WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«– Селекція, насінництво та біотехнологія – 2. Дегтярьова Н.І. Генетичний аналіз / Н. І. Дегтярьова // Лабораторний і польовий практикум з генетики. – К. : Вища школа, 1973. – ...»

– Селекція, насінництво та біотехнологія –

2. Дегтярьова Н.І. Генетичний аналіз / Н. І. Дегтярьова // Лабораторний і польовий

практикум з генетики. – К. : Вища школа, 1973. – С. 190 – 194.

3. Константинова А.М. Использование гибридизации в селекции многолетних трав /

А. М. Константинова // Кормопроизводство: сборник научных работ. – М.: Колос, 1974. –

Вып. 9. – С. 275-282.

4. Культурная флора: Многолетние бобовые травы / Под ред. Мухиной Н. А. и

Станкевич А. К. – М. : Колос, 1993. – 335 с.

5. Мацьків О.І. Конюшина червона / О. І. Мацьків, М. І.Замостній, Є. М. Галатович.– Львів: Каменяр, 1974. – 74 С.

6. Методика селекции многолетних трав / [А. М. Константинова, П. А. Вощинин, А.

С. Новоселова, Г. Ф. Кулешов ]. - М.: ВНИИ кормов, 1969. - С. 110.

7. Beil G. M. Inheritance of quantitative characters in grain sorgum / G. M. Beil, R. E.

Atkins // Iowa State Journal. – 1965. – № 39. – P. 3.

8. Griffing B. Analysis of quantitative gene-action by constant parent regression and related techniques / Griffing B. – Genetics. – 1950. – V. 35. – P. 303 – 321.

Аннотация Байструк – Глодан Л. З.

Наследственность признаков семенной продуктивности у гибридов (F2) клевера лугового В статье изложены результаты изучения характера наследования элементов продуктивности гибридами F2 клевера лугового, дано обоснование возможности эффективных отборов генетически ценных растений по их фенотипу.

Ключевые слова: клевер луговой, продуктивность, признак, наследование Annotation Baystruk – Hlodan L.

The nature of inheritance of productivity elements by F2 hybrids of red clover The paper presents the results of the studies on the nature of inheritance of productivity elements by F2 hybrids of red clover, there is shown a possibility for effective selection of genetically variable plants as for there phenotype.

Key words: hop-clover, productivity, traits, inheritance УДК 635.132:631 К.П. БЕЗНОСЮК, молодший науковий співробітник Інститут коренеплідних культур НААН e-mail: ekaterinaaaa65@mail.ru

ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗНАК ПРОДУКТИВНОСТІ ФЕРТИЛЬНИХ ГІБРИДІВ

МОРКВИ СТОЛОВОЇ, ТИПІВ ЇХ УСПАДКУВАННЯ ТА ЕФЕКТІВ ГЕТЕРОЗИСУ В

ПОРІВНЯННІ З БАТЬКІВСЬКИМИ ФОРМАМИ

У статті наведені результати оцінки гібридів моркви за ознаками продуктивності, досліджено типи їх успадкування при гібридизації.

Ключові слова: морква, селекція, гібридизація, гетерозис, домінування.

Вступ. Морква – двохрічна перехреснозапильна овочева рослина, яка входить у повсякденний раціон людини завдяки своїм високим смаковим, дієтичним, лікувальним властивостям та високому вмісту провітаміну А – каротину, вітамінів С, В1, В2, РР та інших.

