WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ЗАХИСТ РОСЛИН 3. Грикун О.А. Вредная энтомофауна сои на Украине // О.А. Грикун, В.И. Сичкарь // Научно – технич. бюлл. ВСГИ. - 1983. - №2 (48). - с.50. 4. Омелюта В.П.Облік ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЗАХИСТ РОСЛИН

3. Грикун О.А. Вредная энтомофауна сои на Украине // О.А. Грикун, В.И. Сичкарь //

Научно – технич. бюлл. ВСГИ. - 1983. - №2 (48). - с.50.

4. Омелюта В.П.Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур /

[В. П. Омелюта, І. В. Григорович, В. С. Чабан та ін.] ; за ред. В. П. Омелюти. – К.: Урожай,

1986. – 206 с.

5. Палий В.Ф. Методика изучения фауны и фенологии насекомых / В.Ф. Палий. – Воронеж, 1970. – 189 с.

6. Фасулати К.К. Полевое изучение наземных беспозвоночных / М.: Высшая школа. с.

7. Атлас болезней и вредителей зернобобовых культур / Ф. Брюкнер, Ф. Кодыс, И. Соукуп. – Прага, 1969. – Госиз. - 169 с.

Аннотация Березовская – Бригас В.

Видовое разнообразие насекомых на посевах сои в Центральной Лесостепи Украины Проведены исследования по уточнению видового состава вредной энтомофауны на посевах сои. Обнаружено 44 вида фитофагов, которые относятся к 7 рядам, 16 семействам и один вид обычного паутинного клеща. Отмечены особенности формирования энтомокомплексов разные периоды развития культуры.

Ключевые слова: соя, фитофаг, ентомофауна, вегетация Annotation.

Berezovska-Brygas V.

The aspectual variety insect on sowing of soy in Central Forest-steppe of Ukraine Researches as to more accurate definition of species composition of harmful entomocomplex on sowing of soy were carried out. 44 species of phytophages that belong to 7 genera and 16 families and one species ofspider mites were determined. Characters of entomocomplex formation for diverse periods of soys development were found.

Key words: soybean, phytophag, entomocomplex, vegetation УДК 633.11:632.4:632.931 Г.Я. БІЛОВУС, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України е-mail: inagrokarpat@gmail.com

УРАЖЕННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ БОРОШНИСТОЮ РОСОЮ ЗАЛЕЖНО ВІД

СТРОКІВ СІВБИ У статті наведені результати досліджень по вивченню впливу строків сівби на ураження пшениці озимої борошнистою росою.

Ключові слова: озима пшениця, борошниста роса, строки сівби, розвиток хвороби Вступ. Борошниста роса – збудник сумчастий гриб Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Em. Marchal. Поширена у всіх зонах вирощування культури, вона уражує листки, листкові піхви, колоскові лусочки, остюки і рідше стебла. Виявляється у вигляді білого павутиноподібного нальоту, що складається з міцелію, конідій та конідієносців. Пізніше наліт ущільнються, набуває борошнистого виду, утворюючи ватоподібні подушечки, які в кінці вегетації стають жовто – сірими і на них утворюються дрібні чорні клейстотеції. Шкідливість хвороби виявляється у зменшенні асиміляційної поверхні, руйнуванні хлорофілу. Інтенсивний розвиток хвороби може бути причиною зменшення кількості і маси зерен та недобору врожаю до 15%, а в роки епіфітотій – 30% і більше [1, 5].

Зважаючи на чітко виражену тенденцію до підвищення середньорічної температури повітря (за останні 50 років вона зросла на 0,50С), слід сподіватись, що таке глобальне потеЗАХИСТ РОСЛИН пління, вірогідно, значною мірою збільшить можливість аграрного виробництва і, зокрема, зернової галузі. Але це відбувається за умови своєчасної і глибокої адаптації сільського господарства до змін клімату [7, 12].

