WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 631.5:633.1:631.8 ЗЕМЛЕРОБСТВО О.М. Гера, кандидат сільськогосподарських наук ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН» ПРОДУКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ЗАЛЕЖНО ВІД ...»

Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН”

УДК 631.5:633.1:631.8

ЗЕМЛЕРОБСТВО

О.М. Гера, кандидат сільськогосподарських наук

ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

ПРОДУКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

КУЛЬТУР ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ УДОБРЕННЯ

Вирощування сільськогосподарських культур на осушуваних торфових ґрунтах, крім забезпечення оптимального водного і по живного режимів ґрунту, здебільшого таке саме, як і на суходолах.

Проте є й ряд особливостей, пов’язаних насамперед із специфічними водно фізичними та фізико хімічними властивостями. Особливо відмінна технологія вирощування культур на осушуваних торфови щах, де розвиток і достигання вирощуваних культур затримується порівняно з мінеральними ґрунтами. Так, сходи ярих зернових за пізнюються на 2 – 3 дні, достигання на 4 – 5 днів, а озимих навіть на 6 – 7 днів. Вирощені на осушуваних торфовищах зернові мають по рівняно більшу кількість соломи по відношенню до зерна, а буряки і морква – більше гички щодо коренеплодів, ніж на мінеральних ґрун тах [1,2,3,4].

Тому, враховуючи особливості вирощування сільськогосподарсь ких культур на осушуваних органогенних ґрунтах, було проведено дослідження з визначення їх продуктивності залежно від різних прийомів вирощування.

Методика та умови проведення досліджень. Дослідження прово дили протягом 2007 2010 рр. в ННЦ «Інститут землеробства НААН» на осушуваних торфовищах заплави р. Ірпінь Київської об ласті. Ґрунти дослідних ділянок характеризуються такими показ никами: глибина залягання торфу – 1,1 – 1,9 м, ступінь розкладан ня – 55 62 %, зольність 30 32 %, рН сол.– 5,3 5,5, вміст валового азоту – 2,8 – 3,0 %, фосфору 0,76 0,92 %, калію 0,09 0,15 %. По сівна площа дослідної ділянки – 32 м2, облікової – 25 м2, по вторність – чотириразова.

На дослідних ділянках застосовували рекомендовану для органо генних ґрунтів Полісся технологію вирощування сільськогоспо дарських культур у сівозміні. Мінеральні добрива вносили під од норічні культури один раз перед посівом за такою схемою: під про сапні – К150, Р45К150; під зернові – К60, Р45К60; під ріпак ярий – К120, Р45К120, N60 Р45К120. Азот у досліді вносили у формі аміачної селітри, фосфор – суперфосфату та калій у формі калімагнезія.

© Гера О.М., 2014 Випуск 3, 2014 У досліді висівали сорти: жита озимого – Інтенсивне 99, вівса – Скакун, ріпаку озимого – Чемпіон України, ріпаку ярого – Магнат, гороху – Дамир 2, редьки олійної – Матор. Обробіток ґрунту прово дили шляхом дискування в два сліди, оранки на глибину 25 27 см з наступним дискування на глибину 10 12 см та прикочуванням до і після сівби. Сівбу жита озимого проводили у другу декаду вересня, вівса та ріпаку ярого – першу декаду квітня, ріпаку озимого – третю декаду серпня. Норми висіву жита озимого – 4 млн, ріпаку озимого – 0,9, вівса – 3, ріпаку ярого – 1,0 млн схожих насінин на 1 га, редьки олійної 20 кг/га, глибина загортання насіння – 3 4 см.

Основний обробіток ґрунту під просапні культури включав дис кування (БДТ 3) попередника на глибину 10 – 12 см з наступним прикочуванням ґрунту. Мінеральні добрива вносили рано навесні.

Сівбу проводили за прогрівання ґрунту на глибині 10 см до + 6 – 8 0С та враховували спілість ґрунту до обробітку. На торфових ґрунтах просапні культури висівали із шириною міжрядь 60 см. Норми висі ву та сорти: буряк кормовий – Урсус 15 кг/га, морква столова – Нантська харківська 1, буряк столовий – Бордо 15 кг/га. Догляд за посівами включав міжрядний обробіток ґрунту в міру появи бур’янів.

