WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 40 |

«На правах рукопису Кічера Надія Михайлівна УДК 323.15(=161.2)(4) РУСИНИ В ЕТНОПОЛІТИЦІ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННОСХІДНОЇ ЄВРОПИ 23.00.02 – політичні інститути та процеси ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

На правах рукопису

Кічера Надія Михайлівна

УДК 323.15(=161.2)(4)

РУСИНИ В ЕТНОПОЛІТИЦІ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННОСХІДНОЇ ЄВРОПИ

23.00.02 – політичні інститути та процеси

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата політичних наук

Науковий керівник:

Лендьел Мирослава Олександрівна

доктор політичних наук, доцент Чернівці – 2015 ЗМІСТ Перелік умовних позначень

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади аналізу політичної суб’єктності етнічних спільнот у країнах Центральної та Південно-Східної Європи.................. 14

1.1. Сучасні концепції функціонування етнічної сфери та моделі етнополітики

1.2. Методологія дослідження статусу русинів у постсоціалістичних країнах Європи

1.3. Категоріальний апарат дослідження русинства

1.4. Аналіз джерельної основи дисертаційної роботи

Розділ 2. Cоціально-політичні та культурні передумови формування русинства у країнах Центральної та Південно-Східної Європи

2.1. Особливості розвитку русинства в Словаччині

2.2. Специфіка становлення русинської етнічності на Балканах

2.3. Фактори розвитку русинсько-лемківського руху в Польщі

2.4. Соціокультурні основи феномену русинства в Україні

Розділ 3. Особливості етнополітики країн Центральної та Південно-Східної Європи

3.1. Нормативно-правова база етнополітики країн Центральної та Південно-Східної Європи

3.2. Структура етнополітичного менеджменту країн Центральної та Південно-Східної Європи

Розділ 4. Русинська спільнота як суб’єкт сучасної етнополітики у країнах Центральної та Південно-Східної Європи

4.1. Русини та русини-українці в політичному процесі Словацької Республіки

4.2. Сербські русини: політичні, культурні й мовні проблеми та шляхи їх вирішення

4.3. Лемки, русини та українці в етнополітичному менеджменті Польщі...... 165

4.4. Русинство в Україні як виклик національній та регіональній політиці.... 175

4.5. Сучасні пріоритети та ймовірні напрямки майбутнього розвитку русинства в країнах Центральної та Південно-Східної Європи

Висновки

Додатки

Список використаних джерел

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ВРУ – Верховна Рада України ЄС – Європейський Союз ЗМІ – засоби масової інформації ЗУ – закон України КПС – Комуністична партія Словаччини КПСПСР – Культурно-просвітній союз південно-словенських Русинів КСХС – Королівство Сербів, Хорватів та Словенців НАН України – Національна Академія Наук України НРРЗ – Народна рада русинів Закарпаття НРРНМС – Національна рада русинської національної меншини Сербії НРУНМС – Національна рада української національної меншини Сербії ООН – Організація Об’єднаних націй ОУП – Об’єднання українців Польщі ПДГ – Піддуклянська демократична громада ПДЛ – Партія демократичної лівиці ПРП – Підкарпатська республіканська партія РДГ-Схід – Регіональна демократична громада-Схід РЄ – Рада Європи РНПД – Руське народне просвітне товариство РП – Республіка Польща РС – Республіка Сербія СНП – Словацька народна партія СР – Словацька Республіка СРУСР – Союз русинів-українців Словацької Республіки СФРЮ – Соціалістична Федеративна Республіка Югославія УПА – Українська повстанська армія ЧСР – Чехословацька Республіка

ВСТУП

Актуальність теми. Адекватне забезпечення прав осіб, що належать до національних та етнічних меншин, є одним із пріоритетних питань функціонування будь-якої суверенної демократичної держави. У регіоні Центральної та ПівденноСхідної Європи дезінтеграція одних та формування нових держав, зміни у структурі політичних систем мали наслідком появу та ескалацію етнонаціональних конфліктів, наростання сепаратистських тенденцій. Розробка державної етнополітики, яка би пропонувала інструментарій вирішення етнонаціональних протиріч і сформувала сприятливі правові умови для національно-культурного і громадсько-політичного розвитку етносів та націй є необхідною передумовою для збереження соціальної стабільності у поліетнічних державах. Вирішення даного завдання лежить, у тому числі, в руслі політичної науки.

Актуальним у даному контексті виступає русинське питання. Русинська спільнота є однією з маловивчених тем у політичній науці, водночас становить собою значний практичний інтерес в сфері етнополітики. Русини проживають на території декількох європейських країн, зокрема Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини, Угорщини, України, Хорватії, Чехії. Згідно останніх переписів, які відбулись у цих країнах, найчисельнішою ця меншина є в Словаччині, Сербії та Україні. Досить складним є русинське питання у Польщі, де поряд із русинами, проживають представники української меншини, лемки, серед яких дослідники виділяють лемків, лемків-русинів та лемків-українців. Русинські діаспори проживають також на території Канади та США.

Найбільш важливим і дискусійним у русинській проблематиці є питання етнічної ідентифікації цієї етнічної групи. У низці країн, зокрема у Словаччині та Сербії, русини визнані національною меншиною, лемки у Польщі згідно законодавства є етнічною меншиною, у той час, як в Україні русини мають статус етнографічної групи та активно домагаються свого визнання як національної меншини або корінного народу. Подібна ситуація, у випадку її загострення, є небезпечною не тільки для політичної стабільності України, але й Європи, враховуючи наявність сепаратистських настроїв серед окремих представників громади.

Поряд з Україною, високим рівнем не лише громадської, але й політичної активності відзначаються русинські громади в Сербії та Словаччині, а також лемки в Польщі. Вони мають власні організації, товариства, навіть політичні партії, зокрема у Сербії. Русини створили також власні наднаціональні установи, зокрема Світовий конгрес та Світову раду. Для русинської меншини важливим є набуття нею характеристик суб’єкта політики як єдиної спільноти, з метою збереження та розвитку власної самобутності в країнах проживання, захисту своїх прав, на що негативно впливає проблема політичного русинства, роздрібленість громади, активність її лідерів, які відстоюють різні позиції, насамперед, у питанні ідентифікації русинів та їх політико-правового статусу.

Таким чином, розглядаючи русинську проблематику та можливості впливу русинської меншини на етнополітику країн проживання, слід враховувати перш за все питання ідентифікації русинів, рівень їх самосвідомості, активність громади, вектори діяльності, наявність сформованої активної та впливової еліти, особливості етнонаціональних політик предметних країн. Отже, основними детермінантами порівняльного аналізу русинів у запропонованих країнах виступають, перш за все, проблеми етнічної ідентифікації, правового регулювання статусу цієї етнічної громади, рівня їх громадської активності. Актуальність роботи посилюється недостатнім ступенем наукового вивчення політичної складової життя русинської меншини у контексті порівняння країн, в яких вона є найбільш чисельною та активною, а також її місця в етнополітиці країн проживання. Процеси національнодержавного будівництва у світі вимагають виваженої ефективної етнонаціональної політики на засадах гуманізму і толерантності. Важливим є виявлення фундаментальних засад та основоположних характеристик людського виміру етнонаціональної політики, що сприятиме зміцненню етнополітичної стабільності будь-якого суспільства.

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертаційне дослідження виконано в рамках наукової роботи кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та узгоджується з комплексною темою кафедри: «Електоральні, політичні, культурні, етнонаціональні проблеми розвитку України та країн Центрально-Східної Європи» з проблеми «Трансформаційні процеси в Україні та країнах Центрально-Східної Європи».

Мета дослідження – визначення політичного та правового статусу русинської спільноти, її ролі та місця в етнополітиці країн Центральної та Південно-Східної Європи.

Досягнення означеної мети дисертаційної роботи зумовлює необхідність розв’язання наступних дослідницьких завдань:

1) Розглянути основні теоретичні та методологічні засади дослідження сучасних етнічностей, сучасні наукові концепції, які можна застосувати для аналізу правового і політичного статусу русинів у країнах Центральної та Південно-Східної Європи;

2) Визначити ступінь наукової розробки русинської проблематики, основні наукові підходи, які використовуються у дослідженні походження та сутності русинства, визначення взаємовпливів його політичної діяльності та пріоритетів державної етнополітики;

3) З’ясувати історичні, культурні та політичні передумови формування русинства як етнічного феномену, у тому числі фактори, які вплинули на процес політизації цієї етнічності у Словацькій Респбліці, Республіці Сербія, Польщі та в Україні;

4) Проаналізувати основні засади та пріоритети етнонаціональної політики у країнах, що досліджуються, включно їх відповідність міжнародним стандартам;

5) Визначити рівень громадської активності, політичної суб’єктності русинів у запропонованих країнах;

6) Окреслити можливі сценарії майбутнього розвитку русинства у регіоні Центральної та Південно-Східної Європи, а також ті фактори, які можуть сприяти чи перешкодити їх реалізації.

Об’єктом дослідження є русинська етнічність у державах Центральної та Південно-Східної Європи, зокрема Словацькій Республіці, Республіці Сербія, Республіці Польща та Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття.

Предметом дослідження є русини в етнополітиці країн Центральної та Південно-Східної Європи.

Робоча гіпотеза дослідження полягає в тому, що русини за умов набуття ознак суб’єкта політики могли б здійснювати конструктивний вплив на етнополітику держав проживання з метою захисту своїх прав. Значно сприяло б цьому об’єднання зусиль русинів з українською меншиною за кордоном. Вагомими інструментами впливу можуть виступати політичні організації, партії у тому числі єдині з українцями, сформована еліта, об’єднана навколо спільних ідей, представники у владних органах різних рівнів. В українських реаліях становище русинів значно відрізняється, у порівнянні з рештою дослідуваних країн, де вони визнані національною меншиною. В Україні русини офіційно є складовою українського народу, однією з його етнографічних груп, крім того етнонім «русин» розглядається як стара самоназва українців. Тому ситуація залежатиме від зміни статусу русинської спільноти, політики влади, характеру та напрямків активності самої громади.

Географічні межі дослідження визначаються територією країн, в яких компактно проживає чисельна група осіб, які визначають себе русинами: Словацька Республіка, Республіка Сербія, Республіка Польща, Україна. Зокрема у даному контексті слід сказати про територію історичного Закарпаття, яку протягом століть населяли русини. Йдеться про колишні верхньоугорські комітати, площа яких до 1919 року складала 15,6 тис. квадратних кілометрів, у порівнянні з сучасним Закарпаттям – 12,8 тисяч. Батьківщиною лемків, яких розглядаємо в контексті аналізу становища русинів Польщі є територія Лемківщини – землі по обидві сторони Карпат, які належать сучасним Польщі, Україні та Словаччині. Загалом території компактного проживання русинів – це Пряшівський та частково Кошицький краї в СР, Воєводина у Сербії, Закарпаття в Україні, та південні регіони Польщі, зокрема Дальношльонське, Малопольське та Любуське воєводства, де проживають лемки. Окреслені землі історично були периферійними територіями в рамках різних держав, що варто враховувати під час порівняльного аналізу русинської спільноти в запропонованих країнах, проявів та характеру їх громадськополітичної активності, враховуючи концепцію «центр – периферія».


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Таким чином, можемо порівняти вплив процесів демократизації на статус русинів у різних країнах Центральної та Південно-Східної Європи. Відзначимо, що за різними оцінками Словачччину та Польщу можна віднести до країн, які, в цілому, завершили перехід до демократії, в тому числі інтегрувавшись до європейських структур. Сербія за експертними оцінками, зокрема згідно рейтингу Freedom House, є частково вільною країною, як і Україна. Останню, за цим же рейтингом, віднесено до перехідної категорії держав. Оскільки, ці країни поділяють із Україною деякі спільні характеристики історичного, соціально-політичного розвитку, то це можна використати при розробці сценаріїв розвитку русинства як суб’єкта політики і в Україні.

При розробці дослідження варто враховувати методологічної основи примордіалістські, інструменталістські та конструктивістські теорії етносів та націй, які дозволяють розглянути різні причини формування етносів та націй, ознаки, які повинні їх характеризувати, дають можливість відповідно до даних параметрів проаналізувати русинську спільноту. Доцільність використання даних теорій зумовлена необхідністю аналізу русинської спільноти з одного боку з позицій примордіалізму, враховуючи та аналізуючи її самобутність (культуру, традиції, звичаї, мову), в той же час, беручи до уваги політичне русинство та діяльність окремих русинських аткивістів, не можемо оминути увагою конструктивістські теорії етносів та націй. Для визначення політичного потенціалу русинської спільноти та можливостей її впливу на пріоритети етнополітики окреслених країн було застосовано концепції Л. Гумільова, зокрема тезу про етнос як певний феномен, який, піддаючись різноманітним впливам, може виникати, розвиватись і зникати.

При цьому людина самостійно визначає свою приналежність до етносу, не зважаючи на можливість походження з іншої спільноти. Інша важлива інструментальна концепція належить Е. Сміту, який розробляє структуру етносу та формулює концепцію національного міфотворення. Аналізуючи русинську спільноту, варто також згадати концепцію І. Валерстайна, який досліджуючи питання ідентичності, приходить до висновку, що народ є схематичним утворенням, параметри якого варіюють залежно від конкретного випадку. У дослідженні також враховані соціологічні теорії етносу, теорія політичної суб’єктності етносів та націй, концепт «політизованої етнічності» та концепція мультикультуралізму.

Аналіз не лише політико-правових, але й соціально-історичних, культурних аспектів русинського питання вимагає поєднання різноманітних методологічних підходів. Принцип об’єктивності сприяє уникненню впливу власних симпатій чи антипатій до даної проблематики. Відповідно до даного принципу будь-яке суспільне явище розглядаємо як багатогранне та суперечливе. Тому були враховані різні, у тому числі анатагоністичні погляди на русинську спільноту, від ідентифікації її етнографічною групою українського народу до окремої нації.

З позицій онтологічного підходу розглядаємо природу етнічності та етнос як історичне утворення. Важливими в рамках даного підходу є своєрідність ідентичності русинів, історично сформована культура, збереження давньої самоназви «русин», етнічні особливості русинів, зокрема традиції, звичаї, релігія, мова.

При дослідженні русинства не можемо обійтись без врахування принципу історизму, позаяк важливо з’ясувати генезу русинства, проаналізувати етапи формування русинства в сучасному його вигляді, встановити зв’язок між минулим, сьогоденням та майбутнім, відповідно сформувати можливі сценарії його розвитку.

Застосування даного методу дає можливість осмислити передумови виникнення феномену «політичного русинства».Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 40 |
Похожие работы:

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Українське ботанічне товариство МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОСЛИННИЙ СВІТ У ЧЕРВОНІЙ КНИЗІ УКРАЇНИ: ВПРОВАДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИН» Colchicum fominii Bordz. ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 11-15 ЖОВТНЯ 2010 р. КИЇВ Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Ботанический сад имени акад. А.В. Фомина Институт ботаники им. Н.Г....»

«27 червня 2014 року ВИПУСК 10 2014 рік оголошено в Україні Роком Тараса Шевченка Поет. Пророк. Мислитель і Глашатай Загальновідомо, що творчість Т.Г. Шевченка – багатогранна. Він був і глибоким ліриком, і творцем епічних поем, і видатним драматургом та різнобічно обдарованим митцем. Ще не одне покоління буде відкривати для себе у його творах щось нове, що надихатиме на патріотичні вчинки та добрі справи в ім’я служіння своєму народу та національній ідеї. У фондах бібліотек Вінниччини...»

«УДК: 635.64: 539.1.07 АНАЛІЗ ПОЛІМОРФІЗМУ МІКРОСАТЕЛІТНИХ ЛОКУСІВ ГЕНОТИПІВ ТОМАТА З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ СТІЙКОСТІ ДО ФУЗАРІОЗУ С. І. Кондратенко, Н. О. Баштан, С. А. Лисак, Г. І. Яровий Інститут овочівництва і баштанництва НААН України Україна, 62478, п/в Селекційне, Харківської обл., вул. Інститутська, 1 E-mail: ovoch-iob@online.ua Оцінено інформативні можливості 5 пар прямих та зворотних SSR праймерів (SSR14, SSR105, SSR111, SSR266, SSR295) щодо їх придатності детектувати як внутрішньовидовий,...»

«УДК: 630*27 (477.64-2) ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРКОВИХ ЗОН МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ Яловенко А. С., Бессонова В. П. Дніпропетровський державний аграрний університет Проведен ретроспективный аналіз формирования парков и скверов г. Запорожье. Установлен характер их распределения по административнотерриториальным районам, оценен вклад в общее озеленение города. Парки, скверы, зеленые насаждения, административно-териториальные районы, норма озеленения ВСТУП Із зростанням міста, розвитком його промисловості стає все...»

«Управління культури і туризму обласної державної адміністрації Обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова Науково-методичний відділ Забуттю не підлягає На замітку методисту Інформдайджест Вип. 3 Херсон, 2008 Шановні колеги! Третій випуск інформдайджесту “На замітку методисту” присвячений 75-м роковинам Голодомору 1932-1933 рр. на Україні і має назву “Забуттю не підлягає”. Ми пропонуємо вашій увазі інформацію на допомогу діяльності бібліотек щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору....»

«Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН” УДК 633.12:631.5 Р.Є. Грищенко, О.Г. Любчич, кандидати сільськогосподарських наук Т.В. Мазуренко, агроном ННЦ “ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН” ФОТОСИНТЕТИЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОСІВІВ ГРЕЧКИ В ПІВНІЧНОМУ ЛІСОСТЕПУ Відомо, що важливий показник фотосинтетичної діяльності посівів – величина листкової поверхні. Добре розвинений фотосин тетичний апарат, оптимальний за обсягом, динамікою й інтенсивн істю функціонування, є важливим критерієм високої...»

«УДК 316.32+32 ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ СКІФІВ-АРІЇВ:ПОГЛЯД З МИНУЛОГО Валерій Бебик (м. Київ) Анотації В статті доводиться, що, враховуючи еллінізацію дорійцями у ІІ-І тис. до н.е. території Стародавньої Греції, насправді, провідні філософи античного світу Аристокл (Платон) і Аристотель були скіфами-арями, що вийшли з території Стародавньої України. In the article the author leads to assertion that, taking into account ellinization by dorians in II-I thousand B.C. the territories of Ancient Greece,...»

«YOUNG SPORT SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2013. V.3. P. 271-275 УКРАЇНИ. 2013. Т.3. С. 271-275 УДК 615.825:616.858 ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ З РУХОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПРИ ХВОРОБІ ПАРКІНСОНА Наталія ВОЛЬЄВА, Андрій ВОВКАНИЧ Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У цій статті подано інформацію про основні рухові порушення в осіб похилого віку з ідеопатичною формою паркінсонізму та особливості їх прояву залежно від тривалості захворювання. Представлено...»

«100 ISSN 0587-2596. Агрохімія і грунтознавство. 2015. 83 3. Ефименко Д.Я. Гречиха / Д.Я. Ефименко, Г.И. Барабаш. – М.: Агропромиздат, 1990. – 192 с.4. Аверчев Ю.В. Ефективність способу обробітку ґрунту і застосування добрив під гречку на зрошуваних землях півдня України// Таврійський науковий вісник. Вип. 16. Херсон, 2000. С. 48-53.5. Семененко Н.Н. Баланс азота удобрений/ Н.Н. Семененко // Земледелие. 1999. №1. С. 43. 6. Лісовал А.П. Вплив добрив на формування балансу азоту і калію в...»

«Ідея звільняючого безумовного основного доходу Автори: Рональд Блашке (Ronald Blaschke), Матіас Дільтей (Matthias Dilthey), Йорг Дрешер (Jrg Drescher), Др. Манфред Фюльсак (Manfred Fllsack), Даниель Хені (Daniel Hni), Людвіг Пауль Хойснер (Ludwig Paul Huner), Катя Кіпінг (Katja Kipping), Др. Саша Ліберманн (Sascha Liebermann), Др. Проф. Міхаель Опілка (Michael Opielka), Філіп Ван Парійс (Philippe van Parijs), Вернер Ретц (Werner Rtz), Енно Шмідт (Enno Schmidt), Проф. Гьотц В. Вернер (Gtz W....»

«УДК 792.8 Дар’я Олексіївна Дегтяр, викладач кафедри народної хореографії, аспірант Київського національног університету культури і мистецтв БАЛЕТМЕЙСТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ГАЛИНИ БЕРЕЗОВОЇ НА СЦЕНІ КИЇВСЬКОГО ТЕАТРУ ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ (1937 – 1940) У статті проведено мистецтвознавчий аналіз балетмейстерського доробку Галини Березової на сцені Київського театру опери та балету в 1937 – 1940 рр., запропоновано класифікацію її балетів, накреслено перспективні напрями проведення дослідження...»

«26 Наукові записки Національного університету «Острозька академія» УДК 371.3:811.161.2’35 Хом’як І. м. ХАрАКтер ОрФОгрАФІЧНИХ УтрУдНеНь, ВИКлИКАНИХ мОВлеННЄВИм СередОВИЩем У статті запропоновано визначення, що таке орфографічні помилки; проаналізовано орфографічні невправності школярів, які поряд із рідною вивчають російську мову і зазнають впливу територіальної говірки; умотивовано соціальний характер мовленнєвої грамотності; продіагностовано рівень культури мовлення учнів; обґрунтовано...»

«ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЛІТЕРАТУРА: 1. Апинян Т.А. Игра в пространстве серьезного. Игра, миф, ритуал, сон, искусство и другие.– СПб, 2003. – 400 с.; 2. Бахтин М. Время и пространство в романе // Вопросы литературы.– 1974. – № 3. – С. 133-179; 3. Гусарова А.Д. Жанр фэнтези в русской литературе 90-х гг. двадцатого века: проблемы поэтики : диссертация. кандидата филологических наук : 10.01.01 / Гусарова Анна Дмитриевна; [Место защиты: Петрозавод. гос. ун-т].Петрозаводск, 2009. – 255 с.; 4. Гуревич Г....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»