У сучасній технології вирощування озимої пшениці вибір строків сівби залишається одним із головних елементів. Сівба в оптимальні строки забезпечує економічну рентабельність, сприяє одержанню високих урожаїв та доброї якості продукції при загальному задовільному фітосанітарному стані посівів [8, 11]. Відомо, що щорічні порушення строків сівби, навпаки призводить до розбалансування підривних систем агротехніки та є чи не найбільш поширеною причиною недобору врожаю й погіршення якості зерна. Щоб у відповідних кліматичних зонах України у виробників не виникало проблем із визначенням кращих строків сівби озимини, дослідження з удосконалення та корекції цих строків мають проводитися в наукових установах та регіональних центрах постійно, аби своєчасно реагувати на всі зміни як кліматичного, так і організаційного характеру [8].

Більшість дослідників вважають [11, 12], що впродовж сівби та після її завершення на ріст рослин, появу і поширення й розвиток хвороб найістотніше впливають температурний режим та вологість середовища.

Так, ступінь розвитку хвороби залежить від того, як співпадає процес розсіювання патогенна з фазами розвитку рослини-господаря і умовами навколишнього середовища, котрі сприяють успішному зараженню. Можливість суміщення цих факторів лише варіює в просторі залежно від погодних умов року. Зрештою і слугує основною причиною сезонної мінливості шкодочинності хвороб. Зокрема зростає ураження посівів грибними хворобами, збудники яких позитивно реагують на зміни природних умов. Крім того, збільшується стресостійкість польових популяцій грибів – збудників [10].

Метою наших досліджень було вивчення впливу строків сівби на ураження рослин озимої пшениці борошнистою росою.

Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводились в Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН України. Агротехніка вирощування – загальноприйнята для культури в даній зоні. Норми висіву насіння – 5,5 млн. шт./га. Строки сівби (оптимальний – 25.09), (допустимий – 05.10), ( пізній – 15.10). Загальна площа посівної ділянки – 60 м2, облікова – 50 м2. Повторність – триразова. Ґрунт дослідних дідянок – сірий лісовий, поверхнево-оглеєний, легкосуглинковий, який характеризується слідуючими показниками: вміст гумусу (за Тюріним) – 1,7%, сума увібраних основ – 13,7 мг-екв на 100 г ґрунту, лужногідролізований азот (за Корнфілдом) – 89,6 мг/кг ґрунту, рухомий фосфор і обмінний калій (за Кірсановим), відповідно 69,5 і 68,0 мг/кг ґрунту. За градацією такий ґрунт має дуже низьке забезпечення азотом, середнє – фосфором і низьке – калієм. Реакція ґрунтового розчину (рНсол – 5,4) – слабо кисла.

Схема досліду наведена в таблиці. Дослід включав 10 сортів: Золотоколоса (St), Астет, Крижинка, Дубинка, Деметра, Царівна, Романтика, Лісова пісня, Ясочка, Либідь. Спостереження за розвитком борошнистої роси здійснювали протягом всієї вегетації озимої пшениці, а обліки хвороби – згідно з методикою [9]. Статистичну обробку експериментальних даних проводили методом дисперсійного аналізу [6].

Результати досліджень. Погодні умови 2011 – 2012 рр. були досить різноманітними, що дало можливість всебічно оцінити вплив строків сівби на розвиток борошнистої роси на озимої пшениці. Дані спостереження свідчать, що в осінній період більш значне ураження борошнистою росою відбувалося в допустимий строк сівби.

За нашими даними взаємозв’язок між строком сівби та ураження посівів цією хворобою простежується і на більш пізніх стадіях росту та розвитку рослин озимої пшениці.

Сприятливі погодні умови осені 2010 р., якісна підготовка ґрунту та достатній рівень живлення сприяли високій (82 – 96%) польовій схожості насіння. При сівбі в оптимальні строки, запасах продуктивної вологості ґрунту в орному шарі 0 – 20 см – 74,9 мм і сумі ефективних температур за період сівба – сходи 101,6 оС, дружні сходи було відмічено на 12 добу після сівби.

ЗАХИСТ РОСЛИН

Аномально тепла (температура повітря у листопаді була на 4,9оС вищою від середньобагаторічної) і суха осінь 2010 р. сприяли вегетації рослин до початку грудня. Рослини ввійшли в зиму на 54 добу свого росту й знаходилися у фазі кущіння (ІV етап органогенезу).

На час припинення осінньої вегетації рослини досягли висоти 9,1 – 13,9 см, сформували 1,2 – 2,4 пагони, 4,0 – 6,5 шт. листків. Довжина кореневої системи була в межах 4,3 – 12,7 см.

