WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Л.В. Сологуб. Дискурсивні маркери англійських екологічних науково дидактичних текстів УДК 811.111’42: 502 Л.В. Сологуб, асистент (Львівський національний університет імені ...»

Л.В. Сологуб. Дискурсивні маркери англійських екологічних науково дидактичних текстів

УДК 811.111’42: 502

Л.В. Сологуб,

асистент

(Львівський національний університет імені Івана Франка)

ДИСКУРСИВНІ МАРКЕРИ АНГЛІЙСЬКИХ ЕКОЛОГІЧНИХ

НАУКОВО-ДИДАКТИЧНИХ ТЕКСТІВ

У статті розглянуто визначення і класифікацію дискурсивних маркерів (ДМ) як одну із

перспективних проблем сучасної лінгвістики. У статті досліджено місце і характеристики ДМ у екологічних текстах та їхня роль у синтаксичній побудові науково-дидактичного екологічного дискурсу.

У лінгвістичних дослідженнях XXI століття на перший план виходить функціональний аспект мовних явищ, який допомагає пізнати закономірності вжитку та призначення мовних одиниць, їх позамовну мотивованість, визначити їх когнітивне наповнення. Мовна одиниця при функціональному підході розглядається як сутність, у якій об’єктивовано єдність мислення й комунікації з урахуванням функціональних особливостей мовних одиниць в процесі мовотворення і сприйняття мови. Як зазначає Є.П.Семенюк, функціонування систем з певними структурами зрештою становить зміст їх існування, і цим зумовлена особлива важливість функціонального підходу до пізнання явищ дійсності [1: 143].

Цікавим об’єктом дослідження під кутом зору функціонально-комунікативного підходу можуть слугувати науково-дидактичні тексти і, зокрема, вузівські підручники, що маловивчені і досі як у вітчизняній, так і зарубіжній лінгвістиці.

Текст науково-дидактичної комунікації включений у складний комунікативний процес, який здійснює збереження знань, об’єктивованих у формі текстів, і спілкування людей, які створюють ці знання. У підручнику викладено систему знань, які навчають думати і розуміти, розвивають здібності та особистісні цінності студентів, допомагають самостійно орієнтуватися у швидкоплинному проблемному світі. Саме підручник через зміст, структуру, оформлення визначає глибину розкриття специфіки навчального предмета, обсяг знань, умінь і цінностей, який в обов’язковому порядку повинен одержати студент на тому чи іншому етапі навчання. Із пасивного носія інформації підручник перетворюється у активну дидактичну систему, метою якої є забезпечення студентові самоконтролю і самоперевірки, сприяння формування логічного мислення і мовної культури. На думку В. Брауна, підручник є прикладом канонізованого дискурсу, ознаками якого є стале викладення знань, що допомагає створити когерентні концепції певної дисципліни і ідеологічні виклади реальності і аргументації [2: 105]. Науково-дидактичний дискурс є особливим типом інтерперсональної взаємодії адресанта і адресата, в якому адресант намагається переконати адресата в істинності повідомлення через своєрідний внутрішній діалог із читачем.

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної теорії значної уваги набуває проблема використання дискурсивних маркерів (ДМ) у підручниках. Спроба максимально чітко визначити свої думки вимагає від авторів використовувати складні синтаксичні структури тексту. Ускладнений текст у науково-дидактичному дискурсі виконує основні дискурсивні функції: на максимально точному рівні розкриває зміст проблеми і створює адекватний для обговорення даної проблеми темп мови. Традиційно вважають, що ДМ – вставні слова/конструкції, модальні частки, сполучники, вигуки (Р. Квірк, М. Хелідей) [3], [4]. У процедурному описі Б. Гроша і С. Сіднера ДМ сигналізують про зміни фокусу уваги та інтенцій [5: 175-204]. У теорії риторичних структур ДМ визначають риторичні відносини між сегментами [6: 243-281]. Д. Шиффрін передусім акцентує увагу на важливості ДМ, функція яких полягає у відбитті зв’язку між певним висловлюванням у дискурсі та попереднім(и) висловлюванням(и), у створенні когезії і когерентності тексту [7: 11]. Беручи до уваги вищенаведені твердження, ми визначаємо ДМ як слова і фрази, функція яких полягає в організації змісту тексту та висловлювання, коментарі або групуванні різних частин тексту чи висловлювання.

