WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Постановка проблеми. Стрімкий сучасний розвиток ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК37.091.313:004.9 Клоченок Д.К.

м. Вінниця

Науковий керівник – к. п. н., старший викладач Кобися В. М.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Постановка проблеми. Стрімкий сучасний розвиток інформаційнообчислювальної та телекомунікаційної техніки неминуче призводить до інформатизації вищої освіти, необхідності підвищення якості підготовки фахівців з новим типом мислення і культури, що відповідають вимогам сучасного інформаційного суспільства й комунікаційного простору, породжуючи виникнення протиріч: між рівнем розвитку інформаційного середовища і якістю підготовки фахівців; між обсягом інформації, що постійно збільшується і можливостями індивіда до її сприйняття, обробки, засвоєння, передачі і використання у професійній діяльності. Вирішенню зазначених протиріч сприяє впровадження інформаційних технологій в освіту.

Розглядаючи особливості роботи за методом проектів у сучасному інформаційному суспільстві, можна відзначити, що зараз це здійснюється засобом телекомунікаційних мереж. Нині в мережі наявна низка технологій, за допомогою яких здійснюється спілкування між учасниками навчального процесу, обговорюються різноманітні проблеми, створюються інтелектуальні та творчі цінності, здійснюється обмін досвідом та інформацією.

Аналіз попередніх досліджень. Теоретичним й практичним аспектам проблеми комп’ютеризації освіти присвячені роботи Б. С. Гершунського, А. П. Єршова, А. М. Короткова, В. А. Лецко, О. А. Локтюшиної, Є. Й. Машбица, В. М. Монахова, Н. В. Морзе, В. В. Рубцова, П. І. Підкасистого, О. Б. Тищенко, В. П. Долматова та ін. Можливості комп’ютерної комунікації у вузі щодо змін змісту навчання з дисциплін розкривають М.Н.Алексєєв, С.Г.Григорьєв, Б.С.Гершунський, Н.А.Женов, А.А.Оголь, А.В.Петров. Проте науковці переважно акцентують на властивостях комп’ютерних технологій як універсальних засобів обробки інформації.

Реалізації можливостей ресурсів телекомунікаційних мереж як глобального середовища безперервної освіти присвячені роботи С.В.

Богданової, С.Д. Коракозова, Є.С. Полат та ін.

Актуальність проблеми зумовлена необхідністю використання сервісів Інтернет, засобів комунікацій та сучасних програмних засобів у процесі роботи учнів у телекомунікаційному освітньому проекті.

Метою даної статті є здійснення аналізу використання телекомунікаційних технологій у системі навчання, показ їх ролі при формуванні компетентностей учнів.

Виклад основного матеріалу. Закладам освіти потрібно створити умови для заохочення кожного учня до активної пізнавальної діяльності, навчання сумісної праці в співробітництві, включення його в процес застосування набутих знань на практиці, чіткого осмислення, де, як і для яких цілей ці знання можуть бути застосовані. Пізнавальна активність учня є основою розвитку його самостійності, розкриття здібностей та нахилів, творчої навчально-пізнавальної діяльності, виступаючи засобом задоволення духовних потреб учня, його інтересів, самовираження та самореалізації.

Проблеми формування, розвитку, активізації пізнавальної діяльності учнів завжди були ключовими проблемами теорії і практики навчання, їм присвячені роботи В.Лозової, І.Харламова. Подальший пошук шляхів та засобів формування пізнавальної активності учнів пов'язаний, з одного боку, з соціальними процесами у сучасному суспільстві, з іншого – з новими технічними можливостями здобування знань. Сучасна епоха означена загальним захопленням пошуків альтернатив традиційним школам.

