WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Захист і карантин рослин. 2008. Вип.54. C. 292–299. УДК 630.4 В. Л. Мєшкова, доктор сільськогосподарських наук Український науково-дослідний інститут лісового господарства і ...»

-- [ Страница 1 ] --

Захист і карантин рослин. 2008. Вип.54. C. 292–299.

УДК 630.4

В. Л. Мєшкова, доктор сільськогосподарських наук

Український науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації імені

Г. М. Висоцького

ЛІСОВА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Розглянуто основні аспекти вивчення лісових комах і вплив лісогосподарської діяльності

на їх поширеність і шкодочинність. Акцентується увага на необхідність урахування здобутків

лісової ентомології при розробці нормативних документів щодо ведення лісового господарства.

лісова ентомологія, лісове господарство, мікроклімат Лісові комахи є невід’ємною складовою лісових екосистем. Проте деякі види комах здатні багаторазово збільшувати чисельність, унаслідок чого відбувається значне пошкодження листя (хвої), пагонів, генеративних органів, стовбурів або коріння, втрачається урожайність насіння, зменшується приріст деревини, відбувається відпад дерев, збільшується їх сприйнятливість до заселення стовбуровими комахами, змінюється мікроклімат і погіршується виконання лісом екологічних функцій [4, 10, 23, 24].

Унаслідок лісогосподарської діяльності на лісових ділянках змінюються режими освітлення, температури, вологості, властивостей ґрунту, що відбивається на структурі трофічних ланцюгів, темпах розвитку рослин і комах, призводить до зменшення чисельності одних видів і збільшення чисельності інших [8].

Метою досліджень є огляд основних аспектів вивчення лісових комах і впливу лісогосподарської діяльності на їх поширеність і шкодочинність.

Матеріали і методика досліджень. Матеріалом для написання статті є аналіз літературних джерел і власні дослідження автора в період 1973 – 2007 рр. Основними методами досліджень є аналіз комп’ютерних баз даних осередків шкідливих комах, матеріалів лісовпорядкування, метеорологічних показників, результатів експедиційних обстежень лісових культур, насінних плантацій, зрубів, осередків комах-хвоєлистогризів, визначення щільності популяцій комах, утримання окремих видів комах у контрольованих умовах, статистична обробка даних, побудова тематичних карт за допомогою ГІС-технологій.

Результати. Лісова ентомологія вивчає спосіб життя лісових комах, їх взаємозв’язки з деревними породами й іншими компонентами лісових екосистем, причини масових розмножень шкідливих комах, розробляє технологію захисту лісу від них.

Лише декілька десятків видів лісових комах можуть пошкоджувати дерева до рівня втрати ними стійкості. Решта живляться на трав’янистій рослинності, розкладають екскременти і трупи тварин, мертву деревину, що сприяє надходженню елементів мінерального живлення у ґрунт. У лісі живуть комахи-запилювачі, комахи-хижаки й паразитоїди, які уражують теплокровних тварин і комах-фітофагів. Понад 200 видів лісових комах занесені до Червоної книги. Діяльність усіх лісових комах відбивається на циклі вуглецю.

Лісова ентомологія приділяє увагу комахам-шкідникам лісу, але предметом її дослідження мають бути всі лісові комахи. Це положення закріплено у змісті паспорту спеціальності 06.03.03 – «лісознавство і лісівництво» пунктом «Закономірності формування ентомокомплексів у лісових екосистемах».

У природних лісових екосистемах підтримується рівновага між обсягом фітомаси, щільністю фітофагів, ентомофагів, детритофагів тощо. Ця рівновага порушується внаслідок дії абіотичних, біотичних і антропогенних чинників [5]. До абіотичних чинників ослаблення деревостанів належать вітроломи, пожежі, надмірно високі або надмірно низькі температури, зміни рівні ґрунтових вод.

Серед біотичних чинників ослаблення деревостанів можна назвати епіфітотії, масові розмноження комах, а також старіння дерев, що природно призводить до збільшення чисельності організмів-деструкторів деревини, зокрема комах і грибів. Антропічні чинники ослаблення лісу включають техногенне забруднення природного середовища, рекреаційне навантаження та лісогосподарську діяльність [8].

Фітофаги лісу завжди були, є і будуть існувати, проте оцінка їхнього впливу на лісові екосистеми має відрізнятися у природних лісах, де не велося лісове господарство, і у лісах, де воно ведеться.

