WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 632.51:93 Є.В. МАРТИНЕНКО, молодший науковий співробітник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України e-mail: academic_i ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ...»

УДК 632.51:93

Є.В. МАРТИНЕНКО, молодший науковий співробітник

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

e-mail: academic_i@mail.ru

ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ГІРЧАКА РОЗЛОГОГО ЗА РІЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ

АМІАЧНОЇ СЕЛІТРИ

Наведено результати досліджень впливу концентрації водного розчину аміачної селітри на проростання насіння гірчака розлогого (Polygonum lapathifolium L.).

Вступ. Кожен організм у процесі життя тісно пов’язаний з навколишнім середовищем. Нормальний ріст і розвиток рослини може проходити тільки за сприятливих умов температури, повітря і ґрунту, наявності достатньої інтенсивності освітлення. Кожному виду необхідні для життєдіяльності свої специфічні умови, особливе поєднання вказаних вище факторів, що діють у тісній взаємодії один з одним. Невідповідність факторів зовнішнього середовища їх вимогам призводить до фізіологічних аномалій процесів життєдіяльності рослин певного виду, а в екстремальних випадках навіть до загибелі рослин. Взаємний вплив будьякої рослини і навколишнього середовища проявляється від самого початку онтогенезу – з моменту проростання насіння [1, 2, 5].

Людина здатна активно впливати на різні фактори життя агрофітоценозів на полях, зокрема внесенням мінеральних добрив, яке за інтенсивного ведення землеробства є обов’язковим. За останні 20 років використання азотних добрив на 1га зросло втроє, калійних і фосфорних – удвоє [1]. Практика широкого застосування фізіологічно-кислих мінеральних добрив у процесі вирощування сільськогосподарських культур призводить до підкислення ґрунтів і особливо їх верхнього шару, з якого в основному і проростає насіння рослин бур’янів [2, 3, 4].

Змінюючи умови мінерального живлення, можна не тільки впливати на обмін речовин, але й коригувати формування рослин у цілому, їх насіннєву продуктивність, схожість насіння та його життєздатність[5]. Тому одним із завдань даних досліджень було вивчити вплив різних концентрацій аміачної селітри на проростання насіння гірчака розлогого.

Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводили у лабораторії гербології Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. Вихідним матеріалом було насіння гірчака розлогого (Polygonum lapathifolium L.), зібране в природних умовах (Батиєва гора). Зберігали насіння при кімнатній температурі в сухому приміщенні.

Насіння гірчака розлогого пророщували згідно загальноприйнятої методики ВНИИС 1986 «Методика исследований по сахарной свекле» розділ «Методика проращивания семян сорняков» [4], в чашках Петрі на фільтрувальному папері в термостаті протягом 20-ти днів при температурі 22 – 25Со в 4-разовій повторності.

Схема досліду: 1 – контроль, водний розчин з рН 6,0; 2 – водний розчин з концентрацією NH4NO3 – 0,1%; 5 – водний розчин з концентрацією NH4NO3 – 0,2%; 4 – водний розчин з концентрацією NH4NO3 – 0,4%; 5 – водний розчин з концентрацією NH4NO3 – 0,8%.

Обліки проростання насіння проводили через кожних 3 дні. Отримані результати досліджень підсумовували і математично обробляли, а потім узагальнили і визначали закономірності.

Результати досліджень. В результаті підвищення концентрації в розчині аміачної селітри на проростання насіння гірчака розлогого (Polygonum lapathifolium L.) протягом 20 днів виявлено такі особливості (Рис. 1).

На варіанті контролю, де насіння зволожували дистильованою водою з рН=6,0, проростання насіння відбувалося рівномірно протягом 20 днів і становило в середньому 5,25%.

За використання водного розчину аміачної селітри для пророщування насіння гірчака розлогого стимулювало проростання насіння до концентрації 0,2%. Більш висока концентрація NH4NO3 призводила до зниження проростання. Так, у варіанті 2, де показник водного розчину аміачної селітри становив 0,1%, проявлялася тенденція інтенсивності проростання насіння - 79,5 % (рис. 1). Застосування водного розчину NH4NO3 – 0,2% створило найкращі умови для проростання насіння гірчака розлогого і становило в середньому 80,0%, що на 74,75% більше порівняно з контролем.