Педагогічні технології – надзвичайно популярне явище, але у вітчизняній педагогічній науці має досить нечіткий контур. За визначенням ЮНЕСКО педагогічна технологія – це системний метод створення, застосування і визначення всього процесу навчання та засвоєння знань з урахуванням технічних та людських ресурсів і, що за своїми завданнями вимагає ефективних форм освіти [1]. Таким чином, педагогічна технологія включає дві групи питань – це застосування технічних засобів у навчальному процесі та його організація. Перша галузь пов'язана з реалізацією досягнень техніки в навчальних засобах, друга – з розвитком педагогічної теорії [7]. Історія педагогіки багата не тільки інноваціями в галузі методів та форм навчання.

Паралельно з розвитком технічної думки йшло інтенсивне втілення різноманітних засобів наочності та технічних засобів в навчальний процес.

Спеціально для навчального процесу було розроблено мало технічних засобів. Педагоги їх запозичили, в основному, з побуту. Але тільки при проведенні аналізу природних якостей засобів навчання, визначенні дидактичних можливостей їх використання та функцій в процесі навчання, технічний засіб може бути дійсно корисним для навчального процесу, знайшовши чітке місце в системі інших засобів навчання. Телекомунікаційні технології, як один із сучасних технічних засобів, потребують ретельного аналізу з приводу можливостей його застосування в навчальному процесі.

Для того, щоб втілювати нові форми та методи навчання із застосуванням телекомунікаційних технологій, доцільно знати їх сучасні типи та можливості, а також педагогічні технології, які вже реалізуються на їх основі.

Під телекомунікаціями в міжнародній практиці розуміється передавання довільних повідомлень на відстань за допомогою технічних засобів (телефону, радіо, телебачення тощо). Але кажучи про телекомунікації, частіше за все, мають на увазі не тільки передавання, але й приймання, опрацювання, зберігання повідомлень, причому, як правило, з використанням комп'ютерних засобів [8]. В тлумачному словнику «теле» – це те, що стосується роботи, регульованої з далеких відстаней різними засобами зв'язку. Виходячи з тлумачення «теле» під телекомунікаціями будемо розуміти передавання, приймання, опрацювання, зберігання повідомлень за допомогою деяких технічних засобів, під комп'ютерними телекомунікаціями

– телекомунікації, у яких таким технічним засобом є комп'ютер.

Телекомунікаційні технології вже використовуються в деяких галузях навчально-пізнавальної діяльності. Пошуково-дослідницька робота надає можливість використовувати потужні інформаційні ресурси Інтернет для пошуку певних відомостей при виконанні творчих завдань з предмету.

Організовуючи пошукову роботу в мережі треба пам'ятати, що в Інтернет немає ніякого централізованого каталогу ресурсів, який би міг скеровувати пошук. Використання кількох пошукових машин, знання основних типів ресурсів мережі та особливостей доступу до них, правильно надані запити є необхідною умовою для успішного проведення пошуку. Наприклад, реалізовуючи проект Intel, учням можуть бути запропоновані до виконання проекти за загальною темою «Презентації», під час виконання якого іде пошук інформації у трьох групах: «Історики», «Дизайнери», «Менеджери», ретельне ознайомлення із завданнями обраної групи. Потім буде проведено захист робіт за групами за участю викладачів навчального закладу. Таким чином будуть опрацьовані не лише теми курсу інформатика стосовно пошуку інформації в Інтернет, роботи з навчальними програмами, роботи в текстовому середовищі, а й зроблений реальний внесок в розвиток та оновлення теки навчальних презентацій.

Участь у дистанційних заходах (олімпіади, конкурси, турніри тощо) надає можливість використовувати телекомунікації для контролю знань учнів з окремих предметів, виявляти та розвивати їх особисті здібності, сприяючи самоосвіті, зростанню пізнавальної активності. Використання телекомунікацій для участі в різноманітних дистанційних заходах надає можливість учням різних, як завгодно віддалених регіонів брати участь у змаганнях, які не потребують загальних зборів в одному місці. Це поширює географію турнірів, надає можливість брати участь у олімпіадах різних міст та країн, що також надає нового стимулу для вивчення іноземних мов. Різні за методом та формою проведення олімпіади та конкурси потребують від викладача і різних методик застосування цих дистанційних засобів в навчально-виховному процесі [5].

