WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«– Селекція, насінництво та біотехнологія – УДК 633.63:575.113 С. Д. ОРЛОВ, доктор с.-г. наук Л. А. КОСТОГРИЗ, кандидат с.-г. наук С. М. БРОВКО, завідуючий сектором генетичних ...»

– Селекція, насінництво та біотехнологія –

УДК 633.63:575.113

С. Д. ОРЛОВ, доктор с.-г. наук

Л. А. КОСТОГРИЗ, кандидат с.-г. наук

С. М. БРОВКО, завідуючий сектором генетичних ресурсів рослин

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

М. В. МІЛІЄНКО, старший науковий співробітник

Український інститут експертизи сортів

КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ У СЕЛЕКЦІЇ КОРМОВИХ БУРЯКІВ

У статті наведено результати досліджень з оцінки селекційних ліній кормових буряків за загальною комбінаційною здатністю. Встановлена тенденція до підвищення позитивного ефекту ЗКЗ за врожайністю коренеплодів і зниження його за вмістом сухої речовини.

Ключові слова: кормові буряки, гібридизація, загальна комбінаційна здатність (ЗКЗ), продуктивність.

Вступ. Кормові буряки є цінним джерелом соковитих кормів для сільськогосподарських тварин. Використання коренеплодів цих рослин для відгодівлі тварин дає можливість збалансувати їм кормовий раціон за вмістом мінеральних солей, вітамінів, білків, вуглеводів, покращуючи при цьому перетравлювання грубих кормів. Споживання коренеплодів великою рогатою худобою призводить до зростання молочної продуктивності на 10–11 % [4]. Сорти і гібриди кормових буряків мають знижений відсоток сухої речовини і цукрози, проте відрізняються більш високим вмістом зольних елементів та білка, порівняно із цукровими буряками [3].

У зв’язку з інтенсивним розвитком тваринництва у колишній УРСР виникла потреба у вітчизняних високопродуктивних сортах і гібридах кормових буряків, одержати які можливо завдяки наполегливій праці селекціонерів. Таким чином селекційна робота зі створення сортів і гібридів кормових буряків була розпочата порівняно недавно – у 1925 році на Полтавській дослідній станції [4].

Пріоритетним напрямом у селекції кормових буряків є створення конкурентноздатних роздільноплідних гетерозисних гібридів на ЦЧС основі. Вирішити дане завдання можливо впровадженням у селекційний процес ліній з високою комбінаційною здатністю.

Комбінаційна здатність за господарсько-цінними ознаками генетично детермінована і тому успадковується у потомстві [5].

Розмежування поняття комбінаційної здатності на загальну і специфічну теоретично обґрунтували та експериментально довели Spraque G., Tatum L. [6]. Загальну комбінаційну здатність оцінюють за середньою продуктивністю ліній у гібридних комбінаціях.

Специфічна комбінаційна здатність проявляється у тих випадках, коли продуктивність визначених комбінацій значно відрізняється від середніх значень досліджуваної ознаки у ліній або порівняно із батьківськими компонентами [7].

Визначення комбінаційної здатності ліній за методом топкрос передбачає гібридизацію досліджуваних зразків із низкою тестерів. При цьому враховується їх генетична основа, продуктивність та комбінаційна здатність. Слід відмітити, що однозначно не встановлені вимоги до оптимальної характеристики тестера, а т

–  –  –

врожайністю (80,1 %) – RW-15 x 0919. Проте за вмістом сухої речовини відмічено перевищення групового стандарту в межах 5,0... 72,0 % за всіма комбінаціями схрещування.

Гібридні рослини кормових буряків, одержані у результаті схрещування тестера RW-15 із запилювачем 16/53, відрізнялись максимальним вмістом сухої речовини у коренеплодах (172,0 %), але від’ємним ефектом ЗКЗ за врожайністю (– 0,41). Протилежна тенденція спостерігалась у гібридів комбінації RW-15 x 15/07 (Адра) – найбільший позитивний ефект ЗКЗ за врожайністю (4,73) поєднаний з від’ємним ефектом ЗКЗ за вмістом сухої речовини ( 0,13).