Рис. 1. Вплив концентрації аміачної селітри на проростання насіння гірчака розлогого (Polygonum lapathifolium L.) Підвищення концентрації водного розчину NH4NO3 від 0,4% до 0,8% проявлялася тенденція спаду інтенсивності проростання насіння. Так, при концентрації водного розчину 0,4% (варіант 4) частка пророслих насінин гірчака розлогого становила 54,25%, що на 25,75% знизилась, порівняно з варіантом 3, але більше на 49% порівняно з контрольним варіантом. У варіанті 5 (0,8%) проросло лише 31,6% насіння рослин, що на 26,35% менше відносно контролю. Величина концентрації аміачної селітри 1,0% викликала повне руйнування процесів життєдіяльності насіння рослин даного виду і повну його загибель.

Висновки. Підсумовуючи результати дослідів впливу концентрації водного розчину аміачної селітри на інтенсивність проростання насіння гірчака розлогого (Polygonum

lapathifolium L.), можна зробити такі висновки:

Насіння рослини даного виду бур'яну найінтенсивніше проростають у середовищі з концентрацією водного розчину NH4NO3 – 0,1% та 0,2%. Відповідно, внесення фізіологічно і хімічно кислих добрив призводить до підвищення рівня кислотності поверхневого шару грунту, що може сприяти зростанню присутності гірчака розлогого в структурі забур’янення посівів сільськогосподарських культур. За підвищення концентрації від 0,4 до 0,8%, схожість насіння істотно знижується, а при концентрації водного розчину NH4NO3 – 1,0% насіння гірчака розлогого не проростає зовсім, тобто в результаті внесення високих доз мінеральних добрив сприяє зниженню масової присутності рослин даного виду у посівах сільськогосподарських культур.

Список використаних літературних джерел 1. Іващенко О.О. Бур’яни в агрофітоценозах / О.О. Іващенко. – Біла церква: Світ, 1998. – 235 с.

2. Кудряшов Л.В. Ботаника с основами екологии / Л.В. Кудряшов, Г.Б. Родионова, М.А. Гуленкова. – М.: Просвещение, 1979. – 320 с.

3. Марущак О.В. Проростання насіння лободи білої / О.В. Марущак // Карантин і захист рослин. – 2005. – №9. – С. 5-6.

4. Методика исследований по сахарной свекле. – К.: ВНИС, 1986. – 292с.

5. Шишов Л.Л., Карманов И.И., Дурманов Д.Н. / Критерии и модели плодородия почв

– М.: Агропромиздат, 1987. – 184с.

Аннотация. Приведены результаты исследований влияния концентрации водного раствора аммиачной селитры на прорастания семян горца развесистого (Polygonum lapathifolium L.).

Annotation. The results of studies of the effect of concentration of an ammonium nitrate aqueous solution on the germination of seeds of Polygonum lapathifolium L.

УДК 632.4:167.1 (477) А.В. НІКОЛЕНКО, аспірант Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

БОРОШНИСТА РОСА У ПОСІВАХ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

У статті наведені результати досліджень щодо впливу ураженості листкового апарату борошнистою росою на продуктивність різних гібридів цукрових буряків.

Вступ. В останні роки посіви цукрових буряків інтенсивно уражуються комплексом хвороб листкового апарату, в тому числі і борошнистою росою. Особливо небезпечною ця хвороба є у центральному Лісостепу України [6].

Борошниста роса уражує цукрові буряки як першого так і другого року вегетації.

Хвороба проявляється на листках фабричних посівів цукрових буряків, листках і стеблах висадків, а також на насінні у вигляді білого борошнистого нальоту [2].

Збудник борошнистої роси – сумчастий гриб Erysiphe communis Grev. f. betae Poteb.

або Erysiphe communis Grev. f. betae Jacz., який належить до класу Ascomycetes та є облігатним паразитом. Розвитку цього збудника найбільше сприяють температура повітря 20-30°С та відносна вологість повітря 60 – 70% [7].

Ураженість листкового апарату борошнистою росою призводить до посилення транспірації у рослин, порушуються процеси синтезу цукрів та інших органічних сполук, погіршуться відтік пластичних речовин у корінь [4]. Внаслідок цього хворі рослини значно менше, ніж здорові накопичують поживні речовини. Листки таких рослин жовтіють, на них з’являються відмерлі ділянки, а пізніше вони повністю відмирають.