Згідно наших досліджень, якщо в квітні – червні гідротермічний коефіцієнт( ГТК) більше одиниці, то можливий значний розвиток хвороб листя. Причому на погодні умови весняно – літнього вегетаційного періоду реакція ураження посівів різних строків сівби хворобами була різною (табл.1).

Таблиця 1 Розвиток борошнистої роси залежно від строків сівби, 2011 – 2012 рр.

Розвиток хвороби, % Сорт строк сівби 25.09 05.10 15.10 25.09 05.10 15.10 Золотоколоса (St) 18,5 20,0 17,5 16,5 19,5 15,5 Астет 15,0 17,0 14,5 13,0 16,0 12,0 Дубинка 17,5 19,0 16,0 15,0 18,0 14,0 Крижинка 22,0 23,0 20,5 21,0 24,0 19,5 Деметра 11,0 13,0 9,5 10,0 13,5 8,5 Царівна 20,5 22,0 19,0 19,0 20,5 17,5 Романтика 14,5 16,0 13,5 14,0 17,0 12,5 Лісова пісня 10,5 12,0 9,5 12,5 15,5 10,5 Ясочка 10,0 12,0 8,5 9,0 11,0 7,0 Либідь 12,5 14,0 10,5 10,0 12,5 9,0 НІР05 4,6 2,3 2,0 2,2 2,0 1,2 Розвиток борошнистої роси в 2011 році становив 10,0 – 22,0% за оптимального строку сівби; 12,0 – 23,0% – допустимого та 8,5 – 20,5% – пізнього. Сорти: Ясочка, Лісова пісня, Деметра, Либідь відзначались високою стійкістю до даного захворювання не залежно від строків сівби.

Аналіз погодних умов в осінній період 2011 р. свідчить про підвищення середньодобових температур повітря, та практично відсутність опадів від ІІ декади вересня. За норми ІІ декади 20 мм випало тільки 5 мм. У ІІІ декаді вересня – 11 мм (норма 19 мм). У жовтні І декада характеризувалася 3 мм опадів, ІІ декада – 5 мм, ІІІ декада – 8 мм. Всього за жовтень випало 19 мм, що становило 33% до середньоїбагаторічної норми (за норми 57 мм). Листопад характеризувався також відсутністю опадів, які становили 4 мм за місяць (8%) до норми 48 мм. В таких погодних умовах оптимального зволоження яке б відповідало більше 30 мм продуктивної вологи (0 – 20 см ) орного шару не спостерігалося, що спричинило посуху та ускладнило умови проведення сівби в оптимальні строки пшениці озимої. На початку сівби озимих зернових культур запаси продуктивної вологи дорівнювали 21 – 27 мм, а надалі знижувалися і до кінця допустимого періоду сівби склали 11 – 20 мм, а то й досягали критичних значень (3 – 7 мм) затягування періоду появи сходів, їх зрідженість та затримування росту і розвитку рослин. Достатня кількість опадів, яка випала за дві декади грудня (115 – 200% від норми), при талому ґрунті за цей період та в поєднанні з підвищеним температурним фоном призвела до тимчасового відновлення вегетації озимих зернових. Такі погодні умови покращили вкорінення рослин, але не змінили їх фазового розвитку. У третій декаді грудня ґрунт промерз і випав сніг незначної висоти. Період з кінця грудня до початку січня характеризувався плюсовими середньодобовими температурами (+0,8 до +4,2оС) при нормі у ІІІ декаді грудня –2,6оС і у І декаді січня – –4,7оС. Мінімальна температура повітря за цей період дорівнювала –1,0оС, максимальна +7,2оС. Мінімальна температура на глибині залягання вузла кущіння озимих зернових складала 0 до +2,0оС. Денні температури зумовили повільну (пасиЗАХИСТ РОСЛИН вну) вегетацію рослин з незначним ростом у висоту (до 0,3 – 0,5 см) пшениці озимої. Кількість опадів склала 4,6 мм (середньобагаторічна норма – 12 – 13 мм). Запаси продуктивної вологи ґрунту були в межах: у шарі 0 – 20 см – 38,7 – 41,7 мм; 20 – 40 см – 33,8 – 34,2 мм.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Умови потепління, які були у грудні та січні призводили до активізації процесів дихання та повільної вегетації озимих, різко змінились похолоданням і рослини перейшли до стану глибокого зимового спокою.