Телекомунікаційна проектна діяльність надає учасникам проекту можливість для сумісної навчально-пізнавальної, дослідницької, творчої діяльності при вирішенні загальних проблем. Телекомунікаційний проект – сумісна навчально-пізнавальна, дослідницька, творча або ігрова діяльність учнів-партнерів, що мають спільну проблему, мету, узгоджені методи і способи розв'язування проблеми, націлені на досягнення сумісного результату, та організована на основі комп'ютерної телекомунікації.

Міжнародні проекти представляють винятковий інтерес, оскільки їх реалізація вимагає використання знань різних предметів, а також знання засобів нових інформаційних та телекомунікаційних технологій. У всесвітній мережі існує багато проектів, що пов'язані з конкретними предметами, але все рівно всі вони потребують знань інформаційної системи та вміння використовувати телекомунікаційні технології. Більша частина телекомунікаційної проектної роботи основана на використанні асинхронного зв'язку, а в багатьох проектах можна працювати тільки за допомогою електронної пошти. Роботу в телекомунікаційних проектах доцільно втілювати в сучасну систему занять, органічно використовуючи міжпредметні зв'язки [2,3,8]. Участь у телекомунікаційних відео та інтернетконференціях надає можливість познайомитись з найсучаснішими телекомунікаційними технологіями, має велике мотиваційне та стимулююче значення в навчанні, надаючи учасникам конференції можливість спілкування, обміну своїми думками та поглядами, представлення отриманих результатів сумісної роботи. Особливий інтерес викликають синхронні телеконференції, що підтримують спілкування у реальному часі. Системи, що використовують для синхронного спілкування Інтернет-зв'язок поділяються на системи відеозв'язку, системи голосового спілкування, системи спілкування за допомогою текстового інтерфейсу, системи обміну текстовими повідомленнями. Прикладом синхронних телеконференцій є чати

– системи спілкування через текстовий інтерфейс. Відеоконференції – це синхронні конференції, для проведення яких використовується спеціальне обладнання. Відеоконференції відбуваються за допомогою різноманітних технічних засобів: це телемости, що використовують супутниковий зв'язок, інтернет-конференції, що використовують мережу та відеокамери і спеціальне програмне забезпечення, відеоконференції (ISDN- конференції), що використовують цифровий зв'язок [4]. Участь у відеоконференції потребує від учасників великих зусиль як стосовно організації технічної сторони проведення відеоконференції, так і методики підготовки до конференції. У нас в країні ще не створені певні умови для втілення участі у відеоконференціях в навчально-виховний процес, але необхідно шукати шляхи для подолання цієї проблеми. Можливість відеоспілкування з однолітками з інших країн сприяє вивченню іноземних мов українською молоддю та несе знання про Україну іншим народам світу. Віртуальне навчання надає можливість учням навчатися в освітніх закладах іншої структури. За організаційною формою, що детермінує у навчанні, віртуальне навчання можна поділити на дистанційне навчання (перевага індивідуального навчання) та навчання у віртуальних закладах освіти або у web-університеті (перевага групового навчання). Дистанційне навчання з використанням Інтернет надає унікальні можливості отримання нових знань у різних галузях людської діяльності безпосередньо на своєму робочому місці або вдома. Цей вид навчання стоїть поруч з іншими видами для людей, які за деяких причин не можуть отримати освіту традиційним способом.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Головна перевага дистанційного навчання – можливість навчатися без відриву від основної діяльності, самостійно обирати курси (модулі навчання), самостійно планувати час для навчання (більша частина курсів побудована на асинхронному зв'язку слухача та тьютора – керівника курсу). Навчання у віртуальному університеті передбачає насамперед роботу реальних класів як структурної одиниці віртуального університету [5]. Класи можуть об'єднуватись у віртуальні групи. Час роботи університету планується із урахуванням загальних потреб кожної групи, але після планування існує чіткий розклад для сумісної телекомунікаційної роботи (більша частина часу призначена для синхронного зв'язку учасників однієї групи). Таким чином, робота груп класів і всього віртуального університету планується і координується віртуальним координатором, а індивідуальна робота учнів класу регулюється реальним викладачем. Прикладом віртуального університету можуть слугувати такі портали як тренінговий портал «Веб Університет Самовдосконалення» (http://www.trn.ua/), Національний Відкритий Університет «ІНТУІТ» (http://www.intuit.ru/), «Перший webуніверситет» (http://1webuniver.ru/) та інші. Але навчання у віртуальному університеті потребує більш узгоджених дій, ніж робота в проекті. Методика навчання у віртуальних закладах освіти тільки розробляється в різних країнах світу, деякі суттєві результати стосовно організації подібних шкіл є у Голландії, Фінляндії, США, Японії [5]. До багатьох віртуальних шкіл приймаються класи майже з усіх країн світу, але є вимоги до технічних засобів телекомунікаційного спілкування. Навчання у віртуальному університеті потребує чіткого планування, доброї технічної підтримки, розробки методики застосування віртуального навчання у навчальновиховному процесі. Розширення міжнародних контактів у всіх галузях людської діяльності, вільний доступ до інформації, розвиток телекомунікаційних технологій створюють нові умови для освіти. «Нові технології допомагають створити культуру навчання, коли учень із задоволенням встановлює тісні зв'язки з іншими людьми, яких об'єднує спільна мета. Інтернет сам по собі є найкращим середовищем для навчання в режимі взаємодії» [6, с.48].