Негативні фізіологічні зміни в рослинах, які відбуваються під впливом паразитування Erysiphe communis, призводять до значних втрат урожаю коренеплодів цукрових буряків [1].

Так, згідно досліджень З.А. Пожар та В.Ф. Пересипкіна, внаслідок ураженості рослин борошнистою росою, цукристість коренеплодів знизилася на 1,4-1,5% [5], а збір цукру – на 19Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводились упродовж 2010-2011 рр. в умовах Білоцерківської дослідно-селекційної станції (БЦДСС) (Київська область), яка розташована в умовах нестійкого зволоження Центрального Лісостепу України.

Визначення впливу ураженості різних гібридів цукрових буряків борошнистою росою проводили у польових дослідах методом розщеплених ділянок у 4-х кратній повторності. Площа ділянки – 50 м, облікової – 27 м.

Схема досліду:

Фактор А. Гібриди цукрових буряків вітчизняної і зарубіжної селекції: гібриди вітчизняної селекції: Анічка, Константа; гібриди зарубіжної селекції: Портланд, Каньйон.

Фактор В. Обприскування посівів цукрових буряків фунгіцидом Фалькон: без обприскування посівів фунгіцидом (контроль); дворазове обприскування посівів фунгіцидом.

Обліки ураженості листкового апарату гібридів цукрових буряків борошнистою росою проводили подекадно, починаючи з виявлення перших ознак ураженості рослин хворобою за загальноприйнятою методикою [3].

Результати досліджень. Встановлено, що всі гібриди цукрових буряків у роки досліджень інтенсивно уражувались борошнистою росою. Так, станом на кінець серпня поширеність борошнистої роси на рослинах цукрових буряків становила 35 – 37%. Упродовж вересня хвороба інтенсивно розвивалась і перед збиранням урожаю її поширеність сягала 89-95% (рис. 1).

Рис.1. Динаміка поширеності борошнистої роси на гібридах цукрових буряків, БЦДСС, 2010-2011 рр.

Ступінь розвитку борошнистої роси також був різним і під час проведення обліку в третій декаді серпня становив 7-8%, а в кінці вересня цей показник коливався у межах від 60 до 65% (рис. 2).

–  –  –

Так, за ступеня розвитку хвороби 60,3 – 65,8%, урожайність і цукристість коренеплодів цукрових буряків знизились відповідно на 9,3 – 15,9 т/га або на 17,6 – 24,3% та на 0,5 – 0,8%, а збір цукру на 1,9 – 3,0 т/га або на 17,9 – 28,0% порівняно із варіантом, де застосовували дворазове обприскування посівів фунгіцидом Фалькон. Найбільше зменшення урожайності коренеплодів отримано на варіанті з гібридом Константа – 5,9 т/га.

Висновки. Ураженість листкового апарату рослин цукрових буряків борошнистою росою призводить до зниження врожайності та цукристості коренеплодів відповідно на 9,3 – 15,9 т/га та 0,5 – 0,8%. Для попередження розвитку цієї хвороби та запобігання втрат продуктивності культури необхідно проводити обприскування посівів в період вегетації фунгіцидом Фалькон.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Список використаних літературних джерел

1. Билай В.И. Микроорганизмы – возбудители болезней растений / В.И. Билай, Р.И.

Гвоздяк, И.Г. Скрипаль и др.; Под ред. Билай В.И. – К.: Наукова думка, 1988. – 552 с.

2. Марков І.Л. Практикум із сільськогосподарської фітопатології / І.Л. Марков. – К.:

Урожай, 2011. – 272 с.

3. Буряки цукрові. Методи визначення ураженості хворобами: ДСТУ 6058:2008. – [Чинний від 2010-01-01].– К.: Держспоживстандарт України, 2010.- 8 с.– (Національний стандарт України).

4. Пересыпкин В.Ф. Болезни сельскохозяйственных культур: в 3 т. / Под ред. В.Ф. Пересыпкина. – К.: Урожай, 1989. – 245 с.

5. Пожар З.А. Интегрированная защита сахарной свеклы от вредителей, болезней и сорняков (рекомендации) / З.А.Пожар, Г.В. Грисенко, А.С. Корниенко и др. – М.: ВО «Агропромиздат», 1989. – 56 с.

