер; облік вегетативної маси, кількості і вмісту сухої речовини в рослинах гравіметричним методом, площі листкової поверхні – методом висічок листя 50 пробних рослин на ділянці, розрахунок чистої продуктивності фотосинтезу та фотосинтетичного потенціалу посіву за методикою А.А. Ничипоровича; визначення структури врожаю за методом Н.А. Майсуряна. Збирання врожаю проводили у фазі повної стиглості зерна прямим комбайнуванням. Урожайність зерна з 1 га перерахована на 14% вологість з урахуванням засміченості (ГОСТ 12041-82).Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Випуск 1 2, 2013 УДК 633:631.15:631.8:632.954 О.В. Сень, Н.М. Асанішвілі, кандидати сільськогосподарських наук В.П. Величко, старший науковий співробітник ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН» ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ У ПІВНІЧНІЙ ЧАСТИНІ ЛІСОСТЕПУ У світі за валовим виробництвом зерна кукурудза займає перше місце серед усіх зернових культур. Безперечними лідерами у виробництві зерна кукурудзи є США і Китай, на частку яких припадає майже 60% світових обсягів...»

«На замітку методисту \ Інформдайджест Вип.8 Управління культури обласної державної адміністрації Обласна бібліотека для юнацтва ім. Бориса Лавреньова Науково-методичний відділ На замітку методисту Інформдайджест Вип. 8 Херсон ББК 78.342 (4УКР-ХЕС) Н12 На замітку методисту: інформдайджест / укл. Козаченко О.О.; Херсонська обл. б-ка для юнацтва ім. Б.Лавреньова. – Херсон : [Б.в.], 2013. – Вип.8. – с. Черговий випуск інформдайджесту «На замітку методисту» пропонує вашій увазі матеріали на допомогу...»

«№ 2, 2014 Культура і Сучасність Тормахова Вероніка Миколаївна© УДК 78.085.323+398.86 кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри джазу та естрадного співу Київського національного університету культури і мистецтв e-mail: tormakhova@mail.ru АЛЬБОМ MADE IN UKRAINE ГУРТУ БРАТИ ГАДЮКІНИ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ Стаття присвячена аналізу нового альбому Made in Ukraine українського культового рок-гурту Брати Гадюкіни. Розглядаються особливості стилю гурту з метою виявлення специфічних усталених факторів...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 3 (19), 2012 УДК 796.032:373-057.87(477) Оксана Вацеба, Мирослав Герцик, Людмила Гриненко Всеукраїнський спортивно-масовий захід “Олімпійське лелеченя” як нова форма фізкультурно-спортивної роботи серед школярів (на прикладі загальноосвітніх шкіл міста Львова) Львівський державний університет фізичної культури (м. Львів) Постановка наукової проблеми та її значення. Сьогодні особливо актуальним є...»

«Розділ 2. Соціальні комунікації 195 Таким чином, бібліотекам України необхідно розширювати присутність в інтернет-просторі, зважаючи не лише на кількість застосовуваних та взаємодоповнюючих каналів комунікацій, але й на якість взаємодії з користувачами в них. Сучасні користувачі вже звикли до якісних інтернет-продуктів та послуг, тому завданням бібліотек є не лише надання широкого асортименту послуг у режимі он-лайн, а й створення умов для ефективної презентації своїх інформаційних ресурсів і...»

«451 Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції УДК: 74+76/766 Зайцева В.І., викладач кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДИЗАЙН» У статті розповідається про впровадження сучасних інноваційних технологій, уміння застосовувати які спрямоване на поліпшення і зміцнення теоретичних та практичних знань, творчої майстерності студентів, розвиток навичок...»

«Володимир Кравченко (Харків) ДВОЛИКИЙ ГОГОЛЬ-ЯНОВСЬКИЙ Bojanowska Edyta M. Nikolai Gogol. Between Ukrainian and Russian Nationalism. — Cambridge, MA, London, England: Harvard University Press, 2007. — 448 p. * Здавалося б, про Гоголя вже написано чимало різноманітних наукових і художніх творів, проте інтерпретатори його життя та творчості ніколи не втомлюються знаходити в них щось нове. Його тексти зберігають дивовижну властивість відкриватися для читача новими гранями й зберігати безпосередню...»

«ТИЖДЕНЬ ЕКОЛОГІЧНОГО СПОЖИВАЧА – 2015: ОРГАНІЧНЕ ХАРЧУВАННЯ Посібник для учасників Тижня екологічного споживача Проект виконується за фінансової підтримки Шведського товариства охорони природи (SSNC). © МАМА-86, 2015 р. м.Київ ТЕС-2015: Матеріали для учасників кампаній ЗМІСТ: Концепція кампанії... с.3 Інформація про виконавців.. с.5 Органічне харчування: що потрібно знати виконавцям проекту. с.6 ТЕС-2015: Матеріали для учасників кампаній ТИЖДЕНЬ ЕКОЛОГІЧНОГО СПОЖИВАЧА – 2015 «Живи органічно!»...»

«30 вересня 2012 року ВИПУСК 4 Щоквартальне видання Шановні працівники бібліотек та усі фахівці бібліотечної справи Вінниччини! Маю честь щиро і сердечно привітати вас із Всеукраїнським днем бібліотек. Бібліотеки – надзвичайно важливі заклади, без яких важко собі уявити успішну діяльність усієї галузі культури. Книгозбірні сьогодні – це не лише скарбниці людської мудрості, осередки духовності та знань, накопичених багатьма поколіннями людської цивілізації, але й центри інформації, спілкування,...»

«УДК 130.2 В. Ю. Осипова, кандидат філософських наук, доцент ДЕКОНСТРУКЦІЯ ДИСКУРСУ Проаналізовано функціонування деконструкції у дискурсі. Деконструкція дискурсу фігурує як: дискурс не-сказаного, parresia, опосередкований дискурс, помилка у статусі істини, клінічний дискурс, циклічний дискурс. Деконструкцію дискурсу осмислено як ілюстративний матеріал, що фіксує ситуативну актуалізацію сингулярного центру. Ключові слова: деконструкція, дискурс, децентрація, центр, сингулярність, симуляція,...»

«УДК 615.8:616-005.4.082.8 Жарська Н.В. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ У ПІСЛЯЛІКАРНЯНОМУ ПЕРІОДІ Львівський державний університет фізичної культури В статті розглядається методика лікувальної фізичної культури для осіб другого зрілого віку з ішемічною хворобою серця (стабільна стенокардія ІІ функціональний клас) у післялікарняний період, яка спрямована на покращення діяльності серцево-судинної системи. Ключові слова: ішемічна хвороба серця,...»

«УДК [378.147:504]:351.743 О. В. Зуб, Ю. Д. Бойчук ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ Військова діяльність є одним з екологічно небезпечних видів діяльності. У процесі її здійснення відбувається шкідливий вплив на навколишнє середовище. Рівень професійної підготовки офіцерів в значній мірі визначає можливість вирішувати завдання службовобойової та повсякденної діяльності в умовах екологічної кризи. Екологічна освіта та виховання необхідні для...»

«Сав’як Н.В., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка репреЗентаЦія конЦептУ ЛЮБОВ У СВідоМоСті ноСіЇВ японСькоЇ лінгВокУльтУри (за даними асоціативного експерименту) Дана стаття присвячена аналізу лексичних одиниць, що використовуються в японській мові для позначення концепту ЛЮБОВ. На основі даних вільного асоціативного експерименту ми дослідили асоціативно-образну складову даного концепту та встановили, яким чином він репрезентується у свідомості носіїв японської лінгвокультури....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»