Висновки. Впровадження телекомунікаційних заходів в систему навчання підвищує міру розумового зусилля, спрямованого на задоволення пізнавального інтересу учнів, але ж ступінь пізнавальної активності визначається як природно-зумовленими механізмами, так і особливостями організації навчальної діяльності. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності є важливою умовою вдосконалення навчальновиховного процесу завдяки розвитку самостійності, ініціативності, відповідальності учнів, забезпеченню сприятливого мікроклімату, спонуканню викладачів до самоосвіти.

Література:

1. Бидайбеков Е.И. Создание и использование образовательных электронных изданий и ресурсов / Бидайбеков Е.И., Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. : [Електронный ресурс] / Є.И.Бидайбеков, С.Г.Григорьєв, В.В.Гриншкун. –Режим доступа http://www.kaznpu.kz/samat/oei/index.htm.

2. Дементієвська Н. П. Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи / Н. П. Дементієвська, Н. В. Морзе. // Комп’ютер в школі та сім’ї. –1999 – №4, – с.12-19.

3. Корнієнко М. М. Інформаційні технології в освіті – насущна потреба нового тисячоліття / М. М. Корнієнко // зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ.

конф. «Інформатика та комп’ютерно орієнтовані технології навчання» – Хмельницький: Браво, 2001. – С. 65-69.

4. Корнієнко М.М. Телекомунікаційні технології в освіті // зб. праць 4-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми науки та освіти» – Харків: Основа, 2003.– С. 45-49.

5. Мигович С.М.Роль телекомунікаційних технологій при формуванні пізнавальної активності учнів.[Електронний ресурс]. Доступ до ресурсу:http://www.mnau.edu.ua/files/02_02_01_10/mygovich/2012-mygovichrttfpa.pdf

6. О’Ніл Дж. «Технологія в школах і зміна ролі учнів» /Джон О’Ніл // Шкільна освіта в США. : Електронний журнал Держдепартаменту США. – червень 2000 – с.48-51.

7. Пєхота О. М. Освітні технології / за ред. д-ра пед. Наук О. М.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. V, 2012 В статье раскрываются особенности трудового воспитания младших школьников в современной школе, его сущность и содержание; место и роль формирования ценности труда, личностного смысла, ценностного отношения к труду в воспитательном процессе начальной школы. Ключевые слова: трудовое воспитание, труд, ценностные ориентации, ценностное отношение, культура труда, младшие школьники. Melnik О. V. The Problem of Labour Education of Junior...»