Селекційну роботу з морквою в Україні розпочато в 1919 році на Сквирській дослідній станції, яка відноситься до мережі Інституту овочівництва і баштанництва. З того часу

– Селекція, насінництво та біотехнологія – науковими станціями було створено дев’ять високоврожайних сортів моркви (Нантська харківська, Яскрава, Кримчанка, Шантане сквирська, Колгоспниця, Оленка, Ласуня, Квітневська та Вереснева) придатних для вирощування в різних ґрунтово-кліматичних умовах України. В Інституті коренеплідних культур (Черкаська обл., м. Умань) селекційна робота з цією культурою була розпочата в 2008 році лабораторією селекції коренеплідних культур під керівництвом кандидата сільськогосподарських наук Карабанчук Н.Ф. На сучасному етапі роботи одним з головних напрямів наукових досліджень є гетерозисна селекція, яка спрямована на створення високопродуктивних гібридів моркви здатних конкурувати з кращими іноземними гібридами за врожайністю коренеплодів, скоростиглістю, адаптивністю до умов навколишнього середовища, біохімічними показниками, стійкістю до хвороб та шкідників.

Використання явища гетерозису в рослинництві – важливий резерв підвищення продуктивності рослин. Встановлено, що продуктивність гетерозисних гібридів на 10–30 % вища ніж у сортів. Для застосування гетерозису в практичних цілях використовуються міжсортові, сортолінійні та міжлінійні схрещування рослин. На створення гетерозисних гібридів витрачається менше часу ніж на створення сортів. Тому науковцями інституту ведеться цілеспрямована робота з селекції гібридів моркви, які на фертильній і стерильній основах.

Матеріали та методика досліджень. Селекційна робота зі створення гібридів моркви на фертильній основі розпочата в Інституті коренеплідних культур НААН у 2010 році.

Гібридизацію батьківських форм проведено в 2010 році за схемою топкросних схрещувань на трьох просторово ізольованих ділянках. Усі перспективні сортозразки моркви схрещували з однією спеціально підібраною формою (тестером). Основним завданням досліджень була оцінка створених гібридів моркви за комплексом основних господарсько-цінних ознак та порівняння їх продуктивності з вихідними батьківськими формами.

У 2011 році дослідження проведено згідно існуючих методик у селекції овочевих рослин [1, 2, 3]. Посів проведено в ІІІ декаді квітня, норма висіву насіння – 20 штук на 1 м погонний, міжряддя 45 см, повторність чотириразова, облікова площа ділянки – 2,7 м2.

Оцінку ефектів гетерозису проведено за класичною формулою:

P1 P2

Fгет. = F1, де:

Р1 – урожайність материнської форми;

Р2 – урожайність батьківської форми;

F1 – урожайність гібридної комбінації.

Ступінь домінування ознак визначено за формулою Брюбейкера (1966):

X p1 X p 2 XF d 2

hp, де:

a ( X p1 X p 2 ) де d і а – умовні значення чисельника і знаменника;

XF1. XP1. XP2 – середнє значення ознак для F1, P1, P2 відповідно [4, 5].

Як видно із формули, ступень домінантності може приймати різні значення від – до +.

При цьому можуть спостерігатися слідуючи випадки:

1) – hP - 1 – від’ємне наддомінування (від’ємний гетерозис);

2) – 1 hP - 0,5 – від’ємне домінування;

3) – 0,5 hP + 0,5 – проміжне успадкування;

4) + 0,5 hP + 1 – позитивне домінування;

5) + 1 hP + – позитивне наддомінування (позитивний гетерозис).

– Селекція, насінництво та біотехнологія – Результати досліджень. У селекції моркви велике значення мають гетерозисні гібриди отримані у результаті схрещування різних за походженням і проявом селекційногенетичних ознак сортів – ліній.

У таблиці 1 приведена характеристика господарсько-цінних ознак гібридних комбінацій та їх батьківських форм. Вивчено 12 гібридів моркви, які були отримані в минулому році методом вільного перезапилення рослин на трьох просторово ізольованих ділянках. За врожаєм коренеплодів материнську форму Місцева 4 (40 т/га) перевищували гібриди Н-104, Н-102, Н-103, Н-106, (50, 56, 48, 46 т/га) відповідно, материнську форму Місцева 5 (42 т/га) всі гібриди створені за її участі. За результатами аналізу біометричних показників виявлено, що довжина коренеплодів у гібриду Н-104 (20 см) перевищувала материнську форму Місцева 4 (18 см). Материнську форму Місцева 5 (15 см) за цим показником перевищували всі гібриди створені за її участі – Н-114, Н-115, Н-119, Н-122, Нсм) відповідно. За комплексом господарсько-цінних ознак виділено гібриди Н-114, Н-104, Н-102, Н-103, Н-119, Н-122.

Таблиця 1 Характеристика врожайності, товарності та біометричних показників коренеплодів вихідних форм та гібридів моркви столової, 2011 р.

–  –  –

Annotation Beznosyuk K.

Description of productivity traits fertile hybrids carrots dining, and types of inheritance heterosis effect, compared to the parental forms In the article the resulted results of estimation of hybrids of F1 of carrot after economicvaluable by signs, investigational types of inheritance of signs of the productivity after posterity Key words: carrot, breeding, hybrid, heterosis, dominant.Похожие работы:

«YOUNG SPORT SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2012. V.3. P. 37-41 УКРАЇНИ. 2012. Т.3. С. 37-41 УДК 615.825:616.001.5 ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО КІНЦЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ ПІСЛЯ СТАБІЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ Андрій ВОВКАНИЧ, Галина ЯЦУЛЯК Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У статті розглянуто проблему особливості та наслідків переломів проксимального кінця плечової кістки залежно від її анатомо-фізіологічних особливостей і...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 4 (263), Ч. І, 2013 УДК 821.161.2 – 31 О. В. Куцевол РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЛЕНІНІАНИ В ТРИЛОГІЇ ЮРІЯ ШОВКОПЛЯСА „ЛЮДИНА ЖИВЕ ДВІЧІ” У соцреалістичній літературі, як відомо, позитивний герой, представлений передусім в образах комуніста, чекіста, комсомольця тощо, втілював найблагородніші риси характеру, був людиною, в якій гармонійно сполучались риси фізичної й духовної досконалості. Утім, справжнім ідеалом уважався образ вождя, зокрема образ Леніна, тому...»

«Випуск 1 2, 2014 УДК 633.11:631.524.19 Л.М. Голик, В.М. Стариченко, А.М. Кирильчук, кандидати сільськогосподарських наук Є.В. Заїка, С.О. Ковальчук, О.В. Гірко, наукові співробітники ННЦ „ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН” ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ, СТВОРЕНИЙ НА ОСНОВІ ТЕРМІЧНИХ МУТАНТІВ Пшениця м’яка яра завжди була і є страховою культурою для пшениці озимої. Головний недолік пшениці ярої в тому, що вона формує врожайність нижчу, ніж у пшениці озимої, за рівних умов, озима ж пшениця має...»

«Аннотация. В данной статье подан анализ растений конопли І1 Глуховская 58 и І1 Золотоношская 15 по содержанию каннабидиола, тетрагидроканнабинола, каннабинола. Зделан вывод о стабильности признака отсутствия каннабиноидов в современных сортов. Annotation. There is analysis of CBD, THC and CBN content’s in the plants of monoecious hemps of І1 Glukhivski 58 and І1 Zolotoniski 15 in this article. Conclusion about stability of absence of cannabinoid sign’s of modern varieties of hemp was done too....»

«відкриття виставки 23 квітня, Романа Пукара 18:00, Музеї Ідей, вул. Валова, 18а естетика діалогу Зміст Що пов’язує лінгвістику з  Грою в абстракцію?.3 «ГРА» Романа Пукара як безсловесний діалог.10 лекція Естетика Гри в абстракцію є Естетикою діалогу..20 проф. Ядвіги Мізінської «Гра Романа Пукара як Гра самоорганізовна система безсловесний діалог» Естетика діалогу Подяки: *Лекція проводитиметься польською мовою. **Подія відбудеться в рамках ІІ Міжнародної конференції «Людина. Комп’ютер....»

«Управління культури Полтавської обласної державної адміністрації Обласна бібліотека для дітей імені Панаса Мирного Все починається з дитинства ( Методичні поради бібліотекарям по популяризації книг серії “Життя видатних дітей” ) Полтава – 2009 Видатний французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері стверджував, що “всі ми родом з дитинства”. Саме в дитинстві зароджуються наші мрії та гартується воля і розум. Саме в дитинстві визначається щасливий і правильний напрямок долі. “Родом з дитинства”...»

«КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ РОЗДІЛ І МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ТА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ УДК 378:78:37.011.31–028.46 Афанасьєв Ю.Л., завідувач кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ТА МИСТЕЦЬКА ПРОСВІТА: ДІАЛЕКТИКА СИСТЕМНОЇ ЦІЛІСНОСТІ Розглянуто характерні особливості та тенденції стану національної мистецької освіти у контексті системної цілісності художньої культури. Висвітлено негативні...»

«М.Г. Зеленцова УДК 801.11 АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ НОМІНАцІй КОНцЕПТУ ГРОШІ (на матеріалі фразеологізмів та прислів’їв української, російської і англійської мов) У статті розглядаються проблеми когнітивної лінгвістики: поняття «концепт», когнітивна семантика, національна лінгвокультура. Дослідження когнітивної складової мовних одиниць, зокрема фразеологізмів, є одним із актуальних напрямків сучасної лінгвістичної науки. Проведений аналіз значень фразеологічних номінацій концепту «гроші» уможливив...»

«УДК 659.118: 811.111' 81'367 С. К. Топачевський, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) СИНТАКСИЧНІ ПРОЯВИ ЗНИЖЕННЯ КАТЕГОРИЧНОСТІ ВПЛИВУ В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ У статті розглядається синтаксичний прояв тактики зниження категоричності впливу в англомовних рекламних повідомленнях, яка є одним із проявів інтерперсональної етикетизації рекламного дискурсу. Синтаксичні особливості рекламного дискурсу досліджуються з точки зору їх формально-семантичної...»

«УДК 635.657:633.34 СОРТОВА РЕАКЦІЯ НУТУ НА ОБРОБКУ СУЧАСНИМИ ПРОТРУЙНИКАМИ О. Бушулян, к. с.-г. н., М. Бушулян, к. с.-г. н. Селекційно-генетичний інститут Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Постановка проблеми. Нут на сьогодні – зернобобова культура, яка найстрімкіше розвивається в нашій країні. За останні декілька років посівні площі під нею зросли з 2-3 до 100 тис. га і мають тенденцію до подальшого збільшення. Однією з умов отримання високого врожаю будь-якої...»

«A. Verstappen, H. Inggamer, P. E. Mercke, M. A. Jongsma and H. J. Bouwmeester] // Jornal of Chemical Ecology. – 2003. № 11. P. 41 – 48.21. Feldman A. M. Life table and male matt of ing competitiveness of wild type and of a chromosome mutation strain Tetranychus urticae in relation to genetic pest control / A. M. Feldman // Entomologia Experimentelis et Applicata. – 1981. № 11. – P. 111 – 125.22. Markus Knapp. Population models for threshold-based control of Tetranychus urticae in small-scale...»

«УДК 811.111: 34 Коротка Н.В., Тернова О.І. ІНОЗЕМНА МОВА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ-ЮРИСТА У даній статті проаналізовано комунікативні потреби фахівців при використанні іноземної мови в професійній діяльності, які вимагають інтеграції з профілюючими дисциплінами і є не лише засобом спілкування, а й засобом інформаційної діяльності та засобом систематичного поповнення професійних знань. Ключові слова: іноземна мова, професійне спілкування, фахівець, юрист, усна практика, професійні...»

«Annotation Автор твору — колишній в'язень Освенціма, учасник руху Опору, його перу належить книга «Слово після страти», що вже витримала кілька видань багатьма мовами. В своїй невигаданій повісті він розповідає про муки й страждання людей різних національностей, на які прирекли їх гітлерівські варвари в таборах смерті, про інтернаціональне братерство в'язнів, про їхню боротьбу з фашизмом. Вадим Бойко Частина перша Частина друга notes Вадим Бойко...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»