Незважаючи на складні погодні умови осінньо – зимового періоду посіви пройшли загартування при задовільних зниженнях температури і нагромадили достатню кількість (24,0

– 27,0 %) вуглеводів (сума цукрів за Бертраном), що сприяло їх добрій перезимівлі (86,6 – 96,5%).

Розвиток борошнистої роси в 2012 р. на досліджуваних сортах становив 9,0 – 21,0 % за оптимального строку сівби; 11,0 – 24,0 % за допустимого та 9,0 – 19,5 % – пізнього (табл.1).

Зниження продуктивної вологості ґрунту в погодних умовах осіннього періоду 2011 р. по строках посіву значно вплинуло на продуктивність рослин пшениці озимої, а відповідно й урожайність (табл. 2). Якщо за оптимального строку сівби урожайність становила 3,2 – 3,8 т/га, то за допустимого знижувалася на 0,7 – 0,8 т/га, а за пізнього на 1,1 – 1,2 т/га.

Таблиця 2 Урожайність сортів озимої пшениці залежно від строків сівби, 2011 – 2012 рр.

Урожайність,т/га Сорт строк сівби 25.09 05.10 15.10 25.09 05.10 15.10 Золотоколоса (St) 4,49 4,28 3,67 3,30 2,60 2,30 Астет 3,87 3,43 2,54 3,20 2,50 2,10 Дубинка 4,91 4,55 3,90 3,40 2,70 2,40 Крижинка 4,28 4,00 3,40 3,50 2,80 2,50 Деметра 4,63 4,38 3,80 3,50 2,90 2,60 Царівна 4,58 4,37 3,85 3,80 3,0 2,60 Романтика 4,77 4,52 4,02 3,70 3,20 2,90 Лісова пісня 4,89 4,61 4,10 3,60 3,10 2,80 Ясочка 5,23 5,02 4,47 3,60 3,20 3,0 Либідь 4,85 4,58 4,05 3,40 2,80 2,80 НІР05 0,2 0,1 0,1 0,23 0,35 0,23 Слід відмітити, що сорти Ясочка, Лісова пісня, Деметра, Либідь протягом 2011 – 2012 рр. відзначались не тільки високою стійкістю до борошнистої роси але і високою урожайністю. В середньому за роки досліджень урожайність на цих сортах становила за оптимального строку сівби 4,05 – 4,4 т/га.

Висновки. Таким чином встановлено, що більшого розвитку борошниста роса набула на посівах допустимих строків сівби. Посів озимої пшениці в оптимальні строки дає можливість уникнути посилення розвитку борошнистої роси, особливо на сприйнятливих до неї сортах, без додаткових витрат на обробку фунгіцидами за умови відсутності епіфітотії цієї хвороби.

Список використаних літературних джерел

1. Біляєва І. М. Ефективність добору м’якої пшениці на стійкість до борошнистої роси і бурої іржі на різних фонах вирощування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с. – г. наук / І. М. Біляєва – Одеса, 2009 – 20 с.

2. Бойко І. А. Расовий склад збудника борошнистої роси в Центральному Лісостепу України / І. А. Бойко // Карантин і захист рослин – 2008. – № 11. – С. 27 – 28.

3.Ващишин О. А. Ураженість озимої пшениці хворобами / О.А. Ващишин // Матеріали міжнар. наук. – практ. конф. ‘‘Наукове забезпечення іннова-ційного розвитку аграрного виЗАХИСТ РОСЛИН робництва в Карпатському регіоні” (Чернівці, 7 – 9 червня 2007 р.) – Чернівці, 2007. – С. 76 – 80.

4. Волощук О. П. Грибні хвороби пшениці озимої в умовах західної частини Лісостепу України / О. П. Волощук, Г. Я. Біловус / Вісник Львівського державного аграрного університету: агрономія. – 2008. – № 12. – С. 122 – 126.

5. Довгаль З. М. Стійкість сортів озимої пшениці до септоріозу, борошнистої роси та бурої іржі / З. М. Довгаль // Тези доповіді міжнар. наук.-практ. конф. “Генетичні ресурси для адаптивного рослинництва: мобілізація, інвентаризація, збереження, використання” – Оброшино, 2005. – С. 99 - 100.

6. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) Б. А. Доспехов –. Изд. 4-е, перераб. и доп. – М: Колос, 1979. 416 с.

7. Лебідь Є. М. Особливості ґрунтово-кліматичних умов північного Степу та урожайності зернових культур / Є. М. Лебідь, В. Ю. Коваленко, В. І. Чабан, Л. М. Десятник // Бюлетень Інституту зерн. госп-ва УААН – 2005. – Вип. 26-27. – С. 188 – 193.

8. Лісовий М. П. Чого потребує зернове поле. Концептуальні напрями наукових досліджень у контексті поточної фіто санітарної ситуації в посівах колосових культур / М. П. Лісовий, С. В. Ретьман // Захист рослин. – 2003. – №7. – С. 12 –14.

9. Методы селекции и оценки устойчивости пшеницы и ячменя к болезням в странах – членах СЭВ. / Л.Т Бабаянц [и др.] – Прага, 1988. – 321 с.

10. Монастырский О. А. Чем грозит глобальное потепление / О.А. Монастырский // Защита и карантин растений. – 2006. – №2. – С. 18 – 20.

11. Солодушко М. М. Урожайність озимої пшениці та ураження її хворобами залежно від строків сівби / М. М. Солодушко, М. П. Явдощенко // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області.

– 2011.. – Вип. 10. – С. 238. – 245.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«YOUNG SPORT SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2012. V.3. P. 37-41 УКРАЇНИ. 2012. Т.3. С. 37-41 УДК 615.825:616.001.5 ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО КІНЦЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ ПІСЛЯ СТАБІЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ Андрій ВОВКАНИЧ, Галина ЯЦУЛЯК Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У статті розглянуто проблему особливості та наслідків переломів проксимального кінця плечової кістки залежно від її анатомо-фізіологічних особливостей і...»

«Випуск 1 2, 2014 УДК 633.11:631.524.19 Л.М. Голик, В.М. Стариченко, А.М. Кирильчук, кандидати сільськогосподарських наук Є.В. Заїка, С.О. Ковальчук, О.В. Гірко, наукові співробітники ННЦ „ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН” ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ, СТВОРЕНИЙ НА ОСНОВІ ТЕРМІЧНИХ МУТАНТІВ Пшениця м’яка яра завжди була і є страховою культурою для пшениці озимої. Головний недолік пшениці ярої в тому, що вона формує врожайність нижчу, ніж у пшениці озимої, за рівних умов, озима ж пшениця має...»

«Annotation. Theresults of the creating and evaluation of best breeding materials of sugar beet and hybrids for resistance to complex diseases: rhizomania, powdery mildew, leaf sport and yellow wilt at the IBCSB of NAAS. УДК 575.1:581.134:633.111 В.В. ЛЮБИЧ, кандидат с.-г. наук І.О. ЖЕКОВА, викладач О.Г. СУХОМУД, кандидат с.-г. наук Ф.М. ПАРІЙ, доктор біол. наук Уманський національний університет садівництва СТІЙКІСТЬ СПЕЛЬТОЇДНИХ ГІБРИДІВ ОДЕРЖАНИХ ВІД СХРЕЩУВАННЯ TRITICUM AESTIVUM L. TRITICUM...»

«Annotation Автор твору — колишній в'язень Освенціма, учасник руху Опору, його перу належить книга «Слово після страти», що вже витримала кілька видань багатьма мовами. В своїй невигаданій повісті він розповідає про муки й страждання людей різних національностей, на які прирекли їх гітлерівські варвари в таборах смерті, про інтернаціональне братерство в'язнів, про їхню боротьбу з фашизмом. Вадим Бойко Частина перша Частина друга notes Вадим Бойко...»