Погодні умови в роки досліджень за опадами і тепловим режимом були досить різними, температура повітря за всі роки досліджень була більшою на 1,7 3,8 оС від середньобагаторічної, а опади скла дали у 2007 р. – 294 мм, 2008 р. – 430, 2009 р. – 169 і 2010 р. – 240 мм за норми 357 мм, рівні ґрунтових вод за роками відповідно залягали на глибині 90, 58, 67 і 75 см від поверхні ґрунту.

Результати досліджень. Урожайність є інтегральним показни ком, який залежить від багатьох факторів, насамперед ґрунтово кліматичних умов, водно повітряного та поживного режимів ґрун ту, особливо коли це стосується осушуваних ґрунтів. Як відомо, на осушуваних торфових ґрунтах найкраще вирощувати такі однорічні культури, які можуть гарантувати найбільшу врожайність за міні мальних витрат. Найкращими зерновими культурами і забезпечу ють високу врожайність, насамперед є жито озиме та овес (табл. 1).

Жито озиме вирощували після багаторічних трав, за внесення Р45К60 в середньому за 2007 – 2010 рр. врожайність становила 5,57 т/га, що у 2,1 раза більше порівняно з варіантом без внесення добрив та в 1,3 раза – за внесення одного калійного добрива. Попе редником вівса було жито озиме, яке менш продуктивне за жито ози ме, але на торфових ґрунтах за дотримання відповідної агротехніки Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН” можна отримати високу врожайність. Так, у нашому досліді за вне

–  –  –

Ріпак як ярий, так і озимий, недостатньо вивчався на органоген них ґрунтах Полісся. Ріпак озимий погано перезимовує на органо генних ґрунтах, часто спостерігається його вимокання та випиран ня. Після того, як вода спадає з поверхні ґрунту, остання зали шається пухкою, що негативно впливає на кореневу систему і знач на кількість рослин гине, особливо на неудобрених ділянках, зни жується врожайність. Попередником ріпаку озимого була морква столова. Найвищу його врожайність спостерігали у 2009 р. за по вного внесення мінеральних добрив – 1,91 т з 1 га, в зв’язку з спри ятливими погодними умовами. Щодо ефективності мінеральних доб рив, слід відмітити, що на ділянці без їхнього внесення в середньому Випуск 3, 2014

–  –  –

Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН” Буряки кормові, попередником яких була морква столова, мо

ЗЕМЛЕРОБСТВО

жуть мати на торфових ґрунтах досить високу врожайність за вне сення фосфорних і калійних добрив.

Азотні добрива під просапні не вносять, оскільки азоту при розк ладанні торфу накопичується значна кількість, особливо нітратно го, тому потрібно вносити лише фосфорні й калійні. За внесення лише калійних добрив приріст врожайності коренеплодів буряків кормових порівняно з ділянками без внесення добрив у середньому за роки дослідження становив 5,00 т/га, а за внесення Р45К150 – 19,7 т/га.

Продуктивність буряку столового на удобрених ділянках менше різнилася за роками досліджень, від внесення добрив отримали знач ний приріст урожайності, особливо це помітно у 2007 р., коли без внесення добрив вона становила 22,3 т/га, а за внесення Р45К150 – 33,8 т/га, що на 65 % більше. Відмічалось також значне наростан ня гички за внесення мінеральних добрив порівняно з ділянками без добрив.

Морква столова на торфових ґрунтах має досить високу вро жайність, до того ж якість її вища, ніж на мінеральних. У просапній сівозміні, де попередником слугували столові буряки, врожайність була нижчою, ніж у кормовій сівозміні, де попередником були бага торічні трави.

