WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 632.4:167.1 (477) А.В. НІКОЛЕНКО, аспірант Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України БОРОШНИСТА РОСА У ПОСІВАХ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У статті наведені ...»

УДК 632.4:167.1 (477)

А.В. НІКОЛЕНКО, аспірант

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

БОРОШНИСТА РОСА У ПОСІВАХ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

У статті наведені результати досліджень щодо впливу ураженості листкового апарату борошнистою росою на продуктивність різних гібридів цукрових буряків.

Вступ. В останні роки посіви цукрових буряків інтенсивно уражуються комплексом

хвороб листкового апарату, в тому числі і борошнистою росою. Особливо небезпечною ця хвороба є у центральному Лісостепу України [6].

Борошниста роса уражує цукрові буряки як першого так і другого року вегетації.

Хвороба проявляється на листках фабричних посівів цукрових буряків, листках і стеблах висадків, а також на насінні у вигляді білого борошнистого нальоту [2].

Збудник борошнистої роси – сумчастий гриб Erysiphe communis Grev. f. betae Poteb.

або Erysiphe communis Grev. f. betae Jacz., який належить до класу Ascomycetes та є облігатним паразитом. Розвитку цього збудника найбільше сприяють температура повітря 20-30°С та відносна вологість повітря 60 – 70% [7].

Ураженість листкового апарату борошнистою росою призводить до посилення транспірації у рослин, порушуються процеси синтезу цукрів та інших органічних сполук, погіршуться відтік пластичних речовин у корінь [4]. Внаслідок цього хворі рослини значно менше, ніж здорові накопичують поживні речовини. Листки таких рослин жовтіють, на них з’являються відмерлі ділянки, а пізніше вони повністю відмирають.

Негативні фізіологічні зміни в рослинах, які відбуваються під впливом паразитування Erysiphe communis, призводять до значних втрат урожаю коренеплодів цукрових буряків [1].

Так, згідно досліджень З.А. Пожар та В.Ф. Пересипкіна, внаслідок ураженості рослин борошнистою росою, цукристість коренеплодів знизилася на 1,4-1,5% [5], а збір цукру – на 19Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводились упродовж 2010-2011 рр. в умовах Білоцерківської дослідно-селекційної станції (БЦДСС) (Київська область), яка розташована в умовах нестійкого зволоження Центрального Лісостепу України.

Визначення впливу ураженості різних гібридів цукрових буряків борошнистою росою проводили у польових дослідах методом розщеплених ділянок у 4-х кратній повторності. Площа ділянки – 50 м, облікової – 27 м.

Схема досліду:

Фактор А. Гібриди цукрових буряків вітчизняної і зарубіжної селекції: гібриди вітчизняної селекції: Анічка, Константа; гібриди зарубіжної селекції: Портланд, Каньйон.

Фактор В. Обприскування посівів цукрових буряків фунгіцидом Фалькон: без обприскування посівів фунгіцидом (контроль); дворазове обприскування посівів фунгіцидом.

Обліки ураженості листкового апарату гібридів цукрових буряків борошнистою росою проводили подекадно, починаючи з виявлення перших ознак ураженості рослин хворобою за загальноприйнятою методикою [3].

Результати досліджень. Встановлено, що всі гібриди цукрових буряків у роки досліджень інтенсивно уражувались борошнистою росою. Так, станом на кінець серпня поширеність борошнистої роси на рослинах цукрових буряків становила 35 – 37%. Упродовж вересня хвороба інтенсивно розвивалась і перед збиранням урожаю її поширеність сягала 89-95% (рис. 1).

Рис.1. Динаміка поширеності борошнистої роси на гібридах цукрових буряків, БЦДСС, 2010-2011 рр.

Ступінь розвитку борошнистої роси також був різним і під час проведення обліку в третій декаді серпня становив 7-8%, а в кінці вересня цей показник коливався у межах від 60 до 65% (рис. 2).

–  –  –

Так, за ступеня розвитку хвороби 60,3 – 65,8%, урожайність і цукристість коренеплодів цукрових буряків знизились відповідно на 9,3 – 15,9 т/га або на 17,6 – 24,3% та на 0,5 – 0,8%, а збір цукру на 1,9 – 3,0 т/га або на 17,9 – 28,0% порівняно із варіантом, де застосовували дворазове обприскування посівів фунгіцидом Фалькон. Найбільше зменшення урожайності коренеплодів отримано на варіанті з гібридом Константа – 5,9 т/га.

Висновки. Ураженість листкового апарату рослин цукрових буряків борошнистою росою призводить до зниження врожайності та цукристості коренеплодів відповідно на 9,3 – 15,9 т/га та 0,5 – 0,8%. Для попередження розвитку цієї хвороби та запобігання втрат продуктивності культури необхідно проводити обприскування посівів в період вегетації фунгіцидом Фалькон.

Список використаних літературних джерел

1. Билай В.И. Микроорганизмы – возбудители болезней растений / В.И. Билай, Р.И.

Гвоздяк, И.Г. Скрипаль и др.; Под ред. Билай В.И. – К.: Наукова думка, 1988. – 552 с.

2. Марков І.Л. Практикум із сільськогосподарської фітопатології / І.Л. Марков. – К.:

Урожай, 2011. – 272 с.

3. Буряки цукрові. Методи визначення ураженості хворобами: ДСТУ 6058:2008. – [Чинний від 2010-01-01].– К.: Держспоживстандарт України, 2010.- 8 с.– (Національний стандарт України).

4. Пересыпкин В.Ф. Болезни сельскохозяйственных культур: в 3 т. / Под ред. В.Ф. Пересыпкина. – К.: Урожай, 1989. – 245 с.

5. Пожар З.А. Интегрированная защита сахарной свеклы от вредителей, болезней и сорняков (рекомендации) / З.А.Пожар, Г.В. Грисенко, А.С. Корниенко и др. – М.: ВО «Агропромиздат», 1989. – 56 с.

6. Полевой В.В. Мучнистая роса сахарной свеклы и меры борьбы с ней / В.В. Полевой. – Фрунзе: Изд-во МСХ Киргизской ССР, 1952. – 13 с.

7. Саблук В.Т. Шкідники і хвороби цукрових буряків / В.Т. Саблук, Р.Я. Шендрик, Н.М. Запольська. – К.: Колобіг, 2005. – 448 с.

Аннотация. В статье приведены результаты исследований влияния поражения листового аппарата мучнистой росой на продуктивность разных гибридов сахарной свеклы.

Annotation. The article deals with the results of researches, that shows the influence of diseases of leaf (powdery mildew) on the productivity of different hybrids.

УДК 632.954:633.112.9«321»

А.С. ПЕСТЕРЕВА, аспирант, С.В. СОРОКА, кандидат с.-х. наук, доцент РУП «Институт защиты растений», Беларусь e-mail: aleks.pestereva@mail.ru

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕРБИЦИДА ОЦЕЛОТ, КЭ В ПОСЕВАХ ЯРОВОГО

ТРИТИКАЛЕ В БЕЛОРУССИИ

В статье представлены данные по засоренности посевов ярового тритикале однолетними однодольными видами сорных растений. Проведена оценка биологической и хозяйственной эффективности противозлакового гербицида оцелот, КЭ (100 г/л феноксапрол – П

– этил + 27 г/л клоквинтоцет-мексил/антидот) в посевах культуры.

Введение. По данным маршрутного обследования посевов ярового тритикале в Беларуси перед уборкой урожая в структуре засоренности в 2011 г. однодольные виды сорных растений составляли 54,8% от общего количества.

По данным А.М. Шпанева в Центральном Черноземье (Россия) в 2011 году в фазе кущения яровой тритикале при плотности сорных растений 103 шт/м2 на долю однолетников приходилось 91,1% от общей численности сорняков, из них злаковых – 71,8, двудольных – 18,3. Наибольшей частотой встречаемости и массовостью на полях яровой тритикале из однолетних злаковых характеризовался ежовник обыкновенный и щетинник сизый. Автор отмечает, что из произрастающих в посеве яровой тритикале сорняков отрицательно сказыва-Похожие работы:

«Ярослав Федорчук Книга друга напер ед од н і Київ 2011 ББК 66.3() 8 Ф33 Федорчук Я.П. Ф33 Волинянин К.: Видавництво «Міленіум», 2011 — Кн. 2.: Напередодні. 224 с. Друга книга «Волинянин. Напередодні» – продовжує правдиву розповідь одного з наших сучасників про свій життєвий шлях, що тісно переплітався з нашим недалеким минулим. Здається, сама доля автора випробовує і загартовує його в протистоянні з несправедливістю та антиукраїнством радянської влади в останні тридцять років її існування. Ця...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. ІІ, 2013 ЛІНГВІСТИКА УДК 811. 111’221 Л. Л. Макарук РІВНЕВО-ІЄРАРХІЧНІ ФУНКЦІЇ ПІКТОГРАМ ТА ІДЕОГРАМ Комунікація – це ключовий чинник функціонування інформаційного суспільства, котра, як свідчить аналіз, набуває нових форм і способів. Вербальні та невербальні засоби, що формують структуру англомовного газетного дискурсу, розглядають у межах прагматики, когнітивістики та соціокультурології (В. В. Богуславська, М. М. Володіна, О. С. Кубрякова, Л. В....»

«УДК 659.118: 811.111' 81'367 С. К. Топачевський, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) СИНТАКСИЧНІ ПРОЯВИ ЗНИЖЕННЯ КАТЕГОРИЧНОСТІ ВПЛИВУ В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ У статті розглядається синтаксичний прояв тактики зниження категоричності впливу в англомовних рекламних повідомленнях, яка є одним із проявів інтерперсональної етикетизації рекламного дискурсу. Синтаксичні особливості рекламного дискурсу досліджуються з точки зору їх формально-семантичної...»

«но впливає на процеси їх росту і розвитку і, особливо на синхронність цвітіння та квіткоутворення. За чеканки знижується інтенсивність квіткоутворення упродовж всього періоду цвітіння. З метою регулювання процесу росту і розвитку рослин компонентів схрещування доцільно проводити чеканку 50% рослин закріплювача стерильності та 100% рослин ЧС компонента, що забезпечує найбільшу синхронність квіткоутворення та цвітіння компонентів гібрида. Список використаних літературних джерел 1. Балан В.М....»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. І, 2013 analysis. Also the work includes the study of such terms as «ritual», «rite», «custom». The article gives the explanation of the division of fields occupied by the terms mentioned above. Key words: British culture, linguaculture, ritual, religious ritual, rite, custom, worldview. Стаття надійшла до редакції 02.02.2013 р. Прийнято до друку 28.02.2013 р. Рецензент – к. філол. н., доц. Єфремова Н. В. УДК 811.112.2’373.612.2+811.112.2’42 О. Г....»

«УДК 635.657:633.34 СОРТОВА РЕАКЦІЯ НУТУ НА ОБРОБКУ СУЧАСНИМИ ПРОТРУЙНИКАМИ О. Бушулян, к. с.-г. н., М. Бушулян, к. с.-г. н. Селекційно-генетичний інститут Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Постановка проблеми. Нут на сьогодні – зернобобова культура, яка найстрімкіше розвивається в нашій країні. За останні декілька років посівні площі під нею зросли з 2-3 до 100 тис. га і мають тенденцію до подальшого збільшення. Однією з умов отримання високого врожаю будь-якої...»

«УДК: 630*27 (477.64-2) ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРКОВИХ ЗОН МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ Яловенко А. С., Бессонова В. П. Дніпропетровський державний аграрний університет Проведен ретроспективный аналіз формирования парков и скверов г. Запорожье. Установлен характер их распределения по административнотерриториальным районам, оценен вклад в общее озеленение города. Парки, скверы, зеленые насаждения, административно-териториальные районы, норма озеленения ВСТУП Із зростанням міста, розвитком його промисловості стає все...»

«Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти УДК 355.231:511.111 ПІСНІ ЯК ДОДАТКОВИЙ ЗАСІБ МОТИВАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ КУРСАНТАМИ ВВНЗ Брик Т.О., канд. пед. наук, Петренко О.Є. (Харків) Використання пісень у викладанні іноземних мов є досить актуальним з декількох причин. По-перше, курсанти одразу приєднуються до культури країни, мова якої вивчається. По-друге, при роботі з цим своєрідним лінгвостилістичним матеріалом створюється гарна передумова для всебічного розвитку...»

«КАТЕРНЮК В.В. Київський університет імені Бориса Грінченка ПОЛІКОМПОНЕНТНІ НЕОФІЦІЙНІ АНТРОПОНІМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ Стаття присвячена комплексній зіставній характеристиці багатокомпонентних неофіційних антропонімів та способів їх утворення, а також структурним моделям прізвиськ в англійській, німецькій та українській мовах. Ключові слова: полікомпонентний неофіційний антропонім, прізвисько, структурна модель. В статье идет речь о комплексной сравнительной...»

«the point of emission ammonia concentration decreases in the air: 20 m – 2,5 (in summer) and 1,5 times (in winter), 100 m – 27 and 25 times respectively. The annual average actual concentration of ammonia exceeds the maximum allowable concentration in 26 times (the distance from the point of emission – 100 m) and hydrogen sulfide concentration – in 11 times. Conclusions. The results of our researches show that the level of air pollution in the zone of a livestock complex is high on indicators...»

«УДК 811.111: 34 Коротка Н.В., Тернова О.І. ІНОЗЕМНА МОВА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ-ЮРИСТА У даній статті проаналізовано комунікативні потреби фахівців при використанні іноземної мови в професійній діяльності, які вимагають інтеграції з профілюючими дисциплінами і є не лише засобом спілкування, а й засобом інформаційної діяльності та засобом систематичного поповнення професійних знань. Ключові слова: іноземна мова, професійне спілкування, фахівець, юрист, усна практика, професійні...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія журн. 2009. Вип. 32. С. 177–182 Ser. Journ. 2009. Is. 32. P. 177–182 УДК 007:304:070 ІДЕЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ІВАНА ФРАНКА ВІД СОЦІАЛІСТИЧНИХ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ІДЕАЛІВ (ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ АСПЕКТ) Галина Синичич1 Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Генерала Чупринки, 49, 79044, Львів, Україна, е-mail: journft@franko.lviv.ua Проаналізовано поетапну трансформацію суспільно-політичних поглядів Івана Франка в...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 11 (270), Ч. ІІ, 2013 УДК 378.147:37.011.3(091)(73/477) В. Ю. Калюжна ПРО ПРОБЛЕМУ АКАДЕМІЧНОЇ НЕЧЕСНОСТІ: СПРОБА КОРОТКОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ СТАНУ У ВИШАХ США І УКРАЇНИ На сьогодні досить велика ступінь фіктивності оцінок знань в українських навчальних закладах не є секретом, причому це стосується не тільки вишів, а й школи: статки та значущість посад батьків відіграють тут визначальну роль, що, втім, для держав з заниженими моральними вимогами до своїх...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»