«– Селекція, насінництво та біотехнологія – УДК 633.63:575.113 С. Д. ОРЛОВ, доктор с.-г. наук Л. А. КОСТОГРИЗ, кандидат с.-г. наук С. М. БРОВКО, завідуючий сектором генетичних ресурсів рослин Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України М. В. МІЛІЄНКО, старший науковий співробітник Український інститут експертизи сортів КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ У СЕЛЕКЦІЇ КОРМОВИХ БУРЯКІВ У статті наведено результати досліджень з оцінки селекційних ліній кормових буряків за загальною...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. І, 2013 analysis. Also the work includes the study of such terms as «ritual», «rite», «custom». The article gives the explanation of the division of fields occupied by the terms mentioned above. Key words: British culture, linguaculture, ritual, religious ritual, rite, custom, worldview. Стаття надійшла до редакції 02.02.2013 р. Прийнято до друку 28.02.2013 р. Рецензент – к. філол. н., доц. Єфремова Н. В. УДК 811.112.2’373.612.2+811.112.2’42 О. Г....»

«М.Г. Зеленцова УДК 801.11 АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ НОМІНАцІй КОНцЕПТУ ГРОШІ (на матеріалі фразеологізмів та прислів’їв української, російської і англійської мов) У статті розглядаються проблеми когнітивної лінгвістики: поняття «концепт», когнітивна семантика, національна лінгвокультура. Дослідження когнітивної складової мовних одиниць, зокрема фразеологізмів, є одним із актуальних напрямків сучасної лінгвістичної науки. Проведений аналіз значень фразеологічних номінацій концепту «гроші» уможливив...»

«Випуск 23 2013 УДК 378.147:811.111 ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ З ОВОЛОДІННЯ АНГЛОМОВНОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЮ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ Задорожна І.П., докт. пед. наук (Тернопіль) У статті запропоновано методику організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетентністю в діалогічному мовленні, розроблено типологію вправ для навчання діалогів, обгрунтовано методику організації самостійної роботи з оволодіння діалогічним...»

«УДК 631/635 (477.44) ДИНАМІЧНА ОЦІНКА ГУМУСОВОГО СТАНУ ҐРУНТІВ ВІННИЧЧИНИ В. Мазур, к. с.-г. н., Я. Цицюра, к. с.-г. н., І. Дідур, к. с.-г. н., Л. Пелех, к. с.-г. н. Вінницький національний аграрний університет Постановка проблеми. Сьогодні загальновідомо, що рівень потенційної продуктивності ріллі будь-якої держави визначається саме вмістом гумусу. Дегуміфікація, або зменшення гумусу в ґрунті, є найконтрольованішим показником зниження його родючості. Багаторічні дослідження, систематизовані Р....»

«126 Наукові записки ТНПУ: Літературознавство Лепкий // Творчість Богдана Лепкого в контексті європейської культури ХХ століття (Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження письменника). – Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – С. 94-97.; Володимир Гнатюк (1871 – 1991): Бібліогра-фічний покажчик. – Упоряд. Мирослав Мороз, Микола Мушинка. – Львів: НТШ, 1992. – 151 с.; Баб’як П. Листи Богдана Лепкого до Володимира Гнатюка // Тернопіль. – 1991. – № 3. –...»

«302 УДК [635.655:631.559]:631.51.021(477.5) Ю.В. Белінський, здобувач Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Постановка проблеми. Соя є культурою, яка, на думку багатьох учених, досить позитивно реагує на мінімалізацію обробітку ґрунту [1, 3, 6, 7], але для обґрунтування поширеного впровадження такого обробітку в Україні немає достатньої кількості...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. V, 2012 В статье раскрываются особенности трудового воспитания младших школьников в современной школе, его сущность и содержание; место и роль формирования ценности труда, личностного смысла, ценностного отношения к труду в воспитательном процессе начальной школы. Ключевые слова: трудовое воспитание, труд, ценностные ориентации, ценностное отношение, культура труда, младшие школьники. Melnik О. V. The Problem of Labour Education of Junior...»

«УДК 1(091)+140”312”+81’22 ДИСКУРСИВНА ПРАКТИКА ДЕКОНСТРУКТИВІЗМУ У ПРОСТОРІ ІНТЕРТЕКСТУ Стояцька Г.М. (м. Дніпропетровськ) Анотації Аналізуються тенденції проникнення мовної проблематики у традиційні сфери філософського аналізу (онтологія, гносеологія) та поєднання філософських і мистецьких проблем в контексті перетворення мовної і літературної критики в нові філософські напрямки. The author analyses the tendencies of penetration of linguistic problematic in the traditional spheres of...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»