Метою даної статті є спроба визначити місце та дати класифікацію дискурсивних маркерів у науководидактичних екологічних текстах.

У проаналізованих підручниках із навколишнього середовища (Environmental Science) [10, 11], загальним обсягом близько 1000 сторінок, ми зауважили, що співвідношення ДМ неоднорідне. Це визначається метою даних текстів: дати загальну і конкретну характеристику проблеми, ознайомити адресата із дослідженнями у даній сфері, визначити основні напрямки і перспективи досліджень.

Як зазначає М. Паро, на сучасному етапі розвитку лінгвістики не існує універсальної класифікації ДМ [8: 302]. Більшість авторів класифікує ДМ згідно з їх значенням: додаткові (also, furthermore, moreover, in addition), причинно-наслідкові (because, for, after all, since, for this reason, so, thus, therefore), умовні (in that case, unless, under these circumstances, if, otherwise), темпоральні (first, afterward, next, then, finally), протиставні (instead, then, on the contrary, on the other hand).

Існує розширена класифікація вищенаведених ДМ (додаткових, причинно-наслідкових, темпоральних, протиставних), якої ми дотримуємось у своїх дослідженнях:

• додаткові: наголошення на подальших доказах (furthermore, moreover), зменшення значення наступного висловлювання (incidentally, in passing), порівняння наступного висловлювання із попереднім (likewisely, similarly, correspondingly, in the same way);

Л.В. Сологуб. Дискурсивні маркери англійських екологічних науково дидактичних текстів

• причинно-наслідкові: загальні (so, hence, therefore, thus, consequently), причина (for this reason, on account of, because), результат (so, as a result, accordingly, consequently, thus), мета (in order to, so that);

• темпоральні, які визначають точки відліку в системі координат тексту: початок (initially, first, at first, first of all), продовження (secondly, after this/that, afterwards, then, next), завершення (finally, at last, eventually, lastly);

• протиставні: заперечення сподівань, створених на основі попередніх тверджень (yet, though, however, nevertheless), визнання несподіваного (actually, as a matter of fact), перехід від очікуваного до несподіваного (instead, on the contrary, rather, besides), протиставлення (conversely, on the other hand, on the contrary, in comparison), підсумок (anyhow, at any rate, in any case, after all) Д. ДеКапріо і Л. Нетінгер на основі матеріалів лекції створили власну класифікацію ДМ, визначаючи тематичні маркери (topic markers), тематичні змінні (topic shifters), маркери висновків (summarizers), маркери наведення прикладів (exemplifiers), маркери відносин між твердженнями (relators), маркери оцінки (evaluators), маркери-специфікатори (qualifiers), та маркери, які позначають відступ від теми (aside markers).

Глобальні ДМ (перші три з вищезазначених) визначають загальну ідею наукового дискурсу, локальні ДМ (решта) висвітлюють важливість інформації на глибинному рівні організованого дискурсу лекції [9: 15]. М.

Йоркі зосереджує свою увагу на визначенні і розумінні функцій даних дискурсивних кліше (ДМ):

визначення мети, основних методів і способів дослідження, розвиток даного дослідження, протиставлення думок щодо дослідження, результат певних досліджень, концесія ідей, хронологія ідей, результатів, наголошення на певних ідеях, результатах дослідження, підсумок ідей і результатів [9: 15-17].

Кількісне співвідношення ДМ у екологічних текстах можна показати наступним чином:

–  –  –

Функція додаткових ДМ полягає в сигналізації введення висловлювання, зміст якого доповнює зміст попереднього. Ми можемо визначити як позитивне, так і негативне додавання. До позитивних ДМ належать and (для об’єднання частин речення в єдине ціле, як результат попереднього висловлювання), moreover (для введення нової інформації, яка є наслідком попередньої), furthermore (офіц. поряд із, як випливає з), further (офіц. поряд із зазначеним раніше), also (також, разом із) (наприклад, Enzymes are present in all living organisms, and through their high degree of specificity exert close control over cellular metabolism. Moreover, surface litter may form an L horizon). Негативні ДМ складають neither…nor…, neither, nor (для введення заперечного твердження), either (використовується у заперечних реченнях для зазначення ситуації, подібної до вищезгаданої) (наприклад, Neither data on abatement costs nor data about direct expenditure are published today).