Висновки. 1. Максимальний позитивний ефект ЗКЗ за врожайністю коренеплодів (4,73) встановлений у комбінації RW-15 x 15/07, а мінімальний (2,60) – за участі лінії з гібридної комбінації (Троя х Старт).

2. За вмістом сухої речовини у коренеплодах ефект ЗКЗ коливався від 0,77 до 0,87 у чотирьох гібридних комбінацій (RW-15 х 16/53, RW-15 x 6/06 (Оранж), RW-15 x 5/04 (П-71), RW-15 x 0919)).

3. Виявлено тенденцію до підвищення позитивного ефекту ЗКЗ за врожайністю коренеплодів (4,73) і зниження його за вмістом сухої речовини ( 0,13).

4. Найбільшу врожайність коренеплодів кормових буряків (123,2 %), порівняно із груповим стандартом, відмічено у комбінації схрещування RW-15 x 10102 х ММ.

Список використаних літературних джерел

1. Буренин В. И. О комбинационной способности коллекционных образцов свеклы / В. И. Буренин, В. Т. Красочкин // Труды по прикладной ботанике, генетике, селекции. – 1977. – Т. 59. – Вып. 1. – С. 118–141.

– Селекція, насінництво та біотехнологія –

2. Вольф В. Г. Методические рекомендации по применению математических методов для анализа экспериментальных данных по изучению комбинационной способности / В. Г. Вольф, П. П. Литун. – Харьков, 1980. – 75 с.

3. Красочкин В. Т. Характеристика семейства маревых, или солянковых, Chenopodiacea Less / Красочкин В. Т. // Культурная флора СССР. Корне-плодные растения. – Л.: Издательство «Колос», 1971. – Т. XIX. – С. 8–258.

4. Роїк М. В. Буряки / Роїк М. В. – К.: РІА „Труд – Київ”, 2001. – 320 с.

5. Турбин Н. В. Генетика гетерозиса и методы селекции на комбинационную способность / Турбин Н. В. // Генетические основы селекции растений: [сб. науч. тр.]. – М.:

Наука, 1971. – С. 112–155.

6. Spraque G. F. Specific combining ability in single crosses of corn / G. F. Spraque, L. A. Tatum, V. S. General // Amer. Soc. Agron. – 1942. – № 34. – P. 923–932.

7. Griffing B. Concept of general and specific combining a ability in relation to diallel crossing systems / B. Griffing // Austral. J. Biol. Sci. – 1956. – V. 9. – P. 463–493.

Аннотация Орлов С. Д., Костогрыз Л. А., Бровко С. Н., Милиенко Н. В.

Комбинационная способность в селекции кормовой свеклы В статье приведена оценка селекционных линий кормовой свеклы по общей комбинационной способности. Установлена тенденция к повышению позитивного эффекта ОКС по урожайности корнеплодов и его снижение по содержанию сухого вещества.

Ключевые слова: кормовая свекла, гибридизация, общая комбинационная способность (ОКЗ), продуктивность.

Annotation Orlov S., Kostogryz L., Brovko S., Milienko M.

Combining ability in breeding of fodder beets Results of general combining ability (GCA) evaluation of fodder beets breeding lines were presented in this article. Tendency of increasing of positive effect of the general combining ability of roots productivity and its decreasing of dry matter content was determined.

Key words: fodder beet, hybridization, general combining ability (GCA), productivity.

УДК 635.611:631.523 О.В. ПАЛІНЧАК, здобувач* Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН, e-mail: opytnoe@optima.com.ua *Науковий керівник – З.Д. Сич, доктор с.-г. наук, професор НУБіП

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ

СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ДИНІ

Проведено дослідження мінливості господарських ознак дині в залежності від методу схрещування. Розроблені методичні рекомендації з селекції дині, одержаний патент на корисну модель «Спосіб селекції дині з використанням простих та подвійних схрещувань».