Спалахи масового розмноження комах-хвоєлистогризів є циклічними процесами і характеризуються певними амплітудою й частотою, а також – тривалістю періоду підвищеної чисельності (щільності особин, площі осередків, рівня пошкодження листя). Наші дослідження свідчать [9, 25], що найбільш частими, інтенсивними і тривалими є масові розмноження комаххвоєлистогризів у лісах, які ростуть на межі свого ареалу (південні і східні області України), або мають розладжену структуру і незадовільний стан. Дані щодо поширення осередків комаххвоєлистогризів згідно з лісокліматичним районуванням території можуть бути використані для прогнозування масових розмножень комах з урахуванням глобальних змін клімату [11, 12].

Згідно з фенологічною теорією [9, 25], відмінності в поширенні осередків масового розмноження окремих видів комах-хвоєлистогризів, а також у частоті, інтенсивності і тривалості спалахів масового розмноження обумовлені відмінностями в ході весняного прогрівання повітря та ґрунту, які впливають на співвідношення темпів розвитку особин у комплексах фітофаг – кормова рослина та ентомофаг – фітофаг. Було запропоновано класифікацію комах-хвоєлистогризів за типами сезонного розвитку, що дало змогу по-різному підходити до прогнозування строків розвитку особин залежно від того, на якій стадії вид зимує та діапаузує.

На поширення осередків комах-хвоєлистогризів на рівні регіонів впливають значення кліматичних показників, а на рівні насадження саме від лісорослинних умов і структури лісостанів залежать темпи прогрівання повітря і ґрунту, співвідношення яких обумовлює синхронність розвитку фітофагів із кормовою рослиною, а ентомофагів – із фітофагами [9, 10].

Нами здійснено бальну оцінку принадності ділянок насаджень для найбільш поширених видів комах-хвоєлистогризів за типами лісорослинних умов, показниками віку, повноти, складу насаджень тощо [6]. Так, щільність яєць зимового п’ядуна у кронах дерев поряд із незімкненими лісовими культурами виявилася майже вдвічі більшою, ніж у кронах дерев поряд із природним узліссям із чагарниками, в 4,6 разу більшою, ніж поряд із просікою, і майже у 8 разів більшою порівняно з деревами у центрі виділу лісового масиву.

Методику рекомендується впроваджувати при лісовпорядкуванні для оцінки принадності ділянок насаджень для окремих видів комах шляхом використання побудованих нами таблиць. До того ж за сумою площ принадних ділянок можна обчислити очікувані площі осередків масового розмноження у лісництві. Зазначений підхід дає змогу врахувати зміни віку, повноти, складу порід, а також призначити заходи з підвищення стійкості насаджень, зокрема сприяння збільшенню густоти підліску.

Якщо спалах масового розмноження комах-хвоєлистогризів відбувався у природних лісах, де не велося лісове господарство, він також розпочинався від ділянок, де ліс був найбільшою мірою ослаблений у зв’язку із природним старінням дерев, пожежами, вітровалами та іншими стихійними лихами. Внаслідок цього раптово утворювалися освітлені і прогрівані ділянки, на яких порушувалося співвідношення темпів прогрівання повітря і розмерзання ґрунту, що відбивалося на сезонному розвитку листя, коріння, фітофагів і ентомофагів.

Осередки ослаблення лісу ставали осередками масового розмноження комах-хвоєлистогризів, через декілька років – стовбурових шкідників. Усе це закінчувалося на окремих ділянках загибеллю деревостанів, вивалом і перегниванням дерев, а через десятки років – відновленням нового лісу. Тобто у природному лісі ослаблені дерева заселяються комахами і відмирають, а ліс нового покоління виростає у вільному просторі на землі, удобреній унаслідок розкладання загиблих дерев, яке здійснюється за допомогою інших видів комах.