Функціональним призначенням причинно-наслідкових одиниць є позначення того, що введена ними пропозиція представляє причину для змісту попередньої пропозиції, вони спеціалізуються на сигналізації того, що пропозиційний зміст уведеного вислову логічно випливає зі змісту попереднього вислову, представляючи наслідок: so (для позначення мети, причини, наслідку попереднього твердження), for (причина попереднього висловлювання), as a result (результат вищезгаданого), since (пояснення попередньої думки) (наприклад, Since environmental conditions change over long periods of time, a process of natural selection occurs which favours the emergence of different variants and ultimately of new species. The polluting load of effluent, and as a result water quality in the area of discharge, will depend on the level of treatment provided to sewage, the large yellow underwing and the angle shades are partially migrant, so numbers could be influenced heavily by events overseas).

Умовні ДМ визначають зміст умови даної ситуації у її поєднанні із попередньою. Прикладами таких маркерів є if (для позначення ситуації, явища, які можливо трапляться в залежності від інших ситуацій, явищ), provided (при умові), even if (незважаючи на), assuming (припускаючи, що), under conditions (за певних обставин) (наприклад, More chicks survive if the use of agrochemicals is restricted on perimeter strips around arable fields. Under some conditions, other species of phytoplankton naturally produce toxins, and these toxins can be harmful to people and marine life. Assuming that respiration rates in the paired bottles are similar, gross primary productivity may be estimated by adding oxygen loss in the dark bottle to the change recorded in the light bottle).

Функціональним завданням темпоральних ДМ виступає позначення хронологічної послідовності подій, сигналізування про виключну комунікативну важливість факту, про який повідомляється. До них належать Л.В. Сологуб. Дискурсивні маркери англійських екологічних науково дидактичних текстів first, initially, formerly, now, afterwards, then, finally, lastly, eventually (наприклад, Formerly they were attributed to orthogenesis, now orthoselection or the contending theory of species selection are invoked).

ДМ протиставлення виступають індикаторами відношення з негативною полярністю: зміст другої пропозиції у послідовності протиставляється змісту першої. Інакше кажучи, протиставні ДМ поєднують зміст одного висловлювання із змістом другого, який передає порушення очікувань адресата. Ці одиниці включають but (вводить слово або вираз, який протиставляється тому, який був наведений раніше), although (коментар висловлювання), whereas (протиставлення двох явищ), despite (правдивість ситуації, незважаючи на певні перешкоди), conversely (навпаки, інакше), however (незважаючи на), nevertheless (незважаючи на вищезазначене) (наприклад, Each nest is the work of an individual female and, although nests may be aggregated, there is no co-operation among individuals. Conversely, the larger snow patches, which melt well into or towards the end of the short growing season, tend greatly to restrict the development of vegetation.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Отже, як можна побачити із наших досліджень, найчастотнішими у вживанні є ДМ додатковості, причини і наслідку, протиставлення, а найменш вживаними – ДМ умови, що і обумовлює синтаксичну побудову екологічних текстів, метадискурсивна роль якої допомагає адресату визначити зв’язки між певними ідеями науково-дидактичного дискурсу. Ми спостерігаємо, що ДМ синтаксично не інтегруються у висловлювання, не впливають на його пропозицію й не передають окремого повідомлення на відміну від вставних конструкцій. Подальший аналіз дозволить визначити основні вербальні показники стратегії організації інформації у екологічному дискурсі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Семенюк Е.П. Общенаучные категории и подходы к познанию. – Л.: Высшая школа, 1978. – 210 с.

1.

2. Hyland, K. Disciplinary Discourses. Social Interactions in Academic Writing. – Michigan: The University of Michigan Press, 2004. – 211 p.

3. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A Grammar of Contemporary English. – London: Longman, 1972. – 324 p.

4. Halliday M.A.K., Hasan R. Cohesion in English. – London: Longman, 1976. – 150 p.

5. Grosz B., Sidner C. Attention, Intention, and the Structure of Discourse // Computational Linguistics. – 1986. - № 12(3). – P.175-204.