Внесення добрив сприяло зростанню врожайності у 1,5 – 2 рази порівняно з ділянками без внесення добрив. Врожайність моркви столової в кормовій сівозміні в середньому за три роки на неудобре них ділянках становила 21,1 т/га, за внесення Р45К150 отримали приріст 23,45 т/га. Внесення тільки калійного добрива забезпечува ло приріст урожайності моркви столової у всіх сівозмінах, але він був несуттєвим. Також на формування продуктивності просапних куль тур вплинув рівень ґрунтових вод. Це пов’язано з тим, що у 2009 р.

створилися сприятливіші погодні умови, коли опадів випало менше, але рівні ґрунтових вод були в допустимих межах до рекомендова них. Загалом наростання гички у просапних культур досить значне, що свідчить про достатню кількість у ґрунті азоту та вологи. У дея ких випадках вага гички перевищувала вагу коренеплодів.

Горохово вівсяна суміш також мала високу продуктивність 6,07

– 12,31 т з 1 га сухої речовини за внесення Р45К60, (табл. 3), що свідчить про доцільність вирощування цієї суміші на органогенних ґрунтах.

–  –  –

Проміжні посіви приймають на себе негативний вплив пласта ба гаторічних трав, тим самим покращуючи його для наступних посівів. Тому редьку олійну потрібно висівати у сівозмінах лише як проміжну культуру з метою покращання пласта багаторічних трав, боротьби з бур’янами та одержання додаткової кількості продукції.

Висновок. Таким чином, результати наших досліджень свідчать, що врожайність однорічних культур, вирощених на осушуваних ор ганогенних ґрунтах, досить висока, особливо зернових: жита озимо го можна отримати на рівні 6,9 т, вівса 6 т зерна з 1 га у разі застосу вання відповідної технології. Ріпак ярий дає врожаї більші, ніж ози мий за різного удобрення на 20 – 40 %. Вирощування просапних культур у сівозміні можливе і без внесення мінеральних добрив, особливо азотних, завдяки використанню природної родючості орга ногенних ґрунтів та забезпечення поживними речовинами. За виро щування сумішки гороху з вівсом протягом проведення досліджень отримували досить високі врожаї, особливо у разі внесення калійних і фосфорних добрив 10 – 12 т на 1 га. Проміжні посіви давали хоча і невелику врожайність, але підготовляли ґрунт після багаторічних трав для наступних культур у сівозміні.

Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН” Отже, загалом на органогенних ґрунтах у разі застосування

–  –  –

1. Белковский В.И. Севообороты в условиях специализации и концентрации с. х. производства. – Таллин., 1978. – С. 55 – 70.

2. Бескровний А.К. Сівозміни на осушених землях / А.К. Бескровний, В.С. Бистрицький, Н.Г. Цюпа // Сівозміни основи інтенсивного землеробства. – К., 1986. – С. 241 – 252.

3. Баславская С.С. Практикум по физиологии растений / С.С. Баславская, О.М. Трубецкова. – М.: Изд во МГУ, 1964. – 74 с.

4. Шевченко Н.Н. Особенности земледелия на мелиорированых землях Полесья Украины / Н.Н. Шевченко, Д.В. Лыко, Н.А. Клименко. – К., 1992.

– 176 с.

Наведено дані багаторічних досліджень щодо впливу технологічних заходів на продуктивність однорічних культур (жито озиме, овес, ріпак озимий, ріпак ярий, буряк кормовий, буряк столовий, морква столова, горохво вівся на суміш) на осушуваних органогенних ґрунтах. Встановлено, що внесення фосфорних і калійних добрив та застосування сівозміни сприяло підвищенню врожайності на 1,5 3,0 рази. Застосування таких прийомів дозволяє отри мати продукцію для харчових та кормових цілей.

Ключові слова: торфові ґрунти, однорічні культури, овочі, врожай, про дуктивність, удобрення, коренеплоди, технологічні заходи, попередник.

Приведены данные многолетних исследований по влиянию технологических мероприятий на продуктивность однолетних культур (рожь озимая, овес, рапс озимый, рапс яровой, свекла кормовая, свекла столовая, морковь столо вая, горохово овсяная смесь) на осушаемых органогенных почвах. Установлено, что внесение фосфорных и калийных удобрений и применения севооборота способствовало повышению урожайности на 1,5 3,0 раза. Применение таких приемов позволяет получить продукцию для пищевых и кормовых целей.