Ключові слова: диня, селекція, схрещування, продуктивність, якість плід.

Вступ. Диня (Cucumis melo L.) – однорічна трав’яниста рослина родини Гарбузові.

Існує декілька систем класифікації цього виду. Деякі вчені вказують на можливість виділення дині в самостійний вид Melo Pang. [1]. Але близькість морфобіологічних особливостей огірка та дині дозволяє більш впевнено застосовувати модифіковану систему, розроблену у Всеросійському НІІ рослинництва ім. М.І. Вавилова.Похожие работы:

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. ІІ, 2013 ЛІНГВІСТИКА УДК 811. 111’221 Л. Л. Макарук РІВНЕВО-ІЄРАРХІЧНІ ФУНКЦІЇ ПІКТОГРАМ ТА ІДЕОГРАМ Комунікація – це ключовий чинник функціонування інформаційного суспільства, котра, як свідчить аналіз, набуває нових форм і способів. Вербальні та невербальні засоби, що формують структуру англомовного газетного дискурсу, розглядають у межах прагматики, когнітивістики та соціокультурології (В. В. Богуславська, М. М. Володіна, О. С. Кубрякова, Л. В....»

«Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти УДК 355.231:511.111 ПІСНІ ЯК ДОДАТКОВИЙ ЗАСІБ МОТИВАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ КУРСАНТАМИ ВВНЗ Брик Т.О., канд. пед. наук, Петренко О.Є. (Харків) Використання пісень у викладанні іноземних мов є досить актуальним з декількох причин. По-перше, курсанти одразу приєднуються до культури країни, мова якої вивчається. По-друге, при роботі з цим своєрідним лінгвостилістичним матеріалом створюється гарна передумова для всебічного розвитку...»

«УДК 811.161.2’373.45:050:004 Роман Вишнівський Англійські вАрвАризми у мові сучАсних укрАїнських електронних змі На матеріалі сучасних українських електронних ЗМІ розглянуто особливості вживання варваризмів англійського походження, їхні характерні риси, основні причини їх використання. Виокремлено групи англійських варваризмів, які у публіцистичних текстах передаються кирилицею за допомогою транскрипції або транслітерації; мають різні варіанти написання; зберігають латинську графіку; проходять...»

«УДК 1(091)+140”312”+81’22 ДИСКУРСИВНА ПРАКТИКА ДЕКОНСТРУКТИВІЗМУ У ПРОСТОРІ ІНТЕРТЕКСТУ Стояцька Г.М. (м. Дніпропетровськ) Анотації Аналізуються тенденції проникнення мовної проблематики у традиційні сфери філософського аналізу (онтологія, гносеологія) та поєднання філософських і мистецьких проблем в контексті перетворення мовної і літературної критики в нові філософські напрямки. The author analyses the tendencies of penetration of linguistic problematic in the traditional spheres of...»

«УДК 632.4:167.1 (477) А.В. НІКОЛЕНКО, аспірант Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України БОРОШНИСТА РОСА У ПОСІВАХ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У статті наведені результати досліджень щодо впливу ураженості листкового апарату борошнистою росою на продуктивність різних гібридів цукрових буряків. Вступ. В останні роки посіви цукрових буряків інтенсивно уражуються комплексом хвороб листкового апарату, в тому числі і борошнистою росою. Особливо небезпечною ця хвороба є у центральному...»

«УДК 811.111: 34 Коротка Н.В., Тернова О.І. ІНОЗЕМНА МОВА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ-ЮРИСТА У даній статті проаналізовано комунікативні потреби фахівців при використанні іноземної мови в професійній діяльності, які вимагають інтеграції з профілюючими дисциплінами і є не лише засобом спілкування, а й засобом інформаційної діяльності та засобом систематичного поповнення професійних знань. Ключові слова: іноземна мова, професійне спілкування, фахівець, юрист, усна практика, професійні...»

«Управління культури Полтавської обласної державної адміністрації Обласна бібліотека для дітей імені Панаса Мирного Все починається з дитинства ( Методичні поради бібліотекарям по популяризації книг серії “Життя видатних дітей” ) Полтава – 2009 Видатний французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері стверджував, що “всі ми родом з дитинства”. Саме в дитинстві зароджуються наші мрії та гартується воля і розум. Саме в дитинстві визначається щасливий і правильний напрямок долі. “Родом з дитинства”...»

«відкриття виставки 23 квітня, Романа Пукара 18:00, Музеї Ідей, вул. Валова, 18а естетика діалогу Зміст Що пов’язує лінгвістику з  Грою в абстракцію?.3 «ГРА» Романа Пукара як безсловесний діалог.10 лекція Естетика Гри в абстракцію є Естетикою діалогу..20 проф. Ядвіги Мізінської «Гра Романа Пукара як Гра самоорганізовна система безсловесний діалог» Естетика діалогу Подяки: *Лекція проводитиметься польською мовою. **Подія відбудеться в рамках ІІ Міжнародної конференції «Людина. Комп’ютер....»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 54 УДК 316.37; 316.77; 378; 87.9 В.І.АКСЬОНОВА (викладач кафедри іноземних мов) Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, Кіровоград E-mail: vera_aksenova1975@mail.ru МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ Статтю присвячено пізнавальній проблемі, яка пов’язана з дефіцитом теоретичного та практичного дослідження міжкультурної комунікації як фактору формування...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 11 (270), Ч. ІІ, 2013 УДК 378.147:37.011.3(091)(73/477) В. Ю. Калюжна ПРО ПРОБЛЕМУ АКАДЕМІЧНОЇ НЕЧЕСНОСТІ: СПРОБА КОРОТКОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ СТАНУ У ВИШАХ США І УКРАЇНИ На сьогодні досить велика ступінь фіктивності оцінок знань в українських навчальних закладах не є секретом, причому це стосується не тільки вишів, а й школи: статки та значущість посад батьків відіграють тут визначальну роль, що, втім, для держав з заниженими моральними вимогами до своїх...»

«Annotation. Theresults of the creating and evaluation of best breeding materials of sugar beet and hybrids for resistance to complex diseases: rhizomania, powdery mildew, leaf sport and yellow wilt at the IBCSB of NAAS. УДК 575.1:581.134:633.111 В.В. ЛЮБИЧ, кандидат с.-г. наук І.О. ЖЕКОВА, викладач О.Г. СУХОМУД, кандидат с.-г. наук Ф.М. ПАРІЙ, доктор біол. наук Уманський національний університет садівництва СТІЙКІСТЬ СПЕЛЬТОЇДНИХ ГІБРИДІВ ОДЕРЖАНИХ ВІД СХРЕЩУВАННЯ TRITICUM AESTIVUM L. TRITICUM...»

«УДК 316.334.22:331.101.3 О. В. Пастухова ФАКТОР ДОВІРИ У ФОРМУВАННІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ Резюме Статья посвящена феномену доверия как одному из элементов социального капитала, который формирует общие ценности работников и является важным фактором в формировании мотивации персонала. Доверие является фундаментом для эффективной деятельности компаний (установление обратной связи с руководством, построение корпоративной культуры и др.). Summary The article deals with the phenomenon of trust in...»

«но впливає на процеси їх росту і розвитку і, особливо на синхронність цвітіння та квіткоутворення. За чеканки знижується інтенсивність квіткоутворення упродовж всього періоду цвітіння. З метою регулювання процесу росту і розвитку рослин компонентів схрещування доцільно проводити чеканку 50% рослин закріплювача стерильності та 100% рослин ЧС компонента, що забезпечує найбільшу синхронність квіткоутворення та цвітіння компонентів гібрида. Список використаних літературних джерел 1. Балан В.М....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»