6. Shiffrin D. Discourse Markers. – Cambridge: Cambridge University Press, 1988. – 384 p.

7. Mann W., Thompson S. Rhetorical Structure Theory: towards a functional theory of text organisation // Text. – 1988. – № 8 (3). – P. 243-281.

8. Parrot M. Grammar for English Language Teachers. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – 450 p.

9. Nunan D. Introducing Discourse Analysis. – London: Penguin Books Ltd, 1993. – 132 p.

10. Cunningham, W.P., Saigo B.W. Environmental Science: A Global Concern. -5th ed. – Boston: WCB/McGraw-Hill, 1999. – 650 p.

11. Cunningham, W.P., Saigo B.W. Environmental Science: A Global Concern. -5th ed. Student Study Guide (prepared by Derby Nelson). – Boston: WCB/ McGraw-Hill, 1999. – 275 p.

Матеріал надійшов до редакції 18.04.2006 р.

Сологуб Л.В. Дискурсивные маркеры экологических научно-дидактических текстов.

В данной статье рассматриваются определение и классификация дискурсивных маркеров (ДМ) как одна из перспективных проблем современной лингвистики. Изучаются место и характеристики ДМ в экологических текстах и их роль в синтаксическом построении научно-дидактического экологического дискурса.

Solohub L.V. Discourse markers of ecological textbooks.

The article focuses on the problems of defining and classifying discourse markers (DM) as one of the main tasks of modern linguistics. The author identifies the place and characteristics of ecological DM as one of the main means for building syntactical structure of ecological discourseПохожие работы:

«ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОГНОЗИ УДК 796.011.3 Д.В. КОЗАК, В.Б. КОВАЛЬ, В.В. ШАФРАНСЬКИЙ ЩОДЕННА РУХОВА АКТИВНІСТЬ – ЗАПОРУКА МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» Мета: теоретично обґрунтувати шляхи підвищення рівня адаптаційних можливостей організму, здатності захищатися від негативного впливу чи максимально використовувати позитивний вплив зовнішнього...»

«Випуск 1, 2015 УДК 633.1.15:631.582.5 Л.С. Квасніцька, кандидат сільськогосподарських наук ХМЕЛЬНИЦЬКА ДСГДС ІНСТИТУТУ КОРМІВ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЛЯ НААН ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України передбачають до 2020 р. вийти на щорічний обсяг виробництва зер на в країні на рівні 80 млн. тонн [5]. Розширення площ під посівами кукурудзи на зерно – це реальний напрям збільшення виробництва зерна,...»

«– Селекція, насінництво та біотехнологія – 2. Дегтярьова Н.І. Генетичний аналіз / Н. І. Дегтярьова // Лабораторний і польовий практикум з генетики. – К. : Вища школа, 1973. – С. 190 – 194.3. Константинова А.М. Использование гибридизации в селекции многолетних трав / А. М. Константинова // Кормопроизводство: сборник научных работ. – М.: Колос, 1974. – Вып. 9. – С. 275-282.4. Культурная флора: Многолетние бобовые травы / Под ред. Мухиной Н. А. и Станкевич А. К. – М. : Колос, 1993. – 335 с. 5....»

«НАУКА І ПРОФСПІЛКА Інформаційне видання Профспілки №5 працівників НАН України квітень 2006 р.У НОМЕРІ: Пленум ЦК профспілки Звіт про діяльність Президії ЦК 12 квітня 2006 р. у м. Києві відбувся пленум профспілки у 2005 році (с. 2 8 ) Центрального комітету профспілки. Зі звітною доповіддю Постанова пленуму „Про звіт „Про роботу Президії ЦК профспілки у 2005 р.” виступив Президії ЦК профспілки про роботу голова профспілки А.І.Широков. У доповіді висвітлені у 2005 році” організаційна діяльність...»