Ключевые слова: торфяные почвы, однолетние культуры, овощи, урожай, продуктивность, удобрение, корнеплоды, технологические мероприятия, пред шественник.

The data of many years of research on the effect of technological measures on the productivity of annual crops (winter rye, oats, canola winter, spring rape, fodder and red beet, garden carrots, pea oat mixture) on drained organic soils. It has been established that the introduction of phosphate and potash fertilizers and crop rotation Випуск 3, 2014 helped to improve productivity on 1,5 3,0 times. The use of such techniques can be used to produce food and feed purposes.

Key words: peat soils, annuals, vegetables, yield, productivity, fertilizer, root crops, technological measures, predecessor.

–  –  –Похожие работы:

«УДК 635.657:633.34 СОРТОВА РЕАКЦІЯ НУТУ НА ОБРОБКУ СУЧАСНИМИ ПРОТРУЙНИКАМИ О. Бушулян, к. с.-г. н., М. Бушулян, к. с.-г. н. Селекційно-генетичний інститут Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Постановка проблеми. Нут на сьогодні – зернобобова культура, яка найстрімкіше розвивається в нашій країні. За останні декілька років посівні площі під нею зросли з 2-3 до 100 тис. га і мають тенденцію до подальшого збільшення. Однією з умов отримання високого врожаю будь-якої...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 50 УДК 811.161 О.С.ПЕРЕЛОМОВА (доктор філологічних наук, професор кафедри філософії) Сумський державний університет, Суми, Україна E-mail: olena_perelomova@mail.ru ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНІ АСПЕКТИ ЛІНГВІСТИЧНОГО ВИМІРУ КОНЦЕПТУ «САМОТНІСТЬ» У статті визначається лінгвістичний вимір концепту через його семантичне наповнення в художніх текстах, зокрема розглядається концепт «самотність» як об’ємне утворення, яке в різних граматичних формах містить...»

«Список використаної літератури: 1. Комплексна галузева програма Розвиток зерновиробництва в Україні до 2015 року. – К., 2007.– 26 с.2. Циков В. С. Кукуруза : технология гибриды, семена / Валентин Сергеевич Циков. – Днепропетровск : Зоря, 2003. – 296 с.3. Аналіз складу гібридів кукурудзи, занесених до державного реєстру сортів рослин України / Л. М. Чернобай, Н. М. Музафаров, І. П. Барсуков [та ін.] // Селекція і насінництво. – Х., 2012. – № 102. – С. 279 288. 4. Багринцева В. И. Урожайность...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. V, 2012 В статье раскрываются особенности трудового воспитания младших школьников в современной школе, его сущность и содержание; место и роль формирования ценности труда, личностного смысла, ценностного отношения к труду в воспитательном процессе начальной школы. Ключевые слова: трудовое воспитание, труд, ценностные ориентации, ценностное отношение, культура труда, младшие школьники. Melnik О. V. The Problem of Labour Education of Junior...»

«Випуск 23 2013 УДК 378.147:811.111 ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ З ОВОЛОДІННЯ АНГЛОМОВНОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЮ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ Задорожна І.П., докт. пед. наук (Тернопіль) У статті запропоновано методику організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетентністю в діалогічному мовленні, розроблено типологію вправ для навчання діалогів, обгрунтовано методику організації самостійної роботи з оволодіння діалогічним...»

«УДК [378.147:504]:177 Н.О.Александрович ЗНАЧЕННЯ ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ПРИРОДИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЕТИЧНОЇ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У статті характеризуються різні підходи до визначення етичних цінностей природи. Обґрунтовується важливість відображення у змісті виховного процесу етичних цінностей, які акумулюють у собі як загальнолюдське, так і екологічне. Як етичні цінності природи, що характеризують екоетичну позицію особистості, її рівень, визначені добро, святість життя, відповідальність, совість,...»

«– Селекція, насінництво та біотехнологія – 2. Дегтярьова Н.І. Генетичний аналіз / Н. І. Дегтярьова // Лабораторний і польовий практикум з генетики. – К. : Вища школа, 1973. – С. 190 – 194.3. Константинова А.М. Использование гибридизации в селекции многолетних трав / А. М. Константинова // Кормопроизводство: сборник научных работ. – М.: Колос, 1974. – Вып. 9. – С. 275-282.4. Культурная флора: Многолетние бобовые травы / Под ред. Мухиной Н. А. и Станкевич А. К. – М. : Колос, 1993. – 335 с. 5....»

«УДК 631/635 (477.44) ДИНАМІЧНА ОЦІНКА ГУМУСОВОГО СТАНУ ҐРУНТІВ ВІННИЧЧИНИ В. Мазур, к. с.-г. н., Я. Цицюра, к. с.-г. н., І. Дідур, к. с.-г. н., Л. Пелех, к. с.-г. н. Вінницький національний аграрний університет Постановка проблеми. Сьогодні загальновідомо, що рівень потенційної продуктивності ріллі будь-якої держави визначається саме вмістом гумусу. Дегуміфікація, або зменшення гумусу в ґрунті, є найконтрольованішим показником зниження його родючості. Багаторічні дослідження, систематизовані Р....»

«УДК 811.161.2’373.45:050:004 Роман Вишнівський Англійські вАрвАризми у мові сучАсних укрАїнських електронних змі На матеріалі сучасних українських електронних ЗМІ розглянуто особливості вживання варваризмів англійського походження, їхні характерні риси, основні причини їх використання. Виокремлено групи англійських варваризмів, які у публіцистичних текстах передаються кирилицею за допомогою транскрипції або транслітерації; мають різні варіанти написання; зберігають латинську графіку; проходять...»

«Ярослав Федорчук Книга друга напер ед од н і Київ 2011 ББК 66.3() 8 Ф33 Федорчук Я.П. Ф33 Волинянин К.: Видавництво «Міленіум», 2011 — Кн. 2.: Напередодні. 224 с. Друга книга «Волинянин. Напередодні» – продовжує правдиву розповідь одного з наших сучасників про свій життєвий шлях, що тісно переплітався з нашим недалеким минулим. Здається, сама доля автора випробовує і загартовує його в протистоянні з несправедливістю та антиукраїнством радянської влади в останні тридцять років її існування. Ця...»

«Вісник НАН України. — 2003. — N 2 К. СИТНИК, В. БАГНЮК ВІН БАЧИВ ЧЕРЕЗ СТОЛІТТЯ 12 березня — 140 років від дня народження В.І. Вернадського Щедра українська земля дала світові чимало талановитих, яскравих особистостей. У листі до П.І. Гессе від 1 жовтня 1844 р. Тарас Шевченко писав: «История Южной России изумляет каждого своими происшествиями и полусказочными героями, народ удивительно оригинален, земля прекрасная. И все это до сих пор никем не представлено пред очи образованного мира, тогда...»

«Annotation. Theresults of the creating and evaluation of best breeding materials of sugar beet and hybrids for resistance to complex diseases: rhizomania, powdery mildew, leaf sport and yellow wilt at the IBCSB of NAAS. УДК 575.1:581.134:633.111 В.В. ЛЮБИЧ, кандидат с.-г. наук І.О. ЖЕКОВА, викладач О.Г. СУХОМУД, кандидат с.-г. наук Ф.М. ПАРІЙ, доктор біол. наук Уманський національний університет садівництва СТІЙКІСТЬ СПЕЛЬТОЇДНИХ ГІБРИДІВ ОДЕРЖАНИХ ВІД СХРЕЩУВАННЯ TRITICUM AESTIVUM L. TRITICUM...»

«КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ РОЗДІЛ І МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ТА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ УДК 378:78:37.011.31–028.46 Афанасьєв Ю.Л., завідувач кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ТА МИСТЕЦЬКА ПРОСВІТА: ДІАЛЕКТИКА СИСТЕМНОЇ ЦІЛІСНОСТІ Розглянуто характерні особливості та тенденції стану національної мистецької освіти у контексті системної цілісності художньої культури. Висвітлено негативні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»