6. Полевой В.В. Мучнистая роса сахарной свеклы и меры борьбы с ней / В.В. Полевой. – Фрунзе: Изд-во МСХ Киргизской ССР, 1952. – 13 с.

7. Саблук В.Т. Шкідники і хвороби цукрових буряків / В.Т. Саблук, Р.Я. Шендрик, Н.М. Запольська. – К.: Колобіг, 2005. – 448 с.

Аннотация. В статье приведены результаты исследований влияния поражения листового аппарата мучнистой росой на продуктивность разных гибридов сахарной свеклы.

Annotation. The article deals with the results of researches, that shows the influence of diseases of leaf (powdery mildew) on the productivity of different hybrids.

УДК 632.954:633.112.9«321»

А.С. ПЕСТЕРЕВА, аспирант, С.В. СОРОКА, кандидат с.-х. наук, доцент РУП «Институт защиты растений», Беларусь e-mail: aleks.pestereva@mail.ru

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕРБИЦИДА ОЦЕЛОТ, КЭ В ПОСЕВАХ ЯРОВОГО

ТРИТИКАЛЕ В БЕЛОРУССИИ

В статье представлены данные по засоренности посевов ярового тритикале однолетними однодольными видами сорных растений. Проведена оценка биологической и хозяйственной эффективности противозлакового гербицида оцелот, КЭ (100 г/л феноксапрол – П

– этил + 27 г/л клоквинтоцет-мексил/антидот) в посевах культуры.

Введение. По данным маршрутного обследования посевов ярового тритикале в Беларуси перед уборкой урожая в структуре засоренности в 2011 г. однодольные виды сорных растений составляли 54,8% от общего количества.

По данным А.М. Шпанева в Центральном Черноземье (Россия) в 2011 году в фазе кущения яровой тритикале при плотности сорных растений 103 шт/м2 на долю однолетников приходилось 91,1% от общей численности сорняков, из них злаковых – 71,8, двудольных – 18,3. Наибольшей частотой встречаемости и массовостью на полях яровой тритикале из однолетних злаковых характеризовался ежовник обыкновенный и щетинник сизый. Автор отмечает, что из произрастающих в посеве яровой тритикале сорняков отрицательно сказыва-Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ Тези доповідей державної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та докторантів «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ» 14–15 травня 2015 року Біла Церква УДК 06.63 Рекомендовано до друку вченою радою університету Редакційна колегія: Даниленко А.С., академік НААН, ректор, голова оргкомітету; Сахнюк В.В., д-р вет. наук, проректор з наукової та...»

«YOUNG SPORT SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2012. V.3. P. 37-41 УКРАЇНИ. 2012. Т.3. С. 37-41 УДК 615.825:616.001.5 ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО КІНЦЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ ПІСЛЯ СТАБІЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ Андрій ВОВКАНИЧ, Галина ЯЦУЛЯК Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У статті розглянуто проблему особливості та наслідків переломів проксимального кінця плечової кістки залежно від її анатомо-фізіологічних особливостей і...»

«КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ РОЗДІЛ І МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ТА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ УДК 378:78:37.011.31–028.46 Афанасьєв Ю.Л., завідувач кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ТА МИСТЕЦЬКА ПРОСВІТА: ДІАЛЕКТИКА СИСТЕМНОЇ ЦІЛІСНОСТІ Розглянуто характерні особливості та тенденції стану національної мистецької освіти у контексті системної цілісності художньої культури. Висвітлено негативні...»

«302 УДК [635.655:631.559]:631.51.021(477.5) Ю.В. Белінський, здобувач Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Постановка проблеми. Соя є культурою, яка, на думку багатьох учених, досить позитивно реагує на мінімалізацію обробітку ґрунту [1, 3, 6, 7], але для обґрунтування поширеного впровадження такого обробітку в Україні немає достатньої кількості...»

«УДК 615.8:616-005.4.082.8 Жарська Н.В. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ У ПІСЛЯЛІКАРНЯНОМУ ПЕРІОДІ Львівський державний університет фізичної культури В статті розглядається методика лікувальної фізичної культури для осіб другого зрілого віку з ішемічною хворобою серця (стабільна стенокардія ІІ функціональний клас) у післялікарняний період, яка спрямована на покращення діяльності серцево-судинної системи. Ключові слова: ішемічна хвороба серця,...»