«УДК 316.32+32 ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ СКІФІВ-АРІЇВ:ПОГЛЯД З МИНУЛОГО Валерій Бебик (м. Київ) Анотації В статті доводиться, що, враховуючи еллінізацію дорійцями у ІІ-І тис. до н.е. території Стародавньої Греції, насправді, провідні філософи античного світу Аристокл (Платон) і Аристотель були скіфами-арями, що вийшли з території Стародавньої України. In the article the author leads to assertion that, taking into account ellinization by dorians in II-I thousand B.C. the territories of Ancient Greece,...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. V, 2012 В статье раскрываются особенности трудового воспитания младших школьников в современной школе, его сущность и содержание; место и роль формирования ценности труда, личностного смысла, ценностного отношения к труду в воспитательном процессе начальной школы. Ключевые слова: трудовое воспитание, труд, ценностные ориентации, ценностное отношение, культура труда, младшие школьники. Melnik О. V. The Problem of Labour Education of Junior...»

«КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ РОЗДІЛ І МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ТА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ УДК 378:78:37.011.31–028.46 Афанасьєв Ю.Л., завідувач кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ТА МИСТЕЦЬКА ПРОСВІТА: ДІАЛЕКТИКА СИСТЕМНОЇ ЦІЛІСНОСТІ Розглянуто характерні особливості та тенденції стану національної мистецької освіти у контексті системної цілісності художньої культури. Висвітлено негативні...»

«Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН” УДК 633.12:631.5 Р.Є. Грищенко, О.Г. Любчич, кандидати сільськогосподарських наук Т.В. Мазуренко, агроном ННЦ “ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН” ФОТОСИНТЕТИЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОСІВІВ ГРЕЧКИ В ПІВНІЧНОМУ ЛІСОСТЕПУ Відомо, що важливий показник фотосинтетичної діяльності посівів – величина листкової поверхні. Добре розвинений фотосин тетичний апарат, оптимальний за обсягом, динамікою й інтенсивн істю функціонування, є важливим критерієм високої...»

«УДК [616.311.2. – 002.2 – 053.5 – 085.242] ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ «ЛІСОБАКТ» ТА «ЛАЦИДОФІЛ®WM» МОЖЕ ПІДВИЩУВАТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ І-ІІ СТУПЕНІВ ТЯЖКОСТІ В ДІТЕЙ ВІКОМ 12-15 РОКІВ П. М. Скрипников, Т.В. Поліщук, О.А. Шликова, В.І. Шинкевич ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» Резюме Исследование микрофлоры зубного налета/бляшки для уточнения этиологических и патогенетических особенностей хронического катарального гингивита...»

«УДК 659.118: 811.111' 81'367 С. К. Топачевський, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) СИНТАКСИЧНІ ПРОЯВИ ЗНИЖЕННЯ КАТЕГОРИЧНОСТІ ВПЛИВУ В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ У статті розглядається синтаксичний прояв тактики зниження категоричності впливу в англомовних рекламних повідомленнях, яка є одним із проявів інтерперсональної етикетизації рекламного дискурсу. Синтаксичні особливості рекламного дискурсу досліджуються з точки зору їх формально-семантичної...»

«Академія мистецтв України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ Ірина ЗУБАВІНА ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КІНЕМАТОГРАФ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ: тенденції, фільми, постаті Київ — 2007 УДК 7.036(477) «19» ББК 85.1(4Ук) З 91 ЗУБАВІНА І. Б. Кінематограф незалежної України: тенЗ 91 денції, фільми, постаті / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. — К.: ФЕНІКС, 2007. — 296 с.: іл. ISBN 978 966 651 773-2 Кінознавець і культуролог Ірина Зубавіна...»

«4. Державний реєстр сортів рослин, придатних до поширення в Україні у 2010 році /Державна служба з охорони прав на сорти рослин. – К., 2010. – 243 с.5. Каталог сортів і технологія вирощування сої Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва HААН. – Х. – 2002.–21с.6. Козаченко М.Р. Господарсько – цінні показники ярого ячменю, рекомендованих для Харківської області / М.Р. Козаченко, Н.І. Васько, О.В. Заїка та ін. // Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – Харків, 2006. – Вип. 3...»

«126 Наукові записки ТНПУ: Літературознавство Лепкий // Творчість Богдана Лепкого в контексті європейської культури ХХ століття (Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження письменника). – Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – С. 94-97.; Володимир Гнатюк (1871 – 1991): Бібліогра-фічний покажчик. – Упоряд. Мирослав Мороз, Микола Мушинка. – Львів: НТШ, 1992. – 151 с.; Баб’як П. Листи Богдана Лепкого до Володимира Гнатюка // Тернопіль. – 1991. – № 3. –...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»