«– Селекція, насінництво та біотехнологія – УДК 633.63:575.113 С. Д. ОРЛОВ, доктор с.-г. наук Л. А. КОСТОГРИЗ, кандидат с.-г. наук С. М. БРОВКО, завідуючий сектором генетичних ресурсів рослин Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України М. В. МІЛІЄНКО, старший науковий співробітник Український інститут експертизи сортів КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ У СЕЛЕКЦІЇ КОРМОВИХ БУРЯКІВ У статті наведено результати досліджень з оцінки селекційних ліній кормових буряків за загальною...»

«Невідома лекція Карлоса Кастанеди, можливо, записана на диктофон під час його викладання в Каліфорнійському університеті (1969 рік) Ця лекція понад 40 років зберігалася на магнітофонній плівці у приватному архіві й досі не була перекладена жодною мовою, український переклад – перший. Демо-версія перекладу представлена виключно для ознайомлення. Переклад з англійської М.Русина Редакція перекладу від 22.07.2015 ПЕРША ЧАСТИНА: ЛЕКЦІЯ Я гадаю, що дехто з присутніх тут прочитав мою книжку, тому я...»

«КУЧЕРА А. М. Вікторіанський текст в англійскому постмодерністському романі кінця ХХ століття 3. К остенко Л. В. Зап иски у к р аїн ськ о го сам аш едр одн ої н ау ко в о -п р ак ти ч н о ї Ін тер н ет-кон ф еш ого / Л. В. К остенко. — К. : А-Ба-Ба-Га-Ла-М аренції «Діалог мов — д іал о г культур» (1 -4 лисГа, 2 0 І1. — 416 с. то п ад а 2012 р.). — Мюнхен, 2012. — Реж им досКоч Н. К онц еп ти у к р аїн ськ о ї к ар ти н и світу тупу: w w w.u k rain istik -k o n feren z.slav istik. (ін д и від...»

«ВИДАННЯ У КРАЇНОМ ОВНИХ ЕПІСТОЛЯРНИХ Д Ж Е РЕЛ КІНЦЯ XIX – СЕРЕДИНИ XX СТ. Методичні рекомендації –2– Державний комітет архівів України Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Національна Академія наук України Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського І. Б. Гирич, В. П. Ляхоцький ВИДАННЯ УКРАЇНОМОВНИХ ЕПІСТОЛЯРНИХ ДЖЕРЕЛ КІНЦЯ XIX – СЕРЕДИНИ XX СТ. Методичні рекомендації Київ 2000 –3– Ці методичні рекомендації...»

«УДК 94(477)“124”:271,3 Андрій СТАСЮК УЧАСТЬ ОРДЕНУ ФРАНЦИСКАНЦІВ У ПЕРЕГОВОРАХ РОМАНОВИЧІВ З ПАПСТВОМ У 40-х РОКАХ ХІІІ СТОЛІТТЯ Напередодні монгольського вторгнення 1237 р. руські землі вже понад століття були єдиним політичним організмом*. Упродовж першої половини ХІІІ ст. основну політичну роль на Русі відгравали представники трьох найбільших відгалужень роду Рюриковичів: галицько-волинські Романовичі, чернігівські Ольговичі та владимиро-суздальські Всеволодовичі. Одним з найвпливовіших...»

«УДК 631.53.02:632.934:633.11 324 САБАДИН В.Я., канд. с.-г. наук Білоцерківський національний аграрний університет МУРАШКО Л.А., КРИВОВ’ЯЗ І.З., наукові співробітники Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН ЗАХИСТ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ВІД НАСІННЄВОЇ ІНФЕКЦІЇ Встановлено високий рівень інфікованості зерна пшениці озимої мікроорганізмами. Виділено протруйники Вітавакс 200 ФФ, в.с.к. і Селест Топ 312,5 FS, т.к.с., які повністю захистили зерно озимої пшениці від поверхневої і...»

«Теми семінарських занять № Назва теми Кількість з/п годин Філософія стародавніх Індії та Китаю Антична філософія Середньовічна філософія. Філософія Відродження Філософія Нового часу (17 cтоліття ) Разом 8 Самостійна робота. Філософія, коло її проблем та роль в суспільстві 1. 3 Філософія стародавніх Індії та Китаю 2. 3 Антична філософія 3. 3 Середньовічна філософія 4. 3 Філософія Відродження 5. 3 Філософія Нового часу (17 cтоліття ) 6. 3 Німецька класична філософія 7. 4 Проблема людини в...»

«1 Розділ 2 Визначення високої цінності для збереження на національному рівні: практичний довідник Зміст 1. Вступ до визначення лісів високої цінності для збереження на національному рівні 1.1. Як працює цей Посібник? 1.2. Хто керує процесом 1.3. Етапи процесу 1.4. Коли „цінність” є „високою цінністю для збереження”? 1.5. Типи доступної інформації 1.6. Використання доступної інформації 2. Визначення окремих високих цінностей для збереження 2.1. Визначення ВЦЗ 1: цінності, пов’язані із значною...»

«УДК: 635.64: 539.1.07 АНАЛІЗ ПОЛІМОРФІЗМУ МІКРОСАТЕЛІТНИХ ЛОКУСІВ ГЕНОТИПІВ ТОМАТА З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ СТІЙКОСТІ ДО ФУЗАРІОЗУ С. І. Кондратенко, Н. О. Баштан, С. А. Лисак, Г. І. Яровий Інститут овочівництва і баштанництва НААН України Україна, 62478, п/в Селекційне, Харківської обл., вул. Інститутська, 1 E-mail: ovoch-iob@online.ua Оцінено інформативні можливості 5 пар прямих та зворотних SSR праймерів (SSR14, SSR105, SSR111, SSR266, SSR295) щодо їх придатності детектувати як внутрішньовидовий,...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО І БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНИ Вип. 89 Бібліографічний покажчик за ІІ півріччя 2014 року Київ 2015          УДК 016:[011+02] (477)           ББК 91.9: 78(4 Укр)                     Б59  Упорядник О. Піхур Науковий редактор Т. Заморіна                             Бібліотекознавство  і  бібліографія  України  :  бібліогр.    Б59      покажч.  за  ІІ  півріччя  2014  р.  /  упоряд.  О.  Піхур  ;  наук.  ред.  ...»

«сприймати системно. Текст засвідчує, що кожному з варіантів властиве не просто переписування, редагування чи перекомпоновування, а справді творення.1. Аверинцев С. Софія-Логос. Словник. 2-ге видання. – Київ: Дух і Літера, 2004. – 640 с. 2. Бердяев Н. Самопознание: Сочинения. – Москва: Изд-во Эксмо; Харьков: Изд-во Фолио, 2005. – 640 с. 3. Бердяев Н. Философия свободного духа. – Москва: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 416 с. 4. Бланшо М. Простір літератури. Есе. – Львів: Кальварія, 2007. –...»

«УДК 705:766:725 Ковальов Ю.М., д-р техн. наук, проф., Матвєєва О.Л., канд. техн. наук, проф., Башта О.Т., канд. техн. наук, доц., Джурик О.В., доц., Гнатенко Ю.В. АНАЛІЗ ВИРАЗНИХ ЗАСОБІВ МОДЕРНУ Національний авіаційний університет, Україна Постановка задачі. Установлення кількісних оцінок виразних засобів архітектурних і дизайнерських стилів має як теоретичне, так і практичне значення. Останнє передбачає обґрунтоване визначення якості проектних рішень, а також знаходження кореляцій естетичних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»