«Актуальні рекомендації БАСФ щодо зернових культур Агрофакс БАСФ №51 від 10 травня 2013р. Шановні пані та панове! Інформація та рекомендації даного повідомлення є актуальними та поширюються тільки на Чернігівську область. Озимі пшениця і ячмінь Посіви озимої пшениці і ячменю перебувають у фазі виходу рослин у трубку (BBCH 32-35). Стан їх задовільний. В поточному році на долю посівів озимих колосових культур випала ціла низка випробувань: тепла і сніжна зима, холодний та затяжний початок весни, а...»

«Вісник № 2 (42), т. 1 ЖНАЕУ 2014 Перспективи подальших досліджень полягають в пошуках пластичних ранньостиглих сортів та розробках елементів сучасної інтенсивної технології вирощування сої. Література 1. Бараев А. И. Теоретические основы почвозащитного земледелия / А. И. Бараев // Проблемы землемледелия: науч. тр. ВАСХНИЛ. – М., 1978. – С. 22–35. 2. Величко В. А. До оцінки земельних ресурсів Українського Полісся / В. А. Величко // Землеробство України в XXI ст.: матеріали Всеукр. наук.-практ....»

«УДК: 630*27 (477.64-2) ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРКОВИХ ЗОН МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ Яловенко А. С., Бессонова В. П. Дніпропетровський державний аграрний університет Проведен ретроспективный аналіз формирования парков и скверов г. Запорожье. Установлен характер их распределения по административнотерриториальным районам, оценен вклад в общее озеленение города. Парки, скверы, зеленые насаждения, административно-териториальные районы, норма озеленения ВСТУП Із зростанням міста, розвитком його промисловості стає все...»

«КАТЕРНЮК В.В. Київський університет імені Бориса Грінченка ПОЛІКОМПОНЕНТНІ НЕОФІЦІЙНІ АНТРОПОНІМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ Стаття присвячена комплексній зіставній характеристиці багатокомпонентних неофіційних антропонімів та способів їх утворення, а також структурним моделям прізвиськ в англійській, німецькій та українській мовах. Ключові слова: полікомпонентний неофіційний антропонім, прізвисько, структурна модель. В статье идет речь о комплексной сравнительной...»

«A. Verstappen, H. Inggamer, P. E. Mercke, M. A. Jongsma and H. J. Bouwmeester] // Jornal of Chemical Ecology. – 2003. № 11. P. 41 – 48.21. Feldman A. M. Life table and male matt of ing competitiveness of wild type and of a chromosome mutation strain Tetranychus urticae in relation to genetic pest control / A. M. Feldman // Entomologia Experimentelis et Applicata. – 1981. № 11. – P. 111 – 125.22. Markus Knapp. Population models for threshold-based control of Tetranychus urticae in small-scale...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 4 (263), Ч. І, 2013 УДК 821.161.2 – 31 О. В. Куцевол РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЛЕНІНІАНИ В ТРИЛОГІЇ ЮРІЯ ШОВКОПЛЯСА „ЛЮДИНА ЖИВЕ ДВІЧІ” У соцреалістичній літературі, як відомо, позитивний герой, представлений передусім в образах комуніста, чекіста, комсомольця тощо, втілював найблагородніші риси характеру, був людиною, в якій гармонійно сполучались риси фізичної й духовної досконалості. Утім, справжнім ідеалом уважався образ вождя, зокрема образ Леніна, тому...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія журн. 2009. Вип. 32. С. 177–182 Ser. Journ. 2009. Is. 32. P. 177–182 УДК 007:304:070 ІДЕЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ІВАНА ФРАНКА ВІД СОЦІАЛІСТИЧНИХ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ІДЕАЛІВ (ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ АСПЕКТ) Галина Синичич1 Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Генерала Чупринки, 49, 79044, Львів, Україна, е-mail: journft@franko.lviv.ua Проаналізовано поетапну трансформацію суспільно-політичних поглядів Івана Франка в...»

«the point of emission ammonia concentration decreases in the air: 20 m – 2,5 (in summer) and 1,5 times (in winter), 100 m – 27 and 25 times respectively. The annual average actual concentration of ammonia exceeds the maximum allowable concentration in 26 times (the distance from the point of emission – 100 m) and hydrogen sulfide concentration – in 11 times. Conclusions. The results of our researches show that the level of air pollution in the zone of a livestock complex is high on indicators...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»