Проте людина, яка веде лісове господарство, не може очікувати десятки років, поки відбудуться всі зазначені процеси. Вона вилучає дерева з лісу до того, як вони будуть знищені комахами, і залишає певну частку дерев, які можуть у певних умовах досягти найбільшої продуктивності. Заходи із захисту лісу від хвоєлистогризів призначають уже при загрозі пошкодження ними асиміляційного апарату на 30 % для сосни і на 50 % для дуба. Для вірного визначення загрози пошкодження деревостанів розроблюють методи обліку, за якими розраховують мінімальні достовірні обсяги вибірок для забезпечення максимальної точності при мінімальних витратах часу і праці [13]. За результатами фенологічних досліджень, виявлено закономірності сезонного розвитку багатьох видів комах і запропоновано схему визначення оптимальних строків внесення інсектицидів залежно від погодних умов регіонів і років [7].

У випадках, коли внаслідок усихання окремих дерев відносна повнота деревостану знижується до значення менше ніж 0,4 одиниці, згідно з «Санітарними правилами в лісах України» [20] проводять суцільну санітарну рубку і відразу ж після цього створюють лісові культури, що є запорукою невиснажливого лісокористування. Проте санітарні заходи можуть забезпечити лісозахисний ефект лише при їх проведенні у вірно визначені терміни і при вірному відбиранні дерев у рубку [1, 2, 24].

Оскільки лісові культури є штучно створеними екосистемами, за визначенням Ю. П. Бяловича – «культурфітоценозом» [3], для їхнього «перетворення» на ліси потрібно докласти багато зусиль і витратити багато коштів, які мають окупитися через багато років.

Вони характеризуються невисокою стійкістю до несприятливих умов і чинників порівняно з природними екосистемами, у тому числі до дії комах-фітофагів. Оскільки понад 50 % лісів України мають штучне походження, небезпека масових розмножень комах існує постійно на одних чи інших ділянках [10].

На відміну від комах-хвоєлистогризів, щодо яких кількість наявного корму може впливати лише на темпи згасання чисельності в циклах масових розмножень [9], у розвитку спалахів комах інших екологічних груп наявність кормової бази відіграє провідну роль [23].

Так, для одержання достатньої кількості садивного матеріалу лісових порід високої якості людина створює насінні плантацій, в яких дерева однієї породи розташовані на достатньо великій відстані одне від одного, а їхні крони спеціально формують таким чином, щоб світло потрапляло на генеративні органи, для забезпечення кращого запилення та розвитку насіння. Ці насадження приваблюють шкідників шишок (плодів) і насіння з навколишніх ділянок не тільки тому, що корму тут багато, але й тому, що розвиток генеративних органів дерев на освітлених і прогріваних ділянках відбувається швидше, ніж у лісі. На цих ділянках швидше розвиваються також фітофаги, які вже заселили шишки (плоди) й насіння, що створює загрозу для урожаю в навколишніх лісах.

Насіння лісових порід висівають у теплицях або розсадниках, де також створюються сприятливі умови для приваблення шкідливих комах (монокультура, тепло, вологість).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Наступного року сіянці висаджують на зрубах, згарищах або інших ділянках лісокультурного фонду, де ці рослини пошкоджуються личинками хрущів, імаго коренежилів і великого соснового довгоносика, поодиноким пильщиком-ткачем, пагонов’юнами, а пізніше – комахамихвоєлистогризами. За нашими дослідженнями, пошкоджуваність соснових культур комахами у перші роки після створення зменшується у напрямку від центру ділянки до меж лісу [19]. У дубових культурах у такому напрямку зменшується заселеність пнів дубовою двоплямистою вузькотілою златкою і збільшується поширеність опенька [15].

Таким чином, при утримання насінних плантацій, теплиць, розсадників, лісових культур (як мінімум до їхнього змикання) до лісозахисних заходів слід ставитися як у садівництві, тобто вчасно здійснювати агротехнічні догляди, забезпечувати регулярний нагляд за поширенням шкідливих комах і вчасне застосування інсектицидів.

Ще одним прикладом штучних лісових екосистем є лісові смуги, які виконують меліоративні функції, сприятливо впливають на мікроклімат у міжсмуговому просторі. Проте саме в лісових смугах ажурної та продувної конструкцій, що характеризуються найбільшим меліоративним впливом, умови є не дуже сприятливими для деревних порід і найбільш уразливими до ушкодження комахами. На жаль, питанням створення й вирощування лісових смуг, а тим більше питанням захисту їх від шкідливих комах приділяється дуже мало уваги.

На ділянках лісу, де відбувся вітровал, соснові лубоїди, наприклад, заселяють стовбури, а потомство, що вилітає, здійснює додаткове живлення пагонами сусідніх дерев, цим ослаблює їх, а потім заселяє [1, 2]. У природній лісовій екосистемі масове розмноження стовбурових шкідників відносно швидко згасає після вичерпування запасу сприйнятливих до заселення дерев. Проте на ділянках, де відбувається господарська діяльність людини, водночас з’являються сотні пнів, лісосічні залишки, дерева з механічними пошкодженнями на межах зрубу, порушується трав’янистий покрив (місць живлення ентомофагів), що створює сприятливі умови для заселення і розмноження стовбурових шкідників [14, 17, 21, 22]. Багато комах, які розвиваються усередині стовбурів, є переносниками хвороб дерев. Виникають також своєрідні конкурентні відносини комах і збудників хвороб при заселенні дерев [15].

Зміни мікроклімату на зрубах виявляються зокрема у зміні строків і темпів розмерзання ґрунту, що впливає на фенологію дерев і комах-фітофагів, а також на терміни, темпи розвитку й вольтинність комах і збудників хвороб дерев. Так, середня температура на поверхні кори в період розвитку лялечок дубової двоплямистої вузькотілої златки становила на ділянках суцільної й вибіркової рубок 19 і 13°С відповідно, а тривалість розвитку лялечок цього виду – 14,1 ± 0,5 і 18,5 ± 0,5 днів відповідно [22]. У липні 2007 року різниці між температурою кори на різних сторонах дубового зрубу, на різних сторонах стовбурів і на різній їх висоті перевищували 1,5 °С [16]. Виявлені залежності свідчать про необхідність диференційованого підходу до визначення термінів очищення лісосік на різних ділянках лісу.

Вплив меж лісу на мікроклімат ділянки лісових культур, створених на зрубах, певною мірою подібний до впливу полезахисних смуг на сільськогосподарські культури або сади на міжсмуговому просторі, проте має відмінності, пов’язані з тим, що межа лісу поряд із лісовими культурами значна ширша, ніж у лісових смуг. Винятком є випадки розташування зрубів поряд із незімкненими лісовими культурами, де не відновилося лісове середовище.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ УДК 159.922.1 О. Сорокопуд Львівський національний університет ім. Івана Франка, вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна, E-mail: pkunivlv@franko.lviv.ua СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИМІРІВ ҐЕНДЕРНОЇ ПАРАДИГМИ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ Проаналізовано у який спосіб формуються виміри ґендерної парадигми у політичному дискурсі та виявлено основні детермінанти даного процесу. Демократичні політичні режими ставлять перед урядами країн проблематику нового...»

«НАУКА І ПРОФСПІЛКА Інформаційне видання Профспілки №5 працівників НАН України квітень 2006 р.У НОМЕРІ: Пленум ЦК профспілки Звіт про діяльність Президії ЦК 12 квітня 2006 р. у м. Києві відбувся пленум профспілки у 2005 році (с. 2 8 ) Центрального комітету профспілки. Зі звітною доповіддю Постанова пленуму „Про звіт „Про роботу Президії ЦК профспілки у 2005 р.” виступив Президії ЦК профспілки про роботу голова профспілки А.І.Широков. У доповіді висвітлені у 2005 році” організаційна діяльність...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2014. Вип. 8. С. 312–317 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2014. Is. 8. P. 312–317 УДК 028–048.67(100) ПІДТРИМКА ЧИТАННЯ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ КНИЖКОВОГО БІЗНЕСУ: СУЧАСНИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД Тетяна БУЛАХ Харківська державна академія культури, Бурсацький узвіз, 4, м. Харків, 61057, Україна, тел. (057) 731-13-88 Подано коротку інформацію про заходи на державному...»

«КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ РОЗДІЛ І МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ТА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ УДК 378:78:37.011.31–028.46 Афанасьєв Ю.Л., завідувач кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ТА МИСТЕЦЬКА ПРОСВІТА: ДІАЛЕКТИКА СИСТЕМНОЇ ЦІЛІСНОСТІ Розглянуто характерні особливості та тенденції стану національної мистецької освіти у контексті системної цілісності художньої культури. Висвітлено негативні...»

«ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ОНТОЛОГІЇ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРИ ФІЛОСОФІЇ УДК 111.7:1 ББК 87.216 Степан Возняк ФІЛОСОФІЯ ЯК “КУЛЬТУРА ДУШІ” У статті розкривається значення філософії для людини як засобу самопізнання, формування самосвідомості та творчого мислення, подолання стереотипів, догматизму. Показано місце й роль філософії у свідомому здійсненні життєвого вибору, становленні духовних інтересів і ціннісних пріоритетів людини. Ключові слова: культура, душа, самосвідомість, цінності, соціалізація,...»

«Національна академія наук України Інститут енциклопедичних досліджень Наукове товариство ім. Шевченка в Європі Українська енциклопедистика Матеріали Другої міжнародної наукової конференції 17 червня 2011 року, м. Київ Київ – 2014 ББК Ч 617.3(4Укр)я431 Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту енциклопедичних досліджень НАН України (протокол № 4 від 18 квітня 2012 р.).Головний редактор: М.Г. Железняк, к.ф.н.Редакційна колегія: І.М. Дзюба, академік НАН України, Я.С. Яцків, академік НАН...»

«УДК 332.2–3:631.11 ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАНДШАФТНО АДАПТОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ П. Г. Казьмір, к. е. н. Львівський національний аграрний університет Л. П. Казьмір Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів Ключові слова: збалансований розвиток, ландшафт, проект землевпорядкування, сільськогосподарські угіддя, стадії управління. У статті подано авторську спробу систематизації та узагальнення основних теоретико-методологічних положень щодо ландшафтно...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 22 АГРОХІМІЯ ТА ГРУНТОЗНАВСТВО Annotation Bykin A., Tarasenko O. Supplies of moisture for сorn per application of mineral fertilizers and direct sowing The effect of fertilizers on supplies moisture for maize for direct sowing and conventional tillage was researched. Supplies of moisture during the growing season of the crop did not significantly differ in variants, but the efficiency of their use increased in a direct...»

«отметить, что пейоративные значения зооморфизмов в английском и в украинском языках преобладают. Как указывалось, закрепление ассоциативных признаков в значении зоонима – процесс культурно-национальный. Часто он не подчиняется логике здравого смысла. Из многочисленных и разнообразных ассоциаций, устанавливаемых индивидуально-речевыми актами образного сопоставления, язык закрепляет лишь незначительную их долю. Эти ассоциации подвергаются тщательному отбору в соответствии с нравами и обычаями...»

«302 УДК [635.655:631.559]:631.51.021(477.5) Ю.В. Белінський, здобувач Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Постановка проблеми. Соя є культурою, яка, на думку багатьох учених, досить позитивно реагує на мінімалізацію обробітку ґрунту [1, 3, 6, 7], але для обґрунтування поширеного впровадження такого обробітку в Україні немає достатньої кількості...»

«Александров Олександр Володимирович, Вчитель української мови та літератури Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №58 По той бік народження й смерті.Тема: та розглянути Веди як пам’ятку світової літератури, як одну з Мета культур і монотеїстичних релігій світу, провести паралель завдання: між Ведами та Біблією, слов’янськими казками та Ведами, довести, що Бог один, незважаючи на існування різних релігій; розвивати навички виконання порівняльного аналізу, навички конспектування,...»

«Старокостянтинівський районний методичний кабінет Немиринецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Рапун Олена Володимирівна вчитель початкових класів ЧИТАЄМО РАЗОМ Розробки занять гуртка з читання для учнів початкових класів м. Старокостянтинів 2013 р. Рапун О.В., «Читаємо разом». Розробки заняття гуртка для учнів початкових класах Немиринецька ЗОШ І-ІІІ ст., 2013р. Посібник містить орієнтовні розробки занять гуртка «Читаємо разом» у початкових класах. Матеріали збірки сприятимуть формуванню...»

«СУЧАСНІСТЬ В. В ов к : Л ю бовн і листи к н яж н и В е рон ік и до кардинал а Д ж ованнібаттісти — В. Б езруд ьк о: Нейтрино зал иш ається в серц і — 3 антол огії єгипетської л ітератури — В. Б и кав проти політичних наглядачів — Н ов і ін ф о р м ац ії п ро а р е ­ шти на У к р а їн і — А. Карий: П роблем и м іст У к р а їн и і Р а ­ дянського С ою зу — Ю. Сем енко: Ж урн ал іст и ч н а діяльність І. Ф р а н к а — І. К ош елівець: П о Центральном у м асиву — К ритика і б іб л